К.1 КАДАСТР

кадастр

cadastre

1. Систематизоване зведення відомостей (реєстр) за даними періодичних або неперервних спостережень про певний об'єкт;

2. Систематизоване зведення відомостей про певний об'єкт з його кількісною та якісною характеристиками, соціально-економічною та екологічною оцінками; до них належать також картографічні та статистичні матеріали (дані).

К.2 КАДАСТР ДЕРЖАВНИЙ ВОДЯНИЙ

кадастр государственный водный

state water resource cadastre

Систематизоване зведення даних обліку вод за кількісними і якісними показниками, даних реєстрації використання води, а також обліку використання води.

К.3 КАЛІБРУВАННЯ ДАНИХ

Калибровка данных

data calibration

Оцінка (визначення) радіометричних і геометричних перекручувань зображення, які виникають у процесі знімання, та їх коригування.

К.4 КАЛІБРУВАННЯ ТЕХНІЧНОГО ЗАСОБУ ДЗЗ

калибровка технического средства ДЗЗ

device calibration 

Сукупність операцій, виконуваних у цілях визначення і підтвердження дійсних значень характеристик технічного засобу ДЗЗ і здатності його для формування зображень та виділення фізичних параметрів з заданою точністю.

К.5 КАРТА

карта

map

Математично визначене, зменшене, генералізоване зображення поверхні Землі, іншого небесного тіла або космічного простору, що відображає розташовані або проектовані на них об'єкти в прийнятій системі умовних знаків. К. розглядається як образно-знакова модель, якій властиві висока інформативність, просторово-часова подібність стосовно оригіналу, метричність, оглядовість та наочність. К. розрізнюють за просторовим обхватом, масштабом, змістом, призначенням. За просторовим обхватом бувають К. світу, півкуль, материків та їх груп, океанів, морів та їх груп, держав та їх груп, інших політико-адміністративних підрозділів. За масштабом К. розрізнюють крупномасштабні (1:5 000 та крупніше), середньомасштабні (від 1:100 000 до 1:500 000) і дрібномасштабні (від 1:1 000 000 та дрібніше). Зустрічаються інші класифікації. За змістом К. бувають загальногеографічні і тематичні. Загальногеографічні К. відображають сукупність основних елементів місцевості, тобто показують гідрографію, рельєф, населені пункти, дороги та інші елементи. Особливості їх змісту залежать, головним чином, від масштабу карти. Зміст тематичної К. визначається конкретною темою, така карта спеціально присвячена деякому елементу (елементам) або явищу (явищам), наприклад, населеним пунктам, ґрунтам, рослинності, гідрографії, клімату, розташуванню родовищ природних копалин тощо. Іноді тематичні карти, в залежності від широти охвату теми, що відображається, розподіляють на загальні та галузеві.

К.6 КАРТА ВИДИМОСТІ

карта видимости

viewshed map

Карта, яка показує області, що візуально спостерігаються з заданої точки або певної множини точок спостереження.

К.7 КАРТА ПОВЕРХНІ ЗЕМЛІ ТЕМАТИЧНА (З КОСМОСУ)

карта поверхности Земли тематическая (с космоса)

thematic earth surface map

Проаналізована інформація у вигляді тематичної карти, основу якої складає космічний знімок з необхідними доповненнями, умовними позначками та надписами.

К.8 КАРТА ТЕМАТИЧНА

карта тематическая

thematic map

Цифровий космічний знімок з суміщеними тематичними, векторними та/або анотаційними шарами. Див. ще К.5.

К.9 КАРТОГРАМА

картограмма

cartogram, choropleth map, chorogram, chorisogram

1. Карта, що відображає розподіл відносних показників (щільність, інтенсивність якого-небудь явища і т. ін.) певних територіальних одиниць, найчастіше - адміністративних;

2. Один з засобів картографічного відображення, що застосовується для показу відносних статистичних даних через заповнення контурів територіального поділу (зазвичай адміністративних одиниць) кольоровим забарвленням різного тону, штриховками різного напрямку, у відповідності до прийнятих інтервальних шкал. Засоби автоматизації дозволяють будувати картограми у так званих безперервних, або безінтервальних шкалах, коли густина забарвлення в точності відповідає величині показника, що картографується.

К.10 КАРТОГРАФІЧНА БАЗА ДАНИХ

картографическая база данных

cartographic database, cartographic data base

Сукупність взаємозв'язаних картографічних даних будь-якої предметної (тематичної) області, поданої у цифровій формі при дотриманні загальних правил описування, зберігання та маніпулювання даними. К. б. д. доступна багатьом користувачам, не залежить від характеру застосувань (прикладних програм) та управляється СУБД.

К.11 КАРТОГРАФІЧНА ВИВЧЕНІСТЬ

картографическая изученность

map coverage

Відомості про повноту та якість (кондиційність) покриття деякої території матеріалами знимання та картографічними матеріалами. Для об'єктивного уявлення щодо рівню К. в. складають спеціальні карти-схеми картографічної вивченості. К. в., що відноситься лише до топографічних карт, називається топографічною вивченістю.

К.12 КАРТОГРАФІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

картографическая информация

cartographic information

1. Відомості про картографічні твори. Систематичне збирання, оброблення, зберігання та оперативна видача користувачам відомостей про карти (виданих та рукописних), атласи, аерокосмічні матеріали та інші картографічні джерела здійснюються спеціалізованими службами та автоматизованими картографічними інформаційно-пошуковими системами;

2. Інформація, що подається у вигляді картографічних творів;

3. Інформація, що використовується для створення та поновлення картографічних творів;

4. Результат сприймання людиною (або автоматичним розпізнавальним пристроєм) відомостей про об'єкти, явища та процеси, що відображені на картах. К. і. передається за допомогою засобів картографічного зображення та графічних образів.

К.13 КАРТОГРАФІЧНА МЕРЕЖА

картографическая сетка

сartographic (geodetic) grid

Зображення на карті географічних меридіанів і паралелей в тій чи іншій картографічній проекції. Використовується для побудови картографічного зображення і дозволяє визначати по карті координати точок.

К.14 КАРТОГРАФІЧНА ПРОЕКЦІЯ

картографическая проекция

cartographic projection, map projection, projection

Математично визначений засіб відображення поверхні Земного шару або еліпсоїда (чи іншої планети) на площині. Загальне рівняння картографічної проекції зв'язує геодезичні широти (В) та довготи (L) з прямокутними координатами x та y на площині як x = f1(B, L);  y = f2(B, L), де f1 та f2 – незалежні, однозначні та кінцеві функції. Всім картографічним проекціям властиві ті або інші спотворення, що виникають при переході від сферичної поверхні до площини. За характером спотворень К. п. розділяють на конформні (рівнокутові), які не мають спотворень кутів та напрямків; рівновеликі, які не спотворюють площі; рівнопроміжні, які зберігають від спотворень деякий один напрямок (меридіани або паралелі) та довільні, в яких тим чи іншим чином містяться спотворення кутів та площ.

К.15 КАРТОГРАФІЧНА СЕМІОТИКА

картографическая семиотика

cartographic semiotics

Розділ картографії, в межах якого розробляються загальна теорія систем картографічних знаків і методи побудови та використання способів картографічного відображення. В межах К. с. виділяються три розділи: картографічна синтактика, яка вивчає правила побудови та використання знакових систем, їх структурні властивості; картографічна семантика, яка досліджує співвідношення умовних знаків з явищами, що відображуються; картографічна прагматика, яка вивчає інформаційну цінність знаків як засобів картографічної комунікації та їх сприймання користувачами карти. Іноді у складі К. с. виділяють картографічну стилістику, яка вивчає стилі та фактори, що визначають вибір засобів відображення у відповідності до функцій картографічних творів.

К.16 КАРТОГРАФІЧНА СІТКА

картографическая сетка

cartographic grid, map graticule

Одна з координатних сіток на карті, утворена лініями паралелей та меридіанів.

К.17 КАРТОГРАФІЧНА ТОПОНІМІКА

картографическая топонимика

toponymy, place-name study

Розділ картографії, в якому вивчаються географічні назви, або географічні найменування, топоніми, їх історичне походження, змістовне значення та правила передачі на картах. Виділяють також гідроніми – назви гідрографічних об'єктів та ороніми – назви орографічних об'єктів. В Україні топоніміка регулюється спеціальним законом.

К.18 КАРТОГРАФІЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ

картографическое моделирование

cartographic modelling

Те ж саме, що й картографічний метод дослідження.

К.19 КАРТОГРАФІЧНИЙ АНАЛІЗ

картографический анализ

cartographic analysis

Дослідження структури та морфології просторових об'єктів з їх кількісною, морфометричною та статистичною оцінками, а також вивчення динаміки та розвитку явищ на основі карти як моделі об'єкта вивчення.

К.20 КАРТОГРАФІЧНИЙ БАНК ДАНИХ

картографический банк данных

cartographic databank

Комплекс технічних, програмних, інформаційних і організаційних засобів збереження, оброблення та використання цифрових картографічних даних. До складу К. б. д. входять картографічні БД по одній або кількох предметних (тематичних) областях, СУБД, а також бібліотеки запитів та прикладних програм. Розрізнюють єдиний центральний К. б. д., що містить весь фонд інформації по даній темі, проблемі чи території, та розподілений К. б. д., який являє собою територіально розмежовану систему регіональних та/або локальних картографічних БД, об'єднаних в мережу під єдиним управлінням.

К.21 КАРТОГРАФІЧНИЙ МЕТОД ДОСЛІДЖЕННЯ

картографический метод исследования

cartographic method of research

Метод наукового дослідження, в якому карта виступає як модель об'єкта вивчення та проміжна ланка між об'єктом і дослідником. К. м. д. містить велику кількість прийомів аналізу карт, за допомогою яких досліджують структуру та морфологію явищ з їх кількісною морфометричною та статистичною оцінками; вивчають динаміку та розвиток явищ; дають оцінку природного, соціально-економічного, екологічного станів; виконують інженерно-географічні вишукування для визначення можливостей господарського, рекреаційного та іншого освоєння територій; виконують індикаційні та прогнозні дослідження; намічають заходи щодо попередження ризиків небезпечних явищ та покращення екологічних ситуацій і т. ін. Дослідження виконують або по окремих картах, або по атласах і серіях карт різної тематики та різночасових. Найбільш ефективне застосування К. м. д. в комплексі з дистанційними методами, математичним моделюванням та іншими науковими методами. Геоінформаційні технології в значній мірі спираються на К. м. д.

К.22 КАРТОГРАФІЧНИЙ ОБРАЗ

картографический образ

cartographic pattern, cаrtographic image

Просторова комбінація (композиція) картографічних знаків, що сприймаються користувачем карти або пристроєм автоматичного розпізнавання. У створенні карти приймають участь всі графічні змінні, а також задіються ефекти взаємного розташування знаків, їх перетин, упорядкованість, положення у просторі та інші особливості, що утворюють малюнок на карті.

К.23 КАРТОГРАФІЧНІ ДЖЕРЕЛА

картографические источники

cartographic sources, source map, source material

Картографічні твори та інші графічні, цифрові, текстові документи, що використовуються для складання та поновлення карт. Розрізнюють К. д. астрономо-геодезичні, знімально-картографічні, аерокосмічні, кадастрові, економіко-статистичні, цифрові, текстові, дані натурних та лабораторних вимірювань, теоретичні та емпіричні закономірності. Будь-який картографічний твір може розглядатися як К. д. для створення іншого картографічного твору.

К.24 КАРТОГРАФІЧНІ ПРОЕКЦІЇ

картографические проекции

map projection

Математично визначені способи зображення поверхні еліпсоїда або кулі на площині. У К. п. меридіани і паралелі зображено системою прямих чи плоских ліній. За характером спотворень К. п. поділяють на рівнокутні, рівновеликі та довільні; за видом зображень нормальної картографічної мережі - на азимутальні, циліндричні, конічні, псевдоконічні, псевдоциліндричні, поліконічні та мережі - на азимутальні, циліндричні, конічні, псевдоконічні, псевдоциліндричні, поліконічні та псевдоазимутальні.

К.25 КАРТОГРАФУВАННЯ

картографирование

mapping, map (atlas) compilation

Сукупність процесів, методів та технологій створення карт, атласів та інших картографічних творів. За масштабом розрізнюють крупномасштабне, середньомасштабне та дрібномасштабне К.; за об'єктами - астрономічне, планетарне та земне К.; за методом – наземне, аерокосмічне, підводне К.

К.26 КАРТОСХЕМА

картосхема

sketch map

Спрощена карта, яка не має картографічної сітки. К. дає загальне уявлення про відтворені на карті явища.

К.27 КАТАЛОЖНИЙ СЕРВІС

каталожный сервис

catalog services

Стандартний набір сервісів для підтримування каталогів геопросторових даних та каталогів засобів просторового аналізу, що працюють в середовищі Інтернет в режимі онлайн. Ці сервіси вводяться до складу пошукових машин Інтернет (Lycos, Alta Vista, Google тощо) та надають користувачам цих машин можливість через відповідні запити отримувати інформацію про наявність та місцеположення в Інтернеті необхідних їм геопросторових даних та засобів просторового аналізу.

К.28 КАТЕГОРІЯ КЛАСИФІКАЦІЇ

категория классификации

classfication category

Ступінь класифікації, при якому дана множина об'єктів розбивається на підмножини, виходячи з одного рівня подробиці інформації. Приклади К. к. - тип, клас.

К.29 КВАДРОДЕРЕВО, КВАДРОТОМІЧНЕ ПРЕДСТАВЛЕННЯ

квадродерево, квадротомическое представление

quadtree, quad tree, Q-tree, R-tree

Один із засобів представлення просторових об'єктів у вигляді ієрархічної деревовидної структури, яка базується на декомпозиції простору на квадратні частини (ділянки) або квадратні блоки, квадранти, кожен з яких ділиться рекурсивно на чотири до досягнення деякого рівня - числа Мортона (Morton), що забезпечує необхідну детальність опису об'єктів, еквівалентну просторовій розріненності растра. Зазвичай К. використовується як засіб скорочення часу доступу, підвищення ефективності обробки та компактності даних, що зберігаються, у порівнянні з растровими формами представлення. К. є, образно кажучи, "інтелектуалізованим" растром. Звичайно використовується схема просторової нумерації (індексування) елементів К., що відома як матриця Мортона; вона заснована на кривих та числах Пеано (Peano). Аналогічні деревовидні структури типу трихотомічних дерев можуть будуватись також на множині трикутних елементів моделі TIN. Менш відомі гексотомічні дерева, що базуються на розподілі простору на шестикутники (гексагоны). Запропоновані та використовуються розширення на багатовимірні випадки, у тому числі тривимірний випадок у формі так званого октотомічного (або октарного) дерева.

К.30 КВАНТОВАНИЙ СИГНАЛ

квантованный сигнал

sampled signal

Сигнал, над яким проведена процедура квантування.

К.31 КВАНТУВАННЯ

квантование

quantization

Розбивка динамічного діапазону аналогового сигналу зображення на сукупність содотичних інтервалів (інтервалів квантування) і отримання зображення, на котрому віднесені до кожного інтервалу елементарні ділянки (піксели) відображаються (кодуються) своїм умовним кольором, рівнем ахроматичного тону або іншим способом. К. може бути рівномірним або нерівномірним. При рівномірному К. ширина інтервалу К. встановлюється постійною. Рівномірне К. найбільш просто реалізується і застосовується для зображень з характеристиками, що плавно змінюються, наприклад, вмісту гумусу в ґрунті, ступеню забруднення об'єктів. При нерівномірному К. ширина інтервалу К. може змінюватися в залежності від рівню первинного аналогового сигналу. К. використовується, наприклад, при необхідності відображення кожного об'єкту на зображенні відповідним умовним кодом.

К.32 КІЛЬКІСНИЙ СПЕКТРАЛЬНИЙ АНАЛІЗ

количественный спектральный анализ

quantitative spectral analysis

Визначення концентрації речовин в сумішах по їх спектрах поглинання і випускання. Здійснюється шляхом порівняння інтенсивності ліній речовини, що вивчається і з’ясовується, з інтенсивністю ліній стандартної речовини.

К.33 КІЛЬКІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ

количество информации

quantity of information

В теорії інформації К. і. оцінюється як міра зменшення невизначеності ситуації внаслідок того, що стають відомими наслідки іншої ситуації.

К.34 КІНЕМАТИКА В РЕАЛЬНОМУ ЧАСІ

кинематика в реальном времени

real-time kinematic 

Метод GPS- спостережень в реальному часі, при якому ровер затримується на точках, координати яких вимірюються, тільки на короткий термін. Для реалізації методу GPS – приймачу необхідно постійно отримувати сигнали, принаймні, від 4 супутників, а також треба мати зв’язок між базовою станцією та ровером.

К.35 КІНЕМАТИЧНЕ ЗНІМАННЯ

кинематическая съемка

kinematic surveying

Різновид відносного GPS-позиціювання, коли дані на точках вимірювань, через які рухається ровер, збираються на протязі короткого проміжку часу. Для реалізації даного методу знімання необхідно починати процес вимірювань з точки, координати якої відомі заздалегідь або щойно визначені, а також GPS-приймачу роверу треба постійно отримувати сигнали, принаймні, від 4 супутників. Другий GPS-приймач розташовується на базовій станції, координати якої відомі.

К.36 КЛАМП

кламп

clump, raster region 

Група суміжних пікселів, що відносяться до одного класу тематичного растра.

К.37 КЛАСИФІКАТОР

классификатор

classifier

Пристрій чи процес, котрі сортують об'єкти по категоріях (класах, типах).

К.38 КЛАСИФІКУВАННЯ

классификация

classification, categorization

Розподіл заданої множини на підмножини у відповідності з прийнятими правилами, сортування об'єктів по категоріях.

К.39 КЛАСИФІКУВАННЯ БАГАТОСПЕКТРАЛЬНЕ

классификация многоспектральная,  классификация мультиспектральная

multispectral classification 

Класифікування зображення на основі розбиття простору спектральних ознак на області, що відповідають окремим класам.

К.40 КЛАСИФІКУВАННЯ БЕЗ НАВЧАННЯ

классификация без обучения

unsupervised classification

Розподіл заданої множини на підмножини у відповідності з прийнятими правилами сортування об'єктів по категоріях без застосування навчальних вибірок.

К.41 КЛАСИФІКУВАННЯ З НАВЧАННЯМ

классификация с обучением

supervised classification

Класифікування з навчанням на еталонних фрагментах зображення, коли для кожного піксела у всіх діапазонах визначаються показники властивостей спектрального відбиття і зіставляються з заданими класами спектральних ознак або з такими на еталонних об'єктах.

К.42 КЛАСИФІКУВАННЯ ЗНІМКА НЕПАРАМЕТРИЧНЕ

классификация снимка непараметрическая

nonparametpic classification

Класифікування знімка, за яким при якому формуванні вирішальних правил не робляться ніякі припущення щодо функцій умовного імовірного розподілу пікселів заданих категорій.

К.43 КЛАСИФІКУВАННЯ ЗНІМКА ПАРАМЕТРИЧНЕ

классификация снимка параметрическая

parametpic classification

Класифікування знімка, при якому вирішальні правила формуються з урахуванням функцій умовного імовірного розподілу пікселів заданих категорій.

К.44 КЛАСТЕР

кластер

cluster

Група елементів, поєднаних деякою спільною властивістю. В задачах автоматичного розпізнавання образів під К. розуміють групу об'єктів, що утворюють у просторі опису компактну (в деякому розумінні) область.

К.45 КЛІРІНГОВИЙ ЦЕНТР ГЕОПРОСТОРОВИХ ДАНИХ

клиринговый центр геопространственных данных

geospatial data clearinghouse 

Децентралізована система Інтернет-серверів, яка містить інформацію про наявність геопросторових даних на певну територію (якщо це національний клірінговий центр, то - на територію країни). Ця інформація зберігається в стандартному форматі, що спрощує процедури обмінювання даними між серверами та виконання запитів користувачів.

К.46 КОВАРІАЦІЙНИЙ АНАЛІЗ

ковариационный анализ

covariance analysis

Статистичний метод оцінки впливу на випадкову величину різних одночасно діючих факторів, одні з котрих задані якісно, а інші можуть бути вимірювані кількісно. К. а. може розглядатися як комбінація дисперсійного і регресійного аналізів.

К.47 КОГЕРЕНТНІСТЬ

когерентность

coherence

Наявність незмінної в часі різниці фаз коливань, що надходять у дану точку простору. К. - необхідна умова інтерференції хвиль. Когерентними можуть бути лише хвилі однакової довжини.

К.48 КОДОВИЙ МЕТОД

кодовый метод

code method, code measurement

Метод вимірювання відстаней в супутникових системах позиціювання. На супутнику (КА) і в приймачеві позиціювання синхронно генерують сигнали, які являють собою коди з нулів і одиниць, закономірне чергування яких сприймається як випадковий процес. Ті сигнали називають псевдовипадковими кодами, чи псевдовипадковим шумом, псевдовипадковими послідовностями. Коди, які надходять з супутника, запізнюються на час розповсюдження сигналу від КА до наземної станції. Суміщуючи в приймачеві позиціювання місцевий й прийнятий коди до їх співпадіння, визначають цей момент часу і обчислюють дальність до супутника. Внаслідок несинхронності роботи генераторів в приймачеві і на супутнику визначають спотворену дальність, яку називають псевдодальністю. В американської системі GPS створюють P і C/A - коди. В російської системі ГЛОНАСС (GLONASS) генерують відповідно коди високої і стандартної точностей.

К.49 КОЕФІЦІЄНТ ВИПРОМІНЮВАННЯ

коэффициент излучения

emissivity

Поняття використовується для теплових випромінювачів. К. в. визначається як відношення теплової енергетичної світності тіла Me,th до  енергетичної світності чорного тіла Me,(e=1) при тій же температурі. Позначається .  

.

К.50 КОЕФІЦІЄНТ ВІДБИТТЯ

коэффициент отражения

reflectance; reflection factor

Відношення відбитого світлового потоку (потоку випромінювання) до падаючого світлового потоку (потоку випромінювання). У загальному випадку значення К. в. залежить від способу освітлення, спектрального складу і стану полярізації випромінювання. Позначається re, rv, r.

К.51 КОЕФІЦІЄНТ ЗАЛОМЛЕННЯ (СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ МОНОХРОМАТИЧНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ З ДОВЖИНОЮ ХВИЛІ ?)

коэффициент преломления (среды для монохроматического излучения с длиной волны ?)

refractive index

Відношення швидкості розповсюдження світла в пустоті до фазової швидкості монохроматичного випромінювання довжиною хвилі ? в середовищі. Позначається n(?), n. Цей коефіцієнт дорівнює відношенню синусів кута падіння q1 і кута заломлення q2  при проходженні світлового променя через поверхню, що розділяє пустоту від середовища:

К.52 КОЕФІЦІЄНТ ПЕРЕДАЧІ МОДУЛЯЦІЇ

коэффициент передачи модуляции

modulation transfer factor

Відношення амплітуд синусоїдальних складових в розподілу яскравості в зображенні об'єкта до амплітуд відповідних синусоїдальних складових яскравості самого об’єкта.

К.53 КОЕФІЦІЄНТ ПЕРЕКРИТТЯ

коэффициент перекрытия

coefficient of overlap

Відношення розміру перекриття до лінійного розміру знімка у тому ж напрямку (вздовж або впоперек до напрямку польоту ЛА зі знімальною апаратурою).

К.54 КОЕФІЦІЄНТ ПОГЛИНАННЯ

коэффициент поглощения

absorptance, absorption factor

Відношення світлового потоку (потоку випромінювання), що поглинається, до падаючого світлового потоку (потоку випромінювання). У загальному випадку значення К. п. залежить від методу освітленості, спектрального складу і стану поляризації падаючого світла. Позначається ae,   av , a.

К.55 КОЕФІЦІЄНТ ПРОПУСКАННЯ

коэффициент пропускания

transmittance, transmission factor

відношення світлового потоку (потоку випромінювання), що пройшов, до падаючого світлового потоку (потоку випромінювання). У загальному випадку значення К. п. залежить від способу освітлення, спектрального складу і стану полярізації випромінювання. Позначається te , tv , tv .

К.56 КОЕФІЦІЕНТ РОЗСІЮВАННЯ РАДІОЧАСТОТНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ

коэффициент рассеяния радиочастотного излучения

radar scattering coefficient (indicatrix)

Фундаментальний параметр при вивченні властивостей земної поверхні в радіочастотному діапазоні електромагнітного випромінювання. Визначається величиною енергії зворотно розсіяного випромінювання на одиницю площі поверхні в децибелах (dB).

К.57 КОЕФІЦІЕНТ РОЗСІЮВАНОГО ВІДБИТТЯ

коэффициент рассеянного отражения

diffuse reflexiefactor

Відношення світлового потоку (потоку випромінювання), відбитого з розсіянням по всіх напрямках (інших, ніж спрямоване відбиття), до повного падаючого потоку (потоку випромінювання).

К.58 КОЕФІЦІЄНТ ЯСКРАВОСТІ ОБ’ЄКТА (В ДАНОМУ НАПРЯМКУ)

коэффициент яркости объекта (у данном направлении)

reflectance factor

відношення яскравості об’єкта у даному напрямку до яскравості досконалого розсіювача, який знаходиться в таких же умовах освітлення. Примітка: досконалим називається розсіювач, який дає рівномірне (по всіх напрямках) розсіювання.

К.59 КОЛІР

цвет

color

1. Аспект зорового сприйняття, що дозволяє спостерігачу розрізняти кольорові стимули, які відрізняються за спектральним складом випромінювання, тобто відрізняти один об'єкт від іншого, якщо різниця між ними обумовлена тільки різницею спектрального складу вихідного від них світла;

2. Тривимірна векторна величина, що характеризує сукупність спектральних випромінювань, які візуально не розрізнюються в колориметричних умовах спостереження, тобто в таких умовах візуального порівняння, при котрих будь-які випромінювання однакового спектрального складу не розрізнюються оком.

К.60 КОЛІРНИЙ КОНТРАСТ

цветовой контраст

color contrast

Величина, яка характеризує різницю між двома кольоровостями. Поняття К. к. використовується в кольорових вимірюваннях.

К.61 КОЛІРНИЙ ТОН

цветовой тон

hue

Характеристика кольору, яка описується словами: синій, зелений, жовтий, червоний і т. п.

К.62 КОЛОРИМЕТРИЧНА СИСТЕМА ТРИКОЛЬОРОВА

колориметрическая система трехцветная

trichromatic system, colorimetric system

Система визначення кольору, заснована на можливості відтворення даного кольору шляхом адитивного змішування трьох відповідно обраних кольорових стимулів.

К.63 КОЛЬОРИ ОСНОВНІ

цвета основные

primary colors, reference colors

Три довільні, лінійно незалежні кольорі (колірні стимули), які використовуються при побудові колориметричної системи.

К.64 КОЛЬОРОВІСТЬ

цветность

chromaticity 

Характеристика якості кольору, яка визначається його координатами кольоровості або домінуючою довжиною хвилі і чистотою кольору.

К.65 КОМБІНАЦІЙНЕ РОЗСІЯННЯ СВІТЛА

комбинационное рассеяние света

Combination (Raman) scattering

Розсіяння світла молекулами, при якому частоти розсіяного світла є комбінаціями частоти падаючого світла і частот коливань, або обертань молекул. В оптичних спектрах молекул спостерігаються додаткові лінії з комбінаційною частотою. К. р. с. лежить в основі методів  визначення складу речовини.

К.66 КОМІРКА

ячейка

cell, drid cell, tile

Двомірний просторовий об'єкт, елемент розбиття земної поверхні лініями регулярної сітки, тобто регулярно-коміркового представлення просторових об’єктів, на відміну від піксела (як елемента коміркового представлення), створюваного розбиттям лініями растра зображення (а не земної поверхні). К. звичайно має правильну геометричну форму (трикутник, чотирикутник, гексагон, трапеція або ін.) і характеризується абсолютними розмірами в лінійній або градусній мірі, які визначають просторову розрізненність утворюючої регулярної сітки.

К.67 КОМПЛАНАРНІСТЬ

Компланарность

Coplanar

1. Властивість точок розташовуватися на однієї і той же площині;

2. Властивість векторів розташовуватися в однієї площині або в паралельних площинах.

К.68 КОМПЛЕКС БОРТОВИЙ ДИСТАНЦІЙНОГО ЗОНДУВАННЯ ЗЕМЛІ З КОСМОСУ

комплекс бортовой дистанционного зондирования Земли из космоса

on-board technical system for remote sensing

Складова частина системи ДЗЗ, яка розташована на КА і містить технічні засоби дистанційного зондування та технічні засоби передавання даних ДЗЗ на Землю.

К.69 КОМПЛЕКС НАЗЕМНИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ

комплекс наземный информационный

ground information system

Складова частина системи ДЗЗ, яка містить наземні засоби одержання, оброблення, архівування та розповсюдження даних ДЗЗ.

К.70 КОМП'ЮТЕРНА КАРТА

компьютерная карта

computer map

Карта, що отримана за допомогою засобів автоматизованого картографування або засобів ГІС з використанням пристроїв графічного виводу: плоттерів, принтерів і т. ін. на папері, пластику, фотоплівці або інших матеріалах.

К.71 КОНВЕРГЕНЦІЯ (ОЧЕЙ)

конвергенция (глаз)

convergence

Фізіологічне зведення зорових вісей очей при розгляданні близько розташованих предметів.

К.72 КОНВЕРТУВАННЯ ФОРМАТІВ

конвертирование форматов

format conversion (converting)

Перетворення даних з одного формату до іншого. Застосовується, як правило, при експорті / імпорті даних.

К.73 КОНТРАСТ (ОБ'ЄКТА)

контраст (объекта)

object contrast

Властивість об’єкта (або його елементів) відрізнятися своєю яскравістю від інших об’єктів (елементів) або підстильної поверхні. Якщо на підстильній поверхні з яскравістю  L1  розташований об'єкт з яскравістю L2,  то  К. о. може визначатися за однією з формул:

 K1 = (L2 - L1) / L2;  K2 =( L2 - L1) / ( L1 + L2); K3 = L2 / L1 .

Якщо і об'єкт, і підстильна поверхня знаходяться в однакових умовах освітлення, то яскравості в цих формулах можуть бути заміщені коефіцієнтами яскравості. Контраст K1 традиційно використовується в фізіології зору при оцінці порогових властивостей зорового аналізатора, тому він називається візуальним або фізіологічним (детальніше див. К.74). Контраст К2 використовується при аналізі аерокосмічних іконічних систем за допомогою просторово-частотних методів (перетворення Фур'є). Контраст К3 застосовується в аерофотографії для встановлення оптимальних параметрів знімання.

К.74 КОНТРАСТ ВІЗУАЛЬНИЙ ПОРОГОВИЙ

контраст визуальный пороговый

Threshold of visual contrast

Якщо у полі зору оптичної системи знаходиться об'єкт яскравістю L2 на фоні підстильної поверхні яскравістю L1 (L1 < L2), то даний об'єкт буде виявлятися тоді, коли різниця яскравостей ?L = L2 - L1 така, що  ?L ? ?Lпор,  де ?Lпор - порогова різниця яскравостей. К. в. п.  є величина, що дорівнює відношенню порогової різниці яскравостей до яскравості фону (підстильної поверхні): К1, пор =  ?Lпор / L1 . В залежності від умов спостереження К1, пор = 0,01 - 0,05. В розрахунках звичайно беруть К1, пор = 0,02.

К.75 КОНТРАСТНА ЧУТЛИВІСТЬ (ОКА)

контрастная чувствительность (глаза)

contrast sensitivity

Величина, зворотня контрасту візуальному пороговому. Позначається Sc .

.

К.76 КОНТРАСТУВАННЯ ЛІНІЙНЕ

контрастирование линейное

linear contrasting

Процедура, яка має ціллю узгодження динамічних діапазонів зображення і дисплейного екрану, на якому виконується візуалізація. При Л. к. використовується перетворення поточної амплітуди (яскравості) піксела зображення  Lзобр  в значення яскравості відповідної точки екрану Lекр по лінійному закону: Lекр = a Lзобр + b ,  де а, b – коефіцієнти, які розраховуються таким чином, щоб діапазони значень яскравості пікселів зображення і екрану максимально співпадали.

К.77 КОНТРОЛЬНІ ТОЧКИ

контрольные точки

check points 

Додаткові наземні точки для незалежної перевірки ступеня точності тріангуляції.

К.78 КОНТРОЛЬОВАНЕ НАВЧАННЯ

контролируемое обучение

supervised training 

Навчання системи розпізнавання (класифікування) під керуванням вчителя, або керований вибір (створення) набору еталонів (еталонних дешифрувальних ознак)  об’єктів різних класів, які утворюють навчальні вибірки для наступного класифікування зображень.

К.79 КОНТУР

контур

contour

Замкнена крива. Ще: послідовність обмежуючих дуг (поліліній) просторового об'єкта.

К.80 КОНФЛЯЦІЯ

конфляция

conflation 

Послідовність операцій, яка суміщає просторові об'єкти двох шарів географічних даних, після чого переносить атрибути від одного шару до іншого.

К.81 КОНЦЕПТ

концепт

concept

Інформація про можливі денотати, яка виражається знаком. Інакше: поняття о денотатах, яке несе сам знак.

К.82 КООРДИНАТИ

координаты

coordinates, position data

Лінійні або/та кутові величини, які визначають положення точки вздовж напрямку або на площині, або у просторі. Для визначення місцеположення точкового об’єкта у просторі існують географічні К.; це кутові величини, що називаються широтою та довготою, і вони визначають місцеположення точки земної поверхні відносно екватора і початкового меридіана. Географічні К. можуть бути астрономічними і геодезичними. Широти та довготи точок, які визначаються на основі геодезичних вимірів та послідуючих обчислень на поверхні референс-еліпсоїда, називаються геодезичними і позначаються звичайно літерами В та L. Астрономічні широти та довготи точок визначаються за спостереженнями в цех точках небесних світил і позначаються звичайно літерами j та l. Геодезичні географічні К. зв’язані з нормаллю, що проходить через дану точку до поверхні референс-еліпсоїду, а астрономічні географічні К. – з напрямком прямовисної лінії в цій точці (Див. ще Ш.9 та Д.51).

К.83 КООРДИНАТИ КОЛЬОРОВОСТІ

координаты цветности

chromaticity coordinates

Кожна з трьох К. к. визначається як відношення, у знаменнику якого стоїть сума трьох координат кольору, а у чисельнику - відповідна координата кольору.

К.84 КООРДИНАТИ КОЛЬОРУ

координаты цвета

tristimulus values

Кількості трьох основних кольорів, що необхідні для отримання колометричного рівняння з вимірюваним кольором.

К.85 КОРИГУВАННЯ АТМОСФЕРНЕ

коррекция атмосферная

аtmospheric correction

Радіометричне коригування космічного знімка, спрямоване на компенсування ефектів вибірковості розсіяного світла, що обумовлені середовищем проходження випромінювання, а саме, атмосферою.

К.86 КОРИГУВАННЯ ГЕОМЕТРИЧНЕ

коррекция геометрическая

geometric correction

Усунення геометричних спотворень на знімку.

К.87 КОРИГУВАННЯ РАДІОМЕТРИЧНЕ

коррекция радиометрическая

radiometric correction

Виправлення спотворень яскравості знімка. Примітки: 1. Спотворення яскравості обумовлено перебіями в роботі технічних засобів ДЗЗ, атмосферними спотвореннями, сонячною освітленістю та ін. 2. Радіометричне коригування забезпечує радіометричну порівнянність панхроматичних, багатоспектральних та різночасових цифрових аеро- та космічних знімків.

К.88 КОРИСНА ПЛОЩА ЗНІМКА

полезная площадь снимка

useful (usable area) scene of photo

Центральна частина знімка, яка обмежена лініями, що проходять через середини перекриття між суміжними знімками.

К.89  КОРИСТУВАЧ ГІС

пользователь ГИС

GIS user

Фізична або юридична особа, яка використовує засоби та результати роботи ГІС.

К.90 КОРИСТУВАЧ ДАНИХ ДИСТАНЦІЙНОГО ЗОНДУВАННЯ ЗЕМЛІ

пользователь данных дистанционного зондирования Земли

remote sensing data user

Фізична або юридична особа, яка використовує дані ДЗЗ.

К.91 КОРОТКОСТРОКОВИЙ ПРОГНОЗ

краткосрочный прогноз

short-term forecast; short-range forecast 

Прогноз з періодом попередження для науково-технічних, соціальних, економічних та інших об'єктів від одного місяця до одного року.

К.92 КОРТЕЖ

кортеж

tuple

Кінцева послідовність, упорядкований набір елементів, можливо, з повторами елементів деякої множини.

К.93 КОСМІЧНИЙ ЗНІМОК

космический снимок (космоснимок)

space photo, satellite image

Знімок об'єкта зондування, отриманий за допомогою технічного засобу ДЗЗ (знімальної системи), встановленого на платформі космічного базування (КА).

К.94 КОСМІЧНИЙ СЕГМЕНТ GPS

космический сегмент GPS

space segment of GPS 

Сегмент системи GPS, якій містить в себе до 26 штучних супутників Землі (передбачається, що у майбутньому кількість супутників буде збільшуватися), які розташовані на 6-і орбітах. Площини орбіт нахилені на кут біля 55° до площини екватору та зсунуті по довготі на 60°. Радіуси орбіт – біля 26 тис. км., а період обернення – половина зоряної доби (приблизно 11 годин 58 хвилин). Таке розміщення супутників дає можливість спостерігати одночасно не менш ніж 5 з них у будь який час та у будь-якій точці поверхні Землі. Передавачі, що встановлені на борту кожного супутника, постійно випромінюють електромагнітні сигнали у напрямку земної поверхні.

К.95 КРАСОВСЬКОГО ЕЛІПСОЇД

Красовского эллипсоид

Krassovsky earth ellipsoid

Земний еліпсоїд, визначений із градусних вимірів в 1940 р. під керівництвом Ф. Н. Красовського. Розміри референц-еліпсоїда: велика полувісь (радіус екватора) -  6378245 м, полярне стиснення - 1:298,3.

К.96 КРИВА СУМІЖНА

кривая пограничная

border curve

Графік розподілу оптичної щільності в фотографічному зображенні різкого краю в перпендикулярному до краю напрямку. Аналог перехідної характеристики.

К.97 КРИВА ХАРАКТЕРИСТИЧНА (ФОТОГРАФІЧНОГО МАТЕРІАЛУ)

кривая характеристическая (фотографического материала)

characteristic curve

Крива, що відображає залежність дифузної оптичної щільності в проявленому фотографічному зображенні від десяткового логарифму експозиції, яка надається фотографічному шару.

К.98 КРИВИНА ПОВЕРХНІ ЗОБРАЖЕННЯ

кривизна поверхности изображения

cuvature of image's surface, image horizontal directive tendency, image curvature quantity

Аберація оптичної системи, що має спільну фізичну основу з астигматизмом і яка проявляється у тому, що поверхня найкращого зображення відрізняється від площини.

К.99 КРИТЕРІЙ ЕФЕКТИВНОСТІ

критерий эффективности

efficiency criteria

Чисельна міра досконалості системи (об’єкта). К. е. бувають технічні, економічні, техніко-економічні. Критерій технічної ефективності характеризує якість системи, її технічний рівень (кількість спектральних каналів, якість зображень, пропускну здатність каналів зв'язку та ін.). Критерій економічної ефективності характеризує економію сукупних витрат, що досягається при використанні системи, або витрати на створення та експлуатацію (вклади та експлуатаційні витрати). Критерій техніко-економічної ефективності використовується, коли одночасно враховуються як витрати, так і технічні характеристики системи.

К.100 КРУТІСТЬ СХИЛУ

крутизна склона

percent of slope, slope steepness

Кут, утворений напрямком схилу з горизонтальною площиною і виражений в кутових мірах.

К.101 КУТ ВІДСІЧКИ

угол отсечки

elevation mask angle

Параметр, що встановлюється при роботі GPS-приймача, якій визначає мінімальний кут підйому GPS-супутника понад площиною горизонту, при якому сигнал, що він випромінює, обробляється апаратурою GPS-приймача. Сигнали GPS-супутників, розташованих нижче цього кута, не враховуються (ігноруються), оскільки їх оброблення пов’язане з появою значних помилок координатних вимірювань.

К.102 КУТ ДЕПРЕСІЇ

угол депрессии

depression angle 

Кут між умовною горизонтальною площиною, в якій розташована антена радіолокатора бокового огляду, та лінією, яка зв'язує антену і об'єкт (локації). Найменше значення кута депресії визначає "дальню зону" зображення, що формується радіолокатором бокового огляду.

К.103 КУТ НАХИЛУ

угол наклона

slope angle, angle of inclination

Одна з морфометричних характеристик просторової орієнтації елементарного схилу, яка визначається в процесі оброблення цифрової моделі рельєфу разом з його експозицією і формами. Кут, утворений напрямком скату з горизонтальною площиною; виражається в градусах або безрозмірних величинах схилів, рівних тангенсам К. н., а також у відсотках або проміле.