Г.1 ГАММА-ВИПРОМІНЮВАННЯ

гамма-излучение

g-ray

Короткохвильове електромагнітне випромінювання з довжиною хвилі менш 10-8 см. Г.-в. характеризується чітко вираженими корпускулярними властивостями і величезною проникаючою здібностю. Гама-кванти мають енергію від десятків кеВ до тисяч МеВ.

Г.2 ГАММА-СПЕКТРОМЕТР

гамма-спектрометр

g - spectrometer

Прилад для вимірювання енергії гамма-випромінювання.

Г.3 ГЕНЕРАЛІЗУВАННЯ

генерализация

generalization

Узагальнення геозображень дрібних масштабів відносно більш крупніших, яке здійснюється в зв'язку з призначенням, тематикою, вивченням об'єкта або технічними умовами одержання самого геозображення.

Г.4 ГЕНЕРАЛІЗУВАННЯ ДИСТАНЦІЙНЕ

генерализация дистанционная

remote sensing generalization

Геометричне та спектральне узагальнення зображення на знімках, при якому враховуються як комплекс технічних факторів (метод та висота знімання, спектральний діапазон, масштаб, просторова розрізненність), так і природні особливості (характер місцевості, атмосферні умови та ін.).

Г.5 ГЕНЕРАЛІЗУВАННЯ КАРТОГРАФІЧНЕ

генерализация картографическая

cartographic generalization

Відбір, узагальнення, виділення головних типових рис об'єкту, що виконуються у відповідності з цензами та нормами відбору, встановленими картографом або редактором карти, які, крім того, проводять узагальнення якісних та кількісних показників об'єктів, що відображаються, спрощують обриси, об'єднують або виключають контури, іноді важливі, але дуже дрібні об'єкти відображають з деяким перебільшенням.

Г.6 ГЕНЕРАЛІЗУВАННЯ ПРОСТОРОВИХ ДАНИХ

генерализация пространственных данных

spatial data generalization

Узагальнення позиційних та атрибутивних даних про просторові об'єкти в ГІС в автоматичному або інтерактивному (автоматизованому) режимах з використанням операторів генералізування, або генералізаційних операторів, їх наборів чи послідовностей, частина з яких має відповідність у прийомах та методах картографічного генералізування. Основні генералізаційні оператори: спрощення, згладжування, потоншення ліній, відбір, перекласифікування (повторне класифікування), агрегування, злиття, зменшення мірності об'єкта.

Г.7 ГЕНЕРАЛЬНА СУКУПНІСТЬ

генеральная совокупность

general population

Множина об'єктів, для котрих роблять статистичні висновки по деякій вибірці з цієї множини.

Г.8 ГЕОГРАФІЧНА БАЗА ДАНИХ

географическая база данных

geographic database

Географічна БД, що розташовується в середовищі реляційної БД та дозволяє забезпечити такі операції оброблення геопросторових даних, як перевірка цілісності, логічних та топологічних зв’язків та ін.

Г.9 ГЕОГРАФІЧНА ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА

географическая информационная система

geographic(al) information system

Система оброблення просторово-координованих (просторових) даних, що забезпечує їх збирання, попереднє оброблення, управління даними, моделювання, аналіз, накопичення та відображення інформаційних результатів. В залежності від територіального охвату відрізняють ГІС: глобальні (планетарні), субконтинентальні, національні (державні), регіональні, локальні (місцеві). В залежності від предметної області інформаційного моделювання ГІС бувають: муніципальні, природоохоронні, земельні тощо.

Г.10 ГЕОГРАФІЧНА ОБОЛОНКА ЗЕМЛІ, ЛАНДШАФТНА ОБОЛОНКА

географическая оболочка Земли, ландшафтная оболочка

Earth’s sphere
landscape sphere

Сфера взаємопроникнення та взаємодії літосфери, атмосфери, гідросфери і біосфери. Має складну просторову диференціацію. Вертикальна потужність Г. о. З. складає десятки км. Цілісність Г. о. З. визначається неперервним енерго- і масообміном між суходолом і атмосферою, світовим океаном і організмами. Природні процеси в Г. о. З. здійснюються за рахунок променевої енергії Сонця і внутрішньої енергії Землі.

Г.11 ГЕОГРАФІЧНА ОСНОВА КАРТИ, ТОПОГРАФІЧНА ОСНОВА КАРТИ

географическая основа карти, топографическая основа карты

topographic base, topograpical basis

Загально-географічна частина тематичної або спеціальної карти, що використовується для прив'язування даних, нанесення тематичного змісту, орієнтування при роботі з картою. Г. о. к. зазвичай містить такі елементи: берегову лінію, гідрографію, межі та кордони, населені пункти, дорожню мережу.

Г.12 ГЕОГРАФІЧНА СІТКА

географическая сетка

gegraphic(al) grid, graticule

Сітка з меридіанів та паралелей на земному еліпсоїді. Зображення Г. с. на карті називають картографічною сіткою.

Г.13 ГЕОГРАФІЧНІ БАЗИ ДАНИХ

географические базы данных

geographical databases

Бази даних географічної інформації. Сукупність географічних даних, організованих за певними правилами, що встановлюють загальні принципи опису, зберігання та маніпулювання даними. Зберігання даних в БД забезпечує централізоване управління, підтримку стандартів, безпеку та цілісність даних, скорочує надмірність та позбавляє дані протиріч. БД не залежить від застосувань (прикладних програм).

Г.14 ГЕОГРАФІЧНО ПРИВ'ЯЗАНІ ДАНІ

географически привязанные данные

reference data, geo-reference data

Таблиці даних щодо географічних об’єктів, які містять просторово прив’язану інформацію (адреси, географічні координати тощо), що використовується для виконання операцій геокодування.

Г. 15 ГЕОДЕЗИЧНА ЛІНІЯ

геодезическая линия

geodetic line

Лінія найкоротшої відстані на якій-небудь поверхні. На поверхні кулі Г. л. – дуга великого кола, на поверхні еліпсоїду – крива двоякої кривини, у кожній точці якої содотична площина проходить через нормаль до поверхні у тієї ж точці.

Г.16 ГЕОДЕЗИЧНА МЕРЕЖА

геодезическая сеть

geodetic network

Мережа геодезичних пунктів, закріплених на земній поверхні, положення яких визначено в загальній для них системі координат. Г. с. є складовою частиною будь-якої геодезичної референсної системи.

Г.17 ГЕОДЕЗИЧНА ОСНОВА КАРТИ

геодезическая основа карты

geodetic map base

Сукупність геодезичних даних, які необхідні для створення карти і які визначають положення об'єктів на карті по широті, довготі і абсолютній висоті. Г. о. к. включає прийнятий для побудови карти еліпсоїд і геодезичну сітку.

Г.18 ГЕОДЕЗИЧНІ РЕФЕРЕНСНІ СИСТЕМИ

геодезические референцные системы

geodetic reference systems

Системи параметрів, кожна з котрих визначає  фігуру, розміри та гравітаційне поле Землі. Існують загальноземні, або міжнародні Г. р. с. – вони використовуються в масштабах всієї планети. Вони закріплюють геоцентричну Грінвіцьку прямокутну систему координат (Earth-centered Greenwich Cartesian coordinate system), за початок якої обраний центр мас Землі, вісь Z спрямована до Північного полюса Землі, вісь X лежить в площині грінвіцького меридіану, вісі X та Y розташовані в площині екватора. Найважливішими параметрами Землі є добуток гравітаційної сталої на масу, кутова швидкість обертання, екваторіальний радіус, стиснення, швидкість світла у вакуумі та коефіцієнти, що характеризують гравітаційне поле Землі. Загальноземною Г. р. с. є IERS, її європейська підсистема - ETRS. Американська система глобального позиціювання GPS працює в Г. р. с. WGS-84. В Росії створена Г. р. с. ПЗ-90,  саме у ній працює система позиціювання ГЛОНАС (GLONAS). В Російській федерації з 1995 року діє Г. р. с. СК-95. Складовою частиною будь-якої Г. р. с. є геодезичні мережі, які фіксують положення координатної системи.

Г.19 ГЕОЗОБРАЖЕННЯ

Геоизображение

geospatial representation, geoimage

Будь-яка просторово-часова масштабна генералізована модель земних (планетних) об'єктів або процесів, що представлена в іконічній образній формі. Відрізняють Г.: двомірні (плоскі), наприклад, карти, плани, аеро- та космічні знімки; тривимірні (об'ємні), наприклад, стереомоделі, голограми; динамічні, наприклад, анімації, фільми, мультимедійні карти.

Г.20 ГЕОІКОНІКА

геоиконика

geo-iconics

Розділ геоінформатики, в якому розглядаються загальна теорія геозображень, методи їх аналізу, трансформування та використання в науково-практичній діяльності. Г. як наука розвивається на стику іконіки, цифрової картографії та фотограмметрії. Методи Г. широко використовуються в технологіях ДЗЗ.

Г.21 ГЕОІНДИКАТОРИ

геоиндикаторы

geoindicators

Сукупність елементів ландшафту, що генетично пов’язані з геологічними об’єктами. Г. широко  використовуються при тематичному дешифруванні аеро- та космічних знімків, насамперед, при пошуку корисних копалин.

Г.22 ГЕОІНДИКАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ

геоиндикационное моделирование

geoindicational simulation

Вивчення зв'язків між геологічними об'єктами і природними утвореннями з наступною побудовою відповідної моделі системи природної індикації. Така модель передбачає встановлення основних геоіндикаторів, опис їх генетичних та каузальних зв'язків з відповідними геологічними об'єктами і на цій основі оцінювання (прогнозування) наявності тих чи інших геологічних об'єктів по комплексу індикаторів, що відтворені на зображеннях.

Г.23 ГЕОІНФОРМАТИКА

геоинформатика

geo-information science

Складова інформатики, яка вивчає природні і штучні (антропогенні) геосистеми, їх структуру, просторові та інформаційні взаємозв'язки, функціонування в просторі та часі. Головним інструментарієм Г. є ГІС.

Г.24 ГЕОІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА

геоинформационная система

geoinformation system

Див. Г.9.

Г.25 ГЕОІНФОРМАЦІЙНИЙ АНАЛІЗ

геоинформационный анализ

GIS analysis

Аналіз розташування, структури та взаємозв'язку об'єктів і явищ з використанням методів просторового аналізу і геомоделювання.

Г.26 ГЕОЇД

геоид

geoid

Фігура Землі, обмежена поверхнею, до якої вискові лінії скрізь перпендикулярні, і котра проходить через точку початку відліку висот, закріплену на висоті середнього рівня моря. Ця поверхня близька до рівнів морів та океанів у стані спокою та рівноваги. Поверхня Г. є початком відліку ортометричних висот.

Г.27 ГЕОКОДУВАННЯ

геокодирование

geocoding

Процес позиціювання просторових об'єктів відносно деякої системи координат та їх зв'язування з атрибутами (атрибутування). Прикладом може бути адресна прив'язка існуючих позиційно невизначених наборів даних, яка здійснюється шляхом встановлення зв'язків між непросторовими БД і позиційною частиною БД ГІС.

Г.28 ГЕОЛОГІЧНІ ПРОЦЕСИ ЕКЗОГЕННІ

геологические процессы экзогенные

exogenous geo-processes

Процеси впливу на навколишнє середовище, обумовлені верхньою частиною літосфери і, переважно, зовнішніми чинниками (енергією сонячної радіації, силою ваги, життєдіяльністю організмів). До екзогенних належать такі процеси: вивітрювання (змінювання і руйнування мінералів і гірських порід на поверхні Землі), денудації (зносу, видалення продуктів вивітрювання), акумуляції (осадконакопичення).

Г.29 ГЕОЛОГІЧНІ ПРОЦЕСИ ЕНДОГЕННІ

геологические процессы эндогенные

autogenous geo-processes

Процеси впливу на навколишнє середовище, викликані, в основному, внутрішніми силами Землі і які відбуваються, головним чином, усередині Землі. До ендогенних процесів належать тектонічні, магматичні, метаморфічні (зміни в структурі, мінеральному і хімічному складах гірських порід), гідротермальні, у тому числі, утворення ряду родовищ корисних копалин.

Г.30 ГЕОМАТИКА

геоматика

geomatic

1. Сукупність застосувань інформаційних технологій, мультимедіа та засобів телекомунікації для оброблення  даних, аналізу геосистем, автоматизованого картографування;

2. Термін, що застосовується як синонім геоінформатики.

Г.31 ГЕОМЕТРИЧНА ОПТИКА

геометрическая оптика

geometrical optics

Розділ оптики, в якому вивчаються закони розповсюдження світла і теорія оптичних приладів на основі уявлень про світлові промені. Примітка: під світловим променем розуміють лінію, вздовж котрої розповсюджується потік світлової енергії.

Г.32 ГЕОМЕТРИЧНЕ КОРИГУВАННЯ

геометрическая коррекция

geometric(al) correction, geometric(al) rectification

Перетворення знімка, яке має цілями приведення його до заданої картографічної проекції та географічну прив'язку (прив'язку до географічної системи координат).

Г.33 ГЕОМЕТРИЧНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ

геометрические преобразования

geometric(al) transformations

1. Заміна геометричної фігури аналогічним об'єктом, що одержується із неї за визначеними правилами або відображення множини точок простору в себе;

2. Перехід від однієї системи координат до іншої. Виділяють афінні перетворення, які задаються формулами лінійного алгебраїчного перетворення. Окремим випадком афінних Г. п. є ортогональні перетворення, при яких будь-яка пряма переходить у пряму і зберігаються довжини відрізків і кути між прямими.

Г.34 ГЕОМЕТРИЧНІ ПРИМІТИВИ

геометрические примитивы

geometric(al) primitives

1. Функції графічної бібліотеки або графічних програм для відображення найпростіших геометричних об'єктів. Основне призначення Г. п. - забезпечить програмістів і користувачів зручним набором програмних засобів для формування геометричних об'єктів;

2. Структури для передачі інформації про найпростіші геометричні об'єкти, за допомогою яких може бути сформований опис прийнятої моделі для передачі в іншу систему.

Г.35 ГЕОМЕТРІЯ СУПУТНИКІВ

геометрия спутников

satellite (spacecraft) geometry

Місцеположення та напрями руху супутників під час GPS-вимірювань.

Г.36 ГЕОМОРФОЛОГІЧНІ КАРТИ

геоморфологические карты

geomorphologic map

Карти, що відображають рельєф земної поверхні, його походження, вік, форми та їх розміри.

Г.37 ГЕОРЕЛЯЦІЙНА МОДЕЛЬ ДАНИХ

геореляционная модель данных

georelational data model

Модель, яка передбачає роздільне зберігання координат і атрибутів просторових об'єктів, при цьому геометрія об'єкта зв'язується з його атрибутами за допомогою унікального системного ідентифікатора. Г. м. д. реалізована, наприклад, в покриттях ГІС ArcInfo.

Г.38 ГЕОСИСТЕМА

геосистема

geosystem

Цілісна множина взаємозв'язаних, взаємодіючих компонентів географічної оболонки Землі (наприклад, географічний ландшафт, територіально-виробничий комплекс).

Г.39 ГЕОСФЕРА

геосфера

geosphere

Система концентричних оболонок, з яких складається Земля. До Г. входять атмосфера, гідросфера, літосфера і біосфера.

Г.40 ГЕОХІМІЧНА АНОМАЛІЯ

геохимическая аномалия

geochemical anomaly

Ділянка земної поверхні, яка відрізняється істотно підвищеними концентраціями будь-яких хімічних елементів або їх з'єднань порівняно з фоновими значеннями і закономірно розташована відносно накопичень корисних копалин (рудного тіла, нафтових або газових покладів і т. ін.).

Г.41 ГІДРОСФЕРА

гидросфера

hydrosphere

Сукупність всіх водних об'єктів земної кулі: океанів, морів, рік, озер, водосховищ, боліт, підземних вод, льодовиків та снігового покрову. Іноді під Г. розуміють тільки океани та моря.

Г.42 ГІПЕРСПЕКТРАЛЬНИЙ ЗНІМОК

гиперспектральный снимок

hiperspectral photo, hiperspectral image

Сукупність знімків однієї сцени на поверхні Землі, які отримані одночасно в величезній кількості вузьких зон електромагнітного спектра. Кількість використованих спектра-льних зон для Г. з. може складати від декількох десятків до декількох сотен. Див. ще З.49.

Г.43 ГІПОТЕЗА

гипотеза

hipothesis

Недоведене припущення.

Г.44 ГІС-ТЕХНОЛОГІЇ, ГЕОІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

ГИС- технологии,
геоинформационные технологии

GIS technology

Будь-яка інформаційна технологія, в якої для оброблення просторових даних застосовуються ГІС або їх елементи.

Г.45 ГІСТОГРАМА

гистограмма

gistogram

1. Графічне представлення набору даних, яке показує частоту з'явлення (відкладаються вздовж вісі ординат) окремих значень чи вимірювань (відкладаються вздовж вісі абсцис); відносні частоти, з якими значення вимірюваної величини потрапляють до множини послідовних інтервалів;

2. Для зображення – функція, визначена на множині значень яскравості, областю значень якої є додатні цілі числа. Значенням функції f(L) у деякій точці є частота появи значення, яскравості, тобто кількість елементів (пікселів) зображення, які мають значення яскравості L.

Г.46 ГЛИБИНА КЛАСИФІКАЦІЇ

глубина классификации

classfication depth

Кількість категорій класифікації.

Г.47 ГОРИЗОНТ

горизонт

horizon

Видима спостерігачем лінія, яка відділяє поверхню Землі від небесної сфери. Площина Г. спостерігача дотична до поверхні Землі у точці, де він розташований, при цьому земна поверхня вважається сферичною. Г. - це велике коло, утворене пересіченням площини Г. спостерігача з небесною сферою. Верхній та нижній полюси відносно Г. - зеніт і надир.

Г.48 ГОРИЗОНТАЛЬ

горизонталь

horizontal line, isohypse

Лінія на карті, яка зв'язує точки земної поверхні з однаковою висотою. Г., що відстоять одна від іншої на прийняту для даної карти висоту перерізу рельєфу, називають основними. Для відтворення деталей рельєфу, що не виражаються основними Г., використовуються додаткові Г., які проводяться через половину основного перерізу. Для зручності використання Г. кожну п'яту основну Г. креслять стовщеною лінією. Подібні лінії на оглядових картах називають ізогіпсами.

Г.49 ГОСТРОТА ЗОРУ

острота зрения

visual acuity, activity of vision

1. Якісно: здатність сприймати окремо предмети, що розтащовані близько один біля одного; 2. Кількісно: величина, зворотна найменшому куту між двома об'єктами (точками, лініями), коли об'єкти ще сприймаються окремо.

Г.50 ГРАВІМЕТРИЧНЕ ЗНІМАННЯ

гравиметрическая съемка

gravimetric survey

Сукупність вимірювань величин, що характеризують гравітаційне поле даного району. Використовується для вивчення фігури Землі і вирішення геологічних задач.

Г.51 ГРАДУСНА СІТКА

градусная сеть

The Earth’s graticule

Градусна сітка Землі - система меридіанів та паралелей на географічних картах і глобусах, яка потрібна для відрахування географічних координат точок земної поверхні - довгот і широт - або нанесення на карту об'єктів по їх координатах.

Г.52 ГРАФ

граф

graph

Кінцева множина вершин, з'єднаних ребрами. Вершини та ребра - елементи Г.; кількість вершин називається порядком Г. Таким чином, вершини Г. - об'єкти, ребра - зв'язки між об'єктами. Г. називається пустим, якщо він не має ребер. Дві вершини називаються суміжними, якщо вони з'єднані ребром; два ребра суміжні, якщо вони мають спільну вершину. Г. називається орієнтованим, якщо кожне ребро має певний напрямок. Ребра такого Г. називають дугами. Г. називається зв'язаним, якщо будь-які дві його вершини з'єднані маршрутом. Формалізми теорії Г. застосовуються в ГІС в частині аналізу мереж (див. А.31).

Г.53 ГРАФІЧНИЙ ІНТЕРФЕЙС КОРИСТУВАЧА

графический интерфейс пользователя

graphical user interface

Сукупність засобів організації взаємодії користувача з обчислювальною системою (ПЕОМ). До основних складових Г. і. к. відносять: робочий стіл, вікна, меню, лінійки інструментів, панелі інструментів, лінійки прокрутки і елементи управління: кнопки (команд, настроювання), перемикачі, списки, текстові поля та ін.

Г.54 ГРАФІЧНИЙ ОБ'ЄКТ

графический объект

graphics object

1. Модель об'єкта реального світу, яка представлена у вигляді графічного зображення;

2. Сукупність графічних примітивів, відповідних одному об'єкту відображеної сцени.

Г.55 ГРАФІЧНИЙ ОБРАЗ

графический образ

image, pattern, graphic image

1. Малюнок, конфігурація, структура геозображення, що відображає реальну або абстрактну географічну структуру (геосистему), яка моделюється. Г. о. формується за рахунок просторової комбінації, взаємного розташування, накладання графічних елементів, характеру їх упорядкованості (організації);

2. Модель (знакова або копійована), яка надає вигляд, обрис, подібність географічної системи (об'єкта), її зображення.

Г.56 ГРАФІЧНІ ЗМІННІ

графические переменные

graphic variables, graphic factors

Графічні засоби, що використовуються для побудови окремих картографічних знаків, знакових систем, графічних образів. До Г. з. належать форма, розмір, орієнтація, колір, насиченість кольору та внутрішня структура знаків. Прикладами застосування Г. з. є блимання знаку, зміна кольору, переміщення знаку по полю зображення та ін.

Г.57 ГРУНТОВІ ВОДИ

грунтовые воды

groung water, sub-surface water

Безнапірні підземні води першого від поверхні Землі постійного водоносного горизонту, що міститься на першому водотривкому шарі гірських порід. Г. в. є важливим джерелом водопостачання.