Л.1 ЛАЗЕРНА СИСТЕМА ДЗЗ

лазерная система ДЗЗ

laser remote sensing system

Технічний засіб ДЗЗ, у складі якого для сканування земної поверхні і об'єктів застосовується лазер (лазери). Призначений для формування зображень методом реєстрації відбитого (розсіяного) лазерного або вторинного випромінювання. Робоча довжина хвилі лазера вибірається з урахуванням вікон прозорості атмосфери.

Л.2 ЛАМБЕРТОВА ПОВЕРХНЯ

Ламберта поверхность

Lambert’s surface 

Поверхня, яскравість якої однакова у будь-якому напрямку. Сила світла такої поверхні максимальна по перпендикуляру до неї і зменшується по мірі кутового віддалення від нього по косінусоїдальному закону.

Л.3 ЛАМІНАРНА ТЕЧІЯ

ламинарное течение

laminar flow

Упорядкована течія рідини або газу, при котрій рідина (газ) пересувається як би шарами, що паралельні напрямку течії. Л. т. спостерігається або у дуже в'язких рідинах, або при течіях з малими швидкостями, а також при повільному обтіканні рідиною тіл малих розмірів.

Л.4 ЛАНДШАФТ

ландшафт

landscape

Генетично однорідний природо-територіальний комплекс, який має однаковий геологічний фундамент, один тип рельєфу, однаковий клімат і складений з властивого даному Л. набору сполучених і закономірно повторюваних у просторі основних та другорядних урочищ.

Л.5 ЛЕГЕНДА

легенда

legend

1. В ДЗЗ: текстовий опис результату інтерпретації зображення;

2. В картографії: система умовних знаків, що використані на карті, і текстових пояснень, що розкривають зміст. Л. включає роз'яснення, витлумачення знаків і відображає логічну основу об’єкта, що картографується. Для топографічних карт існують спеціальні таблиці умовних знаків, обов’язкові для використання на всіх картах відповідного масштабу. На тематичних картах легенду часто записують (друкують) на самому аркуші карти.

Л.6 ЛЕГЕНДА КАРТИ

легенда карты

Legend, map legend

Зведення умовних знаків і пояснень до карти.

Л.7 ЛЕКСИКОГРАФІЧНИЙ ПОРЯДОК

лексикографический порядок

lexicographic order

Відношення порядку на множині векторів даної розмірності (кортежів, послідовностей), при котрому вектор вважається лексиграфічно додатнім тоді й тільки тоді, коли перша його ненульова компонента позитивна; вектор  лексиграфічно більше вектора , якщо різниця  лексиграфічно позитивна.

Л.8 ЛІДАР

лидар

LIDAR

Активний технічний засіб ДЗЗ з використанням лазера або іншого джерела високоінтенсивного монохроматичного оптичного випромінювання. Основне призначення - вимірювання відстані (дальності, висоти). Принцип вимірювання відстані оснований на реєстрації часу проходження оптичного імпульсу до об'єкта і в зворотньому напрямку. Похибка виміру відстані не перевищує десятки см. Скорочення від Light Intensity Detection Аnd Ranging - визначення дальності за допомогою оптичного випромінювання. Існує різновид Л., розроблений спеціально для моніторингу стану атмосфери; в його конструкції передбачено два лазери; довжина хвилі одного співпадає з максимумом поглинання випромінювання атмосферними забрудненнями, а довжина хвилі другого - з мінімумом поглинання.

Л.9 ЛІНЕАМЕНТ

линеамент

lineament

Елемент ландшафту, який має геометричну форму, наближену до прямої лінії. Л. часто є індикатором зони геологічних порушень або тріщинуватості. Іноді протяжність Л. може досягати сотень і навіть тисяч км. Л. використовується як опізнавальна ознака при пошуку родовищ природних копалин методом ДЗЗ.

Л.10 ЛІНІЙНА СИСТЕМА

линейная система

linear system

Система, процеси у якої описуються лінійними рівняннями та задовольняють принципу суперпозиції.

Л.11 ЛІНІЙНИЙ ЗСУВ (ЗОБРАЖЕННЯ)

линейный смаз (изображения)

image linear shift

Спотворення зображення, що виникає внаслідок прямолінійного пересування видового (іконічного) технічного засобу ДЗЗ відносно нерухомого наземного об'єкта вздовж лінії польоту (маршруту).

Л.12 ЛІНІЙНО-ВУЗЛОВА СТРУКТУРА

линейно-узловая структура

arc-node structure

Вид векторного представлення лінійних і полігональних просторових об'єктів, що дозволяє описувати топологічні відношення між полігонами, дугами і вузлами.

Л.13 ЛІНІЙЧАТІ СПЕКТРИ

линейчатые спектры

line (discrete) spectrum

Оптичні спектри, що складаються з окремих спектральних ліній; типові для вільних атомів.

Л.14 ЛІНІЯ, ЛІНІЙНИЙ ОБ'ЄКТ

линия, линейный объект

line, line feature, linear feature

1. Одновимірний об'єкт, один із чотирьох основних типів просторових об'єктів (разом із точками, полігонами та поверхнями), утворений послідовністю не менш як двох точок з відомими плановими координатами (лінійних сегментів або дуг. Сукупність Л. утворює лінійний шар;

2. Узагальнена назва лінійних графічних і просторових об'єктів та примітивів: лінії (за вказаним вище змістом) сегментів і дуг, меж полігону (повна множина термінів, що відповідають лінійним елементам векторно-топологічного представлення просторових об'єктів, з урахуванням геометричної та топологічної складової цих об'єктів, зафіксовано, наприклад, в стандарті SDTS: line - одновимірний об'єкт; line segment - одновимірний об'єкт, що уявляє з себе пряму між двома точками; link - одновимірний об'єкт, безпосередньо з'єднуючий два вузли (інакше - edge); directed link - "лінк" зі специфікованим напрямком; string - послідовність лінійних сегментів; chain - спрямована послідовність лінійних сегментів з вузлами на їхніх кінцях, що не перетинаються; факультативно можуть бути вказані лівий та правий ідентифікатор; arc - геометричне місце точок, що утворюють криву, описану деякою математичною функцією; ring - замкнута послідовність chains, strings або arcs, що не перетинаються та утворюють замкнуту межу, але без включення її внутрішньої області (інакше - межа полігону).

Л.15 ЛІТОСФЕРА

литосфера

lithosphere

Зовнішня сфера "твердої" Землі, яка включає земну кору та верхню частину її верхньої мантії, що підстелена (до глибини близько 900 км).

Л.16 ЛОКАЛЬНА СИСТЕМА ДИФЕРЕНЦІЙНИХ ПОПРАВОК

локальная система дифференциальных поправок

Local Area Augmentation System 

Наземна система станцій диференційних поправок, радіус дії якої становить приблизно 30 - 40 км. Може використовуватися для навігаційного забезпечення посадки літаків в районі аеропортів або вирішення інших локальних задач визначення координат.

Л.17 ЛОКСОДРОМІЯ

локсодромия

rhumb-line

Лінія, яка перетинає меридіани під одним й тим же кутом (азимутом).

Л.18 ЛЮМІНЕСЦЕНЦІЯ

люминесценция

luminescence

Явище випускання речовиною електромагнітного випромінювання, інтенсивність якого для деяких довжин хвиль або для обмежених спектральних ділянок більша за інтенсивність теплового випромінювання цієї речовини при тій же температурі. Такий процес має тривалість, що значно перевищує період розповсюдження світлових хвиль.