С.1 СВІТЛОВА ЕНЕРГІЯ

световая энергия

quantity of light

Добуток світлового потоку на тривалість освітлення. Одиниця: люмен-секунда (лм·с).

С.2 СВІТЛОВА ХВИЛЯ

cветовая волна

light wave

Будь-яка електромагнітна хвиля випромінювання видимого діапазону. Частота С. х. обумовлює колір, в якому випромінювання даної хвилі сприймається людиною. Енергія, що переноситься С. х., пропорційна квадрату її амплітуди (див. ще І.24).

С.3 СВІТЛОВИЙ ПОТІК

световой поток

luminous flux

Величина, що утворюється від потоку випромінювання при оцінці цього випромінювання по його дії на селективний приймач, спектральна чутливість котрого визначається нормалізованою функцією відносної спектральної світлової ефективності випромінювання. Позначається Фv; Ф. Одиниця: люмен (лм).

С.4 СВІТЛОВІ ВЕЛИЧИНИ

cветовые величины

light values, measures, quantity

Величини, що характеризують процеси випромінювання і розповсюдження світла, які можуть бути оцінені по зоровому відчуттю, а саме: світловий потік, світнысть, освітленість, сила світла, яскравість та ін. Перехід в розрахунках до світлових одиниць від енергетичних і навпаки здійснюється за допомогою використання кривої відносної спектральної світлової ефективності.

С.5 СВІТЛОСИЛА

светосила

luminosity

Квадрат відношення діаметра вхідного отвору оптичного приладу до його головної фокусної відстані. Звичайно С. представляють у вигляді дробу, в чисельнику якої стоїть одиниця. Так, наприклад, С. об'єктива оптико-електронного сканера МСУ-ЭУ, що встановлений на КА "Січ-1М", дорівнює 1/4,7. С. є безрозмірною величиною.

С.6 СВІТЛОТА

светлота

luminosity, brightness

Рівень зорового відчуття, який обумовлюється рівнем яскравості випромінювання в залежності від умов його сприйняття.

С.7 СВІТЛОЧУТЛИВІСТЬ

cветочувствительность

light sensitivity

Здатність матеріалу (фотографічного, напівпровідникового або іншого) реагувати на світлове випромінювання. Розрізнюють С. загальну та ефективну. Загальна С. - чутливість матеріалу до неперервного випромінювання заданого спектрального складу в видимій області. Ефективна С. - чутливість чорно-білого фотографічного матеріалу к світлу, який пройшов через даний світлофільтр.

С.8 СВІТНІСТЬ

светимость

luminous exitance

Відношення світлового потоку dФv, що випромінювається поверхнєю, до площі dA цієї поверхні. Позначається Mv, M.

Одиниця: люмен на квадратний метр (лм·/ м2).

С.9 СВІТНІСТЬ ЕНЕРГЕТИЧНА

светимость

radiant exitance

Відношення потоку випромінювання dФe, що випромінювається поверхнєю, до площі dA цієї поверхні. Позначається Me, M.

Одиниця: ват на квадратний метр (Вт / м2).

С.10 СЕГМЕНТ

сегмент

segment, chord

Відрізок прямої лінії, що з'єднує дві точки з відомими координатами: проміжні точки або вузли; 2. Елемент дуги в векторних представленнях просторових об'єктів.

С.11 СЕГМЕНТ УПРАВЛІННЯ

сегмент управления

control segment

Розповсюджена по території світу мережа станцій моніторингу та управління GPS-супутниками. Включає 5 станцій моніторингу, 1 центр управління та 3 станції завантаження даних на супутники, які переважно розташовуються в у відносній близькості до екватора на військових базах США.

С.12 СЕГМЕНТУВАННЯ ЗОБРАЖЕННЯ

сегментация изображения

image segmentation

Операція розчленування зображення на окремі фрагменти, кожний з котрих характеризується однотипністю (наприклад, має один тон або колір, однакову текстуру, тощо). Див. ще С.10.

С.13 СЕЛЕКТИВНИЙ ВИПРОМІНЮВАЧ

селективный излучатель

selective emitter, selective radiator

Випромінювач, спектральний коефіцієнт випромінювання котрого в області спектра, що розглядається, залежить від довжини хвилі.

С.14 СЕМАНТИКА

семантика

semantics

1. Загальний зміст знака, сукупність денотату і концепту знака;

2. Загальний зміст текста, який розглядається як знак або сукупність знаків. В ДЗЗ під С. розуміють зміст сцени, що зареєстрована на зображенні, або результатів її розпізнавання та інтерпретування.

С.15 СЕМАНТИЧНА ПОМИЛКА

семантическая ошибка

semantic mistake

Невірне розуміння і тлумачення змісту сцени, що зареєстрована технічними засобами ДЗЗ.

С.16 СЕРЕДНЬОСТРОКОВИЙ ПРОГНОЗ

среднесрочный прогноз

middle-term forecast; middle-range forecast

Прогноз з періодом попередження для науково-технічних, соціальних, економічних та інших об'єктів від 1 до 5 років.

С.17 СЕРТИФІКАЦІЯ

сертификация

certification

Процедура документального підтвердження відповідності продукції певним вимогам, конкретним стандартам або технічним умовам. (Якщо людина може підлягати атестуванню, то продукція підлягає С.). Загальні вимоги щодо порядку проведення С. продукції та процесів визначає державний стандарт України ДСТУ 3413-96. Порядок проведення С. конкретної продукції встановлюється органом з С. продукції з урахуванням вимог даного стандарту та особливостей виробництва, випробувань та постачання конкретної продукції.

С.18 СЕСІЯ

сессия

session

Сукупність необроблених GPS–даних, які одночасно збираються при виконанні GPS–спостережень. Наприклад, якщо 4 GPS-приймача воднораз збирають дані на 4 пунктах, то всі зібрані ними дані вважаються С. За результатами оброблення даних С. можна визначити вектори між всіма пунктами спостережень.

С.19 СИГНАЛ

сигнал

signal

Фізична величина, зміна якої відображає повідомлення.

С.20 СИГНАТУРА

сигнатура

signature

Будь-яка характеристика або група характеристик, за якою об'єкт може бути виявленим на зображенні, знімку або групі даних. У якості С. може виступати спектральна характеристика об'єкта або класу об'єктів на поверхні Землі і тоді говорять про спектральну С.

С.21 СИЛА СВІТЛА (ДЖЕРЕЛА В ДЕЯКОМУ НАПРЯМКУ)

сила света (источника в некотором направленнии)

luminous intensity

Відношення світлового потоку dФv, який виходить від джерела і розповсюджується всередині елементарного тілесного кута, що містить заданий напрямок, до величини dW цього кута. Позначається Iv , I .

Одиниця: кандела (кд).

С.22 СИМВОЛІКА ТЕМАТИЧНОЇ КАРТИ

cимволика тематической карты

symbology Форма символів, застосованих на тематичній карті, для відтворення окремих об'єктів.

С.23 СИНКЛИНАЛЬ

синклиналь

synclinal

Складка шарів гірських порід, яка повернута опуклістю додолу. Внутрішня частина С. складена більш молодими відкладами, а зовнішня - більш старими.

С.24 СИНТЕЗУВАННЯ ЗОБРАЖЕННЯ

cинтезирование изображения

image composition

Процедура попіксельного суміщення двох або більше моноспектральних зображень одній сцени, отриманих у різних каналах іконічного засобу ДЗЗ, результатом якої є отримання нового, синтезованого зображення.

С.25 СИСТЕМА

система

system

Множина елементів, кожен з котрих зв'язаний прямо або побічно з іншими елементами, а дві будь-які підмножини цієї множини не можуть бути незалежними. Інакше: сукупність абстрактних або матеріальних об’єктів разом з відомими або заданими зв’язками і відношеннями, утворюючих у певному смислі єдине ціле.

С.26 СИСТЕМА ДИСТАНЦІЙНОГО ЗОНДУВАННЯ ЗЕМЛІ (З КОСМОСУ)

система дистанционного зондирования Земли (из космоса)

remote sensing system

Сукупність космічних та наземних технічних і інформаційних засобів, які функціонально та організаційно пов'язані між собою і забезпечують проведення ДЗЗ.

С.27 СИСТЕМА ДИСТАНЦІЙНОГО ЗОНДУВАННЯ ЗЕМЛІ МІЖНАРОДНА

cистема дистанционного зондирования Земли международная

International remote sensing system

Система ДЗЗ, власниками і розпорядниками якої є юридичні або фізичні особи кількох країн.

С.28 СИСТЕМА ДИСТАНЦІЙНОГО ЗОНДУВАННЯ ЗЕМЛІ НАЦІОНАЛЬНА

cистема дистанционного зондирования Земли национальная

national remote sensing system

Система ДЗЗ, власниками і розпорядниками якої є юридичні або фізичні особи однієї країни.

С.29 СИСТЕМА СТАНДАРТНОГО ПОЗИЦІЮВАННЯ

система стандартного позиционирования

Standard Positioning Service

Точність вирішення навігаційної задачі GPS–методом, яка може бути отримана цивільним користувачем на базі оброблення сигналу на частоті L1, що закодований C/A –кодом.

С.30 СИСТЕМА ТОЧНОГО ПОЗИЦІЮВАННЯ

система точного позиционирования

Precise Positioning Service

Найвища точність вирішення навігаційної задачі GPS–методом, яка може бути отримана при стандартному використанні системи GPS. Вона реалізується шляхом оброблення сигналів на частотах L1 та L2, що закодовані Р –кодом.

С.31 СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ПРОСТОРОВИМИ БАЗАМИ ДАНИХ

система управления пространственными базами данных

spatial data base management system

Комплекс програм та мовних засобів, призначених для створення, ведення та використання баз просторових даних (баз геоданих).

С.32 СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ

системный анализ

system analysis

Галузь науки, яка вивчає проблему прийняття рішень в умовах, коли вибір альтернатив потребує аналізу величезних масивів складної різнорідної інформації, обумовленої дією фізичних, технічних, економічних, соціальних та інших чинників, при цьому, як правило, існують обмеження на ресурси, що можуть бути задіяні для вирішення задачі.

С.33 СІНЕРГЕТИКА

синэргетика

synergetics

Науковий напрямок, який вивчає зв'язки між елементами структури (підсистемами), котрі утворюються у відкритих системах (біологічних, фізико-хімічних тощо), завдяки інтенсивному (потоковому) обміну речовини і енергії з навколишнім середовищем у нерівноважних умовах. В таких системах спостерігається узгоджена поведінка підсистем, в результаті чого зростає величина їх упорядкованості, тобто зменшується ентропія.

С.34 СІРЕ ТІЛО

серое тело

grey body

Неселективний випромінювач, спектральний коефіцієнт випромінювання котрого менше одиниці.

С.35 СІТКА КООРДИНАТ

сетка координат

coordinate grid

Система ліній на карті для визначення координат об'єктів, їх нанесення на карту та пошук по координатах, орієнтування, прокладання напрямків, маршрутів.

С.36 СКАНЕР

сканер

scanner

1. Пристрій аналого-цифрового перетворення зображення для його автоматизованого вводу в ЕОМ у растровому форматі з високою просторовою розрізненністю (зазвичай не менш 600 точок на дюйм) шляхом послідовного поточкового сканування поля зображення (у відбитому світлі, чи тому, яке проходить). За своїми можливостями С. бувають кольорові - для вводу кольорових зображень та монохромні - для вводу чорно-білих зображень. За конструкцією розрізнюють С. планшетні, барабанні, роликові та ручні;

2. В ДЗЗ: бортовий оптико-електронний або радіолокаційний технічний засіб, який забезпечує формування зображень місцевості шляхом її сканування за заданим законом і реєстрацію власного або відбитого випромінювання.

С.37 СКАНЕР БАГАТОСПЕКТРАЛЬНИЙ

cканер многоспектральный, сканер мультиспектральный

multispectral scanner

Сканер, в якому сцена (земна поверхня) сканується одночасно у декількох спектральних діапазонах (каналах). Дозволяє отримувати дані, (в тому числі, формувати зображення сцени) по числу спектральних каналів.

С.38 СКАНЕР ЕЛЕКТРОННИЙ, СКАНЕР ТВЕРДОТІЛЬНИЙ

сканер электронный, сканер твердотельный

pushbroom scanner

Пристрій, який формує зображення шляхом сканування площини зображення, забезпечує формування зображень з мінімумом геометричних аберацій. Використання твердотільного напівпровідникового фотоперетворювача і відсутність деталей, що рухаються, роблять такі сканери високонадійними і економічними. В системах ДЗЗ найбільш поширені сканери на основі лінійки або матриці приладу з зарядовим зв'язком (ПЗЗ). В конструкції такого сканера розверстка і зчитування сигналу вдовж стрічки (поперечна розверстка) забезпечується електронікою, а поздовжня розверстка - за рахунок прямолінійного пересування платформи (повітряного або космічного ЛА), на якій встановлено сканер.

С.39 СКАНЕР ІНФРАЧЕРВОНИЙ

cканер инфракрасный

infrared scanner

Сканер, який отримує дані, у тому числі, формує зображення об'єктів, в інфрачервоному діапазоні довжин хвиль.

С.40 СКАНЕР КОЛОВИЙ

cканер круговой

circular scanner

Сканер, що встановлюється на рухомій повітряній або космічній платформі і в конструкції якого реалізовано принцип циклічного і послідовного огляду елементів сцени (земної поверхні, об'єкта) по колу. Рядок, що формується таким сканером, є частиною цього кола. Шляхом зведення рядків може бути отримано двомірне зображення. Іноді С. к. називають конічним, оскільки лінія візування елементів сцени в кожному циклі утворює твірну конуса. Основна перевага С. к. у тому, що роздільна здатність зображення, яке формується таким сканером, залишається постійною на усьому полі кадру.

С.41 СКАНЕР ЛІНІЙНИЙ

cканер линейный

line scanner

Сканер, що встановлюється на рухомій повітряній або космічній платформі і в конструкції якого реалізована процедура лінійного сканування, тобто траєкторія послідовного огляду елементів сцени (земної поверхні, об'єкта) утворює лінію, яка розташована перпендикулярно напрямку польоту. Цій лінії відповідає рядок зображення. Шляхом зведення результатів послідовних циклів лінійного сканування можна формувати двомірне зображення. Головна перевага С. л. - простота конструкції, основний недолік - погіршення просторової розрізненності зображення на краях рядка.

С.42 СКАНЕР ОДНОСПЕКТРАЛЬНИЙ

cканер односпектральный

monospectral scanner

Сканер, який отримує дані, у тому числі, формує зображення об'єктів, в одному спектральному діапазоні.

С.43 СКАНЕР ОПТИКО-ЕЛЕКТРОННИЙ

cканер оптико-электронный

across-track scanner

Іконічний пристрій, який формує зображення шляхом сканування простору предметів. Технічно сканування реалізується за допомогою оптичних деталей (дзеркал, скляних призм, барабанів, пирамід), частина яких є рухомими (за допомогою спеціального механічного приводу). Перетворення оптичних сигналів сцени в електричні сигнали забезпечується використанням одно- або багатоелементного фотоперетворювача.

С.44 СКАНУВАННЯ

сканирование

scanning

Процедура послідовного огляду елементів сцени (земної поверхні, об'єкта). Розміри елементу сцени визначаються миттєвим кутом поля зору системи. С. може здійснюватися у просторі предметів або у площині зображення. При С. у просторі предметів огляд елементів сцени здійснюється шляхом послідовного пересування напрямку візування у межах сцени. Крива, яку описує напрямок візування у просторі предметів, має назву траєкторії сканування . У сучасних конструкціях технічних засобів ДЗЗ використовуються, в основному, траєкторії С. земної поверхні у формі лінії або частини кола, а процедура С. складається з циклів. С. у площині зображення організується таким чином. Спочатку за допомогою оптичної системи сцена проектується на чутливу площадку фотоперетворювача, який являє собою матрицю або лінійку фотоприймачів, причому, елементу сцени відповідає один фотоприймач. Тут оптичні сигнали сцени перетворюються у відповідні вихідні електричні сигнали фотоприймачів. При цьому операція С. полягає в опитуванні стану виходів фотоприймачів. Прийнята послідовність опитування визначає траєкторію С. в площині зображення.

С.45 СКАТЕРОМЕТР

cкаттерометр

scatterometer

Активний невидовий технічний пристрій ДЗЗ, за допомогою якого забезпечується реєстрація величини зворотнього розсіяного (після відбиття від земної поверхні) випромінювання як функції кута його падіння. В залежності від випромінювання, що використовується, розрізнюють оптичні та радіочастотні С.

С.46 СКАТЕРОМЕТРИЧНА КРИВА

скаттерометрическая кривая

scattering coefficient curve

Форма представлення скатерометричних даних у вигляді відносної величини обернено розсіяного випромінювання як функції кута падіння.

С.47 СКЛАДАННЯ КАРТИ

составление карты

compilation, map compilation

Процес виготовлення складального оригіналу карти, який послідовно включає побудову її математичної основи, нанесення змісту по джерелах, генералізацію, кольорове, штрихове і шрифтове оформлення карт.

С.48 СКЛАДНЕ ВИПРОМІНЮВАННЯ

сложное излучение

complex radiation

Випромінювання, яке складається з сукупності монохроматичних випромінювань різних частот.

С.49 СМУГА ЗАХОПЛЕННЯ

полоса захвата

ground swath; swath width

Частина поверхні Землі, на яку отримані зображення з повітря або космосу. Ширина С. з. вимірюється у напрямку, перпендикулярному лінії польоту, і визначається полем зору видового (іконічного) технічного засобу ДЗЗ. Довжина С. з. вимірюється вздовж траєкторії польоту і визначається полем зору видового технічного засобу і часом неперервного знімання. Іноді С. з. ще називають маршрутом (не плутати з маршрутом).

С.50 СМУГА ПОГЛИНАНННЯ

полоса поглощения

absorption band

Діапазон довжин хвиль або частот електромагнітного спектра, в якому енергія випромінювання поглинається даною речовиною.

С.51 СМУГОВИЙ ФІЛЬТР

полосовой фильтр

band-pass filter

Елемент (див. Ф.6), який володіє властивістю перепускати тільки ті гармонічні складові сигналів зображення, частота яких лежить в межах між двома критичними значеннями; ці складові в С. ф. майже не послаблюються, тоді як всі інші складові заглушуються.

С.52 СОЛЯРІЗАЦІЯ

соляризация

solarization

Нормалізація амплітуд сигналів зображення з використанням формули Lнорм = k Lвиз (Lмакс – Lвиз), де Lвиз – визначальне значення поточного сигналу зображення, Lмакс – максимальне значення в множині поточних сигналів, Lнорм - нормалізована амплітуда сигналу, k – коефіцієнт. За величину коефіцієнта k можна управляти динамічним діапазоном перетворюваного зображення. Суть С. складається у тому, що ділянки визначального зображення, які мали рівень білого або близький до нього рівень яскравості, після перетворення придбавають рівень чорного. При цьому зберігають рівень чорного й ті ділянки (піксели) визначального зображення, які його мали раніше. Рівень ж білого на виході придбавають ділянки, що визначально мали середній рівень яскравості (рівень сірого). Інший шлях нормалізації зображення - контрастування лінійне.

С.53 СОНЯЧНИЙ СПЕКТР

солнечный спектр

solar spectrum

Розподіл енергії електромагнітного випромінювання Сонця в діапазоні довжин хвиль від декількох часток нм (гамма-випромінювання) до метрових радіохвиль. У видимій області С. с. близький до спектру абсолютно чорного тіла при температурі біля 6000 К. С. с. - безперервний спектр, на який накладено більше 20 тисяч ліній поглинання різних хімічних елементів.

С.54 СОРБЦІЯ

сорбция

sorption

Поглинання твердим тілом або рідиною якої-небудь речовини з навколишнього середовища. Основні різновидності С. - адсорбція, абсорбція, хемосорбція. Тіло, що поглинає, називається сорбентом, а тіло, що поглинається - сорбтивом.

С.55 СПЕКТР ВИПРОМІНЮВАННЯ

спектр излучения

spectrum

Розклад (складного) випромінювання на монохроматичні складові. За характером розподілу (формою) розрізнюють С. неперервний (суцільний), лінійчатий та комбінований. Неперервний - це спектр, форма якого описується неперервною функцією неперервного аргументу (частоти випромінювання або довжини його хвилі). Випромінювання з неперервним спектром створює, наприклад, вольфрамова лампа розжарювання, у її випромінюванні можна спостерігати всі спектральні складові видимого та інфрачервоного діапазонів довжин хвиль (хоча й різної інтенсивності). При лінійчатому спектрі енергія випромінювання зосереджується у вузьких діапазонах частот або довжин його хвиль, такий спектр характерний для газорозрядних ламп, когерентних джерел оптичного випромінювання, зокрема, напівпровідникових лазерів. Випромінювання з комбінованим (неперервно-лінійчатим) спектром утворюють, наприклад, люмінесцентні лампи.

С.56 СПЕКТРАЛЬНА ЛІНІЯ

спектральная линия

spectrum line

1. Зображення (як правило, щілини), утворене монохроматичним випромінюванням у дисперсійному спектральному пристрої;

2. Термін С. л. використовується також для позначення монохроматичного випромінювання, що випускається або поглинається при переході мікрочастинок речовини з одного квантового рівня на інший.

С.57 СПЕКТРАЛЬНА СИГНАТУРА

спектральная сигнатура

spectral signature

Див. С.20.

С.58 СПЕКТРАЛЬНА ЧУТЛИВІСТЬ

спектральная чувствительность

spectral sensitivity

Відношення величини , що характеризує рівень реакції приймача (наприклад, фотоструму), до потоку випромінювання або енергії монохроматичного випромінювання, яке викликає цю реакцію. Розрізнюють абсолютну С. ч., яка виражається в А / Вт, і безрозмірну відносну С. ч. - відношення С. ч. при даній довжині хвилі випромінювання до максимального значення С. ч.

С.59 СПЕКТРАЛЬНА ЩІЛЬНІСТЬ (ЕНЕРГЕТИЧНОЇ АБО ФОТОМЕТРИЧНОЇ ВЕЛИЧИНИ)

спектральная плотность (энергетической или фотометрической величины)

spectral concentration

Відношення енергетичної або фотометричної величини (потоку випромінювання, яскравості і т. ін.), взятої в нескінченно малому спектральному інтервалі, що містить дану довжину хвилі, до ширини цього інтервалу.

С.60 СПЕКТРАЛЬНИЙ ДІАПАЗОН

спектральный диапазон

spectral band

Інтервал електромагнітного спектру, що визначений двома довжинами хвиль.

С.61 СПЕКТРАЛЬНИЙ РОЗПОДІЛ (ЕНЕРГЕТИЧНОЇ АБО ФОТОМЕТРИЧНОЇ ВЕЛИЧИНИ)

спектральное распределение (энергетической или фотометрической величины)

spectral distribution

Залежність спектральної щільності енергетичної або фотометричної величини (потоку випромінювання, яскравості і т. ін.) від довжини хвилі.

С.62 СПЕКТРОМЕТР

спектрометр

Spectrometer

Технічний засіб для одержання і реєстрації спектрального розподілу електромагнітного випромінювання. Результати вимірювання наводяться в умовних одиницях.

С.63 СПЕКТРОРАДІОМЕТР

спектрорадиометр

spectroradiometer

Технічний прилад для визначення спектрального розподілу (спектральної щільності) енергії випромінювання. Результати вимірювання наводяться в абсолютних значеннях. Прилад об'єднує функції спектрометра та радіометра.

С.64 СПЕКТРОРАДІОМЕТРІЯ

спектрорадиометрия

spectroradiometry

Розділ фотометрії, в котрому параметри і характеристики оптичного випромінювання виражені значеннями спектральної щільності енергетичних фотометричних величин.

С.65 СПЕКТРОФОТОМЕТР

спектрофотометр

spectrophotometer

Спектральний прилад, який здійснює фотометрування – порівняння вимірюваного потоку випромінювання з еталонним. Призначений для виміру коефіцієнтів пропускання або відбиття матеріалів в залежності від довжини хвилі.

С.66 СПІЛЬНА МЕЖА

общая граница

shared boundary

Сегмент або границя, спільна для двох сусідніх (суміжних) просторових об’єктів.

С.67 СПІЛЬНИЙ ВЕРТЕКС (ВЕРШИНА)

общий вертекс (вершина)

shared vertex

Вертекс (вершина), спільний для кількох сусідніх (суміжних) просторових об’єктів.

С.68 СПОСІБ КАРТОГРАФІЧНОГО ВІДОБРАЖЕННЯ

способ картографического отображения

manner of cartographic representation, mode of cartographic representation

Вибір та застосування картографічних умовних зображень у відповідності до сутності явища, що картографується, та характеру його розміщення. На тематичних картах для відображення використовують такі методи: ареалів, знаків руху, позначок, ізоліній, якісного фону, кількісного фону, лінійних знаків, локалізованих діаграм, точковий метод, метод картодіаграми.

С.69 СПОСТЕРЕЖЕННЯ

наблюдение

observation

В системах GPS: процедура збирання даних на пункті GPS–спостережень.

С.70 СПОТВОРЕННЯ ГЕОМЕТРИЧНЕ (СПОТВОРЕННЯ ПРОСТОРОВЕ)

искажение геометрическое (искажение пространственное)

geometrical error

Погрішність між фактичними координатами і формами об'єктів зондування на знімку та ідеальними координатами і формами, які були б теоретично отримані ідеальними технічними засобами ДЗЗ при ідеальних умовах. Причини появлення С. г. на аерокосмічних знімках - кривизна та рух Землі, аберації оптичних систем та ін.

С.71 СПОТВОРЕННЯ (ЗОБРАЖЕННЯ) ПРОСТОРОВО-ІНВАРІАНТНІ

искажения (изображения) пространственно-инвариантные

spatial-invariant image distorsion

Спотворення зображення, характер та величина яких залишаються незмінними по полю зображення. Див. ще Ф.7.

С.72 СПОТВОРЕННЯ НЕСИСТЕМАТИЧНЕ

искажение несистематическое

nonsystematic error

Непостійне спотворення на знімку, яке не може бути передбаченим, виходячи з аналізу характеристик та параметрів технічних засобів ДЗЗ або систем відтворення зображення.

С.73 СПОТВОРЕННЯ СИСТЕМАТИЧНЕ

искажение систематическое

systematic error

Спотворення на знімку, яке обумовлено характеристиками та параметрами технічних засобів ДЗЗ і може бути, при необхідності, виправлене або, принаймні, мінімізоване.

С.74 СТАНДАРТНІ ВИПРОМІНЮВАННЯ

стандартные излучения

CIE standart illuminants

Випромінювання, відносний спектральний розподіл енергії яких стандартизований МКО. Розрізнюють чотири стандартних випромінювання: А - випромінювання чорного тіла при температурі 2855,6 К; B - пряме сонячне світло з колірною температурою 4874 К; С - денне світло з колірною температурою 6774 К; D - денне світло з колірною температурою 6504 К.

С.75 СТАРІННЯ ПРОСТОРОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

старение пространственной информации

spatial information aging

Втрата відповідності даних (інформації) існуючій дійсності. Старіння може бути фізичним, інформаційним та моральним. Фізичне старіння пов'язане зі зносом носія, інформаційне - з змінами у відповідності даних (інформації) поточному стану, а моральне - з змінами вимог до даних (інформації). Фактор старіння має велике значення при вивченні таких об'єктів та явищ, що швидко змінюються, як-то рослинність, населені пункти, дорожня мережа. Менше піддані змінюванню у часі геологічна будова території, її рельєф, мережа річок.

С.76 СТАТИЧНЕ ЗНІМАННЯ

статическая съемка

static surveying

Метод GPS–знімання, при якому вимірювання водночас виконуються нерухомими GPS–приймачами, що розташовані на кількох пунктах спостережень. В результаті проведення постоброблення обчислюються вектори між цими пунктами.

С.77 СТЕРАДІАН

cтерадиан

steradian

Одиниця виміру тілесного кута. С. - тілесний кут, що вирізає на сфері, з центром у вершині кута, поверхню, площа якої дорівнює квадратові радіуса сфери.

С.78 СТЕРЕОМОДЕЛЬ

стереомодель

stereomodel

Просторова модель об'єкта дистанційного знімання, що отримана за стереопарою. С. виконує роль основи при створенні цифрових моделей рельєфу .

С.79 СТЕРЕООБРОБЛЕННЯ ЗНІМКІВ

cтереообработка снимков

geometric distortion; spatial distortion

Відтворення тривимірного уявлення сцени на підставі стереопари, тобто, на підставі двох знімків, що перекриваються, які отримані під різними кутами від надиру при зніманні перекритої частини.

С.80 СТЕРЕООРТОФОТОПЛАН

стереофотоплан

stereophotoplan

Сукупність ортофотоплана і додаткового зображення, яке виготовляється за допомогою ортотрансформування.

С.81 СТЕРЕОПАРА

стереопара

stereopair

Два знімки, що перекриваються, які отримані під різними кутами від надиру при зйомці перекритої частини. При цьому кути зйомки відносно надиру мають різні знаки. При розгляданні С. через стереоскоп один знімок сприймається лівим оком спостерігача, другий - правим, що створює враження об'ємності зображення.

С.82 СТЕРЕОСКОП

стереоскоп

stereoscope

Оптичний прилад з лінзами або дзеркалами для розглядання стереопар. Застосовується для дешифрування знімків.

С.83 СТЕРЕОСКОПІЧНА МОДЕЛЬ

стереоскопическая модель

stereoscopic model

Сукупність точок перетинання відповідних променів стереоскопічної пари аерознімків. Розрізнюють видиму (мніму) і геометричну (дійсну) С. м.

С.84 СТЕРЕОСКОПІЧНА ПАРА

стереоскопическая пара

stereo pair

Два аерознімки, одержані при зніманні одного й того ж об'єкта з різних точок.

С.85 СТЕРЕОСКОПІЧНИЙ ЕФЕКТ

стереоскопический эффект

stereo effect

Зорове сприймання предметів будь-якої сцени на зображеннях як об'ємних і просторово зміщених відносно один одного по глибині. Необхідні умови: наявність стереопари і бінокулярне розглядування зображень. С. е. дозволяє максимально повно відтворювати сцену.

C.86 СТЕРЕОТОПОГРАФІЧНЕ ЗНІМАННЯ

стереоскопическая съемка

stereotopographical survey

Сукупність робіт по створенню топографічної карти (плану) шляхом камерального оброблення стереопар.

С.87 СТОЯННЯ НА ПУНКТІ

стояние на пункте

occupation

Проміжок часу, на протязі якого збираються дані на пункті спостережень.

С.88 СТРУКТУРА

Структура

sructure, conformation

Сукупність сталих зв’язків між частинами об’єкта, що забезпечують його цілісність і тотожність самому собі, тобто зберігання характеристичних його властивостей при зовнішніх чи внутрішніх змінах.

С.89 СТРУКТУРА ДАНИХ "СПАГЕТТІ"

структура данных "спагетти"

spaghetti data structure

Представлення планарної конфігурації точок, дуг та полігонів як множини списків прямолінійних сегментів. Кожен список є дискретизацією дуги, яка може існувати незалежно або як частина кордону певного полігону

С.90 СТРУКТУРА ПРОСТОРОВИХ ДАНИХ

структура пространственных данных

spatial data structure

Опис просторових елементів-сутностей та характеру їх відношень. С. п. д. характерна особливою точкою зору на об'єкти навколишнього світу з позиції просторового положення та геометричних властивостей, їх взаємного положення (топології) (див. Т.21). Таким чином, просторові об'єкти класифікуються як за характером їх власної геометрії, так й за характером відношень з іншими об'єктами.

С.91 СТУПІНЬ (КАРДИНАЛЬНЕ ЧИСЛО) ВЕРШИНИ

степень (кардинальное число) вершины

edge–junction cardinality

Діапазон допустимої кількості з’єднань між ребрами або вершинами, що встановлюється при проектуванні мережних структур. Наприклад, з ребром типу В може в одній вершині з’єднуватися від двох до п’яти ребер типу А або, наприклад, з вершиною типу С можуть через відповідні ребра з’єднуватися не більше трьох вершин типу D.

С.92 СУЗІР'Я СУПУТНИКІВ

созвездие спутников

constellation

Сукупність GPS–супутників, яка використовується GPS – приймачем при обчисленні координат: 3 супутника необхідно для визначення планових координат, 4 супутника – для координат в тривимірному просторі. Всі супутники сузір’я повинні бути видимими для приймача під час спостережень та розташовуватися вище кута відсічення. Оптимальним є сузір’я, яке забезпечує найменше значення коефіцієнту PDOP (див. П.24).

С.93 СУМІСНІСТЬ

совместимость

compatibility

Взаємне непротиріччя та узгодженість різних об'єктів, що виявляється у інформаційному взаємному доповненні, можливості спільного аналізу та оброблення. С. особливо важливо враховувати при спільному використанні в ГІС різноманітних джерел просторових даних.

С.94 СУПУТНИКОВА СИСТЕМА ПОЗИЦІЮВАННЯ, СИСТЕМА ПОЗИЦІОНУВАННЯ

спутниковая система позиционирования,

система позиционированияGlobal Positioning System

Технологічний комплекс, призначений для позиціювання об'єктів. У світі зараз існує два таких комплекси. В 1993 році США створена та розгорнута С. с. п. GPS (інша назва - NAVSTAR). Сьогодні її послугами, крім США, користуються багато країн світу (хоча й не всі її можливості повністю відкриті для іноземних користувачів). Росія має свою національну С. с. п. ГЛОНАСС (GLONASS), яка почала функціонувати теж у 1993 року. Виділяють три підсистеми, або сегменти С. с. п.: 1. Космічний сегмент. В GPS цей сегмент складається з 24-26 штучних супутників Землі, що обертаються на 6 орбітах. Супутники обладнані декількома квантовими стандартами частоти-часу і постійно передають на частотах L1 та L2 сигнали для вимірювань псевдодальностей кодовим і фазовими методами, мітки часу та інші повідомлення, що необхідні для позиціювання. Довжини несучих хвиль на всіх супутниках GPS дорівнюють 19,0 і 24,4 см, а частоти знаходяться у строгому відношення 77/60. B ГЛОНАСС у кожного супутника свої несучі частоти, які знаходяться у відношенні 9/7, довжини хвиль складають біля 18, 7 і 24, 1, 0 см; 2. Сегмент наземного контролю та управління - мережа, до складу якої входять станції моніторингу, центр управління та станції завантаження даних на супутники. Мережа забезпечує супутники точними координатами (ефемеридами) та іншою необхідною інформацією; 3. Сегмент апаратури користувача. Включає приймачі позиціювання з антенами, накопичувачами результатів вимірів, іншим устаткуванням і програмним забезпеченням оброблення даних. Переваги С. с. п. - глобальність, оперативність, всепогодність, оптимальна точність.

С.95 СФЕРОЇД

сфероид

spheroid

Фігура, яку прийняла б Земля, знаходячись у стані гідростатичної рівноваги та під дією лише сил взаємного тяжіння її частинок та відцентрової сили її обертання навколо незмінної вісі.

С.96 СЦЕНА

сцена

scene

1. В ДЗЗ: частина території Землі, що потрапила у поле зору технічного засобу ДЗЗ у сеансі знімання та реєструється ним у вигляді зображення як одне ціле;

2. В комп'ютерній графіці: тривимірний простір з розташованими у ньому об'єктами, що візуалізується.