Зміст статті

Наукові статті, надруковані в українських виданнях:

 1. Atamas N. S., Tomchenko O. V. The influence of spring flood's water levels on the distribution and numbers of Terns (on the example of the lower Desna river) // VestnikZoologii: The Journal of National Academy of Sciences of Ukraine, Schmalhauzen Institute of Zoology,-Volume 49, Issue 5 (Oct 2015), Pages 439–446.
 2. Lyalko V., Dyduh Ya., Sakhatsky A., Kostyuchenko Yu., Zholobak G., Elistratova L., Khalaim A., Dugin S., Kazantsev Т., Movchan D., Apostolov A., Vakoljuk M., Vishenska I., Fitsaylo T., Kontar I., Polyovy E., Chusova O. Evaluation the impact of the regional climate change on ecosystems // Space research in Ukraine. 2014–2016 / Ed. O. Fedorov. — K. : Akadem periodyka, 2016. – pp.41-43, ISBN 978-966-360-317-9
 3. Lyalko V.I., Yakovlev Ye.O., Azimov O.T., Dorofey Ye.M. Satellite geological and hydrogeological investigation of shale gas production areas for environmental safety assessment // Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар участю «Сучастні проблеми нафтогазової геології» (16-17 черв. 2016 р., м. Київ). – К.: ІГН НАН України, 2016. – С. 146–148.
 4. Азімов О.Т. Нові можливості обробки та геологічної інтерпретації даних на основі використання математичних методів просторової інтерполяції // Матеріали Міжнар. наук.-техн. конф. «Перспективи нарощування ресурсної бази нафтогазової енергетики” (м. Івано-Франківськ, 25-27 трав. 2016 р.). – Івано-Франківськ: ІФТУНГ, 2016. – С. 267–272.
 5. Азімов О.Т., Буніна А.Я. Моніторинг забрудненості повітряного басейну м. Маріуполь з використанням дистанційних технологій // Матеріали XV Міжнар. наук.-практ. конф. «Сучасні інформаційні технології управління екологічною безпекою, природокористуванням, заходами в надзвичайних ситуаціях» (Київ, Пуща-Водиця, 03-06 жовт. 2016 р.). – К.: ТОВ «Вид-во «Юстон», 2016. – С. 57–58.
 6. Азімов О.Т., Станкевич С.А., Буніна А.Я., Чепурний В.С. Можливості інтегральної обробки дистанційних і геолого-геофізичних даних для прогнозування родовищ поліметалевих руд на Українському щиті // Матеріали XV Міжнар. наук.-практ. конф. «Сучасні інформаційні технології управління екологічною безпекою, природокористуванням, заходами в надзвичайних ситуаціях» (Київ, Пуща-Водиця, 03-06 жовт. 2016 р.). – К.: ТОВ «Вид-во «Юстон», 2016. – С. 54–56.
 7. Воробйов А.І., Мельниченко Т.А. Виявлення макропросочувань метану з дна Чорного моря з використанням сучасного програмного забезпечення обробки супутникових знімків. // Український журнал дистанційного зондування Землі. - № 10.-(2016). с.10-16.
 8. Воробйов А.І., Лялько В.І., Мельниченко Т.А., Подорван В.М. Прояви аномалій хмарності на супутникових зображеннях перед сильними землетрусами. // Український журнал дистанційного зондування Землі. - № 10 (2016) с.21-25.
 9. Єсипович С.М. / Початковий етап геологічного розвитку континентальної земної кори на території України в докатархей-археї. Український журнал дистанційного зондування Землі, 2016. - №.10 - C. 40-43.
 10. Єсипович С.М. Новий підхід до оцінки перспективності нафтогазових басейнів щодо відкриття родовищ нафти і газу на основі глибинної концепції іх утворення та використання комплексу аерокосмічних, морфометричних та геолого-геофізичних даних.// Український журнал дистанційного зондування Землі. – 2016. – №8 – С.13-16. [Электронный ресурс].
 11. Єсипович С.М., Семенова С.Г., Рибак О.А., Скопенко О.П. Перспективи розвитку модернізованого комплексу методів пошуку родовищ вуглеводнів на суходолі. 2016. – №8 - С.17-23.
 12. Зуб Л. М., Томільцева А. І., Томченко О. В. Сучасна трансформація водозбірних басейнів лісостепових річок // Екологічна безпека та природокористування: Зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Київ. Нац. ун-т буд-ва і архіт., НАН України, Ін-т телекомунікацій і глобал. інформ. простору; редкол.: О.С.Волошкіна, О.М.Трофимчук (голов.ред.) [ та ін.]. — К., 2015. — Вип. 3(19) . — С. 65-72.
 13. Казанцев Т. Адаптація до зміни клімату: зелені зони міст на варті прохолоди. / Т.Казанцев, О.Халаїм, О.Василюк, В.Філіпович, Г. Крилова. Буклет. Видання Українського екологічного клубу «Зелена хвиля», Київ, 2016, 40 с.
 14. Курач Т. М., Підлісецька І. О., Томченко О. В. Реконструкція вигляду річища центральної частини Дніпра за космічними знімками // Вісник геодезії та картографії. – 2015.- №5-6.- C. 49-56.
 15. Ліщенко Л.П. Дистанційні дослідження торфовищ у зв’язку з їх пожежонебезпечністю. / Л.П. Ліщенко, Н.В. Пазинич / Космічні дослідження в Україні (звіт до COSPAR), К.: Академперіодика 2016, С.58-63.
 16. Ліщенко Л.П. Моніторинг стану торфовищ для виявлення пожежонебезпечних ділянок за допомогою дистанційних методів/ Л. П. Ліщенко, Н. В. Пазинич //Український журнал дистанційного зондування Землі, №8, 2016,- С. 29- 39. Online ISSN: 2313-2132 Видання індексується у Google Scholar
 17. Лялько В.І., Азімов О.Т., Яковлєв Є.О., Дорофей Є.М. Використання космічних знімків під час оцінки висхідної міграції забруднень у процесі видобутку сланцевого газу // Космічні дослідження в Україні. 2014–2016 / Наук. ред. О.П. Федоров; ІКД НАНУ та ДКАУ. – К.: Академперіодика, 2016. – С. 52–53.
 18. Лялько В.І., Єлістраотва Л.О., Апостолов О.А. Зміна параметрів опалювального періоду на території України в результаті глобального потепління Доповіді НАН України, 2016.№ 11.С.61-69
 19. Лялько В.І., Єлістраотва Л.О., Апостолов О.А. Сучасні зміни кліматичних характеристик опалювального періоду на прикладі м. Києва та виявлення можливих трендів у майбутньому. Вісн. НАН України, 2016, № 8.-С.53-58.
 20. Лялько В.І., Єлістраотва Л.О., Апостолов О.А., Артеменко І.Г. Аналіз залежності між концентрацією СО2 в атмосфері та температурою повітря для дослідження та прогнозування кліматичних змін в Україні/ Український журнал дистанційного зондування Землі.
 21. Лялько В. І., Сахацький О. І., Жолобак Г. М., Апостолов О.А. Вивчення динаміки середньорічних показників валової первинної продуктивності території України впродовж 2000-2010 рр. // Український журнал дистанційного зондування Землі. – 2016.– № 9.– С. 30-35. Режим доступу: http://ujrs.org.ua/ujrs/article/view/77
 22. Лялько В.І. Вивчення розподілу поверхневих температур в історичній частині м. Києва. // В.І.Лялько, В.Є.Філіпович, Г.Б.Крилова, Світ геотехніки.2 (50), Запоріжжя, 2016, С.27-29 Видання індексується у Google Scholar
 23. Мельниченко Т. А., Воробйов А.І., Гейхман А. М. Вплив геотектонічної активності на обсяги газових виділень у північній частині Чорного моря// Доповіді НАН України. Серія «Науки про Землю». - № 3.-2016 c. 55-60.
 24. Мичак А. Г. Перспективи пошуків вуглеводнів в Кросненській зоні Карпатської складчастої області з використанням матеріалів космічних зйомок / А. Г. Мичак, О. І. Кудряшов, В. Є. Філіпович. Сучасні проблеми нафтогазової геології. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю 16—17 червня 2016. Київ: Інститут геологічних наук НАН України, 2016, С.57-59. ISBN 978-617-7061-26-6 ISBN 978-617-7061-26-6
 25. Пазиніч Н.В., Ліщенко Л.П., Крилова Г.Б., Філілпович В.Є., Лубський М.С. Дослідження та моніторинг пожежонебезпечних торфовищ на основі матеріалів дистанційного зондування Землі // Науковий вісник: Цивільний захист та пожежна безпека, 2016. ¬– №1 (1). – С. 85-91. ISSN 2518-1777.
 26. Станкевич С.А. Технологія розрахунку температур штучних та природних земних поверхонь за даними космічного знімання у тепловому діапазоні / Станкевич С.А., Філіпович В.Є., Шкляр С.В., Г.Б. Крилова, Лубський М.С. / XIV Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених. Теоретичні і прикладні проблеми фізики, математики та інформатики. Матеріали конференції том ІІ. «Математичне та комп’ютерне моделювання, математичні методи кібернетичної безпеки теоретичні та прикладні проблеми криптографічного захисту інформації системи та технології обробки даних спостереження Землі. – НТУУ «КПІ», 2016, – С.180-184
 27. Томченко О. В. Моніторинг стану водних екосистем засобами ГІС/ДЗЗ-технологій // Часопис картографії: Збірник наукових праць. – К. : КНУ ім. Тараса Шевченка, 2016. – Вип. 14. – C.206-214.
 28. Томченко О. В., Федоровський О. Д. Оцінка стану водойм на основі інтеграції космічної і наземної інформації ( на прикладі верхів’я Київського водосховища) // Космічні дослідження в Україні. 2014-2016 / Наук. ред.: О.П.Федоров; ІКД НАНУ та ДКАУ. – К.: Академперіодика, 2016. – С.54-57.
 29. Томченко О. В., Хижняк А. В. Вегетаційні індекси, як інструмент оцінки і моніторингу стану земельних ресурсів // Новітні технології: зб. наукових праць ПВНЗ «Університет новітніх технологій». – К.: ПВНЗ УНТ, 2016. – №1 (1). – С. 13-15.
 30. Філіпович В.Є. Модернізація методики і технології оцінки шкоди нанесеної державі внаслідок нелегального видобутку бурштину на основі космічного моніторингу земельних ресурсів (на прикладі Олевського району Житомирської області) // В.Є. Філіпович, Р.М.Шевчук. Матеріали 15 Міжнародної науково - практичної конференції „Сучасні інформаційні технології управління екологічною безпекою, природокористуванням, заходами в надзвичайних ситуаціях” (Київ, Пуща-Водиця, 03-06 жовтня 2016 р.) / За заг.ред. С.О.Довгого. – К.: ТОВ „Видавництво „Юстон”, 2016 -С. 85-87. ISBN 978-617-7361-19-9. Видання індексується у Google Scholar
 31. Філіпович В.Є. Модернізація методики і технології оцінки шкоди нанесеної державі внаслідок нелегального видобутку бурштину на основі космічного моніторингу земельних ресурсів (на прикладі Олевського району Житомирської області) // В.Є. Філіпович, Р.М.Шевчук. Український журнал дистанційного зондування Землі, 11 (2016)- С. 15-21 Online ISSN: 2313-2132 Видання індексується у Google Scholar
 32. Хижняк А. В., Суханов К. Ю., Томченко О. В., Єфіменко Т. А., Архіпов О.І., Федоровський О.Д. Евристичні методи оцінки ділянок нафтоперспективних територій на основі міждисциплінарної інтеграції аерокосмічної і наземної інформації (на прикладі Дніпровсько-Донецької западини)/ А.В. Хижняк, Т.А. Єфіменко, О.І. Архіпов, О.В. Томченко, К.Ю. Суханов, О.Д. Федоровський // Український журнал дистанційного зондування Землі – 2016. – № 9. – С. 12–21. [Электронный ресурс]. – Режим доступа. - http://ujrs.org.ua/ujrs/article/view/75/pdf
 33. Янцевич О.О., Воробйов А. І., Гейхман А. М. Оцінка природи температурних аномалій на космознімках Чорного моря // Український журнал дістанційного зондування Землі. -9.-2016. с. 36-39.