Зміст статті

Тези виступів на вітчизняних конференціях:

 1. Азімов О.Т., Буніна А.Я. Аналіз закономірностей просторового розподілу ендогенних рудопроявів урану в межах Приазовського мегаблоку з використанням матеріалів космічного знімання // Тези доп. наук. конф. «Метасоматизм та рудоутворення», 5-7 жовт. 2016 р., м. Київ. – К.: ТОВ «НВП «Інтерсервіс», 2016. – С. 10–12.
 2. Азімов О.Т., Буніна А.Я. Розробка регіональної моніторингової системи оцінки забруднення ґрунтів важкими металами за комплексом наземних і дистанційних даних // Екологічна безпека держави: Тези доп. X Всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених і студентів (м. Київ, 21 квіт. 2016 р.). – К.: НАУ, 2016. – С. 123.
 3. Азімов О.Т., Дорофей Є.М., Лялько В.І., Яковлєв Є.О. Оцінка площової висхідної гідрогеоміграції і ризиків забруднення підземних вод у процесі видобутку нетрадиційних вуглеводнів : (Тези XV Міжнар. конф. «Геоінформатика: теоретичні та прикладні аспекти», 10-13 трав. 2016 р., м. Київ) [Електронний ресурс]. – К. : Всеукр. асоц. геоінформатики, 2016. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM) : кольор. ; 12 см. – Систем. вимоги: Pentium ; 32 Mb RAM; CD-ROM ; Windows 98/2000/NT/XP. – AutoPlay\Docs\9949.pdf.
 4. Архипов А. И., Федоровский А. Д., Хижняк А. В., Томченко О.В., Ефименко Т. А. Оцінка нафтогазоперспективності ділянок Дніпровсько-Донецької западини на основі міждисциплінарної інтеграції аерокосмічної і наземної інформації // Нафтогазовий комплекс України на шляху реформування, модернізації, розвитку: матеріалиміжнародної конференції, м. Київ, 26 жовтня, 2016 року
 5. Буніна А.Я., Азімов О.Т., Станкевич С.А., Дорофей Є.М., Чепуриний В.С. Інтегрування даних дистанційного зондування Землі і геолого-геофізичних досліджень для пошуків поліметалевих руд : (Тези XV Міжнар. конф. «Геоінформатика: теоретичні та прикладні аспекти», 10-13 трав. 2016 р., м. Київ) [Електронний ресурс]. – К. : Всеукр. асоц. геоінформатики, 2016. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM) : кольор. ; 12 см. – Систем. вимоги: Pentium ; 32 Mb RAM ; CD-ROM ; Windows 98/2000/NT/XP. – AutoPlay\Docs\9509.pdf.
 6. Баньковський М. В., Гейхман А. М. Застосування методу геофізичної голографії для вивчення глибинної будови Коростенського плутону//Матеріали 15-ї міжнародної конференції «Теоретичні і прикладні аспекти геоінформатики»,- 9824-ua,10-13 травня 2016 року.-Київ, Україна.
 7. Баньковський М. В., Гейхман А. М. Застосування геофізичної голографії при пошуках родовищ нафти і газа в Українських Карпатах //Матеріали 15-ї міжнародної конференції «Теоретичні і прикладні аспекти геоінформатики»,- 9825-ua. 10-13 травня 2016 року.-Київ, Україна.
 8. Баньковський М. В., Гейхман А. М., І С. Потапчук. Прогнозування зон розущільнення в кристалічному фундаменті Волинського геоблоку Українського щита методами геофізичної голографії Матеріали 6-ї міжнародної наукової конференції до 25-річчя Карпатського відділення Інституту геофізики ім. С. І. Субботіна НАН України. м. Львів, 20-23 вересня 2016 р.-с.32-34. Україна.
 9. Ваколюк М.В. Виміри атмосферної стовбцевої концентрації СО2 супутником GOSAT. / Збірник тез 16-тої української конференції з космічних досліджень. Державне космічне агентство України, НАНУ, ІКД, ОРІДУ НА ДУП України. — Київ.-2016. - Ст. 189.
 10. Dudar T.V., Stankevich S.A. Geoecological environment capacity assessment in the vicinity of nuclear fuel cycle facilities // Abstracts of 16th Ukrainian Conference on Space Research.- Odessa: Odessa Regional Institute for Public Administration, 2016.- P.165-166.
 11. Dudar T.V., Stankevich S.A., Pestova I.A. Land degradation case study within uranium mining areas // Proceedings of the Fourth International Conference “Chemical and Radiation Safety: Problems and Solutions”.- Kiev: Institute of Environmental Geochemistry NAS of Ukraine, 2016.- P.63.
 12. Єлістратова Л. Деякі особливості дослідження зміни клімату на території України// Українська географія: сучасні виклики. Зб.наук. праць у 3-х т. – К.: Прінт-Сервіс, 2016. – Т. ІІІ. – С.57 – 59.
 13. Kozlova A.A., Piestova I.A., Lubskyi N.S. Estimation of the seasonal leaf area index in forest plan communities using satellite-based vegetation indices // Abstracts of 15th Ukrainian Conference for Space Research. – К.: Видавництво «Академперіодика», 2016. – С.177.
 14. Kozlova A.A., Piestova I.A., Lubskyi N.S. Remote estimation the leaf area index of forest plant communities in seasonal development // Екологічна безпека держави: тези доповідей Х Всеукраїнської науково- практичної конференції молодих учених і студентів. м. Київ, 21 квітня 2016 р., Національний авіаційний університет / редкол. О. І. Запорожець та ін. – К. : НАУ, 2016. – с.197-198.
 15. Козлова А.О., Станкевич С.А., Пєстова І.О. Спосіб оцінювання та картування видового багатства лісових рослинних угруповань з використанням даних дистанційного зондування Землі // Актуальні проблеми ботаніки та екології. Матеріали міжнародної конференції молодих учених (м.Херсон, 29 червня - 3 липня 2016 року). - Херсон, 2016. - с.39.
 16. Lischenko L.P., Pazynych N.B., Krylova H.B., Lubskyi M.S. Three-level remote monitoring of peat bogs for the fire safety // Міжнародна конференція «TIEMS DCEM II 2016».
 17. Лубський М.С. Глобальнi продукти обробки зображень теплового дiапазону електромагнітного спектру XIV Науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених. Тези доповідей. Київ: Національний авіаційний університет. – 2016. – С. 70-71.
 18. Лубський М.С. Підвищення інформативності результатів обробки космічних зображень теплового діапазону електромагнітного спектру. 16 науково-практична конференція з космічних досліджень. Тези доповідей конференції, Київ. – 2016. – С. 205-206.
 19. Лялько В.І., Єлістратова Л.О., Апостолов О.А., Артеменко І.Г. Виявлення корелятивних зв’язків між змінами вмісту CO2 в атмосфері і температурою повітря в Україні у зв’язку з змінами клімату // Збірник тез. 16-а Українська конференція з космічних досліджень. Одеса, ІКД НАНУ-НКАУ, Одеський регіональний інститут державного управління при президентові України, 22–27 серпня 2016 р. - К.:Академперіодика. – 2016.- С. 186.
 20. Лялько В.И., Лихолит Н.И., Попов М.А., Станкевич С.А., Тягур В.М., Добровольская Е.В. Целостная технология получения изображений повышенного пространственного разрешения от перспективного спутникового инфракрасного спектрорадиометра // Тезисы докладов 16-ой Украинской конференции по космическим исследованиям.- Одесса: Одесский региональный институт государственного управления, 2016.- С.225-226.
 21. Лялько В.І., Попов М.О., Станкевич С.А. Потенціал аерокосмічних методів в забезпеченні безпеки об’єктів територіального моря та берегової лінії України i шляхи його реалізації // Тези доповідей IV Міжнародної науково-практичної конференції “Проблеми координації воєнно-технічної та оборонно-промислової політики в Україні. Перспективи розвитку озброєння та військової техніки”.- Київ: ЦНДІ ОВТ ЗС України, 2016.- С.331-333.
 22. Лялько В.І., Попов М.О., Станкевич С.А., Подорван В.М. Про застосування аерокосмічного моніторингу в задачах забезпечення безпеки об’єктів територіального моря та берегової лінії України // Тези доповідей 16-ої Української конференції з космічних досліджень.- Одеса: Одеський регіональний інститут державного управління, 2016.- С.220.
 23. Лялько В.І., Сахацький О.І., Жолобак Г.М., Апостолов О.А. Застосування продукту MOD17 для вивчення первинної продуктивності наземних екосистем // Аерокосмічні спостереження в інтересах сталого розвитку та безпеки: Матеріали доповідей: (м. Київ, 2016 р.). Електронне видання. – С. 47-49. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/0B3_rN9Ji08-VU3htSGhlZkRYWUU/view
 24. Лялько В.І., Сахацький О.І., Жолобак Г.М., Апостолов О.А. Mінливість середньорічних показників GPP на території України впродовж 2000-2010 рр. // Збірник тез. 16-а Українська конференція з космічних досліджень. Одеса, ІКД НАНУ-НКАУ, Одеський регіональний інститут державного управління при президентові України, 22–27 серпня 2016 р. - К.:Академперіодика. – 2016.- С. 197.
 25. Лялько В., Сахацький О., Жолобак Г., Єлістратова Л., Апостолов О., Дугін С. , Халаїм О. Оцінка впливу регіональних змін клімату на екосистеми та визначення ризиків їх негативних наслідків з використанням даних дистанційного зондування та наземних гідрометеорологічних вимірів // Українська географія: сучасні виклики. Зб.наук. праць у 3-х т. – К.: Прінт-Сервіс, 2016. – Т. ІІІ. – С.93-95.
 26. Лялько В. І., Сахацький О. І., Жолобак Г. М., Єлістратова Л.О., Дугін С.С., Сибірцева О.М., Артеменко І.Г., Апостолов О.А., Ваколюк М.В., Захарчук Ю.В., Халаїм О.О., Поліщук О.В. Визначення балансу парникових газів на основі польових експериментальних досліджень та супутникових даних в межах території України в контексті реалізації міжнародних угод паризького саміту ООН з питань зміни клімату // Збірник тез. 16-а Українська конференція з космічних досліджень. Одеса, ІКД НАНУ-НКАУ, Одеський регіональний інститут державного управління при президентові України, 22–27 серпня 2016 р. - К.:Академперіодика. – 2016.- С. 223.
 27. Лялько В.І., Сахацький О.І., Жолобак Г.М., Сибірцева О.М., Дугін С.С., Ваколюк М.В., Халаїм О.О. Дослідження корелятивних зв’язків індексів червоного краю з валовою первинною продуктивністю за даними газо- та спектрометричних вимрів для виробничих посівів озимої пшениці баришівського району Київської області./Збірник тез 16-тої української конференції з космічних досліджень. Державне космічне агентство України, НАНУ, ІКД, ОРІДУ НА ДУП України — Одеса.-2016. - Ст. 224
 28. Лялько В.І., Сахацький О.І., Сибірцева О.М., Жолобак Г.М., Дугін С.С., Ваколюк М.В., Заглада Є.В. Порівняння вегетаційних індексів посівів озимої пшениці, розрахованих на основі дистанційних даних супутника Sentinel-2 та FieldSpec. Аерокосмічні спостереження в інтересах сталого розвитку і безпеки: GEO-UA 2016./ Матеріали доповідей. – Київ: НАНУ, ІКД НАН України та ДКА України, НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського».- С.14-15.
 29. Movchan D. Spatio-temporal trend analysis of vegetation productivity in Europe: MODIS satellite data using // Збірник тез. 16-а Українська конференція з космічних досліджень. Одеса, ІКД НАНУ-НКАУ, Одеський регіональний інститут державного управління при президентові України, 22–27 серпня 2016 р. - К.:Академперіодика. – 2016.
 30. Мичак А.Г. Геологічне середовище як місце утилізації відпрацьованого ядерного палива та радіоактивних відходів з погляду даних космічних зйомок.// А.Г. Мичак, В.Є.Філіпович. Збірка матеріалів Національного форуму «Поводження з відходами в Україні: законодавство, економіка, технології» (Київ, 22-23 листопада 2016 р.). - Центр екологічної освіти та інформації, 2016. - С.00-00
 31. Пєстова І.О. Варіант застосування методології глибинного навчання для класифікації рослинного покриву за гіперспектральними супутниковими знімками // Збірник тез 16-ї Української конференції з космічних досліджень (22-27 серпня 2016р., Одеса). – К.: Видавництво «Академперіодика», 2016. – С.215.
 32. Piestova I.A., Andreiev A.A. Deep learning methodology adaptation for hyperspectral imagery classification // Збірник праць Х Міжнародної науково-технічної конференції “Проблеми телекомунікацій 2016”. - К., 2016.
 33. Пєстова І.О. Дугін С.С. Інтегральна оцінка стану рослинності за даними багатоспектрального космічного знімання // Актуальні проблеми ботаніки та екології. Матеріали міжнародної конференції молодих учених (м.Херсон, 29 червня - 3 липня 2016 року). - Херсон, 2016. - с. 74.
 34. Piestova I.O., Stankevich S.A., Kharytonov M.M., Sytnyk S.A., Lovynska V.M. Multispectral/radar data fusion for woodland classification improvement // Proceedings of the Fifth International Conference “Earth Observation for Sustainable Development and Security” (GEO-UA 2016).- Kiev: Space Research Institute, 2016.- P.33-35.
 35. Попов М.О., Станкевич С.А., Ковальчук С.П., Топольницький М.В., Подорван В.М., Пилипчук В.В., Альперт С.І. Оптимізація кластерної процедури визначення репрезентативної комбінації зональних зображень при класифікуванні гіперспектральних аерокосмічних знімків // Тези доповідей 16-ої Української конференції з космічних досліджень.- Одеса: Одеський регіональний інститут державного управління, 2016.- С.219-220.
 36. Popov M.A., Stankevich S.A., Luk’yanchuk I., Mezzane D., Lhou E. Satellite monitoring of desert oases dynamics caused by climate change // Abstracts of 16th Ukrainian Conference on Space Research.- Odessa: Odessa Regional Institute for Public Administration, 2016.- P.178.
 37. Потапчук І.С., Гейхман А.М., Баньковський М.В. Виділення горизонтів розущільнення та пов’язанних з ними можливих колекторів вуглеводнів в кристалічному фундаменті північної частини Волинського геоблоку Українського щита. // Матеріали 10-ї міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми теоретичної і прикладної мінералогії, геології металогенії гірничодобувних регіонів». 24-26 листопада 2016 р. м. Кривий Ріг.
 38. Седлерова О.В. Застосування інтеграції дистанційних і геолого-геофізичних даних при прогнозуванні нафтогазоносних зон // Сучасні проблеми нафтової геології: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (16-17 червня 2016р.). – Київ: Інститут геологічних наук НАН України, 2016. – С. 132–135.
 39. Станкевич С.А., Васько А.В., Герда М.И. Методология определения технических требований к бортовой съёмочной аппаратуре дистанционного зондирования планет // Тези доповідей Міжнародної наукової конференції “Астрономiчна школа молодих вчених”.- Київ: Національний авіаційний університет, 2016.- С.83-84.
 40. Stankevich S.A., Lubskyi M.S., Krylova H.B. Thermal satellite data processing for prediction of urban heat island’s changes // П’ята Міжнародна конференція «Аерокосмічні спостереження в інтересах сталого розвитку та безпеки» GEO-UA 2016. – Київ. – 2016. – С. 50-52. ISBN 978-966-02-8019-9 (електронне видання).
 41. Станкевич С.А., Філіпович В.Є., Шкляр С.В., Крилова Г.Б., Лубський М.С. Технологія розрахунку температур штучних та природних земних поверхонь за даними космічного знімання у тепловому діапазоні // XIV Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених. Теоретичнні і прикладні проблеми фізики, математики та інформатики. Матеріали конференції том ІІ. «Матеметичне та компьютерне моделювання, математичні методи кібернетичної безпеки теоретичні та прикладніпроблеми криптографічного захисту інформації системи та технології обробки даних спостереження Землі. – НТУУ «КПІ», 2016. – С.180-184.
 42. Станкевич С.А., Шкляр С.В., Подорван В.М., Лубський М.С. Підвищення інформативності зображень дальнього інфрачервоного діапазону на основі вубпіксельної обробки // Десята міжнародна науково-практична конференція «Проблеми телекомунікацій». Матеріали конференції. Київ: НТУУ «КПІ». – 2016. – С. 40-42.
 43. Тішаєва А.М., Томченко О.В. Локалізація та виявлення закономірностей просторового розміщення сміттєзвалищ на території Київської області за даними ДЗЗ // Сучасні інформаційні технології управління екологічною безпекою, природокористуванням, заходами в надзвичайних ситуаціях: матеріали ХV Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, Пуща-Водиця, 03-06 жовтня 2016 р.) / За заг. ред. С.О. Довгого. – К.: ТОВ «Видавництво «Юстон», 2016. – С. 105-109.
 44. Томченко О.В. Космічний моніторинг Київського водосховища // Всеукраїнської конференції молодих вчених "Метеорологія, гідрологія, моніторинг довкілля в контексті екологічних викликів сьогодення"( 16-17 листопада 2016 р. м.Київ)
 45. Федоровський О. Д., Архіпов О. І., Хижняк А. В., Єфіменко Т. А., Томченко О. В., Суханов К. Ю. Оцінка нафтоперспективності ділянок Дніпровсько-Донецької западини на основі міждисциплінарної інтеграції аерокосмічної і наземної інформації // Сучасні проблеми нафтової геології: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (16-17 червня 2016р.). – Київ: Інститут геологічних наук НАН України, 2016. – С. 140–143.
 46. Федоровський О.Д., Попов М.О., Филимонов В.Ю., Порушкевич А.Ю. Особливості формування на морській поверхні кільватерного сліду рухомого підводного об’єкту // «Проблеми координації воєнно-технічної та оборонно-промислової політики в Україні. Перспективи розвитку озброєння та військової техніки» 13.10.2016.
 47. Федоровский А. Д., Хижняк А. В. Использование аэрокосмических снимков прибрежных зон морских акваторий для решения научных и прикладных задач (на примере Черного моря и Каспийского шельфа). // Науково-практична конференція «Морські дослідження і технології в Україні: стан та перспективи розвитку» 10.11.2016.
 48. Філіпович В. Є. Застосування космічної інформації для оцінки збитків нанесених держави внаслідок нелегального видобутку бурштину в Олевському районі Житомирської області / В. Є. Філіпович, Р. М. Шевчук // Тези 16 Української конференція з космічних досліджень. Одеса, 22-27 серпня 2016- С.239-231 ISSN: 2309-2130 UCSR
 49. Хижняк А.В., Заглада Є.В., Томченко О.В. Оцінка полів агрокомплексу на основі інтеграції аерокосмічної та наземної інформації методом генетичних алгоритмів// Об'єднана наукою: перспективи мiждисциплiнарних досліджень: матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференцiїстудентiв, аспiрантiв i молодих учених. — Київ: ВПЦ «Київський унiверситет», 2016.
 50. Шевчук Р.М. Модернізація методики і технології оцінки шкоди нанесеної державі внаслідок нелегального видобутку бурштину на основі космічного моніторингу земельних ресурсів (на прикладі Олевського району Житомирської області)// В. Є Філіпович, Р. М. Шевчук / Матеріали 15-ї Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні інформаційні технології управління екологічною безпекою, природокористуванням, заходами в надзвичайних ситуаціях» - Київ, Пуща-Водиця 2016. – с. 85-87 ISBN: 978-966-7166-34-2
 51. Якимчук В.Г., Федоровський О.Д., Порушкевич А.Ю. Алгоритм оброблення аерокосмічного зображення температурних аномалій на поверхні моря // «Проблеми координації воєнно-технічної та оборонно-промислової політики в Україні. Перспективи розвитку озброєння та військової техніки» 13.10.2016.