З.1 ЗАВАДА

помеха

disturbance, obstacle

Те ж саме, що перешкода.

З.2 ЗАЛОМЛЕННЯ

преломление

refraction

Зміна напрямку розповсюдження випромінювання внаслідок зміни швидкості його розповсюдження в оптично неоднорідному середовищі або при переході з одного фізичного середовища до іншого.

ЗАПИТ

запрос

query, request

Завдання на пошук даних в БД, що відповідають певним вимогам. Запит формується засобами мови спілкування користувача з СУБД, мови запитів, запиту за шаблоном або іншим засобом. В процесі виконання запиту можуть виконуватись додаткові дії, такі, як сортування, обчислення та ін. Стандартна мова запитів реляційних СУБД є SQL. Пошук просторових об'єктів за умовами, що містять координати, здійснюється за просторовим запитом у вікні (прямокутної, круглої або довільної форми).

З.4 ЗАСІБ ДИСТАНЦІЙНОГО ЗОНДУВАННЯ ЗЕМЛІ ОПТИЧНИЙ

средство дистанционного зондирования Земли оптическое

optical device for remote sensing of the earth

Технічний засіб ДЗЗ, який працює в ультрафіолетовому, видимому або інфрачервоному діапазонах електромагнітного спектра.

З.5 РАДІОЗАСІБ ДИСТАНЦІЙНОГО ЗОНДУВАННЯ ЗЕМЛІ ЧАСТОТНИЙ

средство дистанционного зондирования Земли радиочастотное

radar device for remote sensing of the earth

Технічний засіб ДЗЗ, який працює в радіодіапазоні.

З.6 ЗАСІБ ДИСТАНЦІЙНОГО ЗОНДУВАННЯ ЗЕМЛІ ТЕХНІЧНИЙ

средство дистанционного зондирования Земли техническое

device for remote sensing of the earth

Пристрій для реєстрування електромагнітного випромінювання від об’єктів зондування.

З.7 ЗАСІБ ДИСТАНЦІЙНОГО ЗОНДУВАННЯ ЗЕМЛІ ТЕХНІЧНИЙ АКТИВНИЙ

средство дистанционного зондирования Земли техническое активное

device for active remote sensing of the earth

Технічний засіб ДЗЗ, який містить джерело електромагнітного випромінювання з заданими параметрами для опромінювання об’єктів зондування.

З.8 ЗАСІБ ДИСТАНЦІЙНОГО ЗОНДУВАННЯ ЗЕМЛІ ТЕХНІЧНИЙ ВИДОВИЙ, ЗАСІБ ДИСТАНЦІЙНОГО ЗОНДУВАННЯ ЗЕМЛІ ТЕХНІЧНИЙ ІКОНІЧНИЙ

средство дистанционного зондирования Земли техническое видовое

iconic device for remote sensing of the earth

Технічний засіб ДЗЗ, вихідні сигнали якого після перетворення є елементами зображення об'єкта зондування. До видових (іконічних) З. д. з. З. відносять фотографічні, оптичні, оптико-електронні, телевізійні, інфрачервоні та лазерні системи, а також радіолокаційні станції, що формують зображення частини простору, яка спостерігається.

З.9 ЗАСІБ ДИСТАНЦІЙНОГО ЗОНДУВАННЯ ЗЕМЛІ ТЕХНІЧНИЙ НЕ ВИДОВИЙ

средство дистанционного зондирования Земли из космоса техническое не видовое

non-iconic device for remote sensing of the earth

Технічний засіб ДЗЗ, вихідні сигнали якого після перетворення не є елементами зображення об'єкта зондування. До невидових З. д. з. З. відносяться, наприклад, скатерометр, оптичний далекомір.

З.10 ЗАСІБ ДИСТАНЦІЙНОГО ЗОНДУВАННЯ ЗЕМЛІ ТЕХНІЧНИЙ ПАСИВНИЙ

средство дистанционного зондирования Земли техническое пассивное

device for passive remote sensing of the earth

Технічний засіб ДЗЗ, який реєструє емісійне, відбите та розсіяне природне чи інше електромагнітне випромінювання об’єкта зондування.

З.11 ЗАСІБ ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ ДИСТАНЦІЙНОГО ЗОНДУВАННЯ ЗЕМЛІ ТЕХНІЧНИЙ

средство передачи данных дистанционного зондирования техническое

device for remote sensing data transmission

Пристрій, призначений для передавання даних ДЗЗ та допоміжної інформації з КА до наземних станцій приймання та їх реєстрування.

З.12 ЗАСІЧКА

засечка

intersection

Спосіб визначення координат точки шляхом вимірювання параметрів на ній або на вихідних пунктах з відомими координатами. Параметрами, що вимірюються, можуть бути напрямки (наприклад, азимут), кути (наприклад, дирекційний кут), відстані та ін. У двовимірному просторі цим параметрам відповідають лінії положення - прямі, кола, гіперболи; у тривимірному просторі параметрам відповідають поверхні положення - площини, сфери, гіперболоїди. Перетинаючись, лінії та поверхні визначають положення (координати) точок.

З.13 ЗАСОБИ АРХІВУВАННЯ ДАНИХ ДИСТАНЦІЙНОГО ЗОНДУВАННЯ ЗЕМЛІ

средства архивации данных дистанционного зондирования Земли

data archive system 

Складова частина наземного інформаційного комплексу, яка забезпечує систематизацію, збереження та доступ до даних ДЗЗ.

З.14 ЗАСТОСУВАННЯ

применение

application

1. Засоби маніпулювання та оброблення даних для підтримання вимог користувача;

2. Програма, яка призначена для розв'язування прикладної задачі.

З.15 ЗАХИСТ ДАНИХ

Защита данных

data protection

Підтримка дисципліни доступу. Управління обмеженнями на доступ до даних для запобігання ненавмисного руйнування даних.

З.16 ЗБІЛЬШЕННЯ ОПТИЧНЕ

Увеличение оптическое

amplification

Число, яке показує, у скільки разів розміри зображення, утворюваного оптичною системою, більші за розміри зображуваного предмета.

З.17 ЗБЛИЖЕННЯ МЕРИДІАНІВ

сближение меридианов

Grid convergence, grid declination

Розрізнюють З. м. на площині (гаусово) і на еліпсоїді (геодезичне). Гаусово З. м. для деякої точки еліпсоїда є кут, утворений зображенням меридіана даної точки в проекції Гауса та прямої, паралельної вісі абсцис (тієї ж проекції) на площині. Геодезичне З. м. для меридіана однієї точки відносно меридіана іншої точки є кут, утворений меридіаном першої точки та геодезичною паралеллю меридіану іншої точки.

З.18 ЗВЕДЕННЯ

Сводка

edge matching, edgejoining

Узгодження лінійних елементів (лінійних об'єктів та границь полігонів) на двох суміжних аркушах карти (шару) по лінії їх стику, що супроводжується їх з'єднанням (графічно, геометрично та/або топологічно) і коригуванням можливих неузгодженостей (наприклад, видаленням паразитних полігонів). Узгодження закінчується зшиванням сусідніх аркушів в одне ціле.

З.19 ЗВОРОТНЕ РОЗСІЯННЯ

обратное рассеяние

backscattering

Явище потрапляння до поля зору лазерної системи дистанційного зондування частини розсіяного середовищем розповсюдження зондуючого лазерного випромінювання.

З.20 ЗГЛАДЖУВАННЯ ЗОБРАЖЕННЯ

cглаживание изображения

image smoothing

Одна з процедур перетворення зображення, при якій відбувається виділення великих за розміром деталей зображення і послаблення дрібних деталей. Найбільш часто для С. з. використовуються фільтри низьких частот та рангові (медіанні) фільтри.

З.21 ЗГУЩЕННЯ ФОТОГРАММЕТРИЧНЕ

cгущение фотограмметрическое

photogrammetric triangulation

Процес визначення геодезичних координат опорних точок у фотограмметрії шляхом вимірювань на фотознімках.

З.22 ЗДАТНІСТЬ ОБ’ЄКТА ЗОНДУВАННЯ ВИПРОМІНЮЮЧА

cпособность объекта зондирования излучающая

emitting power of the object

Здатність об’єкта зондування створювати власне або вторинне електромагнітне випромінювання.

З.23 ЗДАТНІСТЬ ОБ’ЄКТА ЗОНДУВАННЯ ВІДБИВАЛЬНА, ВІДБИВАЛЬНІСТЬ ОБ’ЄКТА ЗОНДУВАННЯ

cпособность объекта зондирования отражательная

reflection (power)

Здатність об’єкта зондування відбивати та розсіювати випромінювання.

З.24 ЗДАТНІСТЬ ОБ’ЄКТА ЗОНДУВАННЯ, ПОГЛИНАЛЬНА, ПОГЛИНАЛЬНІСТЬ ОБ’ЄКТА ЗОНДУВАННЯ

cпособность объекта зондирования поглощающая

absorptivity (power)

Здатність об’єкта зондування поглинати енергію електромагнітного випромінювання.

З.25 ЗЕМЕЛЬНА ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА

земельная информационная система

land information system

1. Різновид інформаційної системи земельно-ресурсної та земельно-кадастрової спеціалізацій;

2. Система оброблення інформації про землі як природний та виробничий ресурс, їх екологічний стан, правове та економічне положення.

З.26 ЗЕМЕЛЬНО-КАДАСТРОВА ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА

земельно-кадастровая информационная система

land cadastre information system

Система державних заходів щодо реєстрування, обліку та оброблення інформації про природний, екологічний, економічний та правовий статуси земель.

З.27 ЗЕМЛЯ

Земля

Earth

Третя за віддаллю від Сонця планета Сонячної системи. Обертається навколо нього по еліптичній орбіті (близької до колової) за період, що дорівнює 365,24 середніх сонячних діб. Середня віддаль від З. до Сонця становить 149,6 млн. км. З. обертається навколо своєї вісі за 23 години 56 хвилин 5 сек. Має одного природного супутника - Місяць. З. складається з концентричних оболонок, або геосфер. Зовнішніми оболонками З. є газова і водна. З цими оболонками межує земна кора. Площа земної кулі - 510 млн. кв. км. 71% З. займає світовий океан.

З.28 ЗЕМНА КОРА

земная кора

Earth crust

Зовнішня тверда оболонка Землі, верхня частина літосфери. Від мантії Землі відокремлена так званою поверхнею Мохоровичича. Вік З. к. встановлений у 3,5 – 4,0 млрд. років. У будові контексту З. к. виділяють три шари: осадовий, гранітно-метаморфічний та базальтовий. Глибинними розломами З. к. розділена на блоки і піддається постійним тектонічним рухам.

З.29 ЗЕМНИЙ МАГНЕТИЗМ

земной магнетизм

Earth magnetism

Магнітне поле Землі, існування якого зумовлене дією постійних джерел, які розташовані всередині Землі (99%) і перемінних джерел в магнітосфері та іоносфері (1%). Напруга геомагнітного поля зменшується в напрямках від магнітних полюсів до магнітного екватора.

З.30 ЗЕНІТ

зенит

zenith

Точка перетину прямої лінії чи нормалі до поверхні земного еліпсоїда з небесною сферою.

З.31 ЗІНИЦЯ ОПТИЧНОЇ СИСТЕМИ

зрачок оптической системы

optical system entrance pupil

В оптичній системі розрізнюють вхідну та вихідну зиніці. Якщо відомі положення та диаметр апертурної диафрагми, то її зображення у зворотньому ході промінів (зправа наліво) називається вхідною З. о. с. На вхідну зиніцю опирається конус світлових промінів, що виходять з вісьової предметної точки і проходять через оптичну систему. Зображення апертурної диафрагми в прямому ході промінів (зліва направо) через послідуючі частини оптичної системи називається вихідною З. о. с.

З.32 ЗІР АХРОМАТИЧНИЙ

зрение ахроматическое

achromatic vision

Зір зі сприйманням різниць у яскравостях, але при цьому кольори оком не розрізнюються.

З.33 ЗІР БІНОКУЛЯРНИЙ

зрение бинокулярное

binocular vision 

Зір сцени або зображень одночасно обома очима. При наявності стереопари З. б. дозволяє (за використанням стереоскопічного ефекту) відтворювати тривимірне зображення місцевості.

З.34 ЗІР МОНОКУЛЯРНИЙ

зрение монокулярное

monocular vision 

Зір одним оком.

З.35 ЗІР СКОТОПІЧНИЙ

зрение скотопическое

scotopic vision

Зір в умовах низької освітленості. Забезпечується, в основному, фоторецепторами - паличками сітчатки ока.

З.36 ЗІР ФОТОПІЧНИЙ

зрение фотопическое

photopic vision

Зір в умовах високої освітленості (наприклад, в умовах денного освітлення).

З.37 ЗІР ХРОМАТИЧНИЙ

зрение хроматическое

chromatic vision

Зір зі сприйманням різниць у кольорах та відтінках кольорів. Забезпечується, в основному, фоторецепторами - колбочками сітчатки ока.

З.38 ЗЛИТТЯ ВЕРСІЙ

слияние версий

version merging

Процес узгодження двох версій просторової БД в середовищі ArcGIS. Якщо в процесі роботи виконувалося редагування певних об’єктів одним з користувачів цієї БД, то конфлікти, що виникли в результаті цього процесу, вирішуються вручну або автоматично.

З.39 ЗЛИТТЯ ДАНИХ

слияние данных

data fusion, data merging

Процедура оброблення системи даних, що отримуються з різних джерел, яка базується на законах сінергетики. Система даних включає як безпосереднє дані, так і засоби управління даними, і розглядається як відкрита система в нерівноважному стані. Алгоритмічно процедура З. д. носить послідовний, ітеративний характер, її ціллю є підвищення ступеню узгодженості та упорядкованості даних і, таким чином, певне зменшення ентропії системи.

З.40 ЗМІШАНЕ ПРОПУСКАННЯ

смешанное пропускание

mixed transmission

Частково направлене, а частково дифузне пропускання. Освітленість, що утворюється точковим джерелом, після направленого пропускання змінюється обернено пропорційно квадрату відстані до джерела, а після дифузного пропускання - обернено пропорційно квадрату відстані до елемента розсіювача.

З.41 ЗМІЩЕННЯ ЗА РЕЛЬЄФ

смещение за рельеф

relief displacement

Зсув оптичного зображення об’єкта, викликаний находженням об’єкта вище або нижче базисної площини.

З.42 ЗНІМАЛЬНА СИСТЕМА

съемочная система

surveying system

Сукупність технічних засобів, за допомогою яких приймають і реєструють електромагнітне випромінювання об’єктів дослідження у вигляді аналогового або цифрового запису.

З.43 ЗНІМАННЯ БАГАТОЗОНАЛЬНЕ, ЗНІМАННЯ БАГАТОСПЕКТРАЛЬНЕ

cъемка многозональная, съемка многоспектральная, съемка мультиспектральная

multy-band survey

Одночасне знімання сцени (об'єкта зондування) у різних спектральних діапазонах. Див. ще Г.42.

З.44 ЗНІМАННЯ РАДІОТЕПЛОВЕ

cъемка радиотепловая

thermal survey

Формування зображення (знімку) шляхом реєстрування власного теплового випромінювання земної поверхні з довжинами хвиль міліметрового та сантиметрового діапазонів. Особливість радіотеплового зображення у тому, що розподіл амплітуд пікселів (напівтонів) на ньому відображає характер розподілу температур випромінювальної поверхні. Температура залежить від вологості, засоленості, складу ґрунтів; тому на радіотеплових зображеннях непогано розрізнюються сухі і зволожені ґрунти, вода і суходол і т. п.

З.45 ЗНІМОК

cнимок

photo, image

Зображення об’єкта, отримане знімальною системою (іконічним технічним засобом ДЗЗ) у вигляді двовимірного чи іншого запису на фотоплівці, магнітному або оптичному дисках і т. ін., який дає змогу відтворювати двовимірне зображення об’єкта.

З.46 ЗНІМОК КОСМІЧНИЙ

cнимок космический

space photo, satellite image

Знімок об'єкта зондування, отриманий з космосу за допомогою технічних засобів ДЗЗ.

З.47 ЗОБРАЖЕННЯ

изображение

image

Просторове представлення об’єкта або сцени (двовимірної або тривимірної). З. буває дійсним (тоді воно може бути зареєстроване на деякому носії, наприклад, на фотоплівці) і уявним.

З.48 ЗОБРАЖЕННЯ АНАЛОГОВЕ

изображение аналоговое

аnalog image 

Зображення, на якому безперервні зміни властивостей об'єктів зондування представлено безперервними змінами тонів зображення. Типовим прикладом З. а. є фотографічне зображення.

З.49 ЗОБРАЖЕННЯ БАГАТОГРАДАЦІЙНЕ, ЗОБРАЖЕННЯ ТОНОВЕ

изображение многоградационное, изображение тоновое

image gray level, image gray-scale 

Зображення, кожний елемент (піксел) якого може приймати одне з n значень яскравості (n>2). Загальна кількість рівнів яскравості (напівтонів) зображення в сучасних системах ДЗЗ буває від 256 до 2048 (n = 8-11).

З.50 ЗОБРАЖЕННЯ БАГАТОСПЕКТРАЛЬНЕ

изображение многоспектральное, изображение мультиспектральное

Multispectral image 

Два чи більше зображень тієї самої сцени, які отримані одночасно в різних діапазонах електромагнітного спектра. Див. ще Г.42.

З.51 ЗОБРАЖЕННЯ ДВОРІВНЕВЕ

изображение двухуровневое

bilevel image 

Зображення, кожний елемент (піксел) якого може приймати тільки одне з двох значень (умовно "0" або "1") чи мати один з двох кольорів (наприклад, чорний або білий).

З.52 ЗОБРАЖЕННЯ ІНФРАЧЕРВОНЕ

изображение инфракрасное

infrared image

Зображення, що отримано за допомогою технічного засобу ДЗЗ, який працює в інфрачервоному діапазоні.

З.53 ЗОБРАЖЕННЯ ЛАЗЕРНЕ

изображение лазерное

laser image

Зображення, що отримано за допомогою лазерної системи ДЗЗ.

З.54 ЗОБРАЖЕННЯ МОНОСПЕКТРАЛЬНЕ

изображение моноспектральное

monochromatic image 

Зображення сцени, отримане технічним засобом ДЗЗ в одному спектральному діапазоні (каналі).

З.55 ЗОБРАЖЕННЯ ПАНХРОМАТИЧНЕ

изображение панхроматическое

panchromatic image

Чорно-біле зображення, отримане видовим (іконічним) технічним засобом у видимому діапазоні довжин хвиль.

З.56 ЗОБРАЖЕННЯ ПСЕВДОКОЛЬОРОВЕ

изображение псевдоцветное

pseudocolor image, false-color image

Див. П.57.

З.57 ЗОБРАЖЕННЯ РАДІОЛОКАЦІЙНЕ

изображение радиолокационное

radar image

Зображення, що сформовано за допомогою радіолокаційного засобу, зокрема, радіолокатора бокового огляду.

З.58 ЗОБРАЖЕННЯ СИНТЕЗОВАНЕ

изображение синтезированное

sinthetic image

Див. С.24.

З.59 ЗОБРАЖЕННЯ СКАНЕРНЕ

изображение сканерное

scanner image

Зображення, що отримано за допомогою сканера.

З.60 ЗОБРАЖЕННЯ ФОТОГРАФІЧНЕ

изображение фотографическое

photography

Зображення, що отримано за допомогою фотографічної системи.

З.61 ЗОБРАЖЕННЯ ЦИФРОВЕ

изображение цифровое

digital image 

Зображення, що представлене двовимірною дискретною вибіркою (матрицею) пікселів, амплітуди яких проквантовані.

З.62 ЗОНДУВАННЯ ДИСТАНЦІЙНЕ

зондирование дистанционное

remote sensing 

Отримування даних про об’єкт зондування на відстані без безпосереднього контакту з ним.

З.63 ЗОНДУВАННЯ ДИСТАНЦІЙНЕ ЗЕМЛІ З КОСМОСУ

зондирование дистанционное Земли из космосa

remote sensing of the earth (from space), Earth satellite observation

Отримування даних про Землю, використовуючи властивості електромагнітних хвиль, випромінюваних, відбитих, поглинених чи розсіяних об’єктами зондування.

З.64 ЗСУВ ДОПЛЕРІВСЬКИЙ

cдвиг доплеровский

Doppler shift

Ефект зміни частоти коливань або довжини хвиль випромінювання при русі джерела коливань (об'єкта зондування) і приймача один відносно другого. Цей ефект використовується в радіолокаційних системах, лазерних далекомірах тощо.

З.65 ЗСУВ ЗОБРАЖЕННЯ

cдвиг изображения

displacement

Будь-яке зміщення зображення на знімку, яке не змінює його перспективних характеристик (наприклад, зміщення із-за нахилу знімка, змін масштабу і рельєфу об’єкта, що фотографується)

З.66 ЗШИВАННЯ

сшивка

map-join, mosaicking

Автоматичне об'єднання векторних цифрових записів двох окремих суміжних аркушів цифрових карт або шарів ГІС, а також монтажування окремих цифрових знімків або інших цифрових зображень у растровому форматі в єдину карту, зображення, шар. До цього процесу входить (або передує йому) операція зведення. Операція, обернена до зшивання, носить назву фрагментування.