Т.1 ТАКСОН

таксон

taxon

Систематизована група елементів будь-якої категорії.

Т.2 ТАЛІК

талик

talik

Ділянка ґрунту або гірської породи, що знаходиться в областях розвитку багатолітньої кріолітзони, і яка відтаяла та має додатню  температуру хоча б на протязі частини року.

Т.3 Тег

тег

teg

Додаткові розряди фізичної комірки  оперативної пам’яті ЕОМ, вміст котрих характеризує елемент даних, що міститься у комірці.

Т.4 ТЕКСТУРА

текстура

texture

Поняття, що використовується для зображень з вираженими статистичними властивостями. До характеристик Т. входять такі властивості, як однорідність, густина (тон), наявність протяжних утворень та їх спрямованість, регулярність структури зображення та ін.

Т.5 ТЕКТОНІКА

тектоника

tectonics

Розділ геології, що вивчає структуру земної кори та її зміни під впливом рухів та деформацій Землі в цілому. Характер деформацій, їх розміри залежать від міцності, хімічного складу, вологості та пористості гірських порід, а також від тиску і температури в надрах.

Т.6 ТЕМПЕРАТУРА

nемпература

temperature

Фізична величина, що характеризує стан термодинамічної рівноваги системи. Якщо система не перебуває в рівновазі, в ній відбувається теплообмін. В уявленнях кінетичної теорії газів Т. пропорційна середній  кінетичній енергії мікрочастинок.

Т.7 ТЕМПЕРАТУРА КОЛІРНА

температура цветовая

color temperature

Спектрофотометрична або кольорометрична температура, фізичний параметр, який визначає хід змінювання інтенсивності випромінювання якого-небудь джерела зі зміною довжини хвилі в оптичному діапазоні безперервного спектра. К. т. приймають рівною температурі абсолютно чорного тіла, яке має в розглянутому інтервалі довжин хвиль такий же відносний розподіл інтенсивності, що й дане джерело.

Т.8 ТЕМПЕРАТУРА РОЗПОДІЛУ

температура распределения

distribution temperature

Температура чорного тіла, при якій ординати кривої спектрального розподілу його енергетичної яскравості в видимій області спектра пропорційні відповідним ординатам кривої спектрального розподілу випромінювання, яке розглядується. Одиниця: кельвін (К). Обидва випромінювання обов'язково мають при цьому ту ж саму (в межах допустимого) кольоровість.

Т.9 ТЕОРЕМА ВІДЛІКІВ

теорема отсчетов

sampling theorem

Теорема, яка стверджує, що будь-який неперервний сигнал з обмеженим спектром може бути відтворений з будь-якою наперед заданою точністю з дискретної послідовності рівновіддалених (рівнорозподілених) її відліків при умові, що існує не менше двох відліків на період самої високочастотної складової цього сигналу.

Т.10 ТЕПЛОВА ІНЕРЦІЯ

тепловая инерция

thermal inertia

Характеристика речовини або середовища, яка визначає швидкість сприймання і віддавання тепла.

Т.11 ТЕПЛОВЕ ВИПРОМІНЮВАННЯ, ТЕМПЕРАТУРНЕ ВИПРОМІНЮВАННЯ

тепловое излучение, температурное излучение

thermal radiation

Електромагнітне випромінювання, яке емітується (висилається) речовиною і виникає за рахунок її внутрішньої енергії (на відміну, наприклад, від люмінесценції, котра утворюється за рахунок зовнішніх джерел енергії). Т. в. має неперервний спектр, положення максимуму якого залежить від температури речовини. З її підвищенням збільшується загальна енергія Т. в., що висилається, а максимум зміщується в область малих довжин хвиль.

Т.12 ТЕПЛООБМІН

теплообмен

thermochange

Мимовільний необоротний процес переносу теплоти, обумовлений градієнтом температури (перенос тепла від більш нагрітих тіл до менш нагрітих). У загальному випадку перенос теплоти може також визиватися неоднорідністю полів інших фізичних величин, наприклад, різницею концентрацій (див. ще Е.34).

Т.13 ТЕРМІН АКТИВНОГО ІСНУВАННЯ СУПУТНИКА

период активного существования спутника

mission life

Час наробітку на повне або часткове відмовлення супутника, що визначає його гарантійний ресурс, без урахування часу проведення наземних іспитів.

Т.14 ТЕХНІЧНИЙ ЗАСІБ ДЗЗ

техническое средство ДЗЗ

remote sensing device 

Пристрій для реєстрування електромагнітного випромінювання від об’єктів зондування.

Т.15 ТИЖДЕНЬ GPS

неделя GPS

GPS week

Кількість повних тижнів, що минули з початку відліку часу системи GPS (північ з суботи на неділю 6 січня 1980 року).

Т.16 ТІЛО

тело

body, solid object, solid body

Об'ємний просторовий об'єкт. Растрові тривимірні представлення Т. базуються на конструкціях, відомих під назвою "вокселів", векторні - на тривимірних розширеннях моделі TIN. На відміну від інших типів подання просторових об'єктів, представлення Т., за деяким виключенням, не підтримуються комерційними програмними засобами ГІС, залишаючись у стадії експериментів; аналогічні їм графічні представлення широко використовуються у тривимірній комп'ютерній графіці.

Т.17 ТІССЕНА ПОЛІГОНИ, ВОРОНОГО ПОЛІГОНИ

Тиссена полигоны, Вороного полигоны

Thiessen polygons, Voronoi polygons, Voronoi diagrams, Dirichlet tessellation, proximity polygons, proximal polygons 

Полігональні області (локуси), що утворені на заданій множині точок таким чином, що відстань від будь-якої точки області до даної точки менша за відстань до будь-якої іншої точки множини. Межі Т. П. є відрізками перпендикулярів, встановлених до середин сторін трикутників в Делоне тріангуляції, котра може бути побудована відносно тієї ж множини точок.

Т.18 ТОПОГРАФІЧНА КАРТА

топографическая карта

topographical map

Загальногеографічна карта універсального призначення, яка докладно зображує місцевість. Т. к. звичайно поділяють на крупномасштабні (1:50000 і крупніше), середньомасштабні (1:100 000, 1:200 000) і дрібномасштабні (1:500 000, 1:1 000 000). У кожній державі є офіціально прийнята державна система картографічних проекцій, масштабів, номенклатури карт і т. ін. Т. к. служить основою для складання тематичних карт, цифрових моделей місцевості і т. ін.

Т.19 ТОПОГРАФІЧНА НОРМАЛІЗАЦІЯ

топографическая нормализация

topographic normalization

Усунення варіацій яскравості, обумовлених нахилом та експозицією схилів, тобто приведення знімка до плоскої поверхні.

Т.20 ТОПОГРАФІЧНИЙ ЕФЕКТ

топографический эффект

topographic effect 

Ефект варіації освітленості ухилів на зображеннях, обумовлений їх нахилом і експозицією. Усувається за допомогою операції топографічного нормалізування.

Т.21 ТОПОЛОГІЗАЦІЯ

топологизация

building topology

Автоматична або інтерактивна процедура побудови топології при перетворенні векторних нетопологічних моделей до векторних топологічних; може входити до складу операцій векторизації.

Т.22 ТОПОЛОГІЧНА ІНВАРІАНТНІСТЬ

топологическая инвариантность

topology invariant

Властивість плоскої фігури, просторового об'єкта не змінюватися при будь-яких деформаціях, які здійснюються без розривів і склеювань. Прикладами топологічно інваріантних фігур є коло, еліпс, квадрат (оскільки вони можуть бути однозначно деформовані одна в другу). В той же час кільце і коло не є топологічно інваріантними: коло обмежене одним контуром, а кільце - двома.

Т.23 ТОПОЛОГІЧНА МОДЕЛЬ ПРОСТОРОВИХ ДАНИХ

топологическая модель пространственных данных

topological spatial data model

Модель просторових даних, при побудові якої враховуються топологічні відношення між просторовими об’єктами. Топологічна інформація описує просторові властивості об’єктів, які не змінюються при будь-яких їх деформаціях, що виконуються без розривів та склеювань (див. ще Т.24).

Т.24 ТОПОЛОГІЯ

топология

topology 

1. Розділ математики, що вивчає властивості фігур, які не змінюються при будь-яких деформуваннях, здійснюваних без розривів і склеювань;

2. Інформація щодо просторових відношень геометричних об'єктів у складі цифрової карти чи її окремого шару.

Т.25 ТОЧКОВЕ ДЖЕРЕЛО

точечный источник

point source

Джерело випромінювання, розміри котрого настільки малі порівняно з відстанню до приймача, що ними можна зневажати в обчисленнях.

Т.26 ТОЧКОВИЙ ОПЕРАТОР

точечный оператор

point operator

Оператор оброблення зображень такий, що значення сигналу в будь-якій точці обробленого зображення зв'язано тільки зі значенням сигналу у відповідній точці вихідного зображення.

Т.27 ТОЧКОВИЙ ПРОГНОЗ

точечный прогноз

point forecast; exact forecast

Прогноз, результат котрого подається у вигляді єдиного значення характеристики об'єкта прогнозування без вказівки довірчого інтервалу.

Т.28 ТОЧКА ОПОРНА (КОНТРОЛЬНА) НАЗЕМНА

точка опорная наземная

ground-control point

Точка місцевості (або точка на цифровій карті місцевості) з відомими координатами, що легко виявляється на знімку і використовується для його географічного прив'язування.

Т.29 ТОЧКА ПРИВ'ЯЗУВАННЯ

точка привязки

tie-point

Точка, яка може бути розпізнана на частинах двох сусідніх (суміжних) знімків, що перекриваються. Т. п. використовуються при сполучанні знімків (див. ще М.44).

Т.30 ТОЧКОВИЙ ОБ'ЄКТ

точечный объект, точечная локализация

point feature, point, point object

Нуль-вимірний об'єкт, один з чотирьох основних типів просторових об'єктів (поряд з лінійними, полігонами та поверхнями), який характеризується координатами та асоційованими з ними атрибутами.

Т.31 ТОЧНІСТЬ ВИМІРЮВАННЯ

точность измерения

measurement accuracy

Відображає близькість результатів вимірів до дійсного значення величини, що вимірюється. Характеристикою точності вимірювань є похибка - відхилення результату вимірювання від дійсного значення величини, що вимірюється. Практично дійсне значення невідоме, похибки оцінюють за повторними вимірами однієї й тої самої величини. Розрізнюють: грубу помилку, що значно перевищує похибку, що очікується за даними умовами; систематичну похибку - складову похибки вимірювання, що залишається постійною або закономірно змінюється при повторних вимірюваннях; випадкову похибку - складову похибки вимірювання, що змінюється випадковим чином при повторних вимірюваннях. Грубі та систематичні похибки повинні бути виключені із вимірювань. Випадкові похибки неминучі. Їх вплив можна лише послабити, підвищуючи якість вимірювань, а також застосовуючи належні методи математичного оброблення вимірювань. Вірогідності випадкових похибок підлягають статистичним законам розподілу, основними параметрами яких є: осереднене значення - середнє з результатів повторних вимірів однієї й тої ж величини; середньоквадратична похибка (СКП) - обчислюється за відхиленнями результатів повторних вимірів від їх середнього значення і є основним критерієм точності вимірів. Точність обчислення цих параметрів підвищується при збільшенні числа повторних вимірів. Похибки часто підлягають нормальному закону розподілу, за яким малі величини похибок зустрічаються частіше більших, додатні та від'ємні рівновірогідні і при великій кількості їх середнє значення наближується до нуля, за абсолютним значенням похибки не перевищують СКП, 2 СКП, 2,5 СКП та 3 СКП відповідно в 68,3; 95,4; 98,6 и 99,7% випадків. При математичному обробленні вимірювань різної точності якість окремого вимірювання враховують введенням "ваги" - величини, що дорівнює квадрату відношення, в чисельнику якого - СКП, вага якого приймається за 1 (її називають середньоквадратичною похибкою одиниці ваги), в знаменнику - СКП поточного вимірювання. Вага рівноточних вимірювань дорівнює одиниці.

Т.32 ТОЧНІСТЬ КАРТИ

точность карты

map accuracy

Відповідність дійсності зображених на карті об'єктів та явищ, тобто реальність місцеположення, розмірів, планових обрисів та висотного положення об'єктів. Оцінюється величинами абсолютних та відносних позиційних похибок відповідних показників, визначених на карті, відносно дійсних значень. Точність карти - один з основних елементів, що характеризують надійність карти.

Т.33 ТОЧНІСТЬ ПРОГНОЗУ

точность прогноза

accuracy of forecast 

Оцінка довірчого інтервалу прогнозу для заданої імовірності його здійснення.

Т.34 ТРАНЗАКЦІЯ

транзакция

transaction

Мінімальна група неподільних операцій над БД, при виконанні яких вона переходить з одного цілісного стану в іншій. Основні властивості Т.: атомарність (ніяка Т. не може бути розбита на дві та більш Т.); узгодженість (до початку Т. і після закінчення Т. БД повинна знаходитися в узгодженому чи цілісному стані, тобто Т., розпочавшись, повинна або завершитись повністю, або система повинна бути повернута до початкового стану); ізольованість (незалежність паралельно виконуваних Т.); довговічність (схоронність змін, зроблених Т. у БД, на тривалий час ). Т. розподіляються на довгі та короткі. Довга Т. має термін існування від хвилин до місяців, для кожної довгої Т. створюється окрема версія БД, яка повинна узгоджуватися з вихідною БД безпосереднє перед передачею до неї змін довгої Т. Коротка Т. триває звичайно частки секунди і під час її виконання інші операції з БД заборонені (БД у стані блокування).

Т.35 ТРАНСФОРМУВАННЯ ЗНІМКІВ

трансформирование снимков

photo transformation

Перетворення планових або перспективних знімків, отриманих методом ДЗЗ, в горизонтальні. До процесу трансформування входить також приведення знімків до заданого масштабу та зменшення спотворень, які обумовлюються рельєфом місцевості. Існує декілька способів Т. з., серед них сьогодні використовуються, в основному, фотомеханічний, аналітичний та цифровий. Фотомеханічний спосіб реалізується на фототрансформаторі таким чином. На екран фототрансформатора оптично проектують планшет з чотирма так званими  опорними точками і знімок з зображенням. Далі шляхом обертання у просторі знімку  досягають такого стану, щоб на екрані максимально співпали опорні точки планшету та відповідні точки зображення. Після цього фотографують екран з спроектованим зображенням, яке й буде перетвореним. За аналітичним способом на нахильних знімках вимірюють координати точок мережі, а потім по формулах залежності між координатами нахильного і горизонтального знімків розраховують координати, які б були, якщо б знімки були горизонтальними. Всі необхідні для цього розрахунки звичайно виконуються на ЕОМ. Аналітичний спосіб використовується переважно при побудові фототріангуляційних мереж. Назвою цифрові поєднують всі варіанти здійснення Т. з., які базуються на математичних моделях та перетвореннях і розраховуються на ЕОМ.

Т.36 ТРАНСФОРМУВАННЯ КООРДИНАТ

трансформирование координат

coordinate transformation

1. Перетворення, що здійснюють зміщення, обертання та масштабування координат при перерахуванні з однієї системи координат в іншу;

2. Операція перерахування координат просторових об'єктів при переході від однієї картографічної проекції до іншої. Може здійснюватись безпосередньо або через географічні координати, використовуючи рівняння вихідної та похідної проекцій, а також шляхом "еластичного" трансформування на основі апроксимації за сіткою контрольних точок.

Т.37 ТРЕНД

тренд

trend

Аналітичне або графічне представлення варіацій (коливань) змінної в часі, яке отримане в результаті виділення регулярної складової динамічного ряду (процесу). У випадку багатомірного опису об'єкта прогнозування аналітичне представлення зміни комплексу змінних у часі називають "багатомірним трендом".

Т.38 ТРІАНГУЛЯЦІЯ

триангуляция

triangulation

Метод визначення положення геодезичних пунктів побудовою на місцевості систем суміжно розташованих трикутників, у яких вимірюють довжину однієї сторони (по базису) і кути, а довжини інших сторін одержують за допомогою тригонометричних методів.

Т.39 ТРОПОСФЕРНА КОРЕКЦІЯ

тропосферная коррекция

tropospheric correction 

Поправка, яка вноситься в результати GPS–вимірювань для компенсації затримки розповсюдження GPS–сигналу в тропосфері. (Див. ще А.10).

Т.40 ТУМАН

туман

fog

Скупчення продуктів конденсації водяного пару (крапель води, кристалів льоду) у приземному шарі атмосфери.

Т.41 ТУРБУЛЕНТНА ТЕЧІЯ

турбулентное течение

turbulent flow

Невпорядкована течія рідини або газу, при котрій їх елементи  рухаються по складних траєкторіях, що приводить до інтенсивного перемішування між шарами рідини (газу). Від ламінарної течії Т. т. відрізняється складною структурою потоку і хаотичністю поведінки у часі. Див. ще Т.41.

Т.42 ТУРБУЛЕНТНІСТЬ

турбулентность

turbulence

Явище виникнення вихорів різних розмірів у течіях рідин і газів, внаслідок чого їх гідродинамічні і термодинамічні характеристики (швидкість, температура, тиск, щільність), мають хаотичні флуктуації та змінюються у просторі і часі нерегулярно.