Ф.1 ФАЗА НЕСУЧОЇ

фаза несущей

сarrier phase

Фаза GPS-сигналу на несучої частоті L1 або L2, яка вимірюється приймачем після захоплення сигналу супутника.

Ф.2 ФАЗОВИЙ МЕТОД

фазовый метод

phase method, phase measurement

Використовується для вимірів дальності; оснований на тому, що змінювання фази електромагнітних коливань пропорційно відстані, яку пройшли ті коливання. У супутникових системах позиціювання електромагнітні коливання генеруються синхронно на супутнику і в приймачеві наземної станції. В приймачеві визначають різницю фаз місцевих й прийнятих коливань, яка пропорційна відстані від супутника до наземної станції і визначається невідомим цілим числом хвиль та їх дрібним залишком. Визначення невідомого числа хвиль називають розрізненням неоднозначності. Фактично, як й в кодовому методі вимірювання дальності, внаслідок несинхронності роботи генераторів в приймачеві і на супутнику визначають псевдодальності.

Ф.3 ФАЗОВИЙ ЦЕНТР

фазовый центр

рhase center

Місце розташування точки антени GPS-приймача, в якій фізично фіксуються сигнали від супутників. При обчисленні відстані між приймачем та супутником саме ця точка є кінцем відрізку приймач – супутник з боку приймача. Виробники GPS–антен намагаються сконструювати антену таким чином, щоб її фазовий та геометричний центри розташовувалися якомога ближче. При обробленні даних GPS–вимірювань координати фазового центру вводяться у програму оброблення як один з параметрів.

Ф.4 ФАЦІЯ

фация

facies

1. Фізико-географічні умови (або обстановка) осадконакопичення з усіма особливостями середовища - його динамікою, хімічним режимом, органічним світом, глибиною і т. д.; 2. Гірські породи або осадки, що виникають у певній фізико-географічній обстановці (наприклад, морська Ф., континентальна Ф.); 3. В ландшафтознавстві: елементарна морфологічна одиниця географічного ландшафту, структурна частина урочища.

Ф.5 ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНІ КАРТИ

физико-географические карты

сomprehensive geographycal maps

Карти, що відображають окремі компоненти або явища природи (клімат, рельєф, грунти та ін.) і їхні зхакономірні сполучення - природні територіальні комплекси.

Ф.6 ФІЛЬТР

фильтр

filter

1. Елемент, який вибірно (селективно) реагує на інформацію (сигнали, дані), яка надходить на його вхід. В залежності від форми представлення оброблюваної інформації Ф. поділяються на аналогові, цифрові, оптичні тощо. Аналогові Ф. звичайно реалізуються у вигляді спеціалізованих електронних пристроїв, які змінюють частотний спектр сигналу. Цифровий Ф. - це машинна програма або мікропроцесор, які здійснюють певні арифметичні або логічні операції над сигналами зображення, змінюючи його просторово-частотну структуру.  Оптичний Ф. змінює спектральний склад випромінювання, що надходить на його вхід, або просторовий його розподіл. Характерним прикладом оптичного Ф. є світлофільтр. В залежності від характеру впливу на вихідний сигнал Ф. бувають низьких частот, високих частот, смугові, режекторні, узгоджені, рангові та ін.;

2. Засіб перевірки в програмі значень деякої величини на відповідність заданому ареалу.

Ф.7 ФІЛЬТРАЦІЯ

фильтрация

filtering

Процедура оброблення (перетворення) сигналів зображення за допомогою відповідного фільтра. Загальна ціль такого перетворення - покращення якості зображення. Якщо процедура виконується безпосередньо над відеосигналом у реальному або квазіреальному часі, то говорять про Ф. у часовій області; якщо процедура виконується над точками (пікселами) сформованого зображення, то говорять про Ф. у просторовій області, або просторову Ф. Якщо обрана процедура (алгоритм) просторової Ф. є однаковою для всіх точок (пікселів) зображення, то говорять про просторово-інваріантну Ф.; якщо параметри або характер процедури оброблення сигналів змінюються для точок зображення в залежності від їх координат, то говорять про просторово-залежну, або адаптивну Ф.

Ф.8 ФІЛЬТР ВИСОКИХ ЧАСТОТ

фильтр высоких частот

high-pass filter

Елемент, який володіє властивістю незначно послаблювати ті гармонічні складові сигналів зображення, частоти яких лежать вище деякого критичного значення, і значно сильніше подавляти всі інші гармонічні складові (див. ще Ф.6).

Ф.9 ФІЛЬТР НИЗЬКИХ ЧАСТОТ

фильтр низких частот

low-pass filter

Елемент, який володіє властивістю перепускати тільки ті гармонічні складові сигналів зображення, частоти яких лежать нижче деякої критичної величини (див. ще Ф.6).

Ф.10 ФЛУОРЕСЦЕНЦІЯ

флуоресценция

fluorescence

Вид люмінесценції, що характеризується короткочасністю свічення після припинення збудження. Свічення за своїм спектром може простягатися від довгих радіохвиль до гамма-променів. За допомогою Ф. вивчають структуру і стан речовин, а також фізичні процеси, що протікають у них.

Ф.11 ФОРМА ОБ'ЄКТА

форма объекта

shape

Геометрія реальної поверхні об'єкта. Неперервна поверхня, в яку "загорнутий" об'єкт. Ф. о. є одною з найважливіших дешифрувальних ознак при розпізнаванні та інтерпретуванні аеро- та космічних зображень.

Ф.12 ФОРМАТ

формат

format

1. Cпосіб розміщення або представлення даних в пам'яті, БД, документі або на зовнішньому носії;

2. В ГІС, комп'ютерній графіці та обробці зображень: загальне найменування способу машинної реалізації представлення (моделі) просторових даних (векторний Ф., растровий Ф. і т. ін.) або Ф. даних певної системи, програмного засобу, засобу стандартизації, обміну даними. Виділяють декілька груп Ф. та стандартів обміну даними, або стандартів передачі даних: Ф. і стандарти представлення та обробки цифрових зображень, у тому числі для векторної графіки: IGES, DXB, DXF, CGM; растрової графіки: PCX, GIF, JPEG, TIFF; запису, обміну та передавання даних дистанційного зондування: BIL, BIB, BIP, BSQ. Для передавання наукових даних використовується Ф. VICAR; передавання відеозображення в межах мультимедійного обміну - Ф. SIF. В ГІС Ф. для представлення і передавання просторових даних (векторні, растрові та універсальні) утворюють кілька груп: Ф. розповсюджених цифрових продуктів: NOTIGEO, SXF, AS/NZS 4270, CCOGIF VPF, DLG, GBF/DIME, TIGER - векторні; CFF, DFAD, DEM, CTG, LULC, LMIC, DOQ - растрові; обмінні формати окремих програмних продуктів - DXF, Generate/Ungenerate ArcInfo (ARCG), ARCE, ERDAS, HFA, MIF, MIF/MID (MapInfo), ADRG, ADRI; універсальні формати, що не орієнтовані на будь-який продукт, програмну систему або область застосувань: американський стандарт SDTS, англійський NTF, канадський SAIF та стандарт НАТО DIGEST, американський військовий стандарт VPF. Відомі також стандарти обмінювання просторовими даними, для яких характерна незалежність від юридичного статусу, країни розробки, розповсюдженості, фізичного засобу обмінювання, який використовується, (DFT, DEM, DEMTS, DIGEST, SDTS), галузеві стандарти (ASDTS, SQL/MM, ATKIS, S57, INTERLIS, EDIFACT, GDF, SOSI, TSSDS). Окремо виділяється група Ф. та стандартів метаданих - ANZLIC, ASTM, FGDC, CSSM, DGM. Трансформування даних з одного Ф. до іншого називається конвертуванням Ф.

Ф.13 ФОРМАТ ДАНИХ

формат данных

data format

Спосіб представлення даних поза і в пам'яті комп'ютера.

Ф.14 ФОРМАТ КАДРУ

формат кадра

aspect ratio, picture ratio

Геометричні розміри рамки, що обмежує поле зображення (аерофотознімка). Звичайно обмежувальна рамка має форму прямокутника.

Ф.15 ФОРМАТ КАРТИ

формат карты

map format

Розміри карти, які звичайно надаються у сантиметрах. Для карт вказують розміри аркуша, для рельєфних карт – додають найбільшу висоту по вертикалі, для атласів – розмір обкладинки, а для глобусів – довжину діаметра. Атласи діляться за форматом на великі (настільні), книжкового формату, малі (кишенькові) та мініатюрні.

Ф.16 ФОРМАТ ФАЙЛА

формат файла

file format

Див. Ф.12.

Ф.17 ФОСФОРЕСЦЕНЦІЯ

фосфоресценция

phosphorescence

Люмінесценція, яка не припиняється протягом відчутного періоду часу після закінчення збудження.

Ф.18 ФОТОГРАММЕТРИЧНЕ ЗГУЩЕННЯ

фотограмметрическое сгущение

aerial triangulation

Процес визначення геодезичних координат опорних точок у фотограмметрії шляхом вимірювань на фотознімках.

Ф.19 ФОТОГРАММЕТРИЧНІ РОБОТИ КАМЕРАЛЬНІ

камеральные фотограмметрические работы

cameral photogrammetric works

Комплекс робіт, перелік яких залежить від мети та обраної технологічної схеми отримання кінцевої фотограмметричної продукції. Включають: трансформування знімків, складання фотоплану, фототріангуляцію, камеральне дешифрування знімків, знімання рельєфу та контурів за допомогою фотограмметричних приладів, роботи на ЕОМ, створення цифрових моделей місцевості та рельєфу.

Ф.20 ФОТОГРАММЕТРІЯ

фотограмметрия

photogrammetry

Наукова дисципліна, що вивчає теорію, методи і технологію визначення форм, розмірів, положення в просторі, кількісних та якісних характеристик об'єктів і явищ за їх фотознімками або зображеннями.

Ф.21 ФОТОГРАММЕТРІЯ ЦИФРОВА

цифровая фотограмметрия

digital photogrammetry

Розділ фотограмметрії, що опрацьовує цифрові зображення (знімки) для отримання певної продукції, наприклад, цифрових карт, цифрових моделей місцевості та рельєфу, ортофотокарт, каталогів координат точок фототріангуляційної мережі. Основним технічним засобом у Ф. ц. є комп'ютер, основним засобом опрацювання - програмне забезпечення, а носієм вхідної інформації - цифровий знімок.

Ф.22 ФОТОГРАФІЧНА ЕМУЛЬСІЯ

фотографическая эмульсия

photographic emulsion

Розчин желатини, в якому в завислому стані містяться світлочутливі зерна, переважно галогеніди срібла AgBr, AgCl, Agj і мають будову кристалічних ґраток, у вузлах яких почергово містяться іони срібла і галогени. Діаметр зерен коливається від десятих часток мікрометра до декількох мікрометрів. Віддаль між центрами однакових іонів - 0,6 мм. Найчастіше застосовується AgBr. Фотографічна емульсія містить різні домішки.

Ф.23 ФОТОКАРТА

фотокарта

photomap, photographic map

Поліграфічно виданий фотоплан у заданій картографічній проекції та розграфці з нанесеним на нього картографічним навантаженням (координатні сітки, горизонталі, назви населених пунктів, водних об'єктів та ін., a також різноманітний тематичний зміст). Ф., створені на основі космічних знімків, називають космофотокартами або космокартами. Для районів зі значними перепадами по висоті складають ортофотокарти, здійснюючи попереднє трансформування знімків. Завдяки суміщенню детального фотозображення і точної картографічної основи Ф. особливо зручні для складання тематичних фотокарт та космофотокарт.

Ф.24 ФОТОЛЮМІНЕСЦЕНЦІЯ

фотолюминесценция

photoluminescence

Люмінесценція, що збуджується ультрафіолетовим, видимим або інфрачервоним випромінюванням.

Ф.25 ФОТОМЕТР

фотометр

photometer

Оптичний прилад, яким вимірюють світлові величини (яскравість, освітленість, силу світла та ін.), визначають характеристики оптичних матеріалів (наприклад, коефіцієнти відбиття і поглинання світла).

Ф.26 ФОТОМЕТРИЧНА ВЕЛИЧИНА

фотометрическая величина

photometrical value

Фізична величина, що визначає кількісні значення параметрів випромінювання в його часовому, спектральному і просторовому розподілах. Ф. в. може бути енергетичною, (позначається підрядковим індексом е) і світловою (індекс v) в залежності від того, характеризується випромінювання без урахування властивостей приймача випромінювання або з урахуванням відносної спектральної світлової ефективності монохроматичного випромінювання для денного зору.

Ф.27 ФОТОПЕРЕТВОРЮВАЧ

фотопреобразователь

photoreceiver

Прилад, який перетворює енергію оптичного випромінювання в електричний або оптичний сигнал.

Ф.28 ФОТОПЛАН

фотоплан

photoplan

Фотографічне зображення місцевості в ортогональній проекції і заданому масштабі. Ф. виготовляються звичайно в рамках трапецій державної або умовної розграфки або в межах ділянки (ділянок), що належать юридичній або фізичній особі - землекористувачу. Точність положення контурів на Ф. відносно геодезичних пунктів відповідає точності топографічної карти того ж масштабу, що й Ф. Звичайно Ф. одержують шляхом монтажу декількох горизонтальних (трансформованих) аерознімків за опорними точками.

Ф.29 ФОТОСХЕМА

фотосхема

photochart

Фотографічне зображення місцевості, змонтоване (складене) з корисних площ нетрансформованих планових знімків. Масштаб Ф. непостійний. Ф. використовуються при обстеженні територій землекористування, для вивчення місцевості при різного роду пошуках, що не потребують точних просторових вимірів.

Ф.30 ФОТОТРАНСФОРМАТОР

фототрансформатор

phototransformer

Фотограмметричний прилад, призначений для перетворення планових та перспективних знімків в горизонтальні оптико-механічним способом. Ф. являє собою оптичний проектор, у котрому площина екрану і площина негатива знімка або об'єктива (а в деяких конструкціях Ф. всі три ці площини) можуть приймати нахильне положення, завдяки чому на екрані можна отримати зображення, подібне тому, якби знімок був горизонтальним.

Ф.31 ФОТОТРАНСФОРМУВАННЯ ФОТОЗНІМКА

фототрансформирование снимка

fotorectification, fototransformation

Процес перетворення зображення з однієї проекції в іншу, з метою якого є усунення геометричних спотворень. Звичайно Ф. ф. зводиться до перетворення нахильного (перспективного) знімка в плановий з усуненням перспективних спотворень. Ф. ф. здійснюється за допомогою спеціальних приладів - фототрансформаторів. Якщо знімок містить зображення з розчленованим складним рельєфом, то замість звичайного фототрансформування більш ефективно використовувати спосіб диференціального трансформування, або ортофототрансформування. Згідно цього способу кожна елементарна ділянка знімка при його трансформуванні може мати свій окремий закон геометричного (проективного) перетворення. Завдяки цьому такий спосіб дозволяє виготовляти надзвичайно точні ортофотоплани.

Ф.32 ФОТОТРІАHГУЛЯЦІЙНА МЕРЕЖА

фототриангуляционная сеть

phototriangulation network

Система з опорних точок, визначених методом фототріангуляції.

Ф.33 ФОТОТРІАНГУЛЯЦІЯ

фототриангуляция

phototriangulation

Метод визначення опорних точок за допомогою фотограмметричних вимірювань аерофотознімків. Ф. називається просторовою, якщо визначаються планове положення та висота опорних точок, і площинною, якщо визначається тільки планове їх положення. Теоретичною основою побудови Ф. є наявність геометричних зв'язків і аналітичних залежностей між координатами відповідних точок знімка і місцевості.

Ф.34 ФРАГМЕНТУВАННЯ ЗНІМКА

фрагментирование снимка

subsetting

Виділення частини знімка з послідуючим розглядом її як окремого знімка.

Ф.35 ФРАКТАЛ

фрактал

fractal

Геометрична фігура, частини якої подібні їй самій. Наприклад, фрактальна лінія будується рекурсивною заміною сегментів ламаної нею самою; найбільш відомі приклади – сніжинка Коха, множина Мандельброта, аттрактор Лоренца. Ф. ефективні при імітації природних явищ та об'єктів (хмар, берегових ліній і т. ін.) і використовуються в алгоритмах стиснення зображень.

Ф.36 ФРЕЙМ

фрейм

frame

Одиниця представлення знань, що описує об'єкт або поняття.

Ф.37 ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ ГІС

функциональность ГИС

GIS functionality, GIS functions

Набір функцій географічних інформаційних систем та відповідних їм програмних засобів ГІС. Ф. ГІС включає операції геоінформаційних технологій і групи операцій, окремі функції та функціональні групи; в їх числі: збирання даних; попереднє оброблення (у тому числі, цифрування як засіб введення даних); імпорт існуючих даних з інших систем; перетворення, включаючи конвертування даних з одного формату в інший, трансформування картографічних проекцій та зміну систем координат); накопичення даних, маніпулювання і управління даними в БД; засоби просторового моделювання та аналізу, включаючи операції, аналогічні тим, що використовуються в математико-картографічному моделюванні і картографічному методі дослідження; генерація результатів оброблення, включаючи картографічну візуалізацію. Крім того, в число функцій ГІС (точніше, програмного забезпечення ГІС) може входити цифрове оброблення зображень (даних ДЗЗ), засоби експертних систем, засоби пристосування до вимог користувача та ін.

Ф.38 ФУНКЦІЯ РОЗСІЯННЯ ЛІНІЇ

функция рассеяния линии

line spread function 

Нормований розподіл інтенсивностей випромінювання в зображенні об’єкта, що має вигляд тонкої лінії, яка світиться.

Ф.39 ФУНКЦІЯ РОЗСІЯННЯ ТОЧКИ

функция рассеяния точки

point spread function 

Нормований розподіл інтенсивностей  випромінювання в зображенні об’єкта, що має вигляд точки, яка світиться.