А.1 АБЕРАЦІЇ ОПТИЧНИХ СИСТЕМ

аберрации оптических систем

aberrations of optical systems 

Перекручення (спотворення) зображень, що формуються оптичними системами. Проявляються у тому, що оптичні зображення не зовсім чіткі, не точно відповідають об'єктам (геометричні аберації) або виявляються зафарбованими (хроматичні аберації). Найбільш поширеними є такі види геометричних А. о. с.: сферична аберація - недолік зображення, при якому світлові промені від точкового об'єкту, що проходять поблизу оптичної вісі системи, і промені, які проходять на віддалені від оптичної вісі, не збираються в одну точку; кома - аберація, яка виникає при навскісному проходженні світлових променів через оптичну систему. Якщо при проходженні оптичної системи сферична світлова хвиля деформується таким чином, що пучки променів, які виходять з однієї точки об’єкта, не пересікаються в одній точці, а знаходяться в двох перпендикулярних відрізках на деякій відстані один від одного, то такі пучки називаються астигматичними, а сама ця аберація - астигматизмом. Ще один вид аберацій - дисторсія - приводить до порушення геометричної подібності між об'єктом і його зображенням. До А. о. с. належить також кривизна поля зображення. Останні два види геометричних аберацій найбільш суттєво впливають на якість інтерпретації аеро- та космічних зображень, оскільки саме від них залежить, наскільки точно відображається форма об'єкта на знімку. Хроматична аберація пов’язана з залежністю показника заломлення оптичного середовища від довжини хвилі світла. Наявність хроматичних аберацій може приводити до таких викривлень зображення: зображення предметної точки, які утворюються в промінях різних довжин хвиль, відтворюються в різних місцях вздовж оптичної вісі (хроматизм положення); зображення позавісьових точок, створені оптичною системою в промінях різних довжин хвиль, розташовуються на різних відстанях від оптичної вісі (хроматизм збільшення); виникає помилка в зображенні вісьової точки, яке утворюється реальними промінями різних довжин хвиль внаслідок того, що сферична аберація в промінях з різними довжинами хвиль не однакова (сферохроматична аберація).

А.2 АБСОЛЮТНА ТЕМПЕРАТУРА, ТЕРМОДИНАМІЧНА ТЕМПЕРАТУРА

абсолютная температура, термодинамическая температура

absolute temperature (thermodynamic temperature)

Параметр стану, який характеризує макроскопічну систему у стані термодинамічної рівноваги. А. т. позначається символом Т і виражається в кельвінах (К).

А.3 АБСОЛЮТНИЙ НУЛЬ ТЕМПЕРАТУРИ

абсолютный ноль температуры

absolute zero

Початок відліку термодинамічної температури; розташований на 273,15 0С нижче нуля температури за шкалою Цельсія.

А.4 АБСОЛЮТНО ЧОРНЕ ТІЛО

абсолютно черное тело

вlack body

Тепловий випромінювач, який при заданій температурі має для всіх довжин хвиль максимальну спектральну щільність енергетичної світності. Він повністю поглинає всі падаючі на нього випромінювання незалежно від довжини хвилі, напрямку падіння і стану поляризації випромінювання.

А.5 АБСТРАКТНИЙ ТИП ДАНИХ

Абстрактный тип данных

abstract data type

Тип даних, який визначається тільки через операції, які можуть виконуватися над відповідними об’єктами незалежно від засобу представлення цих об’єктів.

А.6 АВТОМАТИЗОВАНА КАРТОГРАФІЧНА СИСТЕМА

автоматизированная картографическая система

automated cartographic system, computer-aided cartographic system, computed cartographic system

Виробничий та/або науково-дослідний комплекс автоматичних картографічних приладів, комп'ютерів, програмних та інформаційних засобів, що функціонують як єдина система з метою створення та використання карт. А. к. с. відрізняються по конфігурації. Вони можуть включати підсистеми вводу даних, управління БД, цифрового фотограмметричного оброблення даних, моделювання і перетворення інформації, виводу (візуалізації) інформації, автоматичного кольоророзділення, видання карт тощо. Розрізнюють спеціалізовані А. к. с., які призначаються для виготовлення якого-небудь одного типу картографічних творів (наприклад, карт доріг або морських карт) чи забезпечення одного процесу (наприклад, поновлення карт) і загальнокартографічні А. к. с. А. к. с. індивідуального користування мають назву автоматизованого робочого місця картографа.

А.7 АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА

автоматизированная система

automated system, computer-aided system, computed system

Система, що реалізує інформаційну технологію виконання встановлених функцій за допомогою персоналу і комплексу засобів автоматизації.

А.8 АВТОМАТИЗОВАНЕ КАРТОГРАФУВАННЯ

автоматизированное картографирование

automated mapping, computer-aided mappingcomputed mapping

Застосування технічних та апаратно-програмних засобів, в тому числі автоматизованих картографічних систем, комп'ютерних технологій та логіко-математичного моделювання для складання, оформлення та редагування, видання і використання карт та інших картографічних творів. Виключає трудомісткі ручні процеси, підвищує продуктивність праці, якість карт, надійність результатів їх аналізу.

А.9 АВТОНОМНЕ НАВЧАННЯ

автономное обучение

unsupervised training 

Класифікування (розпізнавання) без втручання оператора, а використовуючи методи багатомірного статистичного аналізу, розпізнавання образів та ін.

А.10 АВТОНОМНЕ ПОЗИЦІЮВАННЯ

автономное позиционирование

autonomous positioning

Спосіб визначення абсолютних (повних) координат місцезнаходження просторовою лінійною засічкою за вимірами кодовим методом псевдовідстаней тільки з одного автономного пункту. Спосіб є чутливим до всіх джерел похибок. На точність впливають нестабільність частот, зсуви шкал часу, інші апаратурні похибки на супутниках і в приймачах позиціювання, похибки в координатах супутників. Крім того, свої похибки вносить навколишнє середовище - іоносфера (іоносферні затримки), тропосфера (тропосферні затримки), земна поверхня (радіопромені неодноразово відбиваються від неї і створюють так звані вторинні радіопромені, які додатково спотворюють дальності. Це явище носить назву багатопроменевості).

А.11. АВТОРИЗАЦІЯ

aвторизация

authorization

Надання певних повноважень (особі, програмі) на виконання деяких дій у системі оброблення даних.

А.12 АДАПТИВНЕ ОБРОБЛЕННЯ ЗОБРАЖЕНЬ

aдаптивная обработка изображений

adaptive image processing

Клас процедур (алгоритмів) оброблення зображень, основні параметри яких залежать від сигналів зображення, тобто від певних властивостей зображення. Алгоритми А. о. з. поділяються на глобально-адаптивні та локально-адаптивні. В алгоритмах першого типу їх параметри є функцією всього зображення в цілому, а в алгоритмах другого типу вони можуть визначатися окремо для кожної точки (піксела) зображення або груп точок (пікселів).

А.13 АЕРОГЕОФІЗИЧНА РОЗВІДКА, АЕРОГЕОФІЗИЧНЕ ЗНІМАННЯ

аэрогеофизическая разведка, аэрогеофизическая съемка

аirborn geophysical exploration, аirborn geophysical survey 

Сукупність методів вимірювання природних чи штучно збуджуваних фізичних полів Землі приладами, встановленими на повітряних ЛА. А. р. включає до себе аерогамма-знімання, аеромагнітне, радіолокаційне, інфрачервоне знімання та ін.

А.14 АЕРОЗНІМОК

аэроснимок

aerial photo

Знімок об'єкта зондування, отриманий за допомогою технічного засобу ДЗЗ (знімальної системи), встановленого на платформі повітряного базування (повітряному ЛА).

А.15 АЕРОМАГНІТОМЕТР

аэромагнитометр

aerial magnetometer

Пристрій для реєстрації варіацій магнітного поля Землі. Встановлюється на борту літака або іншого повітряного ЛА.

А.16 АЕРОФІЛЬМ

аэрофильм

aerial film

Аерофотоплівка з зображенням сфотографованої місцевості.

А.17 АЕРОФОТОАПАРАТ

аэрофотоаппарат

aerial camera

Оптико-механічній пристрій, призначений для фотографування земної поверхні з борта повітряного ЛА. За цільовим призначенням А. поділяються на топографічні та нетопографічні. Топографічні А. мають конструкцію, яка дозволяє формувати зображення високої геометричної точності і тому використовуються для аерофотографування в картографічних та вимірювальних цілях. Нетопографічні А. не забезпечують високої геометричної точності зображення і використовуються для обстеження і вивчення територій, рекогносцировки і т. ін. Основні частини конструкції А.: аерофотокамера, касета, аерофотоустановка, командний прилад.

А.18 АЕРОФОТОЗНІМОК

аэрофотоснимок

aerial photography

Знімок, отриманий за допомогою аерофотоапарата, встановленого на платформі повітряного базування (повітряному ЛА). В залежності від поточного положення оптичної вісі об'єктива аерофотоапарата на момент знімання А. може бути плановим або перспективним. Плановим вважається А., який отримано при кутах відхилення оптичної вісі від вертикалу в момент фотографування не більше 30. Якщо відхилення взагалі відсутнє, то такий знімок називають горизонтальним. До перспективних відносять А., в момент формування яких кут відхилення оптичної вісі від вертикалу перевищував 30. Планові А. в силу своїх високих фотограмметричних властивостей використовуються, насамперед, при створенні топографічних планів і карт. Перспективні А. використовуються, переважно, при оглядовому дешифруванні. Але при необхідності за допомогою спеціального технічного засобу - фототрансформатора - перспективний А. може бути перетворений (трансформований) у плановий.

А.19 АЕРОФОТОЗНІМОК ТОПОГРАФІЧНИЙ

аэрофотоснимок топографический

topographical aerial photo 

Аерофотознімок з високими метричними і зображувальними характеристиками, який використовується для створення топографічних матеріалів: карт, фотокарт, цифрових моделей місцевості тощо.

А.20 АЕРОФОТОКАМЕРА

аэрофотокамера

аerial camera

Пристрій для отримання фотографічного зображення місцевості на світлочутливому матеріалі під час аерофотознімання. Найчастіше застосовуються так звані кадрові А., в яких усе фотографічне зображення цілком формується одномоментно. Основні вузли А.: знімальна камера, касета, аерофотоустановка, командний пристрій. А. розташована у фотовідсіку ЛА.

А.21 АЕРОФОТОНЕГАТИВ

аэрофотонегатив

aerofotonegative

Експонований аерофільм або частина його після фотолабораторного оброблення. Фотолабораторне оброблення звичайно включає послідовне виконання таких процесів, як проявлення, промивання, фіксування, сушка. Розподіл оптичних щільностей на А. відповідає розподілу яскравостей об'єктів сцени, що фотографувалась, з точністю "до навпаки" (темні об’єкти відображаються світлими напівтонами, світлі – породжують почорніння відповідних точок А.).

А.22 АЗИМУТ

азимут

azimuth

Кут, який орієнтує стосовно напрямку на північ. Розрізнюють астрономічний А. - кут в горизонтальній площині, що відраховується від північного напрямку астрономічного меридіану за годинниковою стрілкою  до заданого напрямку; геодезичний А. - кут в площині, дотичній до еліпсоїду, який відлічується від північного напрямку геодезичного меридіану даної точки за годинниковою стрілкою до заданого напрямку; магнітний - кут в горизонтальній площині, який відлічується від північного напрямку магнітної стрілки за годинниковою стрілкою до заданого напрямку. Магнітна стрілка відхиляється від астрономічного меридіану на величину магнітного схилення. Магнітне схилення до сходу приймається з позначкою "+", до заходу – з позначкою "-". А. може змінюватися від 0 до 3600. А. в напрямку з даної точки на іншу називають прямим А., а з іншої точки на дану - зворотнім.

А.23 АЛГОРИТМ

алгоритм

algorithm

Упорядкований набір скінченої кількості правил, що визначає порядок виконання операцій над вихідними даними для досягнення шуканого результату і дозволяє механічно розв’язати деяку задачу з класу однотипних задач. А. мусить володіти властивостями кінцевості, однозначності (детермінованості) і визначеності. А., що виражається засобами мови програмування, називається програмою.

А.24 АЛОКАЦІЯ (В АНАЛІЗІ МЕРЕЖ)

аллокация (у аналізі сетей)

allocation

Надавання пункту обслуговування об'єктів, що розташовані в межах заданої відстані від нього, або визначення зони обслуговування в залежності від його максимального навантаження.

А.25 АЛЬБЕДО

альбедо

albedo

Величина, яка характеризує здатність поверхні відбивати (розсіювати) випромінювання, яке падає на неї. Розрізнюють істинне, або ламбертове А., яке співпадає з коефіцієнтом дифузного (розсіяного) відбиття, та видиме А. Істинне А. - відношення потоку, розсіяного поверхнею у всіх напрямках, до потоку, що на неї падає. Видиме А. - відношення яскравості поверхні, яка освітлюється паралельним пучком променів, до яскравості абсолютно білої поверхні, яка розташована нормально до променів і має істинне А., яке дорівнює одиниці. В задачах ДЗЗ користуються, переважно, поняттям істинного А.

А.26 АЛЬМАНАХ

альманах

аlmanac

Сукупність даних, що передаються супутником системи GPS, включаючи інформацію про орбіти супутників, часові та атмосферні поправки. Ці дані використовуються для прискорення процедури захоплення супутників. Інформація про орбіти є спрощеними даними про ефемериди супутників.

А.27 АНАГЛІФІЧНА КАРТА

анаглифическая карта

аnaglyphic map, anagliph

Карта, що надрукована двома взаємодоповнюючими кольорами (синьо-зеленим та червоним) з паралактичним зсувом, таким, що обидва зображення утворюють стереопару. При бінокулярному розглядуванні А. к. через спеціальні окуляри-світлофільтри з червоним та синьо-зеленим скельцями спостерігач бачить чорно-біле стереоскопічне (об'ємне) зображення місцевості. Методи комп’ютерної графіки дозволяють отримувати А. к. на дисплеї.

А.28 АНАЛИІЗ ЗОБРАЖЕНЬ

анализ изображений

image analysis

Виділення та класифікування зображень, обчислення їх кількісних та визначення якісних характеристик.

А.29 АНАЛІЗ БЛИЗЬКОСТІ

анализ близости

proximity analysis

1. Просторово-аналітична операція, заснована на пошуку двох найближчих точок серед заданої їх множини. Використовується у різних алгоритмах просторового аналізу: пошук "найближчого сусіда", нової або однієї з точок заданої множини (задачі інтерполяції та автоматичного класифікування), генерації полігонів Тіссена та побудови тріангуляції Делоне;

2. В ГІС растрового типу: призначення елементу растра нового значення як деякої функції значень елементів оточення (згладжування, фільтрації).

А.30 АНАЛІЗ ВИДИМОСТІ / НЕВИДИМОСТІ

Анализ видимости / невидимости

visibility / invisibility analysis

Одна з операцій оброблення цифрових моделей рельєфу, яка забезпечує оцінку поверхні з точки зору видимості чи невидимості окремих її частин шляхом виділення зон і побудови карт видимості/невидимості з деякої точки огляду або з множини точок простору (джерел чи приймачів випромінювань).

А.31 АНАЛІЗ КОНТРОЛЬНИХ ТОЧОК

анализ контрольных точек

control point analysis

Процес використання контрольних точок для незалежної перевірки ступеня точності тріангуляції.

А.32 АНАЛІЗ МЕРЕЖЕЙ, АНАЛІЗ СІТКОВИЙ

анализ сетей, сетевой анализ

network analysis

Група просторово-аналітичних операцій з метою дослідження топологічних (див. Т.21) та геометричних властивостей лінійних просторових об'єктів (ліній), що утворюють деревовидні та циклічні мережі (гідрографічні мережі, мережі структурних ліній рельєфів, мережі комунікацій і т. ін.), відповідні графам, як правило, планарним. А. с. базується на формалізмах та алгоритмах теорії графів і звичайно включає пошук найкоротшого шляху або вибір оптимального маршруту між вузлами лінійної мережі.

А.33 АНАЛІЗ СУМІЖНОСТІ

анализ смежности

adjacency analysis, contiguity analysis 

Ідентифікація та вибір просторових об’єктів, суміжних з даним.

А.34 АНАЛІЗ СУСІДСТВА

анализ соседства

neighbourhood analysis

Просторово-аналітична операція пошуку об'єктів серед заданої їх множини, що мають спільні точки або найближче розташовані один до одного або деякого заданого.

А.35 АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА КАРТ

анализ и оценка карт

map analysis and evaluation

Дослідження властивостей та якості картографічних творів, їх придатності для вирішення будь-яких задач. Критеріями при цьому виступають: доцільність вибраного масштабу та картографічної проекції, достовірність карти та її наукова обґрунтованість, повнота змісту, геометрична точність планового та висотного положення об'єктів, логічність легенди, якість оформлення карти, якість друку і т. ін. Узагальненим, інтегральним критерієм оцінки є надійність карти.

А.36 АНАЛІТИЧНА КАРТА

аналитическая карта

analytical map

Карта, що показує неузагальнені чи мало узагальнені показники якого-небудь явища (наприклад, карта температур) або тільки окремі сторони об'єкта (наприклад, карта експозиції схилів рельєфу).

А.37 АНАМОРФОВАНА КАРТА

анаморфированная карта

anamorphose map

Топологічно трансформована, непросторово-подібна карта (іноді називається картоїдом), до рівняння проекції якої, окрім географічних координат, входить і сам показник, що картографується.

А.38 АНАСТИГМАТ

анастигмат

anastigmatic

Об'єктив, практично вільний від усіх видів аберацій оптичних систем, у тому числі, астигматизму.

А.39 АНОТАЦІЯ

аннотация

annotation

Сукупність текстових, цифрових, символьних, графічних та інших елементів, що розміщуються всередині або поза полем картографічного зображення, тобто допоміжного оснащення карт чи іншої графіки в ГІС, включаючи географічні назви, назву карти, легенду, чисельний і лінійний масштаби, стрілку-покажчик "північ-південь", рамки карти, картографічну або кілометрову сітку.

А.40 АНТИКЛИНАЛЬ

антиклиналь

anticline

Складка шарів гірських порід, яка повернута опуклістю вгору. При цьому верхні шари утворені більш молодими породами, ніж ті, що розташовуються нижче.

А.41 АПАРАТНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

аппаратное обеспечение

hardware

Технічне устаткування системи оброблення інформації (на відміну від програмного забезпечення, процедур, правил та документації), що включає комп'ютер та інші механічні, магнітні, електричні, електронні і оптичні периферійні пристрої або аналогічні прилади, які працюють під її керуванням або автономно, а також будь-які пристрії, що необхідні для функціювання системи (наприклад, GPS-апаратура, електронні картографічні прилади, геодезичні пристрії). Загальна організація взаємозв'язку елементів А. з. обчислювальних систем називається архітектурою, сукупність функціональних частин - конфігурацією системи.

А.42 АПВЕЛІНГ

апвелинг

upwelling

Квазістаціонарне підняття вод океанів та морів, інтенсивність якого залежить від розподілу температур за глибиною.

А.43 АПЕРТУРА

апертура

aperture 

1. В оптико-електроніці: діючий отвір (незакрита корисна площа) оптичної системи, через який світлові промені потрапляють на приймальну площадку фотоперетворювача технічного засобу ДЗЗ. Внаслідок проявлення ефектів дифракції і віньєтування променів А. є завжди менша, ніж реальна площа отвору;

2. В радіолокації: А. - це розкрив, або випромінююча чи приймаюча поверхня антени (іноді - довжина).

А.44 АПЕРТУРА СИНТЕЗОВАНА

апертура синтезированная

synthetic aperture

Штучно утворена апертура, яка за своїми розмірами може значно перевищувати площу (довжину) реальної антени. В технічних засобах ДЗЗ збільшення розміру апертури досягається завдяки спеціальному алгоритму приймання та оброблення радіолокаційних сигналів у процесі руху повітряного або космічного ЛА. Див. ще  Р.5

А.45 АПЛАНАТ

aпланат

aplanat lens

Об'єктив, що складається з двох ахроматичних лінз. А. виправлений у відношенні сферичної та хроматичної аберацій і дисторсії, але у ньому не усунутий (хоч і значно послаблений) астигматизм.

А.46 АПЛЕТ

апплет

applet 

Програмний модуль, який виконується всередині іншої програми, наприклад, як додаток.

А.47 АПОГЕЙ ОРБІТИ КОСМІЧНОГО АПАРАТА

апогей орбиты космического аппарата

аpogee 

Точка максимального віддалення КА від центру Землі під час його руху на орбіті.

А.48 АПОДИЗАЦІЯ

аподизация

apodization

Дія над оптичною системою, яка приводить до зміни розподілу інтенсивності в дифракційному зображенні світлової точки. Вільна від аберацій оптична система дає зображення точки у вигляді рядку концентричних темних і світлих кілець. При А., утворюючи за допомогою оптичного фільтра відповідний розподіл амплітуд і фаз на зіниці оптичної системи, штучно послаблюють світлову хвилю на периферійних ділянках, усуваючи найближчі до центра одне-два світлих кільця.

А.49 АПОХРОМАТ

aпохромат

apochromatic

Об'єктив, у якому виправлені сферична і сферохроматична аберації. Остаточна хроматична аберація у А. менш, ніж у ахроматів.

А.50 АПРОКСИМАЦІЯ

аппроксимация

approximation

1. Визначення функції, яка найбільш точно описує залежність між двома або більше вимірюваними величинами;

2. Заміщення одних математичних об'єктів іншими, у певному смислі близькими до вихідних. А. дозволяє досліджувати числові характеристики та якісні властивості об'єкта, зводячи задачу до вивчення більш простих або більш зручних об'єктів, характеристики яких легко обчислюються або властивості яких вже відомі. Методи А. в тривимірному просторі входять до складу інструментарію картографічного методу дослідження, застосовуються при обробленні цифрових моделей рельєфу, можуть бути використані в комплексі з іншими операціями просторового аналізу в ГІС.

А.51 АРЕАЛ

ареал

areal

1. Територія поширення об’єктів певного класу;

2. Умовний знак на картах, що позначає відповідну територію поширення; 3. Множина значень, які можуть бути присвоєні деякій величині в програмі, виходячи з призначення і конкретних умов використання програми.

А.52 АРТЕФАКТ

артефакт

аrtefact 

Штучне спотворення. Спотворення зображення, яке виникає в результаті його оброблення, наприклад, після фільтрації з метою зниження рівня шуму в зображенні. Іншим прикладом А. є елайзинг.

А.53 АРХІВУВАННЯ

архивирование

archiving

1. Розміщення даних в архів на носіях (магнітних, магнітооптичних і т. ін.) для збереження;

2. Стиснення файла за допомогою спеціальних програм-пакувальників з ціллю економії пам'яті і збереження резервної копії (копій) на носії - флопі-диску, лазерному диску і т. п.

А.54 АТЕСТУВАННЯ

аттестация

certification

Процедура визначення рівня кваліфікації співробітника, учня або іншої людини, встановлення відповідності чиєї-небудь кваліфікації.

А.55 АТЛАС

атлас

atlas, geographical atlas

Систематичний збірник карт, виконаних за єдиною програмою і виданих у вигляді книги або набору листів. Внутрішня єдність А. забезпечується співставимістю, взаємодоповненням і ув'язкою карт і розділів, доцільним вибором проекцій і масштабів, узгодженою системою умовних позначень і єдиним дизайном.

А.56 АТМОСФЕРА

атмосфера

athmosphere

1. Газова оболонка, що оточує Землю і обертається разом з нею під дією сили тяжіння. Склад її біля поверхні Землі: 78,1% азоту, 21% кисню, 0,9 % аргону, у незначних частках відсотка - вуглекислий газ, водень, гелій, неон та інші гази;

2. Позасистемна одиниця тиску.

А.57 АТРИБУТ

атрибут

attribute

Реквізит - властивість, якісна або кількісна ознака, що характеризує просторовий об'єкт (але не пов'язаний з його місцевизначенням) та асоційованa з його унікальним номером, або ідентифікатором. Масиви значень А. зазвичай надаються у формі таблиць засобами реляційних СУБД; класу А. при цьому відповідає ім'я стовпчика або поля таблиці. Для впорядкування, зберігання та маніпулювання атрибутивними даними використовуються засоби СУБД. У більш широкому значенні під А. розуміють будь-яку (як просторову, так й непросторову) властивість об'єкта; в цьому випадку відповідно говорять про просторовий або непросторовий А.

А.58 АФІННЕ ПЕРЕТВОРЕННЯ

аффиное преобразование

аffine transform

Взаємно-однозначне перетворення простору (координат) на себе, при якому трьом точкам, що лежать на одній прямій, відповідають три точки, що також лежать на одній прямій, а алгебраїчна лінія також переходить в алгебраїчну лінію того ж порядку. Будь-яке А. п. може бути отримано у вигляді комбінації таких перетворень, як зсув, змінювання масштабу, поворот, зсув і відображення.

А.59 АХРОМАТ

aхромат

achromatic lens

Об'єктив, що складається з двох (збираючої та розсіювачої) лінз. Має незначну хроматичну аберацію. Але всі А. мають неусунутий астигматизм.