Б.1 БАГАТОКАНАЛЬНИЙ ПРИЙМАЧ

многоканальный приемник

multi-channel receiver

В системах GPS: GPS-приймач, що дозволяє одночасно спостерігати сигнали декількох (звичайно більше двох) супутників.

Б.2 БАГАТОПРОМЕНЕВІСТЬ

многопутность, многолучистость

multipath

Явище, обумовлене отриманням GPS-приймачем сигналу супутнику як безпосередньо від його передавача, так і того ж сигналу, але відбитого від одній або кількох поверхонь, розташованих на шляху його розповсюдження. Це приводить до виникнення помилок вимірювання псевдодальностей.

Б.3 БАГАТОСПЕКТРАЛЬНЕ ЗНІМАННЯ

многоспектральная съемка, мультиспектральна съемка

multispectral survey,
multi-band survey

Процес знімання за допомогою іконічних технічних засобів ДЗЗ, результатом якого є отримання багатоспектрального зображення.

Б.4 БАГАТОСПЕКТРАЛЬНЕ ЗОБРАЖЕННЯ

многоспектральное изображение, мультиспектральное изображение

multispectral image, multi-band image

Сукупність зображень, на кожному з яких відображена одна й та ж сцена і які зроблені одномоментно (синхронно у часі), але отримані в різних частинах (зонах) електромагнітного спектру випромінювань.

Б.5 БАЗА ГЕОДАНИХ

база геоданных

geodatabase

Географічна БД, яка розташовується всередині звичайної реляційної СУБД. При цьому реляційна СУБД виконує функції перевірки цілісності, контролю за правильністю логічних та топологічних зв’язків та інших операцій з географічними даними, що в ній зберігаються.

Б.6 БАЗА ДАНИХ

база данных

data base

Сукупність даних, організованих по певним правилам, які встановлюють загальні принципи опису, зберігання і маніпулювання даними. Створення Б. д. і звернення до неї (по запитах) здійснюється за допомогою СУБД. Б. д. ГІС містять набори даних про просторові об’єкти, що утворюють просторові БД.

Б.7 БАЗА ЗНАНЬ

база знаний

knowledge base

Сукупність знань про деяку предметну область, на основі яких можна проводити логічні міркування, здійснювати аналіз та приймати рішення. Основна частина експертних систем, в яких за допомогою Б. з. представляються навички та досвід експертів, які розробляють евристичні підходи в ході вирішення проблем. Зазвичай Б. з. уявляють собою організований набір фактів та правил, що формалізують досвід спеціалістів у конкретній предметній області та дозволяють давати відповіді, що не містяться в Б. з. в явному вигляді.

Б.8 БАЗОВА КАРТА

базовая карта

base map

Базовий набір геопросторових даних, що мало змінюються протягом відносно довгого часу (дані про топографію, ґрунти, геологічні, кадастрові індексні дані, дані про адміністративні кордони тощо). Б. к. виконує функцію єдиного просторового базису, поверх якого розміщуються тематичні дані користувачів, що вирішують різноманітні прикладні задачі.

Б.9 БАЗОВА СТАНЦІЯ

базовая станция

base station

Точка земної поверхні з відомими координатами (співпадає з одним з кінців базового вектору), в якій встановлюється один з GPS - приймачів при реалізації диференційного (відносного) метода позиціонування.

Б.10 БАЗОВИЙ ВЕКТОР

базовый вектор

baseline, base-vector

Вектор в тривимірному просторі, що з’єднує пару GPS-станцій, на яких одночасно виконуються спостереження при реалізації диференційного (відносного) методу GPS-вимірювань. При цьому координати одного з кінців вектору (базової станції) відомі, а іншого – ні. Диференційний (відносний) метод GPS-вимірювань забезпечує найвищу точність визначення координат.

Б.11 БАНК ДАНИХ

банк данных

data bank, databank

Сукупність організаційно-технічних та програмних заходів по централізованому зберіганню та колективному використанню даних. Містить БД, СУБД та комплекс прикладних програм.

Б.12 БАТИМЕТРІЯ


батиметрия

bathymetry

Опис форми (рельєфу) дна водоймища (пресного, морського, океанічного) на основі результатів вимірювань глибин.

Б.13 БЕЗПЕКА ІНФОРМАЦІЇ, БЕЗПЕКА ДАНИХ

безопасность информации, безопасность данных

information safety, data safety

Захищеність інформації (даних) від випадкового або ненавмисного доступу до неї (них) осіб, які не мають на це права, від неавторизованого модифікування інформації (даних) або від знищення.

Б.14 БЕЛ

бел

bel

Позасистемна одиниця логарифмічної величини, коротка форма запису - Б. Дана одиниця використовується для визначення рівня підсилення або ослаблення сигналу, а також при оцінці величини відношення сигнал/шум. Для енергетичних величин (потужність, інтенсивність) бел - це логарифм безрозмірного відношення вимірюваної величини P2 до величини P1, прийнятій за вихідну: 1 Б = lg (P2 / P1) при P2 = 10 P1 .

Б.15 БИТТЯ РАСТЕРИЗАЦІЇ

биение растеризации

aliasing

Виникнення муару (регулярних точкових і лінійних завад) на сканованому зображенні внаслідок паразитної взаємодії елементів дискретизації зображення, що має місце і в сканері, і на папері (при повнокольоровому та напівтоновому друку). Коригується відповідним (антиелайзинговим) фільтром.

Б.16 БІОСФЕРА

биосфера

biosphere

Зовнішня оболонка Землі, що населена організмами, які у сукупності складають живу родину Землі. Б. складається з нижньої частини атмосфери, гідросфери та верхньої частини літосфери. Б. - область системної взаємодії живої і косної речовин.

Б.17 БІОЦЕНОЗ

биоценоз

biocenose

Сукупність рослин, тварин і мікроорганізмів, які населяють дану ділянку суші або водоймища і які характеризуються певними відношеннями між собою і пристосуванням до умов навколишнього середовища (наприклад, Б. озера, лісу) і однотипними умовами існування.

Б.18 БЛИСК

блеск

brilliance

Величина, що застосовується при візуальному спостереженні джерела світла, коли спостерігач розглядає його з такої великої відстані, що діаметр джерела візуально не сприймається. Блиск вимірюється освітленістю, що утворює джерело в площині, яка перпендикулярна променям і яка проходить через зіницю спостерігача. Позн. Ev,  E. Одиниця: люкс (лк).

Б.19 БРЮСТЕРА КУТ

Брюстера угол

Bruster rule (angle)

Кут падіння світлового проміня φ, при якому відбите від діелектрика світло повністю поляризоване. Величина цього кута визначається законом Брюстера: φ = arctg n , де  n - показник заломлення діелектрика.

Б.20 БУГЕРА-ЛАМБЕРТА ЗАКОН

Бугера-Ламберта закон

Law of Bouguer-Lambert

Закон, який визначає величину послаблення пучка монохроматичного світла, коли воно проходить крізь поглинаючу речовину. Якщо інтенсивність пучка, що падає на шар товщиною l , дорівнює I0, то, згідно Б.-Л. з., інтенсивність пучка на виході з шару обчислюється за формулою I (l) = I0 e-k l, де k - показник поглинання. Величина k є неоднаковою для різних довжин хвиль, але вона не залежить від інтенсивності світла.

Б.21 БУФЕРНА ЗОНА

буферная зона

buffer zone, buffer, corridor

Полігональний шар, утворений шляхом розрахунку та побудови еквідістант (або еквідістантних ліній), рівновіддалених відносно множини точкових, лінійних або полігональних просторових об'єктів. Б. з. полігонального об'єкта може будуватись зовні та всередині полігону. Якщо відстані між об'єктами та еквідістантами ставляться у відповідність значенням одного з його атрибутів, кажуть про "буферизацію зі зважуванням".