Д.1 ДАЛЕКОМІР

дальномер

range-finder, distance-measuring device

Прилад, яким визначають відстань до об'єктів, не вимірюючи її безпосередньо на місцевості або у просторі. За принципом дії Д. бувають радіо-, оптичні, акустичні та ін.

Д.2 ДАЛЕКОСТРОКОВИЙ ПРОГНОЗ

дальнесрочный прогноз

long-term forecast

Прогноз з періодом попередження для науково-технічних, соціальних, економічних та інших об'єктів понад 15 років.

Д.3 ДАНІ

данные

data

Відомості про факти, поняття, команди, які представлені у вигляді, придатному для використання (цифрами, буквами чи спеціальними знаками або їх послідовностями). В технології ДЗЗ дані створюються як безпосередній, первинний продукт дистанційного зондування (таким продуктом частіше всього є зображення). Д., як правило, об’єктивно відображають (фіксують) поточний стан обмеженої частки дійсності на момент її зондування. Якщо поняття інформації пов’язане зі змістом відомостей про об’єкти і явища реальної дійсності, то поняття даних – з формою подання вимірів, спостережень та іншої інформації, пристосованою для формалізованого їх оброблення ЕОМ або людиною.

Д.4 ДАНІ ДОПОМІЖНІ

данные вспомогательные

ancillary data

Дані, які використовують при обробленні та інтерпретуванні зображень (знімків), але отримують не за допомогою засобів ДЗЗ, а іншими технічними засобами (висотомірами, GPS-приладами та ін.). Наприклад, це можуть бути дані позиціювання, параметри зовнішнього орієнтування знімка, висота польоту КА.

Д.5 ДАНІ НАЗЕМНОЇ ЗАВІРКИ

данные наземной заверки

ground truth data; ground truth 

Допоміжні дані, які отримані за допомогою наземних досліджень (вимірювань, спостережень та оцінювання реального стану) об'єкта зондування.

Д.6 ДАНІ ОБРОБЛЕНІ

данные обработанные

processed data

Дані ДЗЗ, які мають певний рівень оброблення.

Д.7 ДАНІ ОРБІТАЛЬНІ

данные орбитальные

orbit data, ephemeris data

Дані, які містять інформацію щодо місцезнаходження КА у космічному просторі.

Д.8 ДАНІ ПЕРВИННІ

данные первичные

primary data , raw data 

Необроблені дані, отримані технічними засобами ДЗЗ.

Д.9 ДАНІ ТЕМАТИЧНІ

данные тематические

thematic data, categorical data

Растрові дані, в котрих значення пікселів є номерами класів (категорій), часто отриманих в результаті класифікування напівтонових даних. Інакше: різновид растрових даних, де значеннями пікселів є номери категорій (класів), але не градації будь-якої ознаки.

Д.10 ДВОЧАСТОТНИЙ ПРИЙМАЧ

двухчастотный приемник

dual-frequency receiver 

Тип приймача, що використовує сигнали GPS-супутників, які передаються на частотах L1 та L2. Д. п. дозволяє більш точно, швидко та надійно визначати місцеположення об’єктів за рахунок часткової компенсації іоносферних затримок сигналу супутника.

Д.11 ДЕЛОНЕ ТРІАНГУЛЯЦІЯ

Делоне триангуляция

Delaunay triangulation

1. Трикутна полігональна сітка, яка утворена на множині точкових об'єктів шляхом їх з'єднання відрізками, що не перетинаються та що використовується, зокрема, в моделі TIN при створенні цифрової моделі рельєфу;

2. В обчислювальній геометрії та комп'ютерній графіці: граф, двоїстий діаграмі Вороного (полігону Тіссена).

Д.12 ДЕНОТАТ

денотат

denotation

Обсяг поняття: предмет або явище, що позначається даним поняттям чи знаком.

Д.13 ДЕНСИТОМЕТР

денситометр

densitometer

Прилад для вимірювання оптичної щільності ділянок (точок) зображення. Принцип дії оснований на порівнянні вимірюваної оптичної щільності з еталонною. Д., що призначений для виміру оптичних щільностей ділянок малих розмірів (менше 0,1 мм), називають мікроденситометром.

Д.14 ДЕНСИТОМЕТРІЯ

денситометрия

densitometry

Вимірювання оптичної щільності середовищ, що поглинають світло, головним чином проявлених фотографічних шарів. Засобами Д. є денситометри та мікрофотометри.

Д.15 ДЕСКРИПТОР

дескриптор

descriptor

1. У широкому розумінні: описувач даних;

2. В системі ERDAS під Д. розуміють масив чисел в файлі img, який зберігає параметри зображення чи параметри його перетворення (гістограми, перетворення контрасту, атрибути і т. п.).

Д.16 ДЕЦИБЕЛ

децибел

decibel

Позасистемна одиниця логарифмічної величини;  коротка форма запису: дБ. Визначається як десяткова частина бела: 1 дБ = 0,1 Б. Цю одиницю часто використовують при вимірювання рівню шумів.

Д.17 ДЕЦИМЕТРОВІ ХВИЛІ

дециметровые волны

decimetric waves, ultra-high-friquency band

Радіохвилі з довжинами хвиль від 0,1 до 1,0 м. Особливість Д. х. у тому, що вони не відбиваються в іоносфері, практично не розсіюються і не поглинаються дощами і туманами. Мають велике значення в радіолокації, радіозв'язку, телебаченні.

Д.18 ДЕШИФРУВАННЯ ЗНІМКІВ

дешифрирование снимков

image (scene) decoding,photo interpretation, image interpretation  

Процес отримання інформації про об'єкти місцевості (або, у більш широкому розумінні, про об'єкти та явища географічної оболонки) по їх зображеннях на знімках. Д. з. базується на знаннях закономірностей відтворення властивостей об'єктів на зображеннях, особливостей їх спектральних характеристик (сигнатур), геометричної форми, розміщення на місцевості. Процедурно Д. з. включає до себе виявлення, розпізнавання та інтерпретацію об'єктів і місцевості. Розрізнюють два види Д. з.: загальногеографічне і галузеве (тематичне). Загальногеографічне Д. з. має цілями отримання узагальненої інформації про поверхню Землі: регіональне або типологічне районування земної поверхні, виявлення системи гідрографії, дорожньої мережі, населених пунктів, рослинності, інших елементів місцевості, встановлення їх взаємозв'язків. При загальногеографічному дешифруванні знімків окремо виділяють топографічне і ландшафтне дешифрування. Галузеве (тематичне) Д. з. проводиться при вирішенні відомчих задач по визначенню характеристик окремих сукупностей об'єктів, що розташовуються на земній поверхні та в атмосфері. Різновиди галузевого (тематичного) дешифрування: геологічне, лісове, грунтове, гідрологічне, геоморфологічне та ін.

Д.19 ДЕШИФРУВАННЯ ЗОБРАЖЕНЬ

дешифрирование изображений

image (scene) decoding, interpretation

Те ж саме, що дешифрування знімків.

Д.20 ДЕШИФРУВАННЯ ЛАНДШАФТНЕ

дешифрирование ландшафтное

landscape interpretation

Дешифрування, цілі якого - виявлення морфологічної структури ландшафту по комплексних ознаках (таких, як рисунок, текстура, розмір контуру, спектральна яскравість і т. ін.), аналіз природно-територіальних комплексів рангу "фація - урочище - місцевість".

Д.21 ДЕШИФРУВАННЯ ТОПОГРАФІЧНЕ

дешифрирование топографическое

topographical interpretation

Дешифрування елементів змісту топографічних карт (узбережжя, озер, рік, водосховищ, гідрографії, рельєфу, населених пунктів, дорожніх мереж та інших природних і антропогенних об'єктів).

Д.22 ДЗЕРКАЛЬНЕ ВІДБИТТЯ

зеркальное отражение

regular [specular] reflection

Відбиття без елементів розсіяння, яке підпорядковується оптичним законам відбиття, справедливим для дзеркальної поверхні.

Д.23 ДИГІТАЙЗЕР

дигитайзер

digitizer

Графічний пристрій вводу даних через аналого-цифрове перетворення сигналів. В ГІС-технологіях Д. застосовується як пристрій для ручного цифрування картографічної та графічної документації у вигляді множин або послідовностей точок, положення яких задається прямокутними декартовими координатами робочої площини дигітайзера. Складається із плоского стола і знімача інформації.

Д.24 ДИНАМІЧНА СЕГМЕНТАЦІЯ

динамическая сегментация

dynamic segmentation

Процес прив’язування певного параметру до окремого елементу лінійного об’єкту. Величина параметру може змінюватися в залежності від реальних властивостей просторового об’єкту, який моделюється цим лінійним об’єктом (наприклад, таким параметром може бути обмеження швидкості на шосе).

Д.25 ДИНАМІЧНИЙ ДІАПАЗОН

динамический диапазон

dynamic range

1. Різниця (іноді співвідношення) між максимальним та мінімальним значеннями вимірного сигналу, наприклад, яскравості. Якщо береться співвідношення, то воно може виражатися у децибелах;

2. Розрядність машинного слова, яким представляється вимірюваний сигнал (для цифрових зображень - кількість біт на піксел).

Д.26 ДИНАМІЧНИЙ РЯД

динамический ряд

time series

Часова послідовність ретроспективних значень змінної об'єкта прогнозування.

Д.27 ДИРЕКЦІЙНИЙ КУТ

дирекционный угол

direction angle

Кут на площині, який для даної точки відлічується від лінії, паралельної північному напрямку координатної вісі або осьовому меридіану, за стрілкою годинника до заданого напрямку. Може змінюватися від 0 до 3600. Д. к. відрізняється від геодезичного азимута на величину зближення меридіанів.

Д.28 ДИСКРЕТИЗУВАННЯ

дискретизация

discretization

У загальному розумінні: перетворення неперервної по аргументу функції в функцію дискретного аргументу. Примітка: в задачах ДЗЗ функцією описується сигнал, а у якості аргументів сигналу може бути час, простір та ін. Д. у часі виконується шляхом взяття відліків сигналу в деякі дискретні моменти часу. В результаті неперервний сигнал замінюється сукупністю миттєвих значень. Д. у просторі (площині зображення) виконується шляхом взяття відліків сигналу в деяких точках зображення і, таким чином розбиття поля зображення на пікселі. Звичайно інтервал між двома сусідніми відліками (між двома сусідніми пікселами) встановлюється постійним у часі (просторі), а величина інтервалу вибирається на підставі теореми відліків.

Д.29 ДИСПАРАНТНІСТЬ

диспарантность

disparity

Ефект неоднакового сприйняття людиною через свої праве та ліве очі двох ідентичних об'єктів, які мають різну глибину (відстань) відносно спостерігача. Наявність ефекту Д. дозволяє людині судити про відстань спостережуваного об'єкта від нього.

Д.30 ДИСПЕРСІЙНИЙ АНАЛІЗ

дисперсионный анализ

analysis of variance

Статистичний метод дослідження вибіркових даних, яке здійснюється з метою виявлення і оцінки ступеня впливу на величину, що вивчається, різних одночасно діючих факторів. В основі Д. а. лежить таке розкладання загальної мінливості вибіркових даних, при котрому вдається відділити мінливість, яка пов’язана з деякими фіксуючими дослідником факторами, від мінливості, яка обумовлена факторами, не контрольованими у даному експерименті.

Д.31 ДИСПЕРСІЯ

дисперсия

dispersion, variance

1. Явище зміни швидкості розповсюдження випромінювання в залежності від його частоти, внаслідок якого можна отримати розклад складного випромінювання на окремі його монохроматичні випромінювання;

2. Властивість оптичної системи або середовища викликати це явище;

3. Величина, що характеризує цю властивість.

Д.32 ДИСПЕРСІЯ СВІТЛА

дисперсия света

light dispersion

Залежність фазової швидкості світлових хвиль від їхньої частоти. Проявляється в залежності показника заломлення світла від довжини хвилі. Зокрема, внаслідок Д. с. біле світло при проходженні через тригранну призму розкладається в спектр. На явищі Д. с. оснований принцип побудови та функціонування призмових спектральних приладів.

Д.33 ДИСПЕРСІЯ ХВИЛЬ

дисперсия волн

wave dispersion

Залежність фазової швидкості гармонічних хвиль від їхньої частоти. Властива всім типам хвиль.

Д.34 ДИСТАНЦІЙНІ МЕТОДИ

дистанционные методы

remote sensing methods (techniques)

Неконтактні методи вивчення поверхні Землі, гідросфери, літосфери, атмосфери та космічних тіл.

Д.35 ДИСТОРСІЯ

дисторсия

distortion

Одна з монохроматичних аберацій оптичних систем, обумовлена порушенням колінеарної відповідності зображення та предмету. Наслідком цього порушення є неоднакове оптичне збільшення різних частин предмета по полю зображення. Оптична система, вільна від Д., називається ортоскопічною (див. ще О.6).

Д.36 ДИФЕРЕНЦІЙНA GPS

дифференциальная GPS

differential GPS 

Технологія, в якої для визначення місцеположення точок простору залучаються два приймача. Один з них виконує GPS-вимірювання кодовим методом в точці з відомими координатами, а другий – в точці, координати якої визначаються. Дані спостережень, що отримані першим GPS-приймачем, використовуються для коригування даних, які зібрані другим приймачем. Це дозволяє в значній мірі компенсувати помилки GPS-вимірювань та покращити точність вимірів у порівнянні зі способом автономного позиціювання (див. ще Д.37).

Д.37 ДИФЕРЕНЦІЙНЕ ПОЗИЦІЮВАННЯ

дифференциальное позиционирование

differential positioning

Спосіб, за яким псевдодальності вимірюють одночасно з двох пунктів: базової станції (ще: референц-станції), яка розташована у пункті з відомими координатами, і рухомої станції, яка розташована над точкою, координати якої визначаються. На базовій станції вимірювані дальності порівнюють з обчисленими по координатах і визначають їх різності, або диференційні поправки, які передають на рухому станцію у реальному часі або враховують у процесі розрахунків координат після вимірів (постоброблення). Точність виміру координат складає при цьому 1-3 м і навіть менше.

Д.38 ДИФРАКЦІЙНА ГРАТКА

Дифракционная решетка

grating, difraction grating

Сукупність однакових, розташованих на однаковій віддалі один від одного, отворів або розсіюючих центрів, на яких відбувається дифракція хвиль. В оптиці застосовують Д. г., які є сукупністю паралельних штрихів, нанесених на прозорі або дзеркальні пластинки. Дія Д. г. ґрунтується на інтерференції хвиль. Важливою характеристикою Д. г. є її просторова розрізненність.

Д.39 ДИФРАКЦІЯ

дифракция

diffraction

Відхилення напрямку розповсюдження випромінювання біля границі просторової апертури (непрозорої перешкоди), її огинання, яке не може бути з'ясовано в межах понять геометричної оптики. Явище Д. обумовлено хвильовою природою випромінювання і пояснюється законами хвильової оптики. При Д. відбуваються амплітудні або фазові порушення хвильового фронту випромінювання. Явище Д. найвиразніше проявляється, коли довжина хвилі випромінювання порівнянна з розмірами перешкоди.

Д.40 ДИФУЗНЕ ВІДБИТТЯ

диффузное отражение

diffuse reflection

Відбиття, при якому дзеркальне відбиття помітно не проявляється, і відбите світло розсіюється.

Д.41 ДИФУЗНЕ ПРОПУСКАННЯ

диффузное пропускание

diffuse transmission

Пропускання, в котрому нема помітних елементів заломлення і направленого пропускання, і пропущене світло розсіюється.

Д.42 ДІАЛОГОВИЙ РЕЖИМ

диалоговый режим

dialog mode

Режим роботи користувача на ЕОМ, коли він може оперативно впливати на роботу машинних програм і коригувати проміжні результати. В Д. р. можна виділити два роди дій користувача: отримання довідок (відомостей) по темі діалогу і прийняття рішень для поновлення обчислювань. Д. р. звичайно передбачає обмін текстовими командами (запитаннями) і відповідями (запрошеннями), який йде за допомогою клавіатури і дисплея. Якщо для діалогу залучаються більш розвинені засоби та пристрої взаємодії і при цьому не обмежуються тільки текстовими командами, то говорять про інтерактивний режим.

Д.43 ДІАПАЗОН СПЕКТРАЛЬНИЙ

диапазон спектральный

spectral band

Те ж саме, що й діапазон хвиль.

Д.44 ДІАПАЗОН ХВИЛЬ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО СПЕКТРУ, ІНТЕРВАЛ СПЕКТРАЛЬНИЙ

диапазон волн электромагнитного спектра, интервал спектральный

spectral band; spectral interval

Інтервал електромагнітного спектра, що визначається двома довжинами хвиль, двома частотами або хвильовими числами. Виділяють такі спектральні діапазони: 1) оптичний: а) ультрафіолетовий (УФ) 1 нм - 0,38 мкм; б) видимий 0,38 - 0,76 мкм; в) інфрачервоний (ІЧ): - ближній 0,76 - 1,3 мкм; - короткий 1,3 - 3,0 мкм; - середній 3, - 8,0 мкм; - дальній 8,0 мкм - 0,1 мм; 2) радіодіапазон: а) субміліметровий 0,1 - 1,0 мм; б) мікрохвильовий: - міліметровий 1,0 - 10,0 мм; - сантиметровий 1,0 - 10,0 см; - дециметровий 0,1 - 1,0 м; в) надкороткі хвилі 1,0 - 10,0 м; г) короткі хвилі 10,0 - 100,0 м; д) середні хвилі 0,1 - 1,0 км; е) довгі хвилі 1,0 - 10,0 км; ж) наддовгі хвилі 10,0 - 100,0 км. Іноді діапазон довжин хвиль 8,0 - 14,0 мкм називають тепловим.

Д.45 ДІАФРАГМА

диафрагма

aperture, diaphragm

В оптичних системах: непрозора перегородка, яка обмежує поперечний переріз світлових пучків. Роль Д. часто грає оправа лінзи. Розміри та положення Д. визначають освітленість та якість зображення. Д., найбільш сильно обмежуювача пучок промінів, що виходять з вісьової точки предмета, називається апертурною або діючою. Д., розташована в площині предмету чи в однієї з площин, з нею спряжених, і яка обмежує розмір лінійного поля в просторі зображень, називається польовою.

Д.46 ДІЛЯНКА ТЕСТОВА

участок тестовый

training site

Частина земної поверхні (включаючи об'єкти, що на ній розташовані) з відомими властивостями або характеристиками. Д. т. використовуються при контрольованому класифікуванні, а також при навчанні експертних систем та систем автоматичного розпізнавання об'єктів.

Д.47 ДІОПТРІЯ

диоптрия

diopter, dioptre

Одиниця оптичної сили лінзи; дорівнює оптичній силі лінзи, фокусна відстань якої є 1 м. Для збиральної лінзи число Д. є завжди додатним, для розсіювальної - негативним.

Д.48 ДІЮЧИЙ ОТВІР ВХІДНОЇ ЗІНИЦІ ОПТИЧНОЇ СИСТЕМИ

Действующее отверстие входного зрачка оптической системи, зрачок оптической системы

focal aperture of entrance pupil of an optical system 

Площа вхідної зиніці, яка заповнюється промінями нахільного пучка, які проходять через оптичну систему. Див. ще А.42, З.30,В.50.

Д.49 ДІЯЛЬНІСТЬ З ДИСТАНЦІЙНОГО ЗОНДУВАННЯ ЗЕМЛІ З КОСМОСУ

деятельность по дистанционному зондированию Земли из космоса

remote sensing activities

Експлуатування систем ДЗЗ з космосу чи окремих її елементів, а також накопичування, оброблення, інтерпретування та розповсюдження даних ДЗЗ.

Д.50 ДОВГОСТРОКОВИЙ ПРОГНОЗ

долгосрочный прогноз

long-term forecast

Прогноз з періодом попередження для науково-технічних, соціальних, економічних та інших об'єктів від 5 до 15 років.

Д.51 ДОВГОТА

долгота

longitude

Координата, що визначає положення точки на Землі в напрямку з заходу на схід від початкового меридіану. Виділяють такі Д.: астрономічну, як двогранний кут між площинами астрономічних меридіанів даної точки та початкового; геодезичну, як двогранний кут між площинами меридіану точки, що визначається, та початкового меридіану; геоцентричну, як двогранний кут між площинами геоцентричного меридіану точки, що визначається, та початкового меридіану. Відлік довготи ведеться від 0 до 3600 з заходу на схід, або в обидва боки, від 0 до 1800 з приписом відповідного слова "східна" або знаку плюс, та "західна" або знаку мінус.

Д.52 ДОВЖИНА ХВИЛІ

длина волны

wavelength

Відстань у напрямку розповсюдження періодичної хвилі між двома послідовними точками з однією і тією ж фазою коливання. Позначається ?; одиниця: метр (м). Довжина хвилі в середовищі дорівнює відношенню довжини хвилі в пустоті до показника заломлення середовища. Зазвичай значення довжин хвиль даються для повітря. В усіх інших випадках показується середовище. Показник заломлення нормального повітря (15 оС, 101 325 Н·м-2) для видимого випромінювання лежить в межах від 1,00027 до 1,00029.

Д.53 ДОДАТКОВІ КОЛЬОРИ

дополнительные цвета

complementary colors

Два кольори, які при адитивному змішуванні у відповідних пропорціях дають стандартний ахроматичний колір, тобто білий колір в даних умовах освітлення.

Д.54 ДОМЕН

домен

domain

Сукупність елементів даних одного ж того типу в відношенні. Наприклад, атрибуту "колір" може відповідати Д. "червоний", "синій", "зелений".

Д.55 ДОМІНУЮЧА ДОВЖИНА ХВИЛІ

доминирующая длина волны

dominant wavelength

Довжина хвилі монохроматичного випромінювання, котре при складенні у певних пропорціях зі стандартним ахроматичним випромінюванням дає кольорову рівність з випромінюванням, що розглядається. Позначається ?d .

Д.56 ДОПЛЕРА ЕФЕКТ

Доплера эффект

Doppler effect

Ефект зміни частоти коливань (або довжини хвиль), який реєструється приймачем при відносному русі приймача і джерела хвиль. Використовується для визначення рухомих об’єктів та вимірювання швидкості їх руху

Д.57 ДОПЛЕРІВСЬКИЙ ЗСУВ

Доплеровский cдвиг

Doppler shift

Зміна частоти коливань або довжини хвиль випромінювання при русі джерела коливань (об'єкта зондування) і приймача один відносно другого (див. Д.56). Явище Д. з.  використовується в радіолокаційних системах (див. Д.58), лазерних далекомірах тощо.

Д.58 ДОПЛЕРІВСЬКИЙ РАДІОЛОКАТОР

Доплеровскийрадиолокатор

Doppler radar  

Радіолокатор, який забезпечує виявлення рухомих об'єктів, визначаючи різницю у частотах (довжинах хвиль) прямого зондуючого випромінювання і випромінювання, відбитого об'єктом, тобто реєструючи величину доплеровського зсуву. Д. р. дозволяє вимірювати з високою точністю відстань до об'єкта та його швидкість руху.

Д.59 ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ З КОСМОСУ

исследование Земли из космоса

satellite observation of the Earth

Вивчення стану геосфери Землі з використанням КА.

Д.60 ДОСТОВІРНІСТЬ ПРОГНОЗУ

достоверность прогноза

reliability of forecast

Оцінка імовірності здійснення прогнозу для заданого довірчого інтервалу.

Д.61 ДРАЙВЕР

драйвер

driver

системна управляюча програма в операційній системі, яка призначена для організації обміну інформацією між оперативною пам'яттю ЕОМ і конкретним зовнішнім пристроєм (сканером, принтером і т. п.).

Д.62 ДУГА

дуга

arc

1. Геометричний елемент, що є послідовністю сегментів, має початок і кінець у вузлах. В ГІС застосовується як елементарний об'єкт (примітив) векторно-топологічного (лінійно-вузлового) представлення лінійних та полігональних просторових об'єктів (лінія, полігон);

2. Крива, що описується відносно множини точок деякими аналітичними функціями.

Д.63 ДЮЙМ

дюйм

inch

Неметрична одиниця довжини; 1 дюйм = 2,54 см.