О.1 ОБ'ЄКТ

объект

regular entity, weak entity, object

1. Деяка фізична реалія (предмет, особа, явище), що представляє інтерес для дистанційного зондування, в тому числі і з точки зору її зв'язків з іншими реаліями;

2. Логічно цілісний елемент предметної області, інформація про який зберігається в БД.

О.2 ОБ'ЄКТ ДЕШИФРУВАННЯ

объект дешифрирования

object of interpretation (decoding)

Предмет (явище) природного або штучного походження, одержання інформації про котрий є метою процесу дешифрування.

О.3 ОБ’ЄКТ ЗОНДУВАННЯ

объект зондирования

target

Предмет або середовище, що досліджуються методом ДЗЗ.

О.4 ОБ'ЄКТИВ

объектив

object glass, lens, objective

Оптична система, яка утворює проективне зображення плоских або об’ємних предметів на плоскій поверхні приймача (фотоплівці, фотокатоді електронно-променевої трубки, матричному фотоперетворювачу тощо). О. класифікують на: світлосильні, ширококутні, довгофокусні, нормальні. Світлосильні О. мають відносний отвір більше 1:2,8. У ширококутних О. поле зору перевищує 600. Довгофокусні О. характеризуються фокусною відстанню, яка втричі або більше перевищує величину лінійного поля зображення. До нормальних відносять О., у котрих всі три характеристики не досягають вказаних значень.

О.5 ОБ'ЄКТИВ ДИСТОРЗУЮЧИЙ

объектив дисторзирующий

distorting lens

Ширококутний об’єктив з невиправленою дисторсією.

О.6 ОБ'ЄКТИВ ОРТОСКОПІЧНИЙ

ортоскопический объектив

aiming lens

Об'єктив, у якого виправлені геометричні спотворення. О. о. використовуються в іконічних технічних засобах ДЗЗ, які залучаються при створенні топографічних карт.

О.7 ОБ'ЄКТНА МОДЕЛЬ ПРОСТОРОВИХ ДАНИХ

объектная модель пространственных данных

object-based model of spatial data

Модель БД, що ґрунтується на концепції об’єкта. При цьому простір моделюється як сукупність об’єктів, яким притаманні певні властивості, поведінка та зв’язки з іншими об’єктами.

О.8 ОБЛАСТЬ РІШЕННЯ

область решения

decision region

Область в просторі ознак, що відповідає даному класу. Границі О. р. задаються за допомогою дискримінантних функцій.

О.9 ОБРАЗ

oбраз

pattern, pattern image

Узагальнена інформація про деяку множину об'єктів, представлених наборами значень ознак, яка: а) відображає характерні для цієї множини числові, логічні, лінгвістичні і інші відношення між окремими значеннями ознак; б) є достатньою для відмінності з допомогою якого-небудь вирішального правила об'єктів, які належать множині, від об'єктів, що не належать йому.

О.10 ОБРОБЛЕННЯ ДАНИХ ДИСТАНЦІЙНОГО ЗОНДУВАННЯ ЗЕМЛІ ПОПЕРЕДНЄ

oбработка данных дистанционного зондирования Земли предварительная

preprocessing

Початковий етап оброблення даних ДЗЗ, на якому здійснюють декодування первинних даних з наступним калібруванням і перетворенням їх у растрову структуру.

О.11 ОБРОБЛЕННЯ ЗНІМКА ПЕРВИННЕ

oбработка снимка первичная

primary data processing 

Виконання інформаційних операцій зі знімком щодо його прив'язки за орбітальними даними, нормалізації, географічного прив'язки та перетворення до заданої картографічної проекції. На цьому етапі можуть також виконуватися деякі елементарні операції перетворення зображення у відповідності з вимогами користувача.

О.12 ОБРОБЛЕННЯ ЗОБРАЖЕНЬ

oбработка изображений

image processing

Проведення сукупності операцій з даними ДЗЗ і необхідними допоміжними даними для досягнення певного рівня оброблення даних ДЗЗ. Такими операціями можуть бути: первинне оброблення сигналів зображень, стиснення даних, відновлювання, коригування, фільтрування, архівування, візуалізування та ін. Цілями О. з. можуть бути підвищення його якості, економія пам'яті при передаванні або зберіганні, створення кращих умов при інтерпретації, тощо.

О.13 ОБРОБЛЕННЯ ПО ОКОЛИЦІ

обработка по окрестности

neighbourhood analysis

Аналіз кожного пікселу для модифікації його значення.

О.14 ОВЕРЛЕЙ

oверлей

overlay

1. Операція накладення один на одного двох або більш шарів, у результаті якої утворюється графічна композиція або графічний О. вихідних шарів; чи один похідний шар, який містить композицію просторових об'єктів вихідних шарів, топологію цієї композиції і атрибути, які є арифметично чи логічно похідними від значень атрибутів вихідних об'єктів у топологічному О. векторних представлень просторових об'єктів;

2. Група аналітичних операцій, яка обслуговує операцію О.;

3. В англомовній термінології: шар.

О.15 ОГЛЯДОВІСТЬ КАРТИ

обзорность карты

overlook

Здатність карти представити єдиному погляду (огляду) будь-які великі простори (аж до планети у цілому), головні закономірності розміщення і взаємозв'язки об'єктів, основні елементи їх структури.

О.16 ОДНОЧАСТОТНИЙ ПРИЙМАЧ

одночастотный приемник

single-frequency receiver 

Тип GPS-приймача, що використовує для координатних визначень тільки ті сигнали супутників, які передаються на частоті L1. У порівнянні з двочастотними, О. п. не дозволяють компенсувати іоносферну затримку GPS–сигналу, а також мають меншу точність при визначенні великих базових векторів.

О.17 ОЗНАКА ДЕШИФРУВАЛЬНА НЕПРЯМА ОБ’ЄКТА ЗОНДУВАННЯ

признак дешифровочный косвенный объекта зондирования

indirect attribute

Дешифрувальна ознака, яка характеризує об’єкт дешифрування за допомогою будь-якого природного чи штучного компоненту, який не є властивістю зображення самого об’єкту зондування.

О.18 ОЗНАКА ДЕШИФРУВАЛЬНА ОБ’ЄКТА ЗОНДУВАННЯ

признак дешифровочный объекта зондирования

attribute

Характерна властивість об’єкта зондування, яка виявляється у даних ДЗЗ та дозволяє розпізнати, виділити та ідентифікувати цей об’єкт.

О.19 ОЗНАКА ДЕШИФРУВАЛЬНА ПРЯМА ОБ’ЄКТА ЗОНДУВАННЯ

признак дешифровочный прямой объекта зондирования

direct attribute

Дешифрувальна ознака, яка є властивістю зображення самого об’єкта дешифрування.

О.20 ОКОЛИЦЯ

окрестность

neighbourhood

Область, що примикає до точкового об'єкта і яка розглядається з точки зору належності до неї інших близьких (сусідніх) об'єктів (див. А.29).

О.21 ОНЛАЙН

онлайн

on-line

1. Стан елементу обчислювальної системи, коли він працює під безпосереднім керуванням центрального процесора того комп'ютера, до котрого він підключений (тобто неавтономно);

2. Про пристрій: включений;

3. Про програму чи інформацію: інтерактивна, діалогова, тобто працююча у режимі реального часу (антонім офлайн).

О.22 ОПЕРАТИВНИЙ ПРОГНОЗ

оперативный прогноз

operative forecast

Прогноз з періодом попередження для науково-технічних, соціальних, економічних та інших об'єктів до 1 місяця.

О.23 ОПІЗНАВАННЯ

опознавание

identification

Середній рівень дешифрування зображень людиною, на якому нею окремо сприймаються, аналізуються ознаки об'єкта і встановлюється його сутність. Див. ще Р.48.

О.24 ОПОРНА ГЕОДЕЗИЧНА МЕРЕЖА

oпорная геодезическая сеть

basic geodetic network

Система закріплених на місцевості точок, планове положення і висота яких визначені в єдиній системі координат на основі геодезичних вимірів; ці точки служать опорними пунктами при геодезичних і топографічних зніманнях.

О.25 ОПТАТІВ

oптатив

optative

Засіб або послуга, що не входять до деякого надаваного цілком комплексу засобів або послуг і які, у випадку потреби в їхньому наданні, потребують спеціального додаткового запитання.

О.26 ОПТИКО-ЕЛЕКТРОННА СИСТЕМА

оптико-электронная система

optical-electronic system

Система формування зображень, в якій оптичне випромінювання сцени (об'єктів) перетворюється в електричний сигнал.

О.27 ОПТИКО-ФОТОГРАФІЧНА СИСТЕМА

оптико-фотографическая система

optical photographic system

Система формування зображень, яка забезпечує  реєстрацію сцени (об'єктів) безпосереднє на фотоплівку, де утворюється так зване "сховане зображення".

О.28 ОПТИЧНА ВІСЬ

оптическая ось

optical axis

Див. О.32.

О.29 ОПТИЧНА ДОВЖИНА ШЛЯХУ

oптическая длина пути

optical path length

Шлях між точками А і В прозорого середовища, відстань, на яку світло розповсюдилось б у вакуумі за той же час, за який він проходить від А до В в середовищі. Оскільки швидкість світла в будь-якому середовищі менша за його швидкість в вакуумі, О. д. ш. завжди більша реально прохідної світлом відстані (або дорівнює їй).

О.30 ОПТИЧНА СИЛА

oптическая сила

optical power

Характеристика заломлюючої здатності вісесиметричних лінз і їхніх систем. Кількісно визначається як відношення показника заломлення у просторі зображення до задньої фокусній відстані системи. Вимірюється в діоптріях.

О.31 ОПТИЧНА СИСТЕМА АЕРОФОТОАПАРАТА

оптическая система аэрофотоаппарата

optical system of aerial camera

Сукупність оптичних елементів, призначених для побудови дійсного оптичного зображення в аерофотокамері.

О.32 ОПТИЧНА СИСТЕМА ЦЕНТРОВАНА

оптическая система центрированная

centered optic system

Оптична система, всі поверхні (заломлюючі і відбиваючі) котрої є поверхнями обертання, які мають спільну вісь обертання. Ця вісь називається оптичною віссю. О. с. ц. симетрична відносно оптичної вісі, тому всі явища, які пов’язані з проходженням світла через таку систему, задовольняють закону симетрії.

О.33 ОПТИЧНА ТОВЩИНА (СЕРЕДОВИЩА)

oптическая толщина (среды)

optical thickness

Добуток об'ємного коефіцієнта послаблення світла середовищем на геометричну довжину шляху світлового променя в середовищі. Характеризує послаблення світла в середовищі за рахунок поглинання і розсіяння.

О.34 ОПТИЧНА ЩІЛЬНІСТЬ

оптическая плотность

optical density 

Міра непрозорості речовини. Кількісно виражається як десятковий логарифм величини, оберненої коефіцієнту пропускання. Позначається D.

.

О.35 ОПТИЧНЕ ВИПРОМІНЮВАННЯ

оптическое излучение

optic(al) radiation

Електромагнітне випромінювання з довжинами хвиль, які розташовані між перехідною областю біля рентгенівських променів (приблизно 1 нм) і перехідною областю у радіопроменів (приблизно 1 мм).

О.36 ОПТИЧНИЙ ФІЛЬТР

оптический фильтр

optical filter

Середовище або пристрій, що служить для зміни величини потоку випромінювання або його спектрального складу при проходженні через них. У першому випадку О. ф. називається нейтральним, у другому – спектральним.

О.37 ОРБІТА

oрбита

orbit

Шлях супутника навколо небесного тіла (наприклад, Землі) під впливом гравітації. О. штучного супутника Землі має форму спіралі, що наближується до Землі.

О.38 ОРБІТА ГЕОСИНХРОННА

Орбита геосинхронная

geo-syncronous satellite orbit

Орбіта, на якій швидкість руху супутника дорівнює швидкості обертання Землі.

О.39 ОРБІТА ГЕОСТАЦІОНАРНА

oрбита геостационарная

geo-stationary orbit

Орбіта супутника в напрямку обертання Землі, при якій супутник залишається постійно над однією точкою на поверхні Землі.

О.40 ОРБІТА ПОЛЯРНА

орбита полярная

polar orbit

Орбіта, яка проходить над обома географічними полюсами Землі.

О.41 ОРБІТА СOНЯЧНО-СИНХРОННА

oрбита солнечно-синхронная

Sun-synchronous orbit

Орбіта супутника Землі, при якій площина орбіти близька до полярної і амплітуда така, що супутник проходить над всіма точками Землі, маючи однакову широту, два рази за добу в один і той же місцевий сонячний час.

О.42 ОРЕОЛ

oреол

halo

Світловий фон навколо зображення джерела оптичного випромінювання, що спостерігається оком людини або реєструється приймачем світла. Причина з’явлення О. – розсіяння світла на малі кути в середовищу, через яке світло проходить. Величина О., його забарвлення та яскравість залежать від розміру частинок середовища, їх фізичної природи і оптичної товщини середовища.

О.43 ОРЕОЛ РОЗСІЯННЯ

ореол рассеяния

diffusion halo

В геології: зона поблизу родовищ корисних копалин, яка характеризується підвищеним вмістом хімічних елементів у гірських породах, що вміщують рудні тіла.

О.44 ОРТОДРОМІЯ

ортодромия

orthodromy

Лінія найкоротшої відстані між двома точками на поверхні земної кулі; найменший з відрізків великого колу, що проходить через ті дві точки.

О.45 ОРТОТРАНСФОРМУВАННЯ

ортофототрансформирование

orthotransformation, orthorectification

Перетворення аеро- або космічного знімка, яке має ціллю усунення на зображенні спотворень, обумовлених, в основному, рельєфом місцевості. Використовується при виготовленні фотопланів (ортофотопланів) рельєфної місцевості. Зображення приводиться до одного масштабу поелементно, шляхом неперервного змінювання висоти проектування в залежності від геодезичних висот точок місцевості, що відобразились у кожному поточному елементі; отримане таким чином зображення носить назву ортофотознімку. Більш загальний варіант: перепроектування зображення від вихідній проекції зображення (наприклад, центральній), до ортогональної проекції. Сутність процесу О. полягає у виправленні зображення за нахил площини знімку та рельєф поверхні, що зображується.

0.46 ОРТОФОТОЗНІМОК

ортофотоснимок

orthophotography

Аеро- або космічний знімок, виготовлений методом орторектифікування.

О.47 ОРТОФОТОПЛАН

ортофотоплан

orthophotomap

Фотоплан, одержаний в результаті монтажу ортофотознімків. Див. ще Ф.31.

О.48 ОСВІТЛЕНІСТЬ

освещенность

illuminance; illumination

Відношення світлового потоку dФv, падаючого на елемент поверхні, до площі dA цієї поверхні. Позначається  Ev , E.

.

Oдиниця: люкс (лк).

О.49 ОФЛАЙН

офлайн

off-line

1. Стан елементу обчислювальної системи (наприклад, периферійного пристрою), коли він працює автономно, незалежно від неї;

2. Про пристрій: виключений (антонім онлайн).