Ш.1 ШАР

слой

layer, theme, coverage, overlay

Сукупність однотипних (однієї вимірності) просторових об'єктів, які відносяться до однієї теми (класу об'єктів) в межах деякої території та в єдиній системі координат. За типом об'єктів розрізнюють Ш. точкові, лінійні та полігональні, а також Ш. з тривимірними об'єктами (поверхнями). Пошарове, або багатошарове  представлення э найбільш поширеним методом організації просторових даних у пошарово організованих ГІС. Для зручності зберігання та оброблення величезних наборів даних кожен із Ш. може бути розбитий на фрагменти (файли) в результаті операції фрагментування, оберненої до зшивання. Зазвичай нарізка на фрагменти успадковує прийняту систему розграфки карт. Логічна нерозривність отриманого фрагментарного Ш. забезпечується спеціальними засобами, що підтримують безшовні БД.

Ш.2 ШАР АНОТАЦІЙНИЙ

cлой аннотационный

abstract layer

Сукупність анотаційних елементів для пояснення цифрового знімка. Елементами Ш. а. можуть бути надписи, геометричні фігури, символи, що описують географічні властивості, координаційна сітка та ін.

Ш.3 ШАР ВЕКТОРНИЙ

cлой векторный

vector layer 

Набір векторних даних з відповідними позиційними та непозиційними атрибутами.

Ш.4 ШАР ТЕМАТИЧНИЙ

cлой тематический

thematic layer

Набір даних щодо одної теми.

Ш.5 ШВИДКА СТАТИКА

быстрая статика

FastStatic 

Різновид статики, або статичного методу GPS-вимірювань, в якому для рішення неоднозначності використовують стратегії пошуку, які не вимагають тривалих спостережень, тривалість вимірів узгоджена з кількістю спостережуваних супутників і зменшується при збільшенні цієї кількості. Звичайно тривалість спостережень на пунктах не перевищує 20 хвилин, після чого виконується постоброблення отриманих даних та визначаються координати з точністю біля 1 см. Необхідний для збирання даних час залежить від кількості видимих (спостережуваних) супутників.

Ш.6 ШЕЙП-ФАЙЛ

шейп-файл

shapefile

Векторний формат просторових даних, що використовується в програмних продуктах фірми ESRI (США), призначений для збереження інформації про місцезнаходження, форму та атрибути просторових об’єктів.

Ш.7 ШИРИНА СПЕКТРАЛЬНОЇ ЛІНІЇ (СМУГИ)

ширина спектральной линии (полосы)

spectral-line width (band) 

Інтервал довжин хвиль (частот), що виміряний на рівні половини максимуму імовірності поглинання, випромінювання або розсіяння.

Ш.8 ШИРОКОЗОННА СИСТЕМА ДИФЕРЕНЦІЙНИХ ПОПРАВОК

широкозонная система дифференциальных поправок

Wide Area Augmentation System 

Сукупність штучних супутників Землі та наземних станцій, які призначені для реалізації диференційного режиму роботи системи GPS на американському континенті та прилеглих до нього частинах Атлантичного та Тихого океанів. Мережа з біля 25 наземних станцій збирає дані спостережень за GPS-супутниками, обробляє їх та формує диференційні  поправки, які потім транслюються двома геостаціонарними штучними супутниками Землі користувачам цієї системи. Забезпечується точність координатних визначень біля 3 метрів. Територію Європи обслуговує аналогічна система EGNOS, а азіатську територію – система MSAS.

Ш.9 ШИРОТА

широта

latitude

Одна з координат, що визначає положення точки на Землі в напрямку на північ. Розрізнюють: астрономічну Ш. - кут, утворений висковою лінією в даній точці та площиною, перпендикулярною до вісі обертання Землі; геодезичну Ш. - кут, утворений нормаллю до поверхні земного еліпсоїда в даній точці та площиною його екватора; геоцентричну Ш. - кут, утворений радіусом, проведеним з центру мас Землі, та площиною, перпендикулярною до вісі обертання Землі. Значення Ш. змінюються від 0 на екваторі до 90 кутових градусів на полюсах, і для північної півкулі називаються "північними" та позитивними, а для точок південної півкулі - "південними" і від'ємними. На глобусах та картах Ш. показують за допомогою паралелей.

Ш.10 ШИФРУВАННЯ КОДОВИХ ДАНИХ

шифрование кодовых данных

anti-spoofing

Додаткове шифрування Р-сигналу системи GPS, що має за мету її захист від навмисного транслювання фальшивих GPS–сигналів з боку противника, проти якого ведуться бойові дії або з боку можливих терористів.

Ш.11 ШКАЛА (НА КАРТАХ)

шкала (на картах)

graduation

Графічне зображення послідовності зміни кольорів, насиченості, якісних характеристик умовних знаків.

Ш.12 ШКАЛА (ФІЗИЧНОЇ ВЕЛИЧИНИ)

шкала (физической величины)

scale 

Прийнята за згодою послідовність значень, які присвоюються фізичній величині по мірі її збільшення (зменшення). Звичайно ця послідовність визначається прийнятим методом вимірювання величини. Приклади Ш. (ф. в.): температурна шкала Цельсія, шкала зіркових величин.

Ш.13 ШУМ

шум

noise

Випадковий процес або сукупність випадкових процесів, які спотворюють сигнал і створюють труднощі у виявленні об'єктів на зображеннях, ускладнюють їх дешифрування. Кількісно шум оцінюють через перший або другий моменти випадкових величин. Іноді шум вимірюють у децибелах.

Ш.14 ШУМ БІЛИЙ

шум белый

white noise

У вузькому розумінні: випадковий процес з незалежними значеннями, який цілком визначений одномірною щільністю розподілу. У широкому розумінні: випадковий процес з некорельованими значеннями величин.