Н.1 НАБІР ДАНИХ

набор данных

dataset

1. Будь-який клас просторових об’єктів, таблиця або набір класів в базі геоданих;

2. Іменований набір логічно зв’язаних між собою елементів даних, упорядкованих певним способом.

Н.2 НАВІГАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

навигационное сообщение

navigation message

Інформація, що входить до складу GPS-сигналу, який передають супутники. Вона містить системний час, часові поправки, параметри моделі іоносфери, дані про ефемериди супутників та їх працездатність. Ця інформація використовується в GPS-приймачах для вирішення навігаційної задачі.

Н.3 НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ

окружающая среда

environment

Сукупність всіх матеріальних тіл, сил і явищ природи, їх речовина і простір, будь-яка діяльність людини, що знаходиться в безпосередньому контакті з живими організмами. До н. с. належать біотичні, абіотичні та соціальне середовища.

Н.4 НАВЧАННЯ

обучение

training

Створення набору еталонів, по який далі здійснюється класифікування зображень.

Н.5 НАДИР

надир

nadir

Точка на об'єкті зондування, яка розташована на лінії з'єднання технічного засобу ДЗЗ з центром Землі.

Н.6 НАДРОЗРІЗНЕННІСТЬ

сверхразрешение

super-resolution

Ефект виникнення нових додаткових високочастотних гармонічних складових в енергетичному спектрі зображення при його цифровому обробленні. Як відомо, будь-яке зображення має свою просторово-частотну структуру (енергетичний спектр) з певною обмеженою смугою просторових частот. Існують нелінійні методи аналітичного продовження спектра, після опрацювання якими ширина смуги частот зображення збільшується, в енергетичному спектрі з'являються додатково високочастотні гармонічні складові. Експериментально встановлено, що при деяких умовах це сприяє збільшенню просторової розрізенності зображення, навіть поза дифракційну межу. Але методи аналітичного продовження спектра можуть бути застосовані тільки для зображень, що характеризуються великими значеннями відношення сигнал/шум (1000:1 і більше).

Н.7 НАКЛАДЕННЯ

наложение

overlay

1. Операція накладання одне на одного двох або більше шарів, в результаті якої утворюються географічна композиція або графічний оверлей вихідних шарів, або один похідний шар, що містить композицію просторових об'єктів вихідних шарів, топологію цієї композиції та характеристики, арифметично або логічно похідні від значень характеристик вихідних об'єктів, значень характеристик вихідних об'єктів в топологічному накладанні векторного представлення просторових об'єктів;

2. Група аналітичних операцій, пов'язана або обслуговуюча операцію накладання за попереднім змістом; до них відносяться операції накладання одно- та різнотипних шарів та вирішення пов'язаних із ним задач визначення належності точки полігону, належності лінії полігону, накладання двох полігональних шарів та ін., знищення меж однойменних класів полігонального шару з породженням нового шару.

Н.8 НАОЧНІСТЬ

наглядность

apparency

Можливість зручного зорового сприйняття по карті просторових форм, розмірів розміщення, зв'язків об'єктів. Дана властивість забезпечується продуманим відбором елементів змісту карти, доцільною генералізацією, пильним відбором зображувальних засобів.

Н.9 НАПРАВЛЕНЕ ПРОПУСКАННЯ

направленное пропускание

regular transmission

Пропускання світла (випромінювання) без елементів розсіяння.

Н.10 НЕВ'ЯЗКА

невязка

closing error

Числове значення невиконання математичного відношення (умови) між вимірюваними величинами. Знак нев'язки визначають за правилом: "те, що отримано в результаті спостережень, мінус те, що повинно бути".

Н.11 НЕОДНОЗНАЧНІСТЬ

неоднозначность

аmbiguity

Невідома кількість цілих періодів фази несучої, що містяться на шляху між супутником та приймачем, які відтворюються при обробленні безперервної серії фазових GPS-вимірювань.

Н.12 НЕСЕЛЕКТИВНИЙ ВИПРОМІНЮВАЧ

неселективный излучатель

non-selective radiator

Тепловий випромінювач, спектральний коефіцієнт випромінювання котрого в області спектра, що розглядається, не залежить від довжини хвилі.

Н.13 НЕЧІТКА МНОЖИНА

нечеткое множество

fuzzy set

Множина, належність об'єкта котрій визначається спеціальною функцією, що приймає значення на відрізку [0, 1].

Н.14 НИЗИНА

низменность

lowland

Переважно рівнинна ділянка суходолу, висота якої не перевищує 200 м над рівнем моря. Деякі Н. лежать нижче рівня моря. На Україні найбільшими є Придніпровська і Причорноморська Н.

Н.15 НОМЕНКЛАТУРА

номенклатура

nomenclature

Літерно-цифрове позначення аркуша карти.

Н.16 НОРМАЛІЗУВАННЯ ЦИФРОВОГО КОСМОЗНІМКА

нормализация цифрового космоснимка

data normalization

Радіометричне та геометричне коригування даних ДЗЗ, яке проводиться з метою усунення відповідних спотворень.

Н.17 НОРМАТИВНИЙ ПРОГНОЗ

нормативный прогноз

normative forecast

Прогноз, змістом котрого є визначення шляхів і термінів досягнення можливого стану об'єкта прогнозування в майбутньому, що приймається в якості цілі.

Н.18 НОСІЙ ДАНИХ

носитель данных

data medium

Матеріальний об'єкт, призначений для зберігання даних (аерофільм, відбиток, карта, магнітний диск і т. п.).