Зміст статті

Наукові статті, надруковані в українських виданнях:

 1. Kostyuchenko Yu.V., Movchan D.M., Yuschenko M.V. Regional risk analysis based on multisource data statistics of natural disasters in: Integrated modeling of food, energy and water security management for sustainable social, economic and environmental developments / ed. by Zagorodny A.G., Yermoliev Yu.M. – Kyiv, «Akademperiodyka», 2013. –pp. 229-238, ISBN 978-966-02-6824-1.
 2. Lyalko V.I., Sakhatsky A.I. The Use of multispectral satellite images for the hydrogeological model creation to evaluate the water balance and groundwater resources in: Integrated modeling of food, energy and water security management for sustainable social, economic and environmental developments / ed. by Zagorodny A.G., Yermoliev Yu.M. – Kyiv, «Akademperiodyka», 2013. –pp.308-319, ISBN 978-966-02-6824-1.
 3. Lyalko V.I., Sakhatsky A.I., Zholobak G.M., Apostolov A.A. Application of satellite data for main crops identification in southern regions of Ukraine in: Integrated modeling of food, energy and water security management for sustainable social, economic and environmental developments / ed. by Zagorodny A.G., Yermoliev Yu.M. – Kyiv, «Akademperiodyka», 2013. –pp. 260-263, ISBN 978-966-02-6824-1.
 4. Stankevich S.A., Filippovich V.E. Infrared satellite imaging for the study of urban heat islands in Ukraine // Proceedings of 8th International Green Energy Conference (IGEC-8).– Kiev: NAU, 2013.– P.219-223.
 5. Stankevich S.A., Yatsenko V.A., Vasko A.V., Gerda M.I. Pushbroom sensor real-time adaptive anomaly detection // Матеріали Сьомої Міжнародної науково-технічної конференції "Проблеми телекомуникацій-2013" (ПТ-2013).– Київ: ІТС НТУУ "КПІ", 2013.– С.233-236.
 6. Азімов О.Т. Аналітичний розрахунок аномалій магнітного поля від вуглеводневих покладів шельфових зон – складова синергетичного підходу обробки–інтерпретації дистанційних і геофізичних даних // Нафта і газ України: Матеріали 9-ої Міжнар. наук.-практ. конф. «Нафта і газ України-2013» (Яремче, 4-6 верес. 2013 р.). – Львів: «Центр Європи», 2013. – С. 148–150.
 7. Азімов О.Т. Методологічні принципи дослідження особливостей внутрішньої структури Землі за допомогою дистанційних зондуючих систем // Зб. матеріалів П'ятої Всеукр. наук. конф. молодих вчених до 95-річчя НАН України (19-20 листоп. 2013 р., Київ, Україна). – К.: ІГН НАН України, 2013. – С. 11–12.
 8. Альперт С. Оцінка точності класифікації космічних зображень на основі теорії Демпстера-Шафера // Збірник праць XI Міжнародної молодіжної науково-практичної конференції "Історія розвитку науки, техніки та освіти". – Київ: НТУУ "КПІ", 2013.– С. 242-245.
 9. Альперт С.І. Сучасні критерії оцінки точності класифікації аерокосмічних зображень / С.І. Альперт // Математичні машини і системи. – 2013. – № 4. – С. 187 – 197.
 10. Альперт С. Сучасні методи оцінки точності тематичних карт // Збірник праць XII Міжнародної конференції "Геоінформатика: теоретичні та прикладні аспекти". – Київ: Всеукраїнська асоціація геоінформатики, 2013.– Режим доступу: www.geoinformatics.org.ua
 11. Верховцев В.Г., Седлерова О.В., Волкова О.В. Аналіз відображення глибинної будови східної (в межах України) частини Азово-Чорноморського регіону в новітніх геоструктурах // Доповіді Національної академії наук України, 2013, № 5, – С. 119-124.
 12. Дудар Т.В., Станкевич С.А., Бугера М.А. Антропогенні перетворення ландшафтів в зонах видобування урану // Збірник наукових статей IV Всеукраїнського з'їзду екологів з міжнародною участю (Екологія/Ecology-2013).– Вінниця: Вінницький національний технічний університет, 2013.– С. 359-361.
 13. Євдощук М.І., Галко Т.М., Седлерова О.В., Волкова О.В., Якубенко Г.М. Перспективи нафтогазоносності українського сектора Азовського моря за комплексною оцінкою даних аерокосмічних досліджень // Нафтогазова галузь України, 2013, № 1. – С. 3-8.
 14. Есипович С.М. Зоны напряженного тектонодинамического режима и перспективы нефтегазоносности Центральной и Северной частей Черного моря. Электронный журнал "Глубинная нефть". Том 1. №6. 2013. С.825-839. http://journal.deepoil.ru/images/stories/docs/DO-1-6-2013/4_Yesypovych_1-6-2013.pdf2013.pdf
 15. Есипович С.М., Галко Т.М., Евдощук И.И. Новые данные о сочленении Одесско-Джанкойского рифтогена с Индоло-Кубанским прогибом / Збірник наукових праць «Теоретичні та прикладні аспекти геоінформатики» 2013. Вип.10. – с.43-47.
 16. Земляченко А.Н., Лукин В.В., Попов М.А., Станкевич С.А. Сжатие спектрограмм с потерями на основе ДКП // Матеріали Сьомої Міжнародної науково-технічної конференції "Проблеми телекомуникацій-2013" (ПТ-2013).– Київ: ІТС НТУУ "КПІ", 2013.– С.236-239.
 17. Костюченко Ю.В., Білоус Ю.Г., Мовчан Д.М., Копачевський І.М., Ющенко М.В., Артеменко І.Г., Попадюк Л.В. Застосування методів нелінійної просторово-часової регуляризації для аналізу даних метеорологічних спостережень // Космічна наука і технологія, 2013.,- Т. 19., №5., С. 52–59.
 18. Костюченко Ю.В., Мовчан Д.М., Артеменко І.Г., Білоус Ю.Г. Оцінка невизначеностей при визначенні продуктивності рослинного покриву та формуванні вуглецевого балансу територій за даними ДЗЗ // Геоінформатика. – 2013, №3. – C. 67-75.
 19. Костюченко Ю.В., Мовчан Д.М., Ющенко М.В. Оцінка стану безпеки територій за даними статистичного аналізу розподілів надзвичайних ситуацій // в кн.: Комплексне моделювання управління безпечним використанням продовольчих, водних і енергетичних ресурсів з метою сталого соціального, економічного і екологічного розвитку / за ред. Загороднього А.Г., Єрмольєва Ю.М. – Київ: Академперіодика, 2013. – С. 54-63.
 20. Костюченко Ю.В., Ющенко М.В., Копачевський І.М., Соловйов Д.М., Білоус Ю.Г. Використання даних ДЗЗ для оцінки епідемічних (і соціо-екологічних) ризиків в прибережних регіонах (на прикладі аналізу спалаху холери в м. Маріуполь у 2011 р.) // Космічна наука і технологія. – 2013. – 19, №1. – С. 57–67.
 21. Ліщенко Л.П. Основні засади укладання моделей еколого-мікрокліматичного районування міських агломерацій з залученням матеріалів дистанційних зйомок (на прикладі території м. Київ), Міжвідомчий науковий збірник „Фізична географія та геоморфологія" – К.: ВГЛ "Обрії", 2013 Вип.. 3 (71). C.111-117 ISSN 086-6939
 22. Ліщенко Л.П., Теременко О.М. Еколого-мікрокліматичне районування Київської урботериторії (з використанням багатозональних аерокосмічних зйомок). Збірник наукових праць «Сучасні інформаційні технології управління екологічною безпекою, природокористуванням, заходами в надзвичайних ситуаціях.» Київ-Харків-АР Крим, 2013 с. 130-134 ISBN 966-8126-60-4
 23. Лищенко Л.П., Теременко А.Н. Мониторинг оползневых процессов на территории г. Киева (c использованием материалов дистанционного зондирования Земли) / Проблеми та досвід інженерного захисту урбанізованих територій і збереження спадщини в умовах геоекологічного ризику: /Під ред. В.М.Шестопалова, М.Г.Демчишина, В.О.Кендзери, Ю.О.Маслова. Наукове видання. К.: Фенікс, 2013. –VI. С. 169-175 ISBN 978-966-651-894-4
 24. Лялько В.І., Азімов О.Т., Яковлєв Є.О. Аерокосмічні та гідрогеологічні методи у вирішенні завдань екологічної безпеки при видобутку сланцевого газу в Україні // Екологія і природокористування: Зб. наук. пр. ІПП НАН України. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 16. – С. 157–164.
 25. Лялько В.І., Сахацький О.І. Використання матеріалів космічної зйомки на етапах створення гідрогеологічної моделі для оцінки водного балансу та ресурсів підземних вод // Комплексне моделювання управління безпечним використанням продовольчих, водних і енергетичних ресурсів з метою сталого соціального економічного і екологічного розвитку / за ред. Загороднього А.Г., Єрмольєва. Ю.М. – Київ: Академперіодика. 2013. – С. 137 – 149.
 26. Лялько В.І., Сахацький О.І., Жолобак Г.М., Апостолов О.А. Застосування космічної зйомки для ідентифікації посівів основних сільськогосподарських культур південних регіонів України // Комплексне моделювання управління безпечним використанням продовольчих, водних і енергетичних ресурсів з метою сталого соціального економічного і екологічного розвитку / за ред. Загороднього А.Г., Єрмольєва. Ю.М. – Київ: Академперіодика. 2013. – С. 86 – 89.
 27. Лялько В.І., Сахацький О.І., Жолобак Г.М., Апостолов О.А. Дистанційне визначення строків сівби соняшнику // . Космічна наука і технологія. 2013. Т. 19. № 2. С.110-114.
 28. Мичак А.Г. Дистанційні дослідження тропічних геосистем при пошуках корисних копалин (на прикладі Екваторіальної Гвінеї – Ріо Муні). Міжвідомчий науковий збірник „Фізична географія та геоморфологія" – К.: ВГЛ "Обрії", 2013 Вип.. 3 (71). C.111-121 ISSN 086-6939.
 29. Мичак А.Г., Філіпович В.Є., Кудряшов О.І. Дрогобицька кільцева структура – ймовірне джерело постачання вуглеводнів для Бориславського нафтогазового родовища. / Нафта і газ України: Матеріали 9-ої Міжнар. наук.-практ. конф. «Нафта і газ України-2013» (Яремче, 4-6 верес. 2013 р.). – Львів: «Центр Європи», 2013. C.37-38. ISBN 978-966-464-004-3
 30. Мовчан Д.М. Оцінка динаміки параметрів лісового покриву на території України (Західне Полісся) на основі даних дистанційного зондування. // Космічна наука і технологія. – 2013, Т. 19, № 4. – С. 29–43.
 31. Огороднійчук М.Д., Станкевич С.А., Пономаренко С.О., Целіщев І.Ю. Частотно-адаптивні радіолінії та алгоритми їх функціонування // Матеріали Сьомої Міжнародної науково-технічної конференції "Проблеми телекомуникацій-2013" (ПТ-2013).– Київ: ІТС НТУУ "КПІ", 2013.– С.242-245.
 32. Пазинич Н. В. Анализ рельефа как компонента природно-техногенной системы города ( на примере г. Киева). / Проблеми та досвід інженерного захисту урбанізованих територій і збереження спадщини в умовах геоекологічного ризику: /Під ред. В.М.Шестопалова, М.Г.Демчишина, В.О.Кендзери, Ю.О.Маслова. Наукове видання. К.: Фенікс, 2013. –VI. С. 176-182 ISBN 978-966-651-894-4
 33. Пазинич Н.В. Дослідження торф'яних боліт Українського Полісся на основі використання Матеріалів дистанційного зондування Землі. Міжвідомчий науковий збірник „Фізична географія та геоморфологія" – К.: ВГЛ "Обрії", 2013 Вип.. 3 (71). C.121-127. ISSN 086-6939
 34. Попов М.А., Марков С.Ю., Топольницкий М.В., Станкевич С.А., Кудашев Е.Б. Архитектура объединенной е-инфраструктуры геоинформационных ресурсов для эффективного решения тематических задач ДЗЗ // Инфраструктура спутниковых геоинформационных ресурсов и их интеграция / Под ред. М.А. Попова и Е.Б. Кудашева.– Киев: Карбон-Сервис, 2013.– С.28-35.
 35. Попов М.О., Семко І.Д. Оцінювання характеристик зелених насаджень з використанням засобів дистанційного зондування Землі // Зб. наукових праць "Екологічна безпека та природокористування".– Bип.12.– Київ: ІТГІП НАН України, 2013.– C.51-62.
 36. Попов М.А., Станкевич С.А., Марков С.Ю., Зайцев А.В., Кудашев Е.Б. Интеграция гетерогенной пространственной информации для решения задач поиска нефти и газа // Электронные библиотеки, 2013.– Т.16.– Вып.2.– http://www.elbib.ru/rus/ journal/2013/part2/PSMZK
 37. Попов М.А., Станкевич С.А., Марков С.Ю., Зайцев А.В., Топольницкий М.В., Титаренко О.В. Принципы геоинформационного обеспечения задач дистанционного поиска полезных ископаемых // Инфраструктура спутниковых геоинформационных ресурсов и их интеграция / Под ред. М.А. Попова и Е.Б. Кудашева.– Киев: Карбон-Сервис, 2013.– С.124-142.
 38. Попов М.О., Станкевич С.А., Марков С.Ю., Ковальчук С.П., Топольницький М.В., Кудашев Е.Б. Інтегрований віртуальний центр даних для вирішення тематичних задач дистанційного зондування Землі // Матеріали Сьомої Міжнародної науково-технічної конференції "Проблеми телекомуникацій-2013" (ПТ-2013).– Київ: ІТС НТУУ "КПІ", 2013.– С.239-242.
 39. Приоритетные направления геологоразведочных работ на нефть и газ в северо-восточной части Черного моря / Н.И. Евдощук, Т.Н. Галко, Т.Е. Довжок, О.В. Волкова, О.В. Седлерова // Геофизический журнал. – 2013. – № 2. – С. 179-183.
 40. Седлерова О.В. Визначення зон нафтогазоперспективності акваторії Азовського моря за результатами інтеграції геолого-геофізичних та дистанційних даних // Нафта і газ України: Матеріали 9-ої Міжнар. наук.-практ. конф. «Нафта і газ України-2013» (Яремче, 4-6 верес. 2013 р.). – Львів: «Центр Європи», 2013. – С 161-162.
 41. Соколовська А.В. Використання космічної інформації ДЗЗ для дослідження стану міських територій (на прикладі м. Києва)/ Соколовська А.В./ Вісник астрономічної школи. – К., 2013. – С.21-30.
 42. Соколовська А.В. Космічний моніторинг екологічного стану міських території (на прикладі міста Києва)/ Соколовська А. В./ Космічна наука і технологія . – К., 2013. Т. 19. № 4. С. 44–49.
 43. Соколовська А.В. Мультифрактальний аналіз варіабельності структури складових міських територій на основі космічної інформації ДЗЗ (на прикладі міста Києва за 1986 – 2011 рр.)// Доповіді Національної академії наук України. 2013
 44. Станкевич С.А., Титаренко О.В., Харитонов Н.Н., Жиленко Н.И., Лоза И.М., Безроднова О.В., Барановский Б.А. Дистанционная и наземная оценка растительного проективного покрытия антропогенных ландшафтов в Западном Донбассе // Сборник материалов международной научной конференции "Природно-техногенные комплексы: рекультивация и устойчивое функционирование" / Под ред. В.А. Андроханова.– Новосибирск: Издательство Окарина, 2013.– С.182-184.
 45. Станкевич С.А., Титаренко О.В., Харитонов Н.Н., Хлопова В.Н. Картирование загрязненности атмосферы Приднепровского промышленного района диоксидами азота и серы с использованием спутниковых данных // Доповіді НАН України, 2013.– № 3.– С.106-111.
 46. Теременко О.М., Мичак А.Г., Філіпович В.Є., Ліщенко Л.П. Застосування ГІС/ДЗЗ технологій при дослідженні геоекологічних проблем міської забудови на заплавних ділянках р. Дніпро. – Екологічний форум «Чисте місто. Чиста ріка. Чиста планета», Херсон, 21-22 листопада 2013р. С. 273-278.
 47. Томченко О.В. Системний підхід при оцінці екологічного стану мілководь Київського водосховища на основі даних ДЗЗ) / Томченко О.В. / Вісник астрономічної школи. - К., 2013 – С.38-48.
 48. Томченко О.В. Аналіз Динаміки заростання макрофітами верхів'я Київського водосховища на основі ГІС/ДЗЗ-технологій // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Серия : География. – 2013 – Т26 (65), №. – С.159-164
 49. Томченко О.В. Дослідження антропогенних змін екосистем засобами ГІС/ДЗЗ-технологій з використанням системних методів / Томченко О.В., Соколовська А.В. / Проблеми безперервної географічної освіти і картографії. Збірник наукових праць. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2013. – Вип. 17. – С. 57-60.
 50. Федотов Б.Н., Станкевич С.А. Технология увеличения ширины полосы обзора спутниковых радаров сверхвысокого разрешения // Космічна наука і технологія, 2013.– Т.19.– № 1.– С.38-43.
 51. Федоровский А.Д., Порушкевич А.Ю., Чепыженко А.А., Якимчук В.Г. Региональные алгоритмы исследования морских акваторий по данным космической съемки на примере Керченского пролива // Екологічна безпека та природокористування: Зб. Наук. Праць.- Київ, 2013 -Вип. 12 – С. 33–42.
 52. Федоровський О.Д. Використання космічної інформації ДЗЗ для моделювання впливу складових урболандшафту на екологічний стан території міста Києва / Федоровський О.Д., Соколовська А.В., Суханов К.Ю. /Космічна наука і технологія. – К., 2013. Т. 19. № 3. С. 21–27.
 53. Філіпович В.Є. Особливості космічного моніторингу урбанізованих ландшафтів. Міжвідомчий науковий збірник „Фізична географія та геоморфологія" – К.: ВГЛ "Обрії", 2013 Вип.. 3 (71). C.143-150 ISSN 086-6939
 54. Філіпович В.Є., Кудряшов О.І. Сланцевый газ: уроки польского опыта и что необходимо учесть при помощи данных ДЗЗ на Олеской площади в Западной Украине. / Нафта і газ України: Матеріали 9-ої Міжнар. наук.-практ. конф. «Нафта і газ України-2013» (Яремче, 4-6 верес. 2013 р.). – Львів: «Центр Європи», 2013. C.172-174. ISBN 978-966-464-004-3
 55. Филиппович В.Е., Кудряшов А.И. Украинский сланцевый газ: энергетическая независимость или экологическая катастрофа. Перспективы использования данных ДЗЗ на Олеском лицензионном участке. Збірник наукових праць 12 Міжнародної науково – практична конференції „Сучасні інформаційні технології управління екологічною безпекою, природокористуванням, заходами в надзвичайних ситуаціях" 9-13 вересня 2013р. Київ-Харків-АР Крим, 2013. С.26-38. ISBN 966-8126-60-4
 56. Филиппович В.Е., Лялько В.И., Станкевич С.А., Крылова А.Б., Мычак А.Г. Использование космической съемки при анализе теплового поля исторической части г.Киева. / Проблеми та досвід інженерного захисту урбанізованих територій і збереження спадщини в умовах геоекологічного ризику: /Під ред. В.М.Шестопалова, М.Г.Демчишина, В.О.Кендзери, Ю.О.Маслова. Наукове видання. К.: Фенікс, 2013. –VI. С. 64-69 ISBN 978-966-651-894-4
 57. Шкляр С.В. Єдиність оцінки quasi-likelihood в пуассонівській моделі з похибкою в регрессорі // Теорія ймовірностей та математична статистика, 2013.– Вип.88.– С.181-192.
 58. Якимчук В.Г. Дешифрирование гиперспектральных изображений урболандшафтов с использованием спектрального соответствия / Якимчук В.Г., Суханов К.Ю., Порушкевич А.Ю. /Системний аналiз та iнформацiйнi технологiї: матерiали 15-ї Мiжнародної науково-технiчної конференцiї SAIT 2013, Київ, 27-31 травня 2013 р. / ННК "IПСА" НТУУ "КПI". – К.: ННК "IПСА" НТУУ "КПI", 2013. – 516 с.