Зміст статті

Наукові статті, надруковані в українських виданнях:

 1. Азімов О.Т. Нові можливості вивчення структурно-тектонічної будови нафтогазоносних територій із застосуванням просторової інтерполяції // Матеріали Міжнар. наук. конф. «Геологія горючих копалин: досягнення та перспективи» (2-4 верес. 2015 р., м. Київ). – К.: ІГН НАН України, ПВНЗ «Ін-т Тутковського», 2015. – С. 31–34.
 2. Альперт С.І. Методи селекції інформативних зональних зображень при класифікації гіперспектральних супутникових зображень / С.І. Альперт // Математичні машини і системи. – 2015. – № 2. – С. 40 – 48.
 3. Ваколюк М., Сахацький О., Тарнопольський А. Використання даних супутникової зйомки в управлінні земельними ресурсами сільськогосподарського призначення // Землевпрорядний вісник. – 2015. – № 7.– С. 28-33.
 4. Гебрин Л. В., Сахацький О. І. Застосування дистанційних аерокосмічних методів для узагальненої оцінки стану грунтів регіону // Геоінформатика .– 2015. – № 3.– С. 68-73.
 5. Єсипович С.М. Історія планети Земля – пульсуючий розвиток під дією космічного пресингу. Монографія. 190 с. Розміщена на інтернет-порталі «Research gate» (Дослідницькі ворота) у 2015 році
 6. Зуб Л. М Антропогенна трансформація водозаборів та екологічна структура угрупувань макрофітів малих річок / Л. М. Зуб, О. В. Томченко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Біологія. Спеціальний випуск: Гідроекологія. – 2015. – №3-4(64). – С. 259–263.
 7. Зуб Л.М. Формування рослинного покриву та деякі особливості гідрохімічного режиму Київського водосховища / Л.М. Зуб, О.В. Томченко // Екологічні науки: науково-практичний журнал / Головний редактор О.І. Бондар. – К.: ДЕА, 2015.– №8.– C.27-39.
 8. Kharytonov M., Тitarenko О., Khlopova V. Assessment of aerotechnogenic pollution of soils in area of industrial enterprises activty of Pavlograd city / Екологічна безпека. – 2015, – № 1. – С. 37-40.
 9. Костюченко Ю. В., Ваколюк М. В., Мовчан Д. М., Білоус Ю. Г., Ющенко М. В., Копачевський М. В. Оцінка ризиків при зміні клімату в Україні // Український журнал дистанційного зондування Землі – 2015. – № 7. – С. 64-102. http://ujrs.org.ua/ujrs/index
 10. Ліщенко Л.П., Теременко О.М. Еколого-мікрокліматичне районування та моніторинг ландшафтно-функціональних зон Херсонської агломерації за матеріалами багатозональних космічних зйомок. // Збірник наукових праць 14 Міжнародної науково - практичної конференції „Сучасні інформаційні технології управління екологічною безпекою, природокористуванням, заходами в надзвичайних ситуаціях”5 - 9 жовтня 2015р, м.Київ, Пуща-Водиця. - С. 199-202 ISBN: 978-966-7166-34-2
 11. Лялько В.І., Азімов О.Т., Яковлєв Є.О. Оцінка висхідної міграції забруднень під час видобутку сланцевого газу з урахуванням результатів дешифрування космознімків: (Тези XIV Міжнар. конф. «Геоінформатика: теоретичні та прикладні аспекти», 11-14 трав. 2015 р., м. Київ) [Електронний ресурс]. – К.: Всеукр. асоц. геоінформатики, 2015. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM): кольор.; 12 см. – Систем. вимоги: Pentium; 32 Mb RAM; CD-ROM; Windows 98/2000/NT/XP. – AutoPlay\Docs\8304.pdf.
 12. Лялько В. І., Воробйов А. І., Гейхман А. М. Визначення зміщення бульбашок газу при спливанні з дна до поверхні моря з використанням супутникової інформації// Український журнал дистанційного зондування Землі. - № 4.-2015. – С. 14-17.
 13. Лялько В. І., Воробйов А. І., Гейхман А. М. Зміщення бульбашок газу при спливанні з дна до поверхні моря // Доповіді НАН України. Серія «Науки про Землю». - № 8.-2015. С. 89-94.
 14. Лялько В. І., Єлістратова Л. О., Апостолов О. А. Використання індексу ID для виявлення можливої трансформації екосистем у типових ландшафтно-кліматичних зонах України при сучасному кліматі // Доповіді НАН України – 2015 – № 3.– С. 94-99.
 15. Лялько В. І., Єлістратова Л. О., Апостолов О. А. Порівняльні дослідження посухи за супутниковими та метеорологічними індексами на прикладі 2007 року в Україні // Космічна наука і технологія – 2015. – Т. 21.-№ 3.– С. 27-30.
 16. Лялько В. І., Єлістратова Л. О., Кульбіда М. І., Апостолов О. А., Барабаш М. Б. Особливості змін клімату в Україні на кінець XX – початок XXI ст. за наземними та супутниковими даними // Український журнал дистанційного зондування Землі – 2015. – № 6. – С. 33-84. http://ujrs.org.ua/ujrs/index
 17. Лялько В. І., Мовчан Д. М., Захарчук Ю. В., Артеменко І. В. Оцінка розбіжностей у визначенні емісій та стоку (абсорбції рослинами) СО2 для України, виконаних за методикою Національного кадастру, в порівнянні з даними супутникових вимірів // Український журнал дистанційного зондування Землі – 2015. – № 5. – С. 37-56. http://ujrs.org.ua/ujrs/index
 18. Лялько В. І., Халаїм О. О., Сахацький О. І., Жолобак Г. М., Ваколюк М. В., Дугін С.С. Експериментальне визначення стоку (абсорбції рослинами) CO2 для основних агрокультур України // Український журнал дистанційного зондування Землі – 2015. – № 4. – С. 46-74. http://ujrs.org.ua/ujrs/index
 19. Масюк С.В., Кукуш О.Г., Шкляр С.В., Чепурний М.І., Ліхтарьов І.А. Моделі регресії з похибками вимірювання та їх застосування до оцінювання радіаційних ризиків / За ред. І.А. Ліхтарьова.- Київ: ДІА, 2015.- 288 с.
 20. Мельниченко Т. А., Воробйов А. І., Гейхман А. М. Вплив геотектонічної активності на обсяги газових виділень у північній частині Чорного моря // Доповіді НАН України. Серія «Науки про Землю». - № 12.-2015.
 21. Мичак А.Г., Філіпович В.Є. Геодинаміка територій покладів рідкісних та рідкісноземельних металів за матеріалами мультиспектральних космічних зйомок (на прикладі Пержанського рудного поля (Україна) // Збірник наукових праць 14 Міжнародної науково - практичної конференції „Сучасні інформаційні технології управління екологічною безпекою, природокористуванням, заходами в надзвичайних ситуаціях”5 - 9 жовтня 2015р, м.Київ, Пуща-Водиця. - С. 203-209 ISBN: 978-966-7166-34-2
 22. Movchan D. Estimation of forests productivity response on local climatic variations within territory of Ukraine with satellite data using // Український журнал дистанційного зондування Землі – 2015. – № 6. – С. 24-32. http://ujrs.org.ua/ujrs/index
 23. Пазинич Н. В., Ліщенко Л. П., Мичак А. Г., Філіпович В.Є., Теременко О. М. Використання матеріалів дистанційного зондування Землі при вирішенні завдань екологічної геоморфології в міських умовах (на прикладі долини р. Либідь в м. Києві) // Український журнал дистанційного зондування Землі, 5 (2015)- С. 33-36 Online ISSN: 2313-2132
 24. Пазинич Н.,. Ліщенко Л., Теременко О. Використання матеріалів дистанційного зондування Землі і геолого-геофізичних даних при прогнозуванні розповсюдження бучацьких буровугільних відкладів Дніпровського басейну на основі неотектонічного аналізу // Український журнал дистанційного зондування Землі, – № 7 (2015) - С. 22–26. Online ISSN: 2313-2132
 25. Попов М. О., Подорван В. М., Альперт С. І. Метод класифікування гіперспектральних космічних зображень з використанням комбінаційного правила Демпстера // Космічна наука і технологія, 2015.- Т.21.- № 1.- C.25-37.
 26. Попов М.О., Станкевич С.А., Топольницький М.В., Седлерова О.В. Підхід до інтеграції дистанційних та геолого-геофізичних даних на основі теорії свідчень Демпстера-Шейфера // Доповіді НАН України, 2015.- № 4.- С.94-98.
 27. Попов М.А., Станкевич С.А., Шкляр С.В. Алгоритм повышения разрешения субпиксельно смещённых изображений // Математичні машини та системи, 2015.- № 1.- С.29-36.
 28. Попов М.О., Топольницький М.В., Подліпаєв В.О. Видова космічна розвідка в локальних військових конфліктах // Наука и оборона, 2015.- № 1. - С.25-35.
 29. Седлерова О.В. Геологічна інтерпретація результатів інтеграції даних багатоспектрального космічного знімання і геолого-геофізичних даних для прогнозування нафтогазоперспективних зон на регіональному рівні (на прикладі північно-західного шельфу Чорного моря) // Український журнал дистанційного зондування Землі, № 7 (2015) - С. 47-57. Online ISSN: 2313-2132 http://ujrs.org.ua/ujrs/index
 30. Семенова С. Г., Єсипович С. М., Бондаренко А. Д., Рибак О. А. Спосіб прогнозування покладів вуглеводнів за сейсмічними та геотермічними даними // Український журнал дистанційного зондування Землі, № 7 (2015) - С. 43-46. Online ISSN: 2313-2132 http://ujrs.org.ua/ujrs/index
 31. Соколовська А. В. Методи системного аналізу в дистанційних аерокосмічних дослідженнях екологічної безпеки та природокористування / А. В. Соколовська, О. В. Томченко, А. Ю. Порушкевич, О. Д. Федоровський, В. Г. Якимчук // Екологічна безпека та природокористування: Зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Київ. Нац. ун-т буд-ва і архіт., НАН України, Ін-т телекомунікацій і глобал. інформ. простору; редкол.: О.С. Волошкіна, О.М. Трофимчук ( голов.ред.) [ та ін.]. — К., 2015. — Вип. 2(18). – С.95–102
 32. Соколовская А. В. Методические основы дистанционных аэрокосмических исследований в природопользовании, как мульти-междисциплинарное научное направление (на примере оценки нефтегазоперспективности участков Каспийского шельфа Туркменистана) / А. В. Соколовская, А. Д. Федоровский // Український журнал дистанційного зондування Землі – 2015. – № 4. – С. 10–25. http://ujrs.org.ua/ujrs/index
 33. Stankevich S., Sakhatsky A., Bobro D., Iwasaki A., Nakasuka S., Yoshimoto S., Aoyanagi Y. Risk assessment of adsorbed radionuclide emission by fire within Fukushima exclusion zone using multispectral satellite imagery // Український журнал дистанційного зондування Землі – 2015. – № 4. – С. 4-9. http://ujrs.org.ua/ujrs/index
 34. Станкевич С.А., Титаренко О.В., Козлова А.О., Пєстова І.О., Ющенко І.О. Інтеграція бібліотеки прецизійних спектральних характеристик покриттів типових природних і штучних об’єктів у геоінформаційні системи // Вісник геодезії та картографії, 2015.- № 4(97).- С.27-30.
 35. Станкевич С.А., Филиппович В.Е., Лубский Н.С., Крылова А.Б., Крицук С.Г., Бровкина О.В., Горный В.И., Тронин А.А. Интеркалибрация методов восстановления термодинамической температуры поверхности урбанизированной территории по материалам тепловой космической съёмки // Український журнал дистанційного зондування Землі, 2015.– №.7.– С.14-23.
 36. Товстюк З. М., Головащук О. П., Лазаренко І. В. Дніпровсько-Донецька западина. Успадкованість розвитку структур, розломних зон і зон розущільненя // Український журнал дистанційного зондування Землі, 2015. - № 5. - С.27-32.
 37. Товстюк З. М., Єфіменко Т. А. Неотектонічні дослідження за матеріалами дистанційного зондування Землі при пошуку структур, перспективних на нафту та газ на прикладі Дніпровсько-Донецької западини // Український журнал дистанційного зондування Землі, 2015. - № 6 - С.8-13.
 38. Товстюк З. М., Титаренко О. В., Єфіменко Т. А., Лазаренко І. В. Виділення нафтогазоперспективних об’єктів у межах південно-східної прирозломної зони Дніпровсько-Донецької западини // Український журнал дистанційного зондування Землі, 2015. - № 5. - С.23-26.
 39. Томченко О.В. Використання космічної інформації ДЗЗ та наземних спостережень для комплексної оцінки екосистемних послуг Київського водосховища на основі методу аналізу ієрархій // Космічна наука і технологія. – 2014. – Т 20. № 5(90).– С. 41-49.
 40. Томченко О.В. Використання космічної інформації дистанційного зондування Землі для моніторингу стану крупного рівнинного водосховища // Гідроакустичний журнал (Проблеми, методи та засоби досліджень Світового океану): Зб. наук. пр. — Запоріжжя: НТЦ ПАС НАН України, 2014. – № 11. – С. 135-143
 41. Томченко О.В. Моделювання екологічного стану антропогенних ландшафтів на основі космічного геомоніторингу / О. В. Томченко, А. В. Соколовська, О. Д. Федоровський // Геоінформатика. – К: Карбон ЛТД, 2015. – №1(53). – С. 77-84
 42. Федоровський О. Д. Дистанційні аерокосмічні дослідження у природокористуванні як міждисциплінарний науковий напрям / О. Д. Федоровський, А. В. Соколовська // Доповіді НАН України. – 2015. – № 3. – С. 100–106.
 43. Федоровский А. Д. Методы системного анализа и модели решения задач рационального природопользования и экологии на основе материалов космической съемки и наземных наблюдений (По материалам работ отдела системного анализа ЦАКИЗ ИГН НАН Украины) / А. Д. Федоровский, В.Г. Якимчук, А. В. Соколовская // Український журнал дистанційного зондування Землі – 2014. – № 3. – С. 4–24. http://ujrs.org.ua/ujrs/index
 44. Федоровский О. Д., Хижняк А. В., Томченко О. В., Зуб Л. М., Підгородецька Л. В., Дьяченко Т. М., Шевченко А. М., Власова О. В., Ходоровський А. Я., Якимчук В. Г. Мультидисциплінарний аналіз аерокосмічної і наземноїінформації при оцінці стану водних екосистем на основі методів системного аналізу // Український журнал дистанційного зондування Землі – 2014. – № 7. – С. 27–42. http://ujrs.org.ua/ujrs/index
 45. Філіпович В.Є. Методика пошуку та локалізації ділянок незаконного видобутку бурштину за матеріалами багатозональної космічної зйомки./В.Є. Філіпович, Г. Б. Крилова, Лубский М.С. // Збірник наукових праць 14 Міжнародної науково - практичної конференції „Сучасні інформаційні технології управління екологічною безпекою, природокористуванням, заходами в надзвичайних ситуаціях”5 - 9 жовтня 2015р, м.Київ, Пуща-Водиця. - С. 181-198 ISBN: 978-966-7166-34-2
 46. Філіпович В.Є., Мичак А.Г., Кудряшов О.І. Дистанційний екологічний моніторинг звалищ твердих побутових відходів // Український журнал дистанційного зондування Землі, 4 (2015)- С. 32-36 Online ISSN: 2313-2132
 47. Філіпович В. Є. Використання космічної інформації для прогнозу розвитку небезпечних геологічних процесів (підтоплення та затоплення) на прикладі окремих районів м. Києва // Український журнал дистанційного зондування Землі – 2014. – № 7. – С. 58–63. http://ujrs.org.ua/ujrs/index
 48. Філіпович В. Є. Супутниковий моніторинг територій незаконного видобутку бурштину. /В. Є. Філіпович // Український журнал дистанційного зондування Землі, – № 6 (2015)- С. 4-7 Online ISSN: 2313-2132
 49. Чумаченко С.М., Тесленко О.М., Азімов О.Т. Інформаційне забезпечення системи моніторингу лісових масивів на базі впровадження аерокосмічних та краудсорсінгових технологій // Зб. наук. пр. XIV Міжнар. наук.-практ. конф. «Сучасні інформаційні технології управління екологічною безпекою, природокористуванням, заходами в надзвичайних ситуаціях» (5-9 жовт. 2015 р., м. Київ, Пуща-Водиця). – К.: МП «Леся», 2015. – С. 140–143.
 50. Шкляр С.В. Вироджена асимптотична нормальність оцінки у моделі оцінювання конічних перерізів // Теорія ймовірностей та математична статистика, 2015.- Вип.92.- P.137-150.
 51. Якимчук В. Г. Застосування спектральних індексів спектрограм листя дерев для оцінки екологічних умов їхнього росту в м. Києві / В. Г. Якимчук, Л. П. Ліщенко, К. Ю. Суханов, А. Ю. Порушкевич / Український журнал дистанційного зондування Землі – 2015. – № 5. – С. 4–14. http://ujrs.org.ua/ujrs/index