•  
   • Лялько В.І., Попов М.О., Федоровський О.Д., Воробйов А.І., Жолобак Г.М., Козлов З.В., Мичак А.Г., Сахацький О.І., Станкевич С.А., Філіпович В.Є., Шпортюк З.М. Застосування матеріалів багатоспектральної космічної зйомки при вирішенні задач природокористування // Космічні дослідження в Україні 2004-2006. Звіт ІКД НАНУ-НКАУ. – К.: КИТ, 2006. – С.14-21.

   • Shportyuk Z.M., Sakhatsky A.I., Sibirtseva O.N. Land cover classification in Ukrainian Carpathians using the MERIS Terrestrial Chlorophyl Index and Red Edge Position from Envisat Meris data. In. Proc. of Mid-Term Symposium ISPRS “ Remote Sensing: From Pixels to Processes”, Enschede, the Netherlands, 8-11 May 2006

   • Лялько В.И., Азимов A.T., Сахацкий А.И., Ходоровский А.Я., Шпортюк З.М., Сибирцева О.Н. Использование спутниковых данных и ГИС-технологий для оценки экологического состояния и природной пожароопасности лесов Чернобыльской зоны отчуждения // Учен. записки Таврического нац. ун-та им. В.И. Вернадского. География.– 2006.– Т. 19 (58).– № 1.– С. 105–117.

   • В.І.Лялько, З.М.Шпортюк, О.І.Сахацький, О.М.Сибірцева // Класифікація земного покриву Карпат з використанням наземного хлорофільного індекса та позиції червоного краю за даними відеоспектометра MERIS // Космічна наука і технологія. – 2006.T 12. № 4. С. 1-6.

   • Лялько В.І., Шпортюк З.М., Сахацький О.І., Сибірцева О.М. Класифікація покриву гірських районів з використанням наземного хлорофільного індекса та позиції червоного краю за даними відеоспектрометра MERIS. // Сборник тезисов. “Шестая Украинская конференция по космическим исследованиям”. - Крым, НЦУИКС, Евпатория, 3-10 сентября -2006. – С. 123

   • Сахацький О.І., Сибірцева О.М. Шпортюк З.М. Формування зображень на основі розрахунків вегетаційних індексів червоного краю за даними ENVISAT MERIS. // Сборник тезисов. “Шестая Украинская конференция по космическим исследованиям”. - Крым, НЦУИКС, Евпатория, 3-10 сентября -2006. – С. 124.

   • Сахацький О.І. Використання даних багатозональної та гіперспектральної супутникової зйомки різної розрізненності в інфрачервоному діапазоні для оцінки зволоженості земних покровів // Cборник тезисов. Шестая Украинская конференция по космическим исследованиям. Крым, НЦУИКС, Евпатория, 3-10 сентября 2006. - К.:ИКИ НАНУ-НКАУ. – 2006.- С. 121.

   • Азімов О.Т. Пошуки пасток вуглеводнів неантиклінального типу з використанням дистанційних технологій // Cборник тезисов. Шестая Украинская конференция по космическим исследованиям. Крым, НЦУИКС, Евпатория, 3-10 сентября 2006. - К.:ИКИ НАНУ-НКАУ. – 2006.- С. 132.

   • Лялько В.І., Воробйов А.І., Шульга В.І. Прямые поиски нефти и газа на шельфе и спутниковые технологии. // Cборник тезисов. Шестая Украинская конференция по космическим исследованиям. Крым, НЦУИКС, Евпатория, 3-10 сентября 2006. - К.:ИКИ НАНУ-НКАУ. – 2006.- С. 139.

   • Лялько В.І., Сахацький О.І., Жолобак Г.М., Греков Л.Д. Оцінка площі та стану сходів озимих культур за допомогою знімків MODIS/TERRA та SPOT XI (на прикладі Київської області) // Cборник тезисов. Шестая Украинская конференция по космическим исследованиям. Крым, НЦУИКС, Евпатория, 3-10 сентября 2006. - К.:ИКИ НАНУ-НКАУ. – 2006.- С. 140.

   • Сахацький О.І. Застосування супутникових даних для вирішення задач водообміну у геосистемах // Доповіді НАН України, 2006. N 4, c. 118 – 126.

   • Безкровний В.В., Оголенко В.С. Застосування методів непараметричної статистики при використанні матеріалів космічних зйомок. - //ДАН України. № 12, 2005. – с. 107-113.

   • Станкевич С.А., Оголенко В.С., Козлова А.О. Алгоритм геореференціювання цифрових космічних знімків та оцінки просторової точності за системою опорних точок. - //ДАН України. № 8, 2005. – с. 161-167.

   • Парпан В., Шпарик Ю., Лялько В., Сахацький О., Жолобак Г., Киселюк О. Космічні знімки Українських Карпат // Лісовий і мисливський журнал. – 2006.- № 3.- С.13.

   • Косовець О.О. , Колінько Г.С., Сахацький О.І., Сидорова Н.П., Соколов В.В., Федоренко Т.М. Створення векторних карт за супутниковими даними для обладнання робочого місця оператора на Гідрометеорологічній станції Баришівка // Праці Центральної геофізичної обсерваторії. – Київ.: Інтерпрес ЛТД.- 2006 р. – Вип. 2 (16).- с.65 – 70.

   • Грушка І.Г., Бедратенко В.Т., Сахацький О.І., Сидорова Н.П., Соколов В.В., Федоренко Т.М. Використання приладу ВПГ-4 для перевірки супутникових даних при гідро екологічних дослідженнях// Праці третьої всеукраїнської наук конф. “ Гідрологія, гідрохімія , гідро екологія”, 15-17 листопада 2006 р. - Київ.:2006 р. с.16.

   • Кичка О.А. У землях ста вітрів, країні тисячі вогнів (П’ята міжнародна конференція з геології та нафтогазового потенціалу Каспійського та Чорного морів) // Геолог України, № 1, 2006. – С. 9-11.

   • Кичка О.А. Московська конференція з проблем дегазації Землі // Геолог України, № 2, 2006. – С. 8-10.

   • Кичка О.А. Відень. 68-ма конференція EAGE // Геолог України, № 3, 2006. – С. 3-4.

   • Кичка А.А. О механизмах ювенильного нефтегазообразования. // Тез. Межд. конф. Дегазация Земли: геофлюиды, нефть, газ, парагенезы в системе горючих ископаемых. М.: “ГЕОС”.- 2006 - С. 308-311.

   • Hafych L.F., Kitchka A.A., and Gafych O.I. Shallow Gas of The Ukrainian Transcarpathian: Its Status Quo and Exploration Perspectives (P174)// Abs. and Program CD-ROM. 68th EAGE Conf., Vienna, 12-15 June, 2006. -11 pр.

   • Цикл статей Вікіпедії, присвячених абіогенному походженню нафти та персоналій щодо наукового доробку В.Б.Профір’єва, М.О.Кудрявцева, Е.Б.Чекалюка, Георгія Бойка, Григорія Доленка, Віктора Лінецького та Петра Кропоткіна (англ.),
    http://en.wikipedia.org/wiki/Abiogenic_petroleum_origin,
    http://en.wikipedia.org/wiki/Emmanuil_B._Chekaliuk

   • Лялько В.І. Виступ на Загальних зборах НАН України 5 травня 2006 р. // Вісник НАН України, № 7, 2006. – С. 46-48.

   • Лялько В.І. Наша наука не занепала, а живе й розвивається, даючи фундаментальну й прикладну віддачу // Трибуна, 5-6/2006. – С. 17-18.

   • Лялько В.І. Що передаємо майбутньому (Погляд шістдесятника з виднокола ХХІ століття) // Вісник НАН України, № 9, 2006. – С. 70-74.

   • Лялько В.І. Про внесок України до Міжнародної програми «Глобальний моніторинг довкілля та безпеки «GMES-Ukraine» // Учен. записки Таврического нац. ун-та им. В.И. Вернадского. География. – 2006. – т.19(58). – № 2.

   • Лялько В.И. Два года вместе с Серафимом Ивановичем Субботиным (о совместной работе в Отделении наук о Земле АН УССР в 1974-1976гг.) // Геофизический журнал, т. 28, № 3, 2006. – С. 164-166.

   • Лялько В.И. Прогнозирование климатических процессов в ХХІ столетии: взгляд из космоса // Матер. Междунар. науч. конф. «Фундамент. исслед. проблем естест. наук»: Севастополь, 2006. – 25 с. (электрон. версия).

   • Артеменко І.Г. Глобальні стратегії спостереження і моделювання клімату: шлях до забезпечення сталого регіонального розвитку // Матеріали міжнар. конференції «Довкілля - ХХІ». - Том ІІІ. – Дніпропетровськ: ІППЕ НАН України. – 2006. – С.4-5.

   • Yuriy V. Kostyuchenko, Zoltan Unger, A. Kozlova, I. Kopachevsky, Yu. Bilous Global Satellite Observations for Landscapes Sustainability Projection // Abstract of the international conf. “Environment - XXI”. – Vol.3. - - Dnipropetrovsk(Ukraine). - 2006. – P. 17-18.

   • Покрасс П.Д., Ющенко М.В., Костюченко Ю.В. Система прогнозування довгострокових ризиків ландшафтних пожеж в Україні за даними супутникової зйомки // Матеріали міжнар. конференції «Довкілля - ХХІ». -