Ч.1 ЧАС GPS

время GPS

GPS time

Система виміру часу, що використовується в GPS. Вона базується на вимірюванні часу атомним методом та може бути виражена через Міжнародний Атомний Час (IAT) формулою: IAT = GPS + 19,000 сек.

Ч.2 ЧАСТКОВИЙ МАСШТАБ КАРТИ

частный масштаб карты

local scale of map

Відношення довжини безкінцево малого відрізку на площині до довжини відповідного відрізку на земному еліпсоїді. М. к. ч. залежить від координат точки на еліпсоїді, виду картографічної проекції. На топографічних картах М. к. ч. практично постійний і виражається числом, близьким до одиниці. На дрібномасштабних картах відхилення М. к. ч. від одиниці може досягати значної величини. М. к. ч. ще називають масштабом у точці.

Ч.3 ЧАСТОТА ПЕРІОДИЧНОГО ПРОЦЕСУ, ЧАСТОТА ЧАСОВА

частота периодического процесса, частота временная

frequency

Кількість циклів, які укладаються в одиницю часу. Звичайно позначається f. Вимірюється в герцах (Гц). Герц є частота такого періодичного процесу, який повторюється кожну секунду, тобто 1 Гц = 1 c-1.

Ч.4 ЧИСТОТА КОЛЬОРУ (ЩО СПРИЙМАЄТЬСЯ)

чистота цвета (воспринимаемая)

saturation

Характеристика кольорового відчуття, що дозволяє оцінити частку чистої хроматичної складової в загальному кольоровому відчутті.

Ч.5 ЧОРНЕ ТІЛО; ПОВНИЙ ВИПРОМІНЮВАЧ; ВИПРОМІНЮВАЧ ПЛАНКА

черное тело; полный излучатель; излучатель Планка

full radiator, Planckian radiator, black body, blackbody 

Тепловий випромінювач, що має при заданій температурі для всіх довжин хвиль максимальну спектральну щільність енергетичної світності. Він повністю поглинає всі падаючі на нього випромінювання незалежно від довжини хвилі, направлення падіння і стану поляризації випромінювання.

Ч.6 ЧУТЛИВІСТЬ

чувствительность

sensitivity

Здатність технічного пристрою реагувати на слабкі вихідні сигнали (оптичні, електричні, тощо). Кількісно визначається як відношення величини приросту вихідного сигналу до приросту вхідної величини, що його обумовлює. Розрізнюють абсолютну і відносну Ч.