І.1 ІДЕНТИФІКАТОР

идентификатор

identifier

Унікальний номер, який присвоюється просторовому об'єкту шару (цифрової карти) автоматично або призначається користувачем. Використовується для зв'язування позиційної і непозиційної частин просторових даних.

І.2 ІЗОАНАБАЗА

изоанабаза

isoanabase

Ізолінія підняття земної кори.

І.3 ІЗОБАЗА

изобаза

isobase 

Ізолінія тектонічного переміщення (підняття або опущення).

І.4 ІЗОБАТА

изобата

isobath

Ізолінія глибини водоймища.

І.5 ІЗОГЕЛА

изогела

isogela

Ділянка зображення з оптичною щільністю, що не перевищує встановлений рівень.

І.6 ІЗОГІПСА

изогипса

isohypse

Див. Г.48.

І.7 ІЗОКАТАБАЗА

изокатабаза

isokatabase

Ізолінія опущення земної кори.

І.8 ІЗОКОЛА

изокола

isocola

Лінія рівних (однакових) спотворень на карті.

І.9 ІЗОЛІНІЯ

изолиния

isoline, isometric line

Лінія на карті, вертикальному розрізу, графіку, яка зв'язує точки з однаковими значеннями якої-небудь величини.

І.10 ІЗОТЕРМА

изотерма

isotherm

Контурна лінія, що зв'язує точки однакової температури. Ізотермічною картою відображається, наприклад, розподіл температур приповерхневих вод.

І.11 ІКОНІКА

Иконика

iconics

Розділ інформатики, у якому вивчають загальні властивості зображень, методи їх формування, перетворювання, відтворювання, розпізнавання та інтерпретування.

І.12 ІМОВІРНІСТЬ ВИЯВЛЕННЯ

вероятность обнаружения

probability of detection

Імовірність прийняття гіпотези про наявність сигналу цілі, коли такий об'єктивно існує.

І.13 ІНВЕНТАРИЗУВАННЯ

инвентаризация

inventory

1. Єдиноразовий або періодичний захід щодо  визначення характеристик даних про об'єкти обліку;

2. Єдиноразовий або періодичний захід щодо визначення відповідності опису об'єкта, обліку його актуального стану.

І.14 ІНДЕКС

индекс

index 

1. Параметр, числова характеристика;

2. В ДЗЗ: умовний показник, який обчислюється по емпіричній формулі; в результаті арифметичних операцій над яскравостями пікселів космічного зображення (знімку) обчислюється деякий показник (індекс), який дає числову імовірнісну оцінку наявності на поверхні Землі певних речовин, матеріалів (рослинності, мінералів і т. ін.). Див. ще  І.16, П.8.

І.15 ІНДЕКС ВЕГЕТАЦІЙНИЙ НОРМАЛІЗОВАНО-РІЗНИЦЕВИЙ

индекс вегетационный нормализованно-разностный

Normalized Difference Vegetation Index 

Нормалізований показник (індекс), що визначається як відношення різниці та суми значень спектральних яскравостей в ближній інфрачервоній та червоній зонах спектра електромагнітного випромінювання. Вихідні значення спектральних яскравостей для обчислювань забезпечуються даними двох спектральних каналів радіометра AVHRR, який встановлений на космічній платформі NOAA (США). І. в. н. р. успішно використовується при оцінці стану розвитку рослинності та прогнозуванні врожайності за даними космічного знімання. Але разом з тим відмічена підвищена чутливість цього індексу до варіацій атмосфери, що принижує точність оцінок на його основі. Таким чином, використання І. в. н. р. потребує виконання атмосферного коригування космічних знімків. Іноді, в залежності від ступеня проведеного атмосферного коригування, вносять відповідні зміни у вираз для обчислення І. в. н. р., й тоді його називають модифікованим.

І.16 ІНДЕКС ВЕГЕТАЦІЙНИЙ СПЕКТРАЛЬНИЙ (КОСМІЧНОГО ЗНІМКА)

Индекс вегетационный спектральный (космического снимка)

spectral vegetation index

Умовний показник (індекс), що визначається для різних стадій розвитку рослин на земній поверхні як певна комбінація (у вигляді лінійної або нелінійної функції) яскравостей пікселів космічних зображень, які отримуються в різних спектральних діапазонах. В основному, для цього використовуються зображення, які отримані в червоній та інфрачервоній областях спектру за допомогою радіометра AVHRR або багатоспектрального скануючого приладу MSS.  І. в. с. вважається об’єктивним інформаційним параметром, який дозволяє судити про обсяги та стан рослинності. Див. ще І.15.

І.17 IНДЕКС КАЛАМУТНОСТІ ВОДИ КОСМІЧНОГО ЗНІМКА

индекс мутности воды космичесого снимка

turbidity index 

Показник спектральної яскравості, що визначається при обчисленні індексу космічного знімку для виявлення концентрації завислих частинок у воді.

І.18 IНДЕКС МІНЕРАЛІВ КОСМІЧНОГО ЗНІМКА

индекс минералов космического снимка

rock exposure index (for the space images)

Показник спектральної яскравості, що визначається при обчисленні індексу космічного знімку для виявлення типу мінералів або їх концентрації.

І.19 ІНДИКАТРИСА

Индикатриса

indicatrix

В оптиці: зображує залежність характеристик світлового поля (яскравості, поляризації) або оптичних характеристик середовища (відбивної здатності, показників заломлення та ін.) від напрямку. Наприклад, І. розсіяння дає залежність інтенсивності розсіяного світла від кута розсіяння неполяризованого падаючого світла.

І.20 ІНДИКАТРИСА РОЗСІЯННЯ

индикатриса рассеяния

indicatrix of diffusion

Представлений у формі поверхні у відносних одиницях кутовий розподіл сили світла або яскравості елемента поверхні тіла, що розсіює випромінювання при його відбитті або пропускання.

І.21 ІНІЦІАЛІЗУВАННЯ

инициализация

initialization

У супутникових системах позіціювання - процес взаємодії супутника та приймача, що включає: захоплення сигналу супутника GPS-приймачем, його синхронізацію з копією цього сигналу (генерується апаратурою приймача) та стеження за ним. Це дозволяє спростити та прискорити процедуру визначення місцеположення приймача.

І.22 ІНТЕГРОВАНА ГЕОГРАФІЧНА ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА

интегрированная географическая информационная система

integrated geographic(al) information system

Інформаційна система, яка поєднує функціональні можливості ГІС і систем цифрового оброблення зображень (як даних ДЗЗ) в єдиному інтегрованому середовищу.

І.23 ІНТЕГРОВАНА СИСТЕМА ОБРОБЛЕННЯ ДАНИХ

интегрированная система обработки данных

integrated system of data processing

Програмна система, яка дозволяє об'єднувати декілька взаємозв'язаних прикладних пакетів. І. с. о. д. має такі функціональні можливості: управління БД, оброблення електронних таблиць та текстів, ділову графіку, внутрішню мову програмування, роботу в комп'ютерних мережах, проведення статистичного аналізу інформації та ін.

І.24 ІНТЕНСИВНІСТЬ ВИПРОМІНЮВАННЯ

интенсивность излучения

radiant (radiation) intensity

Повний потік енергії випромінювання, який проходить за одиницю часу через одинічну площадку в напрямку нормалі до неї і розрахований на одиницю тілесного кута. І. в. визначається вектором Пойнтинга. Застосовується в теорії переносу випромінювання, в теорії променевого теплообміну, в фотометрії.

І.25 ІНТЕРАКТИВНИЙ РЕЖИМ

интерактивный режим

interactive mode

Див. Д.42.

І.26 ІНТЕРВАЛ ДОВІРЧИЙ

доверительный интервал

confidential interval

Інтервал, в межах якого невідоме значення параметра находиться з імовірністю ?, не менше заданої. Величина ? називається довірчою імовірністю (рівнем довіри) і звичайно покладається рівною 0,9; 0,95 або 0,99.

І.27 ІНТЕРВАЛЬНИЙ ПРОГНОЗ

интервальный прогноз

interval forecast

Прогноз, результат котрого подається у вигляді довірчого інтервалу характеристики об'єкта прогнозування для заданої імовірності здійснення прогнозу.

І.28 ІНТЕРПОЛЯЦІЯ

интерполяция

interpolation

Визначення проміжних значень величини (функції) по деяким її відомим значенням.

І.29 ІНТЕРПРЕТУВАННЯ

интерпретация

interpretation 

Заключний етап дешифрування, в процесі якого проводяться аналіз і узагальнення кількісних та якісних характеристик (ознак) об'єкта з метою встановлення його стану, значущості та можливостей в конкретній обстановці. Кількісні та якісні характеристики об'єктів місцевості визначаються шляхом вимірювання параметрів зображення: геометричних розмірів, оптичних щільностей, напівтонів, паралаксів і т. ін. В результаті оцінки вдається з’ясувати стан рослинності, склад порід лісу, характер ґрунту та ін.

І.30 ІНТЕРФЕЙС

интерфейс

interface

Сукупність засобів і правил, які забезпечують взаємодію інформаційно-обчислювальної системи з пристроями та програмами, що входять до її складу. Ще: сукупність засобів і правил, які забезпечують взаємодію користувача з обчислювальною системою; такий інтерфейс носить особливу назву – графічний інтерфейс користувача.

І.31 ІНТЕРФЕРЕНЦІЙНА КАРТИНА

интерференционная картина

interference figure, interferogram

Регулярне чергування областей підвищеної і зниженої інтенсивності світла, що отримується в результаті накладення когерентних світлових пучків, тобто в умовах постійної (або яка регулярно змінюється) різниці фаз між ними.

І.32 ІНТЕРФЕРЕНЦІЯ

интерференция

interference

Зменшення або збільшення амплітуди коливань випромінювання при накладенні когерентних хвиль.

І.33 ІНТЕРФЕРЕНЦІЯ СВІТЛА

интерференция света

light interference 

Явище перерозподілу інтенсивності світлових хвиль при їх накладенні; окремий випадок інтерференції хвиль. Ефект І. с. широко застосовується у спектрометрії і метрології. Примітка: ефект І. с. від незалежних джерел виникати не може.

І.34 ІНТЕРФЕРЕНЦІЯ ХВИЛЬ

интерференция волн

vawe interference

Явище підсилення в одних і послаблення в інших точках простору амплітуди результуючої хвилі, одержаної при накладенні двох (або більше) хвиль. Застосовують при визначенні відстаней, довжини та швидкості хвилі.

І.35 ІНТЕРФЕРОМЕТР

интерферометр

interferometer

Вимірювальний прилад, оснований на інтерференції хвиль. Існують різновиди І. для радіохвиль, звукових, електромагнітних і оптичних хвиль. Зокрема, оптичний І. застосовується для вимірювання оптичних довжин хвиль спектральних ліній, показників заломлення прозорих середовищ і т. ін.

І.36 ІНТРУЗИВНІ ГІРСЬКІ ПОРОДИ

интрузивные горные породы

Plutonic (intrusic) rock, igneous

Повнокристалічні магматичні гірські породи, які утворені в результаті застигання магми у товщі земної кори.

І.37 ІНФОРМАТИВНІСТЬ

информативность

informativity 

Насиченість даних змістом, відомостями, які є цікавими у світлі поставленої задачі. В картографії: оцінка обсягу інформації, яку може отримати користувач при роботі з даною картою. При цьому розрізнюють інформацію, яка безпосередньо сприймається при читанні карт, і сховану (асоціативну) інформацію, яку не можна отримати без певних вимірів, співставлень, перетворень, логічних міркувань. В задачах ДЗЗ інформативність оцінюють кількістю інформації, що зосереджена в зображенні стосовно об'єктів, які є метою пошуку, аналізу та інтерпретування.

І.38 ІНФОРМАТИКА

информатика

informatics

Наука, яка вивчає структуру та загальні властивості інформації, а також питання, що пов’язані з її збиранням, пошуком, переробленням, перетворенням, розповсюдженням і використанням. Важливими методологічними принципами І. є розгляд природного явища або поведінки будь-якого об'єкта як процесу оброблення інформації, а також визнання єдності законів оброблення інформації в природних, штучних, біологічних і соціальних системах (середовищах).

І.39 ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГИЯ

информационная технология

information technology

Сукупність процесів збирання, передавання, перероблення, накопичення і розповсюдження інформації, які реалізуються за допомогою сучасних програмно-апаратних засобах. І. т. є складною системою, має свій склад і структуру, їй належать властивості доцільності, цілісності, розвитку у часі (поведінки), вона взаємодіє із зовнішнім середовищем.

І.40 ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПОШУК

информационный поиск

information retrieval

Сукупність методів і засобів класифікування та збереження документів (у тому числі, зображень), які забезпечують можливість швидкого пошуку та надання споживачу необхідної інформації.

І.41 ІНФОРМАЦІЯ

информация

information

Відомості щодо осіб, предметів, фактів, подій, явищ, процесів в природі та суспільстві незалежно від форми їх представлення. В залежності від джерела виникнення відомості можуть носити як об’єктивний, так й суб’єктивний характер, а також мати різний ступінь достовірності. І. іноді поділяють на апріорну, поточну та апостеріорну. В галузі ДЗЗ І. звичайно створюється та поновлюється шляхом дешифрування даних дистанційного зондування (семантичного оброблення аерокосмічних зображень) та інших даних.

І.42 ІНФРАСТРУКТУРА ГЕОПРОСТОРОВИХ ДАНИХ

инфраструктура геопространственных данных

geospatial data infrastructure

Сукупність технологічних рішень, політики, стандартів і людських ресурсів, необхідних для збирання, оброблення, розповсюдження і ефективного використання геопросторових даних.

І.43 ІНФРАЧЕРВОНЕ ВИПРОМІНЮВАННЯ

инфракрасное излучение

infrared radiation

Випромінювання, довжини хвиль монохроматичних складових котрого більші довжин хвиль видимого випромінювання і менші приблизно 1 мм. Границі спектральної області інфрачервоного випромінювання досить умовні і можуть вибиратися різними для різних застосувань. В спектральній області між 780 нм і 1 мм МКО розрізняє: ІЧ-А від 780 до 1400 нм, ІЧ-В від 1.4 до 3 мкм, ІЧ-С від 3 мкм до 1 мм.

І.44 ІОНОСФЕРНА ЗАТРИМКА

ионосферная задержка

Ionospheric delay

Затримка розповсюдження електромагнітного сигналу в іоносферному шарі атмосфери Землі, яка залежить від концентрації у ньому електронів. Обумовлює появу помилки у вимірюванні псевдовідстані між GPS- приймачем та супутником. (див. ще А.10).