М.1 МАКРОС

макрос

macro, macro instruction, macrocommand, macrocode

1. В інтерактивних системах: команда, яка викликає виконання послідовності інших команд;

2. Вираз програми, замість якого підставляється текст, який заданий макровизначенням (наприклад, команда мови асемблера, що транслюється за декілька машинних команд).

М.2 МАРШРУТ

маршрут

ground track

Вертикальна проекція істинної лінії польоту повітряного або космічного ЛА на поверхню Землі.

М.3 МАСИВ

массив

array

Структура даних для представлення упорядкованої множини елементів одного типу (категорії).

М.4 МАСШТАБ

масштаб

scale

Відношення довжини безкінцево малого відрізку на геозображенні до довжини відповідного безкінцево малого відрізку на поверхні еліпсоїду або кулі. М. карти може вказуватись в таких трьох формах: числовій - чисельний масштаб – як дріб, з чисельником, що дорівнює одиниці, і знаменником, що дорівнює ступеню зменшення довжин на карті; іменований М. – напис, що вказує довжину лінії на місцевості, яка відповідає 1 см на карті; графічний, або лінійний М. – шкала з поділками (зазвичай 1 або 2 см), для яких підписані відповідні довжини на місцевості (в метрах або км). На дрібномасштабних картах виникають перекручення (викривляння) М. довжин за рахунок картографічних проекцій, при цьому розрізнюють головний і частковий М. На планах, листах топографічних карт, крупномасштабних картах и картах невеликих територій (протяжністю до 1000 км) різниці М. практично не відчуваються. Розрізнюють також знімальний М., в якому проводиться знімання, М складання, в якому виконується побудова карти і М. видання, в якому карта видається, часто більш дрібний, чим М. складання.

М.5 МАСШТАБ ЗНІМАННЯ

масштаб съемки

scale of survey

Осереднене значення масштабу знімків району, що відзнятий. При цьому різниця масштабів окремих знімків звичайно не перевищує 5% величини М. з.

М.6 МАСШТАБ ЗНІМКА

масштаб cнимка

scale of photo

Відношення довжини лінії на знімку до довжини горизонтальної проекції відповідній лінії на місцевості. Для горизонтального знімка M. з. 1/m представляється формулою 1/m= f/H, де f - фокусна відстань оптичної системи, Н - висота знімання. М. горизонтального знімка є постійним по всьому полю кадру. М. планового знімка незначно відрізняється від М. горизонтального знімка і при вирішуванні багатьох практичних задач приймається також рівним f/H. Для перспективного знімку М. змінюється по полю кадру.

М.7 МАСШТАБ КАРТИ ГОЛОВНИЙ

масштаб карты главный

basic scale of map

Число, яке показує ступінь загального зменшення лінійних елементів земного еліпсоїда при відображенні його поверхні на площині. М. к. г. підписується на картах, при цьому вказуються точки або лінії картографічної сітки, на яких М. к. г. зберігається незмінним.

М.8 МАСШТАБ ПЛОЩ ГОЛОВНИЙ

масштаб площадей главный

basic area scale

Відношення, яке вказує у скільки разів зменшені площинні розміри поверхні еліпсоїду або кулі при їх відображенні на карті. М. п. г. зберігається на карті тільки у тих місцях, де нема спотворень площ. В інших місцях карти масштаби площ більші або менші головного і їх називають частковими М. п.

М.9 МАСШТАБ ПЛОЩ ЧАСТКОВИЙ

масштаб площадей частный

partial area scale

Відношення безкінцево малої площі на карті до відповідної безкінцево малої площі на поверхні еліпсоїда або кулі.

М.10 МАСШТАБ ТОПОГРАФІЧНОЇ КАРТИ (ПЛАНУ) ЛІНІЙНИЙ

масштаб топографической карты (плана) линейный

topographical scale 

Відношення довжини лінії на карті (плані) до довжини горизонтальної проекції відповідної лінії на місцевості. М. т. к. виражають в лінійній або в числовій формі. М. лінійний - відрізок прямої, який розділений на рівні частини (звичайно сантиметри), з підписами, які означають відповідні горизонтальні відстані на місцевості. Лінійна міра основної частини називається підґрунтям масштабу, а відповідна їй відстань на місцевості - величиною масштабу. М. числовий - дріб з чисельником одиниця і знаменником, який вказує, у скільки разів горизонтальні відстані на місцевості більші за довжини відповідних ліній на карті або плані.

М.11 МАСШТАБ ЧАСУ

масштаб времени

time scale

Характеристика співвідношення між часом моделювання процесу (наприклад, на ЕОМ), та часом протікання природного процесу, який моделюється. Якщо М. ч. дорівнює одиниці, то говорять про реальний час.

М.12 МАСШТАБУВАННЯ

масштабирование

scaling

Збільшення або зменшення всього зображення чи його частини. М. може супроводжуватись зміною складу та змісту зображення (картографічне М.).

М.13 МАТЕМАТИКО-КАРТОГРАФІЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ

математико-картографическое моделирование

mathematical and cartographical modelling

Побудова та аналіз математичних моделей за даними, знятими з карт, створення нових похідних карт на основі математичних моделей. Для математико-картографічного моделювання характерним є системне поєднання математичних і картографічних моделей, при якому утворюються ланцюжки та цикли: карта – математична модель – нова карта – нова математична модель і т. д.

М.14 МАТЕМАТИЧНА ОСНОВА

математическая основа

mathematic(al) base

Система математичних елементів карти, які забезпечують розміщення на ній об'єктів, що зображуються, та геометричні властивості картографічного зображення. М. о. карт складається з геодезичної основи, картографічних проекцій та масштабу карти.

М.15 МАТРИЦЯ ВИПАДКІВ

матрица случайностей

сontingency matrix

Матриця, рядки та стовпці якої позначені відповідно міткам класів, де елементи вказують на імовірність правильної класифікації або імовірність помилок першого і другого родів.

М.16 МЕРЕЖА

сеть

network, computer network

Обчислювальна мережа, інформаційна мережа - мережа передачі даних, у вузлах якої розташовані ЕОМ.

М.17 МЕРИДІАН

меридиан

meridian

Лінія на земній поверхні, всі точки якої мають одну й ту ж довготу. М. вказує напрямок “південь – північ”. Відрізняють такі М.: астрономічний - утворюється перерізом земної поверхні площиною, яка проходить через прямовисну лінію у даній точці і паралельно вісі обертання Землі; геодезичний - визначається площиною, яка проходить через нормаль до поверхні земного еліпсоїду в даній точці і його малу вісь; геоцентричний - визначається площиною, яка проходить через дану точку та вісь обертання Землі; вихідний, або Грінвіцький М. є початком відліку довгот; осьовий - прийнятий за вісь системи координат на площині (поверхні).

М.18 МЕТАДАНІ

метаданные

metadata

Дані про дані: каталоги, довідники, реєстри, інвенторії, бази метаданих та інші форми опису наборів цифрових і аналогових даних, що містять відомості про їх склад, зміст, статус (актуальність та поновлення), походження (методи та умови отримання), місцезнаходження, якість (повноту, непротиріччя, достовірність), формати та форми подання, умови доступу, придбання та використання, авторські, майнові та суміжні з ними права на дані та про їх інші датометричні характеристики. Більш того, просторові М. можуть атрибутуватися додатковими обов'язковими або факультативними характеристиками, включаючи способи цифрування, системи координат, точність просторового представлення, просторову розрізненність і рівень генералізації , масштаб, картографічні проекції, легенди карт та інші специфічні особливості представлення, оброблення та відтворення просторових даних.

М.19 МЕТАМОРФІЧНІ ГІРСЬКІ ПОРОДИ

метаморфические горные породы

metamorphic rocks

Гірські породи, які утворились в результаті зміни осадових або магматичних гірських порід з повною чи майже повною зміною їх мінерального складу, структури і текстури.

М.20 МЕТЕОРОЛОГІЧНА ДАЛЬНІСТЬ ВИДИМОСТІ

метеорологическая дальность видимости

meteorogical (weather) visibility

Найбільша відстань, на котрій у світлий час доби можна розрізнити (виявити) на фоні неба біля горизонту або на фоні повітряного серпанку абсолютно чорний об'єкт кутового розміру більш за 15 кутових хвилин.

М.21 МЕТОД ДИСТАНЦІЙНОГО ЗОНДУВАННЯ ЗЕМЛІ

метод дистанционного зондирования Земли

Remote sensing method (technique)

Сукупність операцій отримання даних про Землю з використанням технічних засобів ДЗЗ.

М.22 МЕТОД ДИСТАНЦІЙНОГО ЗОНДУВАННЯ ЗЕМЛІ АКТИВНИЙ

метод дистанционного зондирования Земли активный

аctive remote sensing technique

Метод досліджень, при якому використовуються активні технічні засоби ДЗЗ.

М.23 МЕТОД ДИСТАНЦІЙНОГО ЗОНДУВАННЯ ЗЕМЛІ ПАСИВНИЙ

метод дистанционного зондирования Земли из космоса пассивный

рassive remote sensing technique

Метод досліджень, при якому використовуються пасивні технічні засоби ДЗЗ.

М.24 МЕТОД НАЙМЕНШИХ КВАДРАТІВ

метод наименьших квадратов

least-squares technigue

Метод обчислювання розшукуваних параметрів і поправок в спотворених випадковими погрішностями вимірах, при котрому мінімізується зважена сума квадратів цих поправок. Для нерівноточних вимірів повинні бути визначені ваги, які враховують точність вимірів. Обов'язковою умовою застосування М. н. к. є наявність знадбиткових вимірювань.

М.25 МЕТОД ПРОГНОЗУВАННЯ

метод прогнозирования

method of forecasting; forecasting technique

Засіб дослідження об'єкта прогнозування, що спрямований на розроблення прогнозів.

М.26 МЕТОД СТАТИСТИЧНИХ ВИПРОБУВАНЬ

метод статистических испытаний

statistical simulation method

Див. М.47.

М.27 МЕТРИЧНА ПРОСТОРОВА МОДЕЛЬ ДАНИХ

метрическая пространственная модель данных

metric spatial data model

Просторова модель даних, яка включає множину елементів, таких, що кожну пару елементів через певну математичну залежність можна зв’язати з одиницею відстані.

М.28 МЕТРИЧНІСТЬ

Метричность

metricity, metrics

Властивість карти, що забезпечується математичними законами її побудови, точністю складання і відтворення. Наявність масштабу, класифікацій, шкал і градацій дозволяють проводити по карті виміри кількісних (картометричних) показників і визначати якісні характеристики об'єктів.

М.29 МИТТЄВЕ ПОЛЕ ЗОРУ

мгновенное поле зрения

instantaneous field of view

1. Найменший тілесний кут, в якому іконічна система є чуйною до випромінювання; вимірюється в градусах або радіанах;

2. Міра просторової розрізненності на Землі, яка визначається геометричною проекцією площадки елементарного фотоприймача видового технічного засобу ДЗЗ на земну поверхню; виражається в лінійних метричних одиницях або одиницях площі.

М.30 МІКРОХВИЛЬОВЕ ВИРОМІНЮВАННЯ

микроволновое излучение

microvawe radiance

Електромагнітне випромінювання з довжинами хвиль від 1 мм до 1 м (з частотами від 300 ГГц до 300 МГц). Використовується при дослідженні атмосфери (спектроскопія газів), в пасивних та активних технічних засобах ДЗЗ (зокрема, при дослідженні властивостей ґрунтів, рослинності, стану водоймищ). М. в. об’єднує три піддіапазони: - міліметровий 1,0 - 10,0 мм; - сантиметровий 1,0 - 10,0 см; - дециметровий 0,1 - 1,0 м.

М.31 МІКРОФОТОМЕТР

микрофотометр

microphotometer

Оптико-електронний прилад, призначений для вимірювання величин коефіцієнтів пропускання транспарантів (фотографічних негативів) або коефіцієнтів відбиття позитивних фотографічних матеріалів.

М.32 МІРА

мира

resolution test chart

Випробувальна пластинка, на яку нанесений стандартний рисунок; використовується для визначення просторової розрізненності оптичних приладів (насамперед, об’єктивів), фотоапаратури та іконічних технічних засобів ДЗЗ. Рисунки для М. можуть мати різні конфігурації і характеризуватися різним контрастом утворюючих їх елементів. Звичайно такими елементами є темні штрихи (риски) на світлому фоні (так звана штрихова М.) або переміжні темні і світлі сектори (радіальна чи секторна М.).

М.33 МНОЖИНА

множество

set

Сукупність будь-яких об’єктів (елементів), які мають певну загальну властивість (властивості). М. вважається заданою, якщо задана властивість належності, котру мають елементи цієї М., і тільки вони. Примітка: елемент може зустрічатись у складі множини не більш одного разу (на відміну від мультімножини), причому звичайно порядок розставлення елементів несуттєвий.

М.34 МОДЕЛЬ

модель

model, simulator

Будь-який об'єкт (уявний, віртуальний), умовний або реальний: зображення, карта, опис, схема, креслення, графік, план і т. п.), що відбиває властивості і характеристики якого-небудь об'єкта, процесу або явища ("оригіналу" даної М.). М. звичайно створюється при розв'язуванні певної задачі (при вивченні реального об'єкта, управлінні процесом, спостереженнях явища тощо), тому в М. насамперед відтворюються ті властивості "оригіналу", що мають безпосереднє відношення до задачі.

М.35 МОДЕЛЬ "СПАГЕТТІ"

модель "спагетти"

spaghetti model

Векторне нетопологічне представлення, різновид векторного представлення лінійних та полігональних просторових об'єктів з описом їх геометрії (але не топології) у вигляді неупорядкованого набору дуг або сукупності сегментів.

М.36 МОДЕЛЬ БАЗИ ГЕОДАНИХ

модель базы геоданных

geodatabase data model

Модель геопросторових даних, в якій просторові об’єкти представляються у вигляді об’єктів об’єктно-реляційної БД. Інформація про кожен об’єкт зберігається в окремому рядку таблиці, причому його геометричні властивості – в спеціальному полі. Ця модель підтримує операції створення моделей об’єктів реального світу, причому в моделі кожного з об’єктів указуються його властивості та поведінка.

М.37 МОДЕЛЬ ДАНИХ

модель данных

data model

Термін, який використовується у самих різних випадках на логічному або фізичному рівнях, частіше на першому. Звичайно мається на увазі формально визначена структура, яка використовується для представлення даних.

М.38 МОДЕЛЬ ІМІТАЦІЙНА

модель имитационная

simulator

Система для відтворювання суттєвих властивостей явищ чи процесів таким чином, щоб ті явища чи процеси можна було спостерігати та вивчати в штучних умовах в режимі реального часу або в прискореному масштабі часу та перевіряти очікувані реакції в різних умовах роботи. Звичайно М. і. реалізується за допомогою ЕОМ.

М.39 МОДЕЛЬ ПРОСТОРОВИХ ДАНИХ

модель пространственных данных

(geo)spatial data model

Див. П.58.

М.40 МОДЕЛЮВАННЯ

моделирование

modelling, simulation

Дослідження будь-яких реально існуючих предметів, об'єктів та явищ шляхом побудови та вивчення їх моделей. Відрізняють М. фізичне, цифрове, математичне, математико-картографічне. Фізичне - це  М. з відтворенням фізичної природи об'єкта оригіналу. Цифрове М. базується на використанні ЕОМ. Під час математичного М. використовують математичні моделі. При математико-картографічному М. спільно використовують математичні та картографічні моделі.

М.41 МОДУЛЯЦІЯ

модуляция

modulation

Змінювання за певним законом у часі величин, що характеризують будь-який регулярний фізичний процес. М. обумовлюється зовнішнім впливом. Практичне використання в системах ДЗЗ має, в основному, М. коливань.

М.42 МОДУЛЯЦІЯ КОЛИВАНЬ

модуляция колебаний

oscillation modulation

Змінювання амплітуди, частоти, фази або інших  характеристик коливань по заданому закону, повільне у порівнянні з періодом цих коливань. Відповідно розрізнюють М. к. амплітудну, частотну і фазову. М. к. використовується для передачі інформації за допомогою електромагнітних хвиль, у тому числі радіо- та оптичного діапазонів.

М.43 МОДУЛЯЦІЯ СВІТЛА

модуляция света

light modulation

Модуляція коливань електромагнітного випромінювання оптичного діапазону (видимого світла, ультрафіолетового або інфрачервоного). При М. с. можуть змінюватися амплітуда (і, відповідно, інтенсивність), фаза, частота або поляризація випромінювання.

М.44 МОЗАЇКА

мозаика

mosaicking

За своїм змістом термін М. близький до терміну зшивання. Але на відміну від останнього, термін М. частіше використовується при монтажі знімків у вигляді твердих копій (фотознімків). Фотознімки можуть мати перекриття, тому, при необхідності, зайві (непотрібні) частини знімків відрізаються. В результаті М. дає неперервну (без розривів) картину певної частини земної поверхні. Для підвищення точності зведення використовуються спеціальні точки прив’язування (див. ще З.18).

М.45 МОНІТОРИНГ, ВІДСТЕЖУВАННЯ

мониторинг

monitoring

Періодичне спостерігання за об'єктами та явищами з метою виявлення їх кількісних або якісних змін.

М.46 МОНОХРОМАТИЧНЕ ВИПРОМІНЮВАННЯ

монохроматическое излучение

monochromatic radiation

Випромінювання, яке характеризується одним значенням частоти. У більш широкому розумінні М. в. - це випромінювання дуже вузької області частот чи довжин хвиль, яке може бути охарактеризовано одним значенням частоти чи довжини хвилі.

М.47 МОНТЕ-КАРЛО МЕТОД

Монте-Карло метод

Monte-Carlo method

Сукупність математичних методів, що дозволяють знаходити необхідне рішення задачі шляхом статистичних випробувань, які виконуються (внаслідок великих обсягів потрібних розрахунків), як правило, на ЕОМ.

М.48 МОРЕНА

морена

moraine

Відклади, що накопичуються або переносяться безпосередньо льодовиками при їх русі. В залежності від умов утворення розрізнюють М. рухомі і відкладені.

М.49 МОРФОЛОГІЧНА СТРУКТУРА

морфологическая структура

morphological structure

Природний рисунок місцевості, що складається з певної просторово-часової організації утворюючих її елементів. М. с. можуть бути простими (структури фацій) і складними (структури урочищ й більш складних комплексів). М. с. характеризується великою сталістю і множиною ознак, і тому має велике значення при дешифруванні знімків.

М.50 МОРФОМЕТРИЧНІ ПОКАЗНИКИ

морфомерические показатели

morphometric indices, morphometric parameters

Показники форми і структури явищ (наприклад, звивистості, розчленування, щільності) на основі картографічних визначень.

М.51 МОРФОМЕТРІЯ

морфометрия

morphometry

Обчислення морфометричних показників.

М.52 МОРФОСТРУКТУРИ

морфоструктуры

morphostructures

Великі нерівності рельєфу континентів або дна океанів, у виникненні яких головна роль належить ендогенним процесам. До М. відносять низовини, рівнини, плато тощо.

М.53 МУЛЬТИМНОЖИНА

мультимножество

bag, multiset

Неупорядкована сукупність елементів, в якій дозволяється багаторазове повторення одного й того ж елементу.