Зміст статті

Наукові статті, надруковані в українських виданнях:

 1. Ermoliev Y., Ermolieva T., Havlik P., Mosnier A., Obersteiner M., Kostyuchenko Yu. V. Estimating global-local dynam ics of land use systems by downscaling from GLOBIOM model // in: Integrated Management, Security, and Robustness / edited by Zagorodny A.G., Yermoliev Yu.M., Bogdanov V.L. – Kiev, Akademperiodyka, 2014, pp. 228-242, ISBN 978-966-02-7376-4
 2. Filipovich V., Mychak A., Krylova G. Methodological foundations of use satellite data in monitoring urban landscape. Space research in Ukraine. 2012–2014 / Ed. O. Fedorov. — K.: Akademperiodyka, 2014. — P.101-105 ISBN 978-966-360-255-4
 3. Lischenko L.P., Pazinich N.V., Teremenko A. N. Use of multispectral satellite images for researches of landslide processes for the territory of Kyiv. Space research in Ukraine. 2012–2014 / Ed. O. Fedorov. — K.: Akademperiodyka, 2014. — P.106-109 ISBN 978-966-360-255-4
 4. Lyalko Vadym I., Kostyuchenko Yuriy V., Artemenko I., Movchan D., Yuschenko M.V. Regional climate variation a nalysis using satellite data aimed to risk assessment // in: Integrated Management, Security, and Robustness / edited by Zagorodny A.G., Yermoliev Yu.M., Bogdanov V.L. – Kiev, Akademperiodyka, 2014, pp. 243-252, ISBN 978-966-02-7376-4
 5. Shevchenko O., Vlasyuk O., Stavchuk I., Vakolyuk M., Il'iash O., Rozhkova A. “National Climate Vulnerability Assessment Ukraine“ (англійською) - Climate Forum East (CFE) and NGO Working Group on Climate Change, 2014. – 71p. – Електронний доступ: http://www.climateforumeast.org/uploads/other/0/708.pdf
 6. Zagorodny A., Bogdanov V., Yermoliev Yu., Kostyuchenko Yu. Integrated Management, Security, and Robustness // in: Integrated Management, Security, and Robustness / edited by Zagorodny A.G., Yermoliev Yu.M., Bogdanov V.L. – Kiev, Akademperiodyka, 2014, pp. 176-179, ISBN 978-966-02-7376-4
 7. Азімов О.Т. Основні методологічні принципи дослідження особливостей будови земної кори дистанційними технологіями // Вісн. Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. Геологія. – 2014. – Вип. 1 (64). – С. 73–77.
 8. Азімов О.Т. Технологічна модульна схема оброблення–дешифрування–геологічної інтерпретації матеріалів аерокосмічних знімань // Геоінформатика. – 2014. – № 2. – С. 43–55.
 9. Азімов О.Т., Даргейко Л.Ф. Інформаційно-аналітичне забезпечення регіональної оцінки мінливості товщин відкладів, перспективних на пошуки вуглеводнів // Теоретичні та прикладні аспекти геоінформатики: Зб. наук. пр. – Вип. 11. – К.: ЦММ ІГН НАН України, 2014. – С. 43–58.
 10. Альперт С. І. Оцінка якості класифікації аерокосмічних зображень на основі матриці помилок та коефіцієнтів точності / С. І. Альперт // Математичні машини і системи. – 2014. – № 1. – С. 101–107.
 11. Альперт С.І. Аналіз методів відбору найбільш інформативних спектральних каналів для вивчення об’єктів дистанційного зондування / С. І. Альперт // Математичні машини і системи. – 2014. – № 2. – С. 71–77.
 12. Банна О.Л., Мішура Ю.С., Шкляр С.В. Наближення вінерівського процесу інтегралами від степеневих функцій зі сталим показником за дробовим броунівським рухом // Теорія ймовірностей та математична статистика, 2014.– Вип.90.– С.13-21.
 13. Ваколюк М.В. Вимірювання концентрації СО2 в атмосфері супутником GOSAT та наземними станціями // Екологічна безпека та природокористування. №14 - 2014.- ст. 41-52.
 14. Дугін С.С. Оцінка і вибір полігонів для наземної завірки інформації космічного геомоніторингу // Доповіді НАНУ, 2014. – №5.– С.87-95.
 15. Дудар Т.В., Ведмеденко І.В., Станкевич С.А. Аналіз антропогенних змін ландшафту в районі Смолінської шахти Кіровоградської області із застосуванням космічних зйомок // Екологічна безпека та природокористування, 2014.– Вип.15.– С.40-45.
 16. Дудар Т.В., Станкевич С.А., Тимошенко Я.О., Бугера М.А. Дистанційне картування змін ландшафтів під впливом антропогенного навантаження в районі видобування урану // Збірник наукових праць “Техногенно-екологічна безпека та цивільний захист”, 2014.– Вип. № 6.– Київ: Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України.– С.82-88.
 17. Ермольев Ю., Ермольева T., Хавлік П., Монер A., Оберштайнер М., Костюченко Ю. Використання рекурсивного алгоритму зміни розмірності для вивчення різномасштабних змін землекористування в моделі Globiom // в кн.: Комплексне управління, безпека і робастність / під ред. Загородній А.Г., Єрмольєв Ю.М., Богданов В.Л. – Київ, 2014, сс. 62-76, ISBN 978-966-02-7376-4
 18. Загородній А.Г., Богданов В.Л., Єрмольєв Ю.М., Костюченко Ю.В. Комплексне управління, безпека і робастність // в кн.: Комплексне управління, безпека і робастність / під ред. Загородній А.Г., Єрмольєв Ю.М., Богданов В.Л. – Київ, 2014, сс. 6-9, ISBN 978-966-02-7376-4
 19. Крилова Г.Б. Моніторинг формування і розвитку теплового острова міста Києва // Український журнал дистанційного зондування Землі. №2, 2014, С.35-37 [Електронний ресурс], Режим доступу: www.ujrs.org.ua Online ISSN: 2313-2132
 20. Крилова Г.Б., Філіпович В.Є. Застосування ГІС-ДЗЗ при картографуванні та моніторингу екостану урбанізованих територій // Національне картографування: стан, проблеми та перспективи розвитку. Збірник наукових праць. - К.: ДНВП "Картографія", 2014. Вип.6. – С.122с. ISBN 978-617-670-507-9.
 21. Лішенко Л.П. Дослідження ландшафтної структури в межах Шацького аерокосмічного полігону з використанням супутникових зображень різного просторового розрізнення // Матеріали Міжнародної наук.-практ. конференції до 30 –річчя створення Шацького національного природного парку. Національні природні парки–минуле, сьогодення, майбутнє (Світязь, 23-25 квітня 2014 р.) К: ЦП «Компринт» 2014 С.61-68 ISBN 978-617-7144-85-3
 22. Ліщенко Л.П. Якісні причинно-наслідкові зв’язки між покладами гіпсоангідриту та характеристиками грунтово-рослинного покриву за дистанційними матеріалами // Збірник наукових праць 13 Міжнародної науково – практична конференції „Сучасні інформаційні технології управління екологічною безпекою, природокористуванням, заходами в надзвичайних ситуаціях” 29 вересня -3 жовтня 2014р. Київ, Пуща-Водиця, 2014. С.134-138 ISBN 978-966-8126-92-5.
 23. Ліщенко Л.П. , Пазинич Н.В., Теременко О.М. Використання багатозональних космічних знімків при дослідженні зсувних процесів на території Києва // Космічні дослідження в Україні. 2012-2014. / Ред.: О. П. Федоров; ІКД НАНУ та ДКАУ. - К.: Академперіодика, 2014. –С. 112-115. ISBN 978-966-360-254-7
 24. Ліщенко Л. П.,. Пазинич Н. В,. Теременко О. М. Дослідження зсувних процесів на території м Києва в режимі дистанційного моніторингу // Український журнал дистанційного зондування Землі. №2, 2014, С.18-28 [Електронний ресурс], Режим доступу: www.ujrs.org.ua Online ISSN: 2313-2132
 25. Ліщенко Л., Філіпович В., Мичак А., Пазинич Н., Теременко О. Критерії та методи оцінення екологічного стану міських територій з застосуванням аерокосмічної інформації // Вісник Львівського університету. Серія географічна. 2014. Випуск 48. C. 39-47. ISSN 2078-6441.
 26. Лялько В.І., Азімов О.Т., Яковлєв Є.О. Комплексування дистанційних і гідрогеологічних даних для оцінки ризику утворення гідравліко-фільтраційного зв’язку між геоструктурами у процесі видобутку сланцевого газу // Укр. журн. дистанційного зондування Землі. – 2014. – Вип. 2. С. 38-40. [режим доступу - http://ujrs.org.ua/ujrs/index ]
 27. Лялько В.І., Азімов О.Т., Яковлєв Є.О. Аерокосмічні та гідрогеологічні методи вирішення задач екологічної безпеки при видобутку сланцевого газу в Україні // Укр. журн. дистанційного зондування Землі. – 2014. – Вип. 1. – С. 25–29. [режим доступу - http://ujrs.org.ua/ujrs/index ]
 28. Лялько В.І., Єлістратова Л.О., Апостолов О.А. Використання даних наземного та космічного моніторингу для аналізу сучасних змін клімату в Україні / Доповіді Національної Академії наук України. № 7.-2014, С. 109 – 115.
 29. Лялько В.І., Єлістратова Л.О., Апостолов О. Дослідження проблем посушливості на території України з використанням наземної та супутникової інформації // Український журнал дистанційного зондування Землі, №2, 2014, С. 18-28. [режим доступу - http://ujrs.org.ua/ujrs/index ].
 30. Лялько В.І., Шпортюк З.М., Сибірцева О.М., Дугін С.С. Дослідження гіперспектральних індексів червоного краю для визначення змін рослинного покриву над нафтовим родовищем за даними спектрометричної зйомки // Геол. журнал,-2014.- №3 (384).-С. 95 - 103.
 31. Лялько В.І., Шпортюк З.М., Сибірцева О.М., Дугін С.С. Застосування гіперспектральних індексів для визначення змін трав’яного покриву за даними спектрометричної зйомки // Доповіді НАН України.-Київ,-2014.- №4.-С. 105 -111.
 32. Лялько В.І., Шпортюк З.М., Сахацький О.І., Сибірцева О.М. Класифікація земного покриву Карпат з використанням наземного хлорофільного індексу та позиції червоного краю за даними відеоспектрометра MERIS // Український журнал дистанційного зондування Землі, №1, 2014, [режим доступу - http://ujrs.org.ua/ujrs/index ]
 33. Лялько В.І., Костюченко Ю.В., Артеменко І.Г., Мовчан Д.М., Ющенко М.В. Вивчення регіональних кліматичних змін за даними супутникових спостережень в задачах оцінки ризиків // в кн.: Комплексне управління, безпека і робастність / під ред. Загородній А.Г., Єрмольєв Ю.М., Богданов В.Л. – Київ, 2014, сс. 77-86, ISBN 978-966-02-7376-4
 34. Лялько В.І., Попов М.О., Козлова А.О., Ліщенко Л.П., Сахацький О.І., Станкевич С.А., Дугін С.С., Ющенко І.О., Пікулік В.І. Роль і місце Шацького національного природного парку у розвитку ДЗЗ в Україні // Національні природні парки – минуле, сьогодення, майбутнє. Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. до 30-річчя Шацького національного природного парку. К.: ЦП «КОМПРИНТ», 2014. – С. 61 - 68.
 35. Лялько В.И., Попов М.А., Станкевич С.А., Зелык Я.И., Черный С.В. Полигоны ДЗЗ в Украине: современное состояние и направления дальнейших исследований и разработок // Український метрологічний журнал, 2014.– № 2.– С.15-26.
 36. Лялько В.І., Сахацький О.І., Жолобак Г.М., Шпортюк З.М., Сибірцева О.М., Дугін С.С., Апостолов О.А. Застосування багатоспектральних супутникових зйомок та наземного спектрометрування для моніторингу заболочених територій Західного Полісся (на прикладі національного природного парку «Прип'ять-Стохід») // Національні природні парки – минуле, сьогодення, майбутнє. Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. до 30-річчя Шацького національного природного парку. К.: ЦП «КОМПРИНТ», 2014. – С. 403-407.
 37. Мичак А. Г., Філіпович В. Є., Кудряшов О. І. Оцінка екологічної безпеки звалищ твердих побутових відходів за матеріалами космічних зйомок // Поводження з відходами в Україні: законодавство, економіка, технології: збірка матеріалів Національного форуму «Поводження з відходами в Україні: законодавство, економіка, технології» (Київ, 4-5 листопада 2014 р.). - К. : Центр екологічної освіти та інформації, 2014. - С.70-72 ISBN 978-966-8670-98-5
 38. Попов М.О., Семко І.Д., Козак І. Оцінювання індексу листкової поверхні за даними авіаційної лідарної зйомки // Екологічна безпека та природокористування.– 2014.– Вип.15.– С.126-139.
 39. Попов М.А., Станкевич С.А., Зелык Я.И., Шкляр С.В., Семенив О.В., Дугин С.С., Жуков Б.С. Оценивание спектральной чувствительности многоспектральной съёмочной аппаратуры спутниковой системы “Сич-2” по наземным спектрометрическим измерениям // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. 2014. Т. 11. № 2. С. 152-164.
 40. Попов М.О., Топольницький М.В. Классификация объектов на многоспектральных / гиперспектральных аэрокосмических изображениях на основе теории свидетельств Демпстера-Шейфера // Математичні машини і системи, 2014.– № 1.– С.58-69.
 41. Сахацький О.І., Станкевич С.А. Космічна Україна допомагає ядерній Фукусімі // Український журнал дистанційного зондування Землі, № 1, 2014, [режим доступу - http://ujrs.org.ua/ujrs/index ]
 42. Семко І.Д. Порівняльний аналіз методів автоматизованого виділення окремих дерев у лісовому масиві за даними лазерно-локаційного знімання // Вісник геодезії та картографії, 2014.– № 4.– С.31-37.
 43. Соколовська А. В. Деякі методи використання матеріалів космічної зйомки для оцінки і прогнозу сталого розвитку міських територій (на прикладі міста Києва) / А. В. Соколовська, член-кореспондент НАН України О. Д. Федоровський // Доповіді Національної академії наук України. – 2014. – № 8. – С. 102–111.
 44. Сталий розвиток національного господарства: еколого-економічна концепція / За ред. О.І. Маслак.– Кременчук: ПП Щербатих, 2014.– 256 с.
 45. Станкевич С.А., Буніна А.Я., Чепурний В.С. Оцінка можливості інтеграції геолого-геофізичних та дистанційних геопросторових даних для картування рудоперспективності територій // Збірник наукових праць “Техногенно-екологічна безпека та цивільний захист”, 2014.– Вип. № 6.– Київ: Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України.– С.53-59.
 46. Станкевич С.А., Пестова І.О. Геоінформаційний сервіс оброблення даних для оцінювання рослинності урбанізованих територій // Вісник геодезії та картографії, 2014.– № 3.– С.23-26.
 47. Станкевич С.А., Титаренко О.В. Виділення осей синфазності на сейсмограмах за допомогою одновимірного перетворення Радона // Доповіді НАН України, 2014.– № 3.– С.115-118.
 48. Титаренко О.В. Використання дистанційних, геолого-геофізичних даних та даних наземного спектрометрування рослинності для уточнення контуру покладу вуглеводнів // Вісник геодезії та картографії, 2014.- № 3.- С.26-29.
 49. Титаренко О.В. Оперативне оцінювання геоекологічного стану м. Кривий Ріг за матеріалами дистанційного зондування Землі // Доповіді НАН України, 2014.- № 4.- С.115-118.
 50. Товстюк З. М., Єфіменко Т. А., Тітаренко О. В., Головащук О. П., Лазаренко І. В. Новітня розломно-блокова тектоніка Дніпровсько-Донецької западини // Український журнал дистанційного зондування Землі, 2014. - № 2. - С.3-14 [режим доступу - http://ujrs.org.ua/ujrs/index ]
 51. Томченко О.В. Використання методу багатокритеріальної оптимізації матеріалів ДЗЗ та наземних даних для оцінки екологічного стану Київського водосховища / О.В. Томченко / Екологічна безпека та природокористування: Зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Київ. Нац. ун-т буд-ва і архіт., НАН України, Ін-т телекомунікацій і глобал. інформ. простору; редкол.: О.С.Волошкіна, О.М.Трофимчук ( голов.ред.) [ та ін.]. — К., 2014. — Вип. 15. — С. 31-39
 52. Томченко О.В. Комплексна оцінка екологічного стану водойм на основі космічної інформації дистанційного зондування Землі ( на прикладі оз.Світязь та верхів’я Київського водосховища) / О.В. Томченко, Л.В. Підгородецька, О.Д. Федоровський / Гідроакустичний журнал (Проблеми, методи та засоби досліджень Світового океану): Зб. наук. пр. — Запоріжжя: НТЦ ПАС НАН України, 2013. — № 10. — С. 111-117.
 53. Федотов Б.Н., Станкевич С.А. Методика построения рабочих областей параметров “разрешающая способность – дальность действия” радаров с синтезированной апертурой // Радиоэлектронные и компьютерные системы, 2014.– № 1(65).– С.7-12.
 54. Філіпович В.Є., Мичак А.Г., Крилова Г.Б. Методичні засади застосування супутникової інформації при моніторингу урбанізованих ландшафтів. Космічні дослідження в Україні. 2012—2014 / Ред.: О. П. Федоров; ІКД НАНУ та ДКАУ. - К.: Академперіодика, 2014. –С.107-111. ISBN 978-966-360-254-7
 55. Філіпович В.Є., Крилова Г.Б. Дослідження теплового поля м. Києва за даними космічного зондування в ІЧ-діапазоні, як складової аналізу екологічного стану урбанізованої території // Збірник наукових праць 13 Міжнародної науково – практична конференції „Сучасні інформаційні технології управління екологічною безпекою, природокористуванням, заходами в надзвичайних ситуаціях” 29 вересня -3 жовтня 2014р. Київ, Пуща-Водиця, 2014. С.16-28 ISBN 978-966-8126-92-5
 56. Ходоровский А.Я., Апостолов А.А. Анализ зависимости количества выделяемых систем линеаментов от ширины интервала группирования / Доповіді Національної Академії наук України. № 9.-2014, с. 79 – 85.
 57. Шевченко O., Власюк О., Ставчук И., Ваколюк М., Ильяш О., Рожкова А. “Оценка уязвимости к изменениям климата: Украина” (російською) - Климатический форум восточного партнерства, Рабочая группа общественных организаций по изменению климата, 2014 – 71ст.
 58. Шевченко O., Власюк О., Ставчук І., Ваколюк М., Ільяш О., Рожкова А. “Оцінка вразливості до зміни клімату: Україна” (українською) - Кліматичний форум східного партнерства, Робоча група громадських організацій зі зміни клімату, 2014. – 71ст. Електронний доступ: http://climategroup.org.ua/wp-content/uploads/2014/07/ukraine_cc_vulnerability.pdf