Зміст статті

Тези виступів на вітчизняних конференціях:

 1. Piestova I. Geoinformation technology for urban vegetation assessment using multispectral remote sensing // Abstracts of 15th Ukrainian Conference for Space Research.- Chernomorka: Odessa I.I. Mechnikov National University, 2015.- P.206.
 2. Piestova I. Global spatio-temporal vegetation mapping with remote sensing satellite data products / I. Piestova // Матеріали міжнародної наукової конференції “Астрономічна школа молодих вчених”- Житомир: Житомирський державний університет ім. Івана Франка, 2015.- С.98-99.
 3. Stankevich S.A., Dudar T.V., Matveyeva O.L., Kovtun R.V. Mapping technique for human-inspired landscape changes using satellite imagery and geoinformation technologies // Proceedings of the II International Scientific and Practical Conference “Ecological Safety as the Basis of Sustainable Development. European Experience and Perspectives”.- Lviv: Lviv State University of Life Safety, 2015.- С.151-152.
 4. Stankevich S.A., Lysychenko G.V., Dudar T.V. Remote assessment of chernozem soils degradation in the vicinity of nuclear industry facilities: South-Ukrainian power-generation area case study // Зб. праць та повідомлень 3-ї Міжнар. конф. “Хімічна і радіаційна безпека: проблеми і рішення”.- Київ: ІГНС НАН України, 2015.- С.44-45.
 5. Stankevich S.A., Tiagur V.M., Dobrovolska C.V., Lubsky N.S. Accuracy improvement of the land surface physical parameters estimation by infrared satellite imaging // Abstracts of 15th Ukrainian Conference for Space Research.- Chernomorka: Odessa I.I. Mechnikov National University, 2015.- P.212.
 6. Stankevich S.A., Titarenko O.V. Linear infrastructure monitoring using distributed remote imaging // Матеріали Сьомої Міжнародної науково-технічної конференції “Перспективи розвитку інформаційно-телекомунікаційних технологій та систем” - Київ: ІТС НТУУ “КПІ”, 2015.- С.56-58.
 7. Stankevich S.A., Titarenko O.V., Kharytonov M.M., Benselhoub A. Air pollution remote sensing in industrial regions of Ukraine and Algeria // Abstracts of 15th Ukrainian Conference for Space Research.- Chernomorka: Odessa I.I. Mechnikov National University, 2015.- P.133.
 8. Альперт С.І. Методи відбору найбільш інформативних спектральних каналів/ С.І. Альперт //Збірник праць VII-ої Міжнародної науково-технічної конференції студентів та аспірантів “Перспективи розвитку інформаційно-телекомунікаційних технологій та систем”, (Київ, 21–24 квітня 2015).– Київ, 2015. – С. 335–337.
 9. Альперт С.І. Нова модифікована критеріальна функція інформативності спектральних каналів/ С.І. Альперт // Геоінформатика – теоретичні та прикладні аспекти: матеріали 14–ої Міжнародної конференції, (Київ, 11–14 травня 2015). – К.: Наук. думка, 2015. – С. 1–6.
 10. Буніна А.Я., Станкевич С.А., Азімов О.Т. Інтегральна обробка дистанційних і геолого-геофізичних даних як інструмент підвищення геологорозвідувальних робіт на поліметалеві руди // Тези доповідей молодіжної наукової конференції “Сучасні напрями геологічних досліджень в Україні”.- Київ: ІГН НАН України, 2015.
 11. Єсипович С. М., Семенова С. Г., Рибак О. А. Геолого-геофізичне обґрунтування моделі складнопобудованої осадової товщі в межах північної шовної рифтогенної зони Дніпровсько-Донецької западини // Міжнародний геологічний форум «Актуальні проблеми та перспективи розвитку геології: наука й виробництво». Україна, м. Одеса, 7-12 вересня 2015 р.
 12. Лубський М. С. Застосування космічних сенсорів теплового діапазону для оцінки стану рослинного покриву / М. С. Лубський, А. В. Хижняк // V всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю, Вінниця, Україна, 23-26 вересня 2015 р.
 13. Лубский М. С., Крылова Г. Б. Методика розрахунку приповерхневої температури за даними знімання у дальньому інфрачервоному діапазоні. // Збірник матеріалів 11 Всеукраїнської Інтернет-конференції „Теоретичні та прикладні аспекти використання математичних методів та інформаційних технологій у науці, освіті, економіці та виробництві. 24 квітня 2015 р., Маріуполь, 2015. С.82-85
 14. Лялько В.І., Філіпович В.Є., Сахацький О.І., Станкевич С.А., Лубський М.С., Крилова Г.Б. Оцінка впливу кліматичних змін на формування теплового режиму урбанізованих територій та розробка рекомендацій по раціональному природокористуванню і енергозбереженню // Тези доповідей 15-ої Української конференції з космічних досліджень.- Чорноморка: Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова, 2015.- С.216.
 15. Лялько В. І., Халаїм О. О., Сахацький О. І., Жолобак Г. М., Ваколюк М. В., Дугін С. С. Експериментальне визначення абсорбції вуглекислого газу рослинами основних агрокультур України для оцінки продуктивності посівів та балансу парникових газів // Матеріали конференції - 15-та Українська конференція з космічних досліджень, м. Одеса, 24-28 серпня 2015 р. – С. 211.
 16. Мацепура М.В, Хижняк А.В., Томченко О.В. ГІС-моделювання антропогенного навантаження мегаполісу // Геоінформаційні технології у територіальному управлінні: матеріали ІІ міжнар.наук.-практ. конфер. 17-18 вересня 2015 р.– Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2015.– С. 69-69.
 17. Пазинич Н. В., Ліщенко Л.П., Крилова Г. Б., Теременко О. М. Оцінка екологічного стану та безпеки міста Миколаєва за даними матеріалів дистанційного зондування Землі./ Проблеми екології та енергозбереження. Матеріали Х Міжнародної науково-технічної конференції, 05-07 червня 2015 р., Миколаїв, НУК, 2015. С. 219-221
 18. Пазинич Н. В., Ліщенко Л. П., Філіпович В. Є., Крилова Г. Б. Дослідження геоекологічного стану міської території за даними супутників Січ-2 та Landsat-TM (на прикладі м. Миколаїв) // 15-а Українська конференція з космічних досліджень. - С.199 ISSN: 2309-2130
 19. Попов М.А., Альперт С.И., Подорван В.Н. Метод классификации спутниковых изображений в условиях загрязненных обучающих выборок с использованием парадигмы Демпстера-Шейфера // Тези доповідей 15-ой Української конференції з космічних досліджень.- Чорноморка: Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова, 2015.- С. 208.
 20. Попов М., Козак I., Семко І., Коцюба П. Метод визначення фітомаси деревостану сосни звичайної на основі матеріалів авіаційної лідарної зйомки // Матеріали міжнародної наукової конференції “Астрономічна школа молодих вчених”.- Житомир: Житомирський державний університет ім. Івана Франка, 2015.- C.66-67.
 21. Попов М.О., Топольницький М.В. Підхід до злиття корельованих свідчень, що одержуються в багатоканальних сенсорних системах // Матеріали 9-ої Міжнародної науково-технічної конференції “Проблеми телекомунікацій”.- Київ: ІТС НТУУ “КПІ”, 2015.- С.406-408.
 22. Попов М.О., Топольницький М.В., Станкевич С.А., Подорван В.Н., Мешков С.И., Пилипчук В.Д. Комбінування корельованих даних за правилом Демпстера при класифікуванні супутникових зображень // Тези доповідей 15-ой Української конференції з космічних досліджень.- Чорноморка: Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова, 2015.- С. 207.
 23. Рибак О.А., Архіпов О.І., Титаренко О.В. Структура і наповнення бази даних модернізованого комплексу методів пошуку вуглеводнів з використанням матеріалів дистанційного зондування Землі // Матеріали міжнародної наукової конференції «Геологія горючих копалин: досягнення та перспективи», 2-4 вересня 2015 р., м. Київ. – С. 233-236.
 24. Седлерова О.В. Комплекс індикаційних ознак відображення нафтогазоносних структур в ландшафті // Матеріали міжнародної наукової конференції «Геологія горючих копалин: досягнення та перспективи», 2-4 вересня 2015 р., м. Київ. – С. 237-240.
 25. Соколовська А. В. Використання матеріалів космічної зйомки для оцінки і прогнозу сталого розвитку міста Києва / А. В. Соколовська, О. Д. Федоровський // Українська науково-технічна конференція «Авіакосмічне приладобудування», присвячена 250-річчю «Арсеналу» та 60-річчю ЦКБ «Арсенал», Київ: КП СПБ “Арсенал”, 10-11 грудня 2014
 26. Соколовська А. В. Використання космічних знімків з дуже високою та надвисокою просторовою розрізненністю для дослідження природних та антропогенних об’єктів / А. В. Соколовська // Міжнародна наукова конференція Астрономічна школа молодих вчених Житомир, Україна, 20–22 травня 2015 р.
 27. Станкевич С.А., Дудар Т.В., Коваленко Г.Д., Карташов В.В. Застосування інфрачервоного аерознімання для дистанційного контролю радіаційно-небезпечних об’єктів // Збірник наукових статей XI Міжнародної науково-практичної конференції “Екологічна безпека: проблеми і шляхи вирішення”.- Харків: Український науково-дослідний інститут екологічних проблем, 2015.- С.183-186.
 28. Станкевич С.А., Козлова А.А. Оценка риска выброса адсорбированных радионуклидов вследствие лесных пожаров в Чернобыльской зоне отчуждения с использованием многоспектральных спутниковых снимков // Тезисы докладов 15-ой Украинской конференции по космическим исследованиям.- Черноморка: Одесский национальный университет им. И.И. Мечникова, 2015.- С.193.
 29. Станкевич С.А., Лубський М.С., Добровольська К.В. Технологія підвищення розрізненності інфрачервоних мікроболометричних спектрорадіометрів для задач цивільного захисту // Праці Міжнародної науково-практичної конференції “Актуальні проблеми моделювання ризиків і загроз виникнення надзвичайних ситуацій на об'єктах критичної інфраструктури”.- Київ: УкрНДІЦЗ, 2015.- С.241-246.
 30. Станкевич С.А., Пєстова І.О. Картування стану рослинності зелених зон міста за багатоспектральними супутниковими знімками // Тези доповідей Першої міжнародної науково-технічної конференції “Геопростір-2015”.- Київ: КНУБА, 2015.- С.42-45.
 31. Станкевич С.А., Харитонов Н.Н., Жуков А.В. Дистанционная оценка изменений влажности почв левобережья Днепропетровской области с учетом наземных данных // Тезисы докладов 15-ой Украинской конференции по космическим исследованиям.- Черноморка: Одесский национальный университет им. И.И. Мечникова, 2015.- С.217.
 32. Томченко О. В. Гідроекологічні дослідження на основі комплексної оцінки / Томченко О. В., Хижняк А. В., Федоровський О. Д. // 14 Міжнародна науково–практична конференція Сучасні інформаційні технології управління екологічною безпекою, природокористуванням, заходами в надзвичайних ситуаціях, 5–9 жовтня 2015р.
 33. Томченко О.В., Підгорняк Д.Л. Міждисциплінарний підхід у дослідженні водних екосистем засобами ГІС/ДЗЗ-технологій // Об'єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень: матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів i молодих учених. – Київ: ВПЦ «Київський університет», 2015. – С. 48-50.
 34. Філіпович В. Є., Лялько В. І., Сахацький О І., Станкевич С. А., Лубський М. С., Крилова Г. Б. Оцінка впливу кліматичних змін на формування теплового режиму урбанізованих територій та розробка рекомендацій по раціональному природокористуванню і енергозбереженню. // 15-а Українська конференція з космічних досліджень. – С. 216 ISSN: 2309-2130
 35. Харитонов Н.Н., Мыцык А.А., Станкевич С.А., Титаренко О.В. Экологическая оценка состояния нарушенных земель при разработках Камыш-Бурунского железнорудного месторождения // Сборник докладов IV Международной научной экологической конференции “Проблемы рекультивации отходов быта, промышленного и сельскохозяйственного производства”.- Краснодар: Кубанский государственный аграрный университет, 2015.- Ч.II.- С.356-360.
 36. Хижняк А. В. Використання методу Feature Extraction для дешифрування космічних знімків надвисокої просторової розрізненності / А. В. Хижняк, О. В. Томченко // 15-а Українська конференція з космічних досліджень, Одеса, Україна, 24-28 серпня 2015 р.
 37. Хижняк А. В. Дистанційні аерокосмічні дослідження в природокористування, як міждисциплінарний науковий напрям// Об'єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень: матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів i молодих учених. – Київ: ВПЦ «Київський університет», 2015. – С. 53-55.