• Сахацький О.I., Лялько В.I., Азімов О.Т. та ін. Використання багатозональних космiчних знiмкiв з метою вивчення рослинностi у зонi вiдчуження ЧАЕС// Новi методи в аерокосмiчному землезнавствi: Методичний посібник по тематичній інтерпретації матеріалів аерокосмічних зйомок.- Київ.- 1999.- С.105-113.

 • Теременко О.М., Лялько В.І., Федоровський О.Д., Рябоконенко О.Д. Екологічна інтерпретація космічних зйомок міських агломерацій// Нові методи в аерокосмічному землезнавстві:.Методичний посібник по тематичній інтерпретації матеріалів аерокосмічних зйомок. - Київ. - 1999.- С.156-162.

 • Лялько В.І., Азімов О.Т., Сахацький О.І., Ходоровський А.Я. Застосування ГІС-технологій для вивчення екології лісових масивів за багатозональними космічними знімками (на прикладі зони відчуження ЧАЕС).// Матеріали конф. "ГІС-Форум-99. ГІС-Асоціація України" (Київ, 9-11 лист. 1999 р.).- Київ.- 1999. - С.174-179.

 • Лялько В.I., Сахацький О.I., Азімов О.Т. та ін. Класифікація лісових масивів території зони відчуження за типами рослинних угруповань за матеріалами багатозональної космічної зйомки// Матеріали науково-практичної конференції "Наука. Чорнобиль 98".- Київ.- 1999.- С.88-89.

 • Лялько В.И., Федоровский А.Д., Костюченко Ю.В., Кувшинов А.Ю. Ландшафтно-системный подход при дешифрировании аэрокосмических изображений земной поверхности// Доповіді НАН України.- 1999.- №4.- С.135-138.

 • Нові методи в аерокосмічному землезнавстві: Методичний посібник по тематичній інтерпретації матеріалів аерокосмічних зйомок / Відп. ред. В.І. Лялько. - Київ, 1999.- 263 с.

 • Лялько В.І., Ходоровський А.Я., Сахацький О.І. та ін. Розрахунок водно-радіаційного балансу для північно-західної частини водозбору Прип'ятської осушувальної системи// Матеріали науково-практичної конференцї "Наука. Чорнобиль-98". - Київ.- 1999. - С. 123-133.

 • Лялько В.І. Сучасний стан космічного землезнавства і перспективи його розвитку// Нові методи в аерокосмічному землезнавстві: Методичний посібник по тематичній інтерпретації матеріалів аерокосмічних зйомок. - Київ, 1999. - С.6-18.

 • Лялько В.И., Костюченко Ю.В., Перерва В.М. Теоретико-методические основы и результаты поисков газовых месторождений на шельфе Черного моря с использованием материалов космических съемок// Геология и полезные ископаемые Черного моря.- Киев.- 1999.- С. 32-39.

 • Лялько В.И., Ходоровский А.Я., Сахацкий А.И. Экологический мониторинг окружающей среды по многозональным космическим снимкам// Космічна наука і технологія. - 1999. - Т.5.- №4.- С.1-3.

 • Lyalko V.I. et al.Geosystem energy-mass exchange modeling for ecological monitoring by use of remote sensing data.// Proceedings of the EARSel Simposium (Basel, Switzerland, Sept. 4-6, 1999).- A.A.Balkema; Roterdam; Broukfild.- 1999.- PP.91-98.

 • Федоровский А.Д., Суханов К. Ю., Якимчук В.Г. К вопросу оценки космических снимков для дешифрирования природных ландшафтовю // Космічна наука і техника -1999. -Т 5., №1. -С. 24-31.

 • Лялько В.И., Федоровский А.Д., Костюченко Ю.В., Кувшинов А.Ю. Ландшафтно-системный подход при дешифрировании аэрокосмических изображений земной поверхности. // Доповіді национальной академии наук. -1999. - №4. - С. 135-138.

 • Федоровский А.Д., Сиренко Л.А., Ходоровский А.Я., Рябоконенко А.Д. Использование космической информации для контроля состояния водных объектов чернобыльской зоны. // Гидробиологический журнал. - 1999. - Т. 35, № 4. - С. 3-11.

 • Федоровский А.Д. К вопросу дешифрирования космических снимков природных ландшафтов. // Космічна наука і технологія. -1999.- Т5., №.5/6.- С. 9-15).

 • Федоровський О.Д., Д'яченко Т.Н., Суханов К.Ю., Якимчук В.Г. Методічні аспекти класифікації аквальних ландшафтів в зоні шельфу. // Международная конференция Глобальная система наблюдений Черного моря. 30.09.1999. Ялта. - в печати.

 • Федоровський О.Д. Про дешифрування космічних знімків природних ландшафтів // Нові методи в аерокосмічному землезнавстві.-К: ЦАКДЗ ІГН НАН України. - 1999.- С. 46-49.

 • Федоровський О.Д., Сіренко Л.Я., Якимчук В.Г. Використання космічних знімків для контролю водних об’єктів // Нові методи в аерокосмічному землезнавстві.- К.:ЦАКДЗ ІГН НАН України. - 1999.- С. 143-148.

 • Теременко О.М., Лялько В.І., Федоровський О.Д., Рябоконенко О.Д. Екологічна інтерпритація космічних зйомок міських агломерацій// Нові методи в аерокосмічному землезнавстві.- К.:ЦАКДЗ ІГН НАНУ.- 1999.

 • Теременко О.М., Лялько В.І., Федоровський О.Д., Рябоконенко О.Д. Екологічна інтерпретація космічних зйомок міських агломерацій. // Нові методи в аерокосмічному землезнавстві. - К:ЦАКДЗ ІГН НАН України - 1999.- С. 143-148.

 • Мичак А.Г., Кудряшов О.І. Кільцеві структури Українських Карпат — новий напрямок нафтопошукових робіт (на прикладі Дрогобицької структури)// Нові методи в аерокосмічному землезнавстві.- К.:ЦАКДЗ ІГН НАНУ - 1999.

 • Філіпович В.Є. Основи комплексування аерокосмічних та газортутних досліджень при нафтогазопошукових роботах.// Нові методи в аерокосмічному землезнавстві.- К.:ЦАКДЗ ІГН НАНУ.- 1999. - С.211-221.

 • Федоровский О.Д., Суханов К.Ю., Якимчук В.Г. Просторово-частотний аналіз при дешифруванні космічних знімків водних ландшафтів. // Космічна наука і технологія.- 1999.- Т.5. -№ 4. - С. 44-45.

 • Dargeiko L.F., Sukhanov K.Yu., Fedorovsky M.A., Holchenkov V.A. Assetment of ecological state of water vegetation landscapes using a system method and aerospace data. // Ландшафт як інтегруюча концепція XXI сторіччя. Українське географічне товариство. Збірка наукових праць. - Київ-1999.- С.122-125.

 • Окрепкий Р.М., Видиборець M.Г., Тарангул Д.О. Aepокосмогеологічні та газортутні дослідження при вивченні нафтогазоносних структур північного борту ДДЗ.// Нафтова i газова промисловість.- 1999.- №2.-С.11-13.

 • Перерва В.М., Філіпович В.Є. Деякі теоретичні аспекти аерокосмогеологічних та атмогеохімічних досліджень при нафтогазопошукових роботах.// Мінеральні ресурси України. -Київ.- 1999.- №1. -С.7-9.

 • Ліщенко Л.П., Мичак А.Г., Теременко О.М. Екологічний стан природного середовища Нікопольського промислового вузла на основі матеріалів дистанційних зйомок.// Сборник научных трудов Национальной Горной академии Украины.- Днепропетровск.- 1999.- том 2. - №7. - С .46-48.

 • Ліщенко Л.П. Особливості вивчення ландшафтів на основі матеріалів дистанційних зйомок на прикладі Нікопольського промислового вузла.// Нові методи в космічному землезнавстві.-К.: ЦАКДЗ ІГН НАНУ - 1999. - С. 162-164.

 • Перерва В.М., Бусел Г.Ф., Архипов О.І., Філіпович В.Є. Нові супутникові технології у процесах пошуку, розвідки і розробки родовищ нафти і газу.// Космічна наука і технологія. - Київ.- 1999.-Т.5. - № 2-3. - С.31-33.

 • Недошовенко А.Й., Петрова Е.С., Рябчун Л.И., Гусынина Т.В., Лищенко Л.П., Седлерова О.В. Палеогеоморфологические условия осадконакопления верхневизейской песчано-глинистой толщи центральной части Днепровско-Донецкой впадины в связи с перспективами ее нефтегазоносности // журнал "Геоморфология"- М.- 1999.-№1.-С.42-49.

 • Тарангул О.Д. Становлення геологічного картографування на основі космічного методу досліджень в Україні: ретроспективний аналіз.// Український географічний журнал. -1999.- № 3. -С. 61-65.