• Азiмов О.Т. Структурно-тектонічні особливості полігонів із вивчення вертикального маcопереносу в Зоні відчуження (за даними аерофотозйомки і топографічних карт) / Геохімія та екологія: Зб. наук. пр. ІГНС НАН та МНС України.– К., 2004.– Вип. 9.– С. 55–58.

 • Азимов А.Т. Разломная тектоника бортовых зон центрального сегмента Днепровско-Донецкой впадины по данным комплексной интерпретации материалов дистанционных съемок и геолого-геофизических работ: (в связи с нефтегазоносностью) / Теоретичні та прикладні аспекти геоінформатики: Зб. наук. пр. в 2-х т.– К.: ЦММГНЗ ІГН НАНУ, 2004.– Т. 2.– С. 96–119.

 • Азiмов О.Т. Аерокосмогеологічні дослідження тектонічної будови території Чорнобильської Зони відчуження і прилеглого Коростенського масиву кристалічних порід: (проблема пошуку локальних ділянок, сприятливих для глибинної ізоляції радіоактивних відходів) // Геоінформатика.– 2004.– № 1.– С. 84–95.

 • Азiмов О.Т. Розломно-блокова структура бортових зон Дніпровсько-Донецької западини / Зб. наук. пр. УкрДГРІ.– К., 2004.– № 1.– С. 98–107.

 • Азiмов О.Т. Розломно-блокова будова і сучасна геодинаміка Вереснянської ділянки (за результатами дешифрування матеріалів аерокосмічних зйомок) // Доп. НАН України.– 2004.– № 6.– С. 107–112.

 • Азiмов О.Т. Про досвід геодинамічних досліджень платформних областей на підставі застосування даних дистанційного зондування Землі / Тез. Четвертой Украинской конф. по космическим исследованиям (19-26 сент. 2004 г., Крым, Понизовка).– Киев: ИКИ НАНУ-НКАУ, 2004.– С. 168.

 • Азiмов О.Т., Чепіль П.М., Шульга В.І. Особливості комп’ютерної обробки та геологічної інтерпретації даних багатозональних космознімків для шельфових зон / Нафта і газ України: Зб. наук. пр.: Матеріали 8-ої Міжнар. наук.-практ. конф. “Нафта і газ України – 2004” (Судак, 29 верес.-1 жовт. 2004 р.) у 2-х т.– Львів: “Центр Європи”, 2004.– Т. 1.– С. 31–34.

 • Азімов О.Т. Теоретико-методичні аспекти використання дистанційних аерокосмічних методів при вивченні геодинамічних процесів // Вісн. Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. Геологія.– 2004.– Вип. 29-30.– С. 88–93.

 • Азімов О.Т. Схема блокової структури Товстоліської ділянки (Коростенський плутон) з елементами сучасної геодинаміки за результатами дешифрування матеріалів дистанційного зондування Землі // Доп. НАН України.– 2004.– № 10.– С. 114–119.

 • Азімов О.Т., Греков Л.Д., Кучма М.Д., Трофимчук О.М. До питання створення інформаційно-аналітичної системи космічного моніторингу пірологічної ситуації територій // Екологія і ресурси.– 2004.– № 10.– С. 48–54.

 • Азімов О.Т. Оцінка сучасної геодинаміки територій дистанційними методами в контексті вирішення проблеми геологічної ізоляції небезпечних промислових відходів / Зб. наук. пр. УкрДГРІ.– К., 2004.– № 2.– С. 141–152.

 • Лялько В.И., Федоровский А.Д., Попов М.А., Воробйов А.И., Кичка А.А., Кононов В.И., Костюченко Ю.В., Лищенко Л.П., Мычак А.Г., Сахацкий А.И., Станкевич С.А., Ходоровский А.Я. Использование данных спутниковой съемки для изучения природоресурсных проблем // Космічні дослідження в Україні, 2002-2004. - К.: КИТ, 2004. - С. 7-14.

 • Lyalko V.I., Sakhatsky A.I., Zholobak G.M., Hodorovsky A. Ya. Methodical features of winter wheat yield forecasting using NOAA and LANDSAT-7 images in Ukraine // Abstract Book. Proc. of 24th EARSeL Symposium “New Strategies For European Remote Sensing”, IUC, Dubrovnik, Croatia, 25-27 May. - 2004. - Р. 59.

 • Lyalko V.I., Sakhatsky A.I., Hodorovsky A.Ya., Nilsson S., Shvidenko A.Features of the space control of forests of Ukraine and Siberia for an estimation of their state, fire risk and carbon cycle // Abstract Book. Proc. of 24th EARSeL Symposium “New Strategies For European Remote SensinG”, IUC, Dubrovnik, Croatia, 25-27 May. - 2004. - Р. 91.

 • Лялько В.І., Сахацький О.І., Жолобак Г.М., Греков Л.Д., Ходоровский А.Я., Соколов В.В., Ющенко М.В., Апостолов О.А., Сидорова Н.П. Оцінка стану посівів озимої пшениці в 2001-2003 рр. та прогноз її врожайності на 2004 р. на основі використання багатозональних знімків NOAA/AVHRR і LANDSAT-7 (на прикладі Київської області) // Cборник тезисов Четвертая Украинская конференция по космическим исследованиям. Крым. Понизовка, 19-26 сентября 2004. - К.:ИКИ НАНУ-НКАУ. – 2004.- С. 155.

 • Лялько В.И., Сахацкий А.И., Ходоровский А.Я., Апостолов А.А. Особенности использования многозональной космической съемки для исследования бореальних лесов и оценки круговорота углерода в природе // Cборник тезисов Четвертая Украинская конференция по космическим исследованиям. Крым. Понизовка, 19-26 сентября 2004. - К.:ИКИ НАНУ-НКАУ. – 2004.- С. 156.

 • Лялько В.І., Попов М.О., Подорван В.М., Сахацкий О.І. Класифікування природних об’єктів за матеріалами космічного багатоспектрального знімання на основі послідовного злиття даних. Методика та програмне забезпечення. // Cборник тезисов Четвертая Украинская конференция по космическим исследованиям. Крым. Понизовка, 19-26 сентября 2004. - К.:ИКИ НАНУ-НКАУ. – 2004.- С. 167.

 • Лялько В., Сахацький О., Жолобак Г. Космічні прогнози врожаїв // Рідна природа . – 2004. – N 1. – C. 81 – 83.

 • Лялько В.І., Сахацький О.І., Жолобак Г.М., Ходоровський А.Я. Дистанційний моніторинг спектральних змін посівів озимої пшениці в процесі онтогенезу рослин за даними багатозональної космозйомки // Онтогенез рослин у природному та трансформованому середовищі. Фізіолого-біохімічні та екологічні аспекти. Тези доповідей ІІ Міжнар. конф., Львів,Україна, 18-21 серпня 2004 р. – Львів: СПОЛОМ, 2004. – С.150.

 • Лялько В.І., Сахацький О.І., Шпортюк З.М., Сибірцева О.М. Оцінка точності результатів топографічної корекції даних космозйомки гірських територій в залежності від точності цифрової моделі рельєфу // Сборник тезисов. Четвертая Украинская конференция по космическим исследованиям. - Крым, Понизовка, 19-26 сентября –2004 - К.:ИКИ НАНУ-НКАУ, 2004. – С. 147.

 • Шпортюк З.М., Сибірцева О.М. Метод топографічної корекції даних багатозональних космознімків для класифікації лісового покриву гірських територій // Доповіді НАН України.- Київ,-2004.- №1.- С.123-125.

 • Азимов А.Т. Разломная тектоника бортовых зон центрального сегмента Днепровско-Донецкой впадины по данным комплексной интерпретации материалов дистанционных съемок и геолого-геофизических работ: (в связи с нефтегазоносностью) / Теоретичні та прикладні аспекти геоінформатики: Зб. наук. пр. в 2-х т.– К.: ЦММГНЗ ІГН НАНУ, 2004.– Т. 2.– С. 96–119.

 • Азiмов О.Т. Розломно-блокова будова і сучасна геодинаміка Вереснянської ділянки (за результатами дешифрування матеріалів аерокосмічних зйомок) // Доп. НАН України.– 2004.– № 6.– С. 107–112.

 • Азiмов О.Т. Про досвід геодинамічних досліджень платформних областей на підставі застосування даних дистанційного зондування Землі // Сборник тезисов. Четвертая Украинская конференция по космическим исследованиям. - Крым, Понизовка, 19-26 сентября 2004 - К.:ИКИ НАНУ-НКАУ, 2004. – С. 168.

 • Kitchka А.A., Kostyuchenko Yu.V. Microwave Radar Imagery in Marine Oil and Gas Exploration: Kerch Peninsula South Offshore Case Study // Scientific Session Abstracts, 32nd International Geological Congress. – Vol. 2 and CD-ROM.- Florence: 32nd IGS Publ. – 2004. – P. 941.

 • Kitchka А.A., Kostyuchenko Yu.V. Radar Imaging Data Applications to Hydrocarbon Prospecting in the South Kerch Offshore, Black Sea Basin // Abs. 66th EAGE Conference, Paper E031. –Paris: EAGE CD-ROM. – 2004. – 4 p.

 • Kitchka A., Nedosekova I., Kostyuchenko Yu., and Kalmykov I. Radar Imagery Applications to Oil And Gas Exploration Offshore Ukraine, Black Sea Basin // Abs. AAPG European Region Conf. with GSA. Official Program & Abs. Book. – Prague. - 2004. – P. 83.

 • Кичка А.А., Костюченко Ю.В., Калмыков И.А. Применение спутникового микроволнового зондирования для поиска морских месторождений нефти и газа (на примере южнокерченского шельфа Черноморского бассейна) // Тез. Междунар. конф. «Новые идеи в геологии и геохимии нефти и газа». - Москва: ГЕОС. - 2004 – С. 248-250.

 • Kitchka A. Juvenile petroleum pathway: From fluid inclusions via tectonics and outgassing to its commercial fields // Геолог України. – 2004. - № 2. – С. 37-47.

 • Кичка О. Очікуваний успіх паризької конференції EAGE // Геолог України. – 2004. - № 3. – С. 3-4.

 • Kitchka A. New Insights on the Black Sea Basin Tectonic Evolution Contribute to the Exploration Strategy // AAPG Int. Conf. Barcelona, 2003. – P.21.

 • Alexandre P., Saintot A., Wijbrans J., Stephenson R., Wilson M., Kitchka A., Chalot-Prat A. 40Ar/39Ar Dating of magmatic activities in the Donbas Foldbelt and the Scythian Platform (Eastern Europne) indicating a possible mantle plume source // Geophysical Research Abstract. – 2003.– Vol. 5, 01506, EGS 2003. – P.427-428.

 • Alexandre P., Saintot A., Wijbrans J., Stephenson R., Wilson M., Kitchka A., Chalot-Prat A. 40Ar/39Ar Dating of magmatic activities in the Donbas Foldbelt and the Scythian Platform (Eastern Europne) indicating a possible mantle plume source // Tectonics. - Vol.23, No. 5. - TC5002. – P.351-356.

 • Лялько В.І., Воробйов А.І., Шульга В.І., Ярошук П.Д. Прогноз нафтогазоносності Чорноморського шельфу на основі комплексування геофізичних та аерокосмічних методів // Нафта і газ України: Зб. наук. пр.: Матер. 8-ої Міжнар. наук.-практ. конф. “Нафта і газ України – 2004” (Судак, 29 верес.-1 жовт. 2004 р.) у 2-х т.– Львів: Центр Європи, 2004.– Т. 1.– С.184-185.

 • Лялько В.І., Воробйов А.І., Оголенко В.С., Ярошук П.Д. Изучение геофлюидодинамических процессов по данным космических съемок Северо-Восточной части Черного моря. // Тезисы докладов. Седьмая международная конференция. Новые идеи в геологии и геохимии нефти и газа. Актуальные проблемы геологи и геохимии нефти и газа. Москва, 25-29 мая 2004 г.- М.:МГУ, 2004. – С. 134-135.

 • Лялько В.І., Воробйов А.І., Оголенко В.С., Ярошук П.Д. Вивчення геофлюїдодинамічних процесів в північно-східній частині Чорного моря методами дистанційного зондування Землі в зв’язку з прогнозом нафтогазоносності // ДАН України. – 2004. - № 10. – С.130 –137.

 • Азiмов О.Т., Чепіль П.М., Шульга В.І. Особливості комп’ютерної обробки та геологічної інтерпретації даних багатозональних космознімків для шельфових зон // Нафта і газ України: Зб. наук. пр.: Матер. 8-ої Міжнар. наук.-практ. конф. “Нафта і газ України – 2004” (Судак, 29 верес.-1 жовт. 2004 р.) у 2-х т.– Львів: “Центр Європи”, 2004.– Т. 1.– С. 31–34.

 • Романенко А.Ю., Бомко О.І., Ледощук Б.О., Костенко А.І., Шульга В.І., Троцюк Н.К., Хухрянська О.М. Окремі аспекти сумісної дії опромінення щитовидної залози та солей важких металів на захворюваність дітей, евакуйованих з 30-км зони ЧАЕС / Довкілля та здоров’я (Environment & Health). - 2004.- №1 (січень-березень).- С. 59 – 62.

 • Кононов В.И., Станкевич С.А. Сравнительная оценка информативности цифровых аэрокосмических изображений высокого и низкого разрешения // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. - 2004.- Т.17(56).- № 2.- С. 88-95.

 • Станкевич С.А. Захаров О.Б. Можливості та перспективи розвитку довгофокусних фотографічних систем повітряної розвідки // Праці Наукового центру ВПС ЗС України.- Вип. 4.- Київ: НЦ ВПС, 2004.- С. 33-40.

 • Станкевич С.А. Статистичні моделі розділення класів об'єктів аерокосмічного моніторингу за цифровими зображеннями // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного центру оборонних технологій і воєнної безпеки України.- Київ: ННДЦ ОТіВБ, 2004.- С. 24-29.

 • Пономаренко С.О., Собчук О.М., Станкевич С.А. Тенденції створення розвідувального безпілотного літального апарату // Сучасний стан і перспективи розробки, виробництва і застосування безпілотних літальних апаратів в Україні. Тези доповідей конференції.- Київ: НЦ ПС, 2004.- С.37-38.

 • Попов М.О. Шляхи отримання видової космічної інформації високої просторової розрізненості в інтересах оборони // Зб. матеріалів науково-практичної конференції “Актуальні проблеми створення і застосування авіаційних та космічних систем”.- К.: НАО України, 2004. - С. 31-46.

 • Лялько В.І., Попов М.О., В.П. Зубко, О.Д. Рябоконенко Стан та перспективи розвитку дистанційних методів дослідження Землі в Україні. // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Сер. География. – 2004. - Т. 17, № 2. - С. 64-71.

 • Лялько В.І., Попов М.О. Про стан та актуальні проблеми підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів у галузі ДЗЗ. // Космічна наука і технологія. – 2004. - Т. 10, №2/3. - С. 114-120.

 • Лялько В.И., Попов М.А., Подорван В.Н., А.І. Сахацкий Методика классификации природних объектов на многоспектральных космических изображениях на основе последовательного слияния информации. // Сб. Материалов НПК “Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. Москва, 16-18 ноября 2004, - М.: ИКИ РАН. - С. 46.

 • Kostyuchenko Y. V., Yuschenko M., Bilous Y. Methodology and Strategy of the Natural Catastrophes Risk Assessment and Management using Remote Sensing Data: Case Study Upper Tisza Floods // Abstract Book. Proc. of 24th EARSeL Symposium“New Strategies For European Remote Sensing”, IUC, Dubrovnik, Croatia, 25-27 May. - 2004. – Р 135.

 • Словник з дистанційного зондування Землі (за ред. чл.-кор. НАН України В.І. Лялька та докт.техн. наук М.О. Попова). – К.:СМП “АВЕРС”, 2004. – 170 с.

 • ДСТУ 4220-2003 Дистанційне зондування Землі з космосу. Терміни та визначення понять. – К.:Держспоживстандарт України, 2003. – 18 с.

Лищенко Л.П., Рябоконенко С.А., Федоровский А.Д. Оценка геоэкологического состояния горнопромышленных территорий на основе ландшафтно-системного подхода и аэрокосмической информации. // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності, №2, 2004 — С. 5-10.

 • Теременко О.М. Дослідження геодинамічної напруги для прогнозування геолого-екологічних процесів за матеріалами космічних зйомок // Проблеми розробки і впровадження сучасних інформаційних технологій. Київ –Харків- Крим, 2004 — С.154-155.

 • Пазинич Н.В. Використання варіаційних принципів фізики при аналізі планової структури водотоків // Фізична географія і геоморфологія. — №46 —Т.2 — К. — 2004 — С.240-247

 • Пазинич Н.В Врахування функціональних особливостей Поліських ландшафтів при осушувальній меліорації. //Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. Період. наук. зб. — Т.6. — К.— 2004 — с.344-352.

 • Пазинич Н.В. Аналіз часової динаміки флювіальних процесів долини річки Прип’ять в районі м. Чорнобиль. — Україна: Географічні проблеми сталого розвитку. Збірник наук. праць. — Т.3. — К: Оборій, — 2004, С.204-207.

 • Пазинич Н.В., Пазинич В.Г., Вовчарик В.П. „Можливості прогнозу впливу експлуатації покладів вуглеводнів на оточуюче середовище на основі динаміки моделі „ поклад—земна поверхня.” // Фізична географія і геоморфологія. — №44. — К,. — 2004 — С.78-83

 • Пазинич В.Г. Про можливі причини зміни водності рік України. — Україна: Географічні проблеми сталого розвитку. Збірник наук. праць. —Т.3. — К: Обрій, — 2004, стор.6.

Товстюк З.М., Котляр О.Ю., Єфіменко Т.А. Попередні дані про індикаційні ознаки газовиділень на матеріалах космічної зйомки у Північно-Західному секторі Чорного моря // Нафтова і газова промисловість. - 2004.- №2.- С. 7 – 9.

 • Архіпова Т.О. Дослідження закономірності формування оптичних аномалій ландшафтів над покладами вуглеводнів.// Зб. ’’Нафта і газ України’’ (Матеріали 8-ої Міжнародної науково-практичної конференції “Нафта і газ України – 2004”, Судак, 29 вересня – 1 жовтня 2004 р.) т. 1.- К.- 2004.- С. 35 – 37.

 • Архіпова Т.О. Попередні результати геохімічних та дистанційних досліджень ландшафтів при розв`язанні нафтопошукових задач. // Ж. ”Пошукова та екологічна геохімія”, – 2004, – № 4, – С.77-80.

 • Перерва В.М ., Архипов А.И., Товстюк З.М., Ефименко Т.А., Седлерова О.В. Спутниковая информация в решении важнейших нефтегазогеологических задач топливно-энергетического комплекса Украины. // Международная конференция “60 лет развития методов дистанционного зондирования природных ресурсов: итоги и перспективы” / Сборник тезисов. – 1-5 июня 2004 года – Санкт-Петербург. – 2004 – С.196-199.

 • Котляр О.Е., Товстюк З.М., Ефименко Т.А., Седлерова О.В. К познанию причинно-следственных связей формирования полезного сигнала на космических изображениях для прогнозирования месторождений УВ на Азово-Черноморском шельфе // Тези доповідей 8-ої Міжнародної науково-практичної конференції “Нафта і газ України -2004”, – 29 вересня-1жовтня 2004 р. – Т.1. – Судак.-2004.- С.149-151.

Словник з дистанційного зондування Землі. – За ред. В.І. Лялько та М.О. Попова. – К.: СП “АВЕРС”, 2004. – 170 с.

 • В.І. Лялько, М.О. Попов Про стан та актуальні проблеми підготовки накових та науково-педагогічних кадрів у галузі дистанційного зондування Землі. - Космічна наука і технологія, 2004, т. 10, №2/3, с. 114-120.

 • В.И. Лялько, М.А. Попов, А.Д. Федоровский Использование данных спутниковой съемки для изучения природоресурсных проблем. – Сб. «Космічні дослідження в Україні, 2002-2004”, - К.: НКАУ, 2004, - с.7-14.

 • М.О. Попов, Т.В. Цимбал Правила та процедура сертифікації методик використання даних дистанційного зондування Землі при вирішенні тематичних задач. – Космічна наука і технологія, 2004, т. 10, №4, с. 104-112.

 • В.І. Лялько, М.О. Попов Інтеграція геоінформаційних, космічних та інтернет-технологій – основа об’єктивної, оперативної та вірогідної інформації про Землю. – Геоінформатика, 2004, №4, с. 63-69.

 • Кононов В.И., Станкевич С.А. Сравнительная оценка информативности цифровых аэрокосмических изображений высокого и низкого разрешения // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И.Вернадского, 2004.- Т.17.- № 2.- С.88-95.

 • Лялько В.И., Федоровский А.Д., Попов М.А., Воробьев А.И., Кичка А.А., Кононов В.И., Костюченко Ю.В., Лищенко Л.П., Мычак А.Г., Сахацкий А.И., Станкевич С.А., Ходоровский А.Я. Использование данных спутниковой съемки для изучения природоресурсных проблем // Космічні дослідження в Україні 2002-2004.- Київ: ІКД НАНУ-НКАУ, 2004.- С.7-14.

 • Оптико-електронна апаратура для картографування та огляду місцевості з літака / Мосов С.П., Пермяков А.В., Ребрін Ю.К., Соловйов А.В., Станкевич С.А.- Патент України на винахід № 66660 А, 2004.- 4 с.

 • Станкевич С.А. Аналіз принципів технічної реалізації та застосування зарубіжних авіаційних цифрових систем одержання зображень // Праці Наукового центру ВПС України.- Вип.7.- Київ: НЦ ВПС, 2004.- С.265-274.

 • Станкевич С.А. Статистичні моделі розділення класів об'єктів аерокосмічного моніторингу за цифровими зображеннями // Збірник матеріалів науково-практичної конференції “Актуальні проблеми військової екології”.- Київ: ННДЦ ОТ і ВБ України, 2004.- С.76-81.

 • Федоровский А.Д. Имитационная эколого-экономическая модель управления режимом водохранилищ комплексного назначения // в книге Гидроэнергетика и окружающая среда. Под редакцией Ландау Ю.А., Сиренко Л.А. Киев. 2004. С. 141-145.

 • Федоровский А.Д. Мониторинг окружающей среды на основе аэрокосмических методов // в книге Гидроэнергетика и окружающая среда. Под редакцией Ландау Ю.А., Сиренко Л.А. Киев. 2004. С. 371-378.

 • Лищенко Л.П., Рябоконенко С.А., Федоровский А.Д. Оценка геоэкологического состояния горнопромышленных территорий на основе ландшафтно-системного подхода и аэрокосмической информации // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності. 2004. №2. С. 5-11.

 • А.Д. Федоровский, М.В. Артюшенко, З.В. Козлов Параметрический синтез космических систем зондирования Земли на основе генетического метода // Космічна наука і технологія. 2004. Т10. № 1. С.54-60.

 • А.Д. Федоровский, З.В. Козлов, М.В. Артюшенко. Поисковое проектирование космических систем зондирования Земли // Тезисы докладов 9-й международной конференции “Системный анализ и управление” Крым., Евпатория 4 – 11 июля 2004. С. 85.

 • А.Д. Федоровский, З.В. Козлов “Модель усвоения информации ДЗЗ в экологическом мониторинге”// Доповіді Національної академії наук України. 2004, № 11. С. 134-138.

 • Лялько В.И., Федоровский А.Д., Попов М.А. и др. Использование данных спутниковой съемки для изучения природоресурсных проблем // Космічні дослідження в Україні 2002-2004. Київ. 2004. С. 7-14.

 • Линник П.Н., Третьяков О.Л. Формирование гидрохимического режима водохранилищ. В кн.: “Гидроэнергетика и окружающая среда”. К.: Либра, 2004.- С. 219-236.

 • Сиренко Л.А., Третьяков О.Л. Качество воды. В кн.: “Гидроэнергетика и окружающая среда”. К.: Либра, 2004.- С. 117-118.

 • Сиренко Л.А., Третьяков О.Л., Федоровский А.Д. Влияние эксплуатации водохранилищ ГЭС и ГАЭС на формирование качества воды. В кн.: “Гидроэнергетика и окружающая среда”. К.: Либра, 2004.- С. 244-252.

 • Федоровский А.Д., Третьяков О.Л. Влияние водохранилищ ГЭС на климат. В кн.: “Гидроэнергетика и окружающая среда”. К.: Либра, 2004.- С. 159-162.