Монографії

Основи дистанційного зондування Землі: історія та практичне застосування : навч. посіб. / С. О. Довгий, В. І. Лялько, С. М. Бабійчук, Т. Л. Кучма, О. В. Томченко, Л. Я. Юрків. — К. : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2019. — 316 с. ISBN 978-617-7734-01-6

Навчальний посібник знайомить читачів з історією розвитку, фізичними основами та сферами застосування даних дистанційного зондування Землі. Також у посібнику міститься інформація про природу електромагнітного випромінювання і його роль у дешифруванні та інтерпретації космічних знімків. Наведено приклади застосування матеріалів дистанційного зондування Землі у дисциплінах природничого циклу. Посібник може використовуватися методистами та керівниками секцій системи Малої академії наук України, учителями й учнями шкіл, ліцеїв, гімназій у навчальній та науково-дослідницькій діяльності, а також усіма, хто прагне самостійно опанувати основи дистанційного зондування Землі.

Сучасні методи дистанційного пошуку корисних копалин // За ред. В. І. Лялька і М. О. Попова – 80 Min / 700 MB. – Київ, 2017. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM); ISBN 978-966-02-8295-7 (електронне видання).

Одним з актуальних завдань наук про Землю є поліпшення раціонального використання природних ресурсів, зокрема, через розроблення нових ефективних методів пошуку покладів корисних копалин на основі сучасних супутникових технологій.

В монографії наведено нові методи дистанційного пошуку корисних копалин різних типів, які розроблено в останні роки в Науковому центрі аерокосмічних досліджень Землі ІГН НАН України.

Більшість з розроблених методів дистанційного пошуку покладів вуглеводнів пройшла апробацію на ділянках Дніпровсько-Донецької западини, в окремих частинах Чорного моря. Розроблені методи дистанційного виявлення родовищ рудної та нерудної сировини були застосовані при прогнозування покладів поліметалевих руд на Українському щиті, при пошуку покладів гіпсу і гіпсоангідритів в різних регіонах України, тощо.

Розроблені методи дистанційного пошуку покладів корисних копалин на суходолі і шельфі можуть слугувати науковою основою при обґрунтуванні заходів раціонального природокористування та прийнятті інформаційних і управлінських рішень.

Матеріали монографії будуть корисними вченим і спеціалістам-практикам, які працюють над вирішенням різноманітних природоресурсних завдань і впровадженням нових перспективних геологічних і геоінформаційних технологій.

Парниковий ефект і зміни клімату в Україні: оцінки та наслідки / За ред. Лялька В.І. – Київ: НВП «Видавництво “Наукова думка” НАН України», 2015. – 283 с. ISBN 978-966-00-1526-5

На Землі відбуваються масштабні просторово-часові кліматичні зміни глобального і регіонального характеру – так званий парниковий ефект. Це зумовило необхідність проведення різноманітних досліджень з метою виявлення природи цих змін, причини виникнення та прогнозування перебігу таких процесів у майбутньому. В монографії викладено сучасний стан досліджень з проблеми визначення парникового ефекту в світі. Наведено результати експериментальних визначень балансу вуглекислого газу та оцінки розбіжностей у визначенні цього показника за методикою Національного кадастру та супутниковими вимірами. Оцінено можливий еколого-економічний вплив цих процесів на природу та суспільство. Визначено напрями подальших досліджень з метою раціонального природокористування та сталого економічного розвитку України.

Комплексне управління, безпека і робастність / За ред. Загороднього А.Г., Єрмольєва Ю.М., Богданова В.Л. – Київ: Академперіодика, 2014. – 336 с. ISBN 978-966-02-7376-4.

Коротко висвітлено загальну проблематику, обговорено необхідність та особливості моделювання взаємозв’язків між безпекою продовольства, енергетики, водопостачання в Україні. Увагу приділено переважно питанням методології та моделювання продовольчої безпеки в умовах існуючих регіональних змін і загроз, вказано на вразливість сектору безпеки по відношенню до управлінських рішень.
Збірку складено на основі робіт, проведених в рамках спільного проекту Національної академії наук України та Міжнародного інституту прикладного системного аналізу (IIASA).

Матеріал призначений для науковців та експертів з моделювання управління безпечним використанням продовольства, водних і енергетичних ресурсів, а також осіб, що приймають рішення в галузі безпеки та сталого розвитку.

Комплексне моделювання управління безпечним використанням продовольчих, водних і енергетичних ресурсів з метою сталого соціального, економічного і екологічного розвитку / за ред. Загороднього А.Г., Єрмольєва Ю.М. – Київ, 2013. – 356 с.

Коротко висвітлено загальну проблематику, обговорено необхідність та особливості моделювання взаємозв’язків між безпекою продовольства, енергетики, водопостачання в Україні. Увагу приділено переважно питанням методології та моделювання продовольчої безпеки, а енерго- та водопостачання враховані на рівні загальних ресурсних обмежень.

Збірку складено на основі доповідей, представлених на семінарі Національної академії наук України та Міжнародного інституту прикладного системного аналізу (IIASA), присвяченого проміжним результатам виконання ними спільного проекту.

Матеріал призначений для науковців та експертів з моделювання управління безпечним використанням продовольчих, водних і енергетичних ресурсів, а також осіб, що приймають рішення в галузі безпеки та сталого розвитку.

Инфраструктура спутниковых геоинформационных ресурсов и их интеграция / Сб. науч. статей под ред. д.тл. М.А. Попова и д.т.н. Е.Б. Кудашева. — Киев: ООО Карбон-Сервис. 2013. — 192 с.

В сборнике представлены материалы украинско-российского научного семинара в рамках совместного научно-исследовательского проекта ‘Российско-Украинский Сегмент глобальной е-Инфраструктуры постоянного доступа к научным ресурсам дистанционного зондирования Земли для решения задач устойчивого развития территорий". В статьях отражены результаты исследований по таким актуальным проблемам и направлениям, как разработка научных и прикладных аспектов построения геоинформационных инфраструктур пространственных данных и формирования распределенной среды интегрированных информационных ресурсов, формирование общих (совместных) баз и банков пространственных данных, создание e-Science инфраструктуры научных данных и информационных систем с разработкой программных средств по созданию такой инфраструктуры, интеграция гетерогенной геопростран-ственной информации в распределенных средах.

Сборник будет полезен ученым н специалистам, работающим в области информационных систем для научных исследований.

Earth Systems Change over Eastern Europe / Coeditors P. Grois man, V. Lyalko. — K. : Akadem periodyka, 2012. — 488 p., 17 p. il. — ISBN 978-966-360-195-3.

The monograph describes present condition and perspectives of investigations of current and forecasting climatic changes, changes of ecosystems and connected with them threats to sustainable development of society. In contrast to most publications in this sphere, the offered monograph is focused on models’ analysis and interpretation of observations results on regional, not on global level, that allows using available data as scientific base for making decisions in the sphere of planning of agricultural politics, risks management, and implementation of adaptation strategy to the global changes and so on.

The monograph will be useful for geologists, geographers, ecologists and other specialists, postgraduates and students, who interested in questions of global and regional changes of natural conditions on the Earth.

Спутниковые методы поиска полезных ископаемых / Под ред. акад НАН Украины В.И. Лялько и докт. техн. наук М.А. Попова. Киев: Карбон-Лтд, 2012. — 436 с.

В книге представлены результаты научных исследований в области дистанционного поиска и разведки полезных ископаемых, которые получены в Научном Центре аэрокосмических исследований Земли Института геологических наук НАН Украины (ЦАКИЗ) в рамках выполнения Целевой программы НАН Украины "Полезные ископаемые и перспективы наращивания их запасов" ((2007-2011 гг.). Научной целью исследований являлось разработать основы комплексирования материалов много спектральной и радиолокационной съемки Земли и наземных данных в задачах дистанционного поиска месторождений полезных ископаемых. Практическая цель исследований состояла в том, чтобы разработать новые эффективные методики дистанционного поиска месторождений полезных ископаемых на основе спутниковых технологий.

Особенностью проведенных исследований является широкое использование геоинформационного подхода, который составил теоретико-методическую основу комплексирования разнотипных данных и позволил получить многие результаты в количественном виде и отобразить их в форме, максимально удобной для конечного пользователя.

Дан краткий обзор традиционных геологических и современных дистанционных подходов к поиску и разведке полезных ископаемых. Формулируются концептуальные требования к видам и качеству материалов спутниковых съемок при решении задач поиска полезных ископаемых. Рассмотрены модели природных объектов и процессов в задачах поиска полезных ископаемых. Детально изучаются след диффузионно-эффузионного потока над залежами углеводородов и возможности прогнозирования по нему углеводородных скоплений в динамическом поле сейсмических волн. Рассматриваются геоиндикационная роль компонентов современного ландшафта и эндогенные факторы его формирования в контексте поиска полезных ископаемых на основе материалов ДЗЗ. Описываются модели областей покровно-надвигового строения для региона Украинских Карпат по данным мно го спектрально й космической съемки. Формулируются геолого-геофизические предпосылки поиска залежей углеводородов в акватории Через го моря. Изложен ряд новых подходов к поиску полезных ископаемых, основанных на методе системного анализа, сформулированы системные требования к методикам поиска полезных ископаемых на основе спутниковой информации и оценке их эффективности. Описываются разработанные в ЦАКИЗ в последние годы методики дистанционного поиска залежей углеводородов на суше и в море. Методики для суши учитывают разливную степень изученности территорий и позволяют оперативно оценивать нефтегазоперспективность площадей, проводить ранжирование нефтегазоперспективных объектов, уточнять границы нефтегазоносных участков и т. д. Методики для моря обеспечивают возможности определения положений продуктивных блоков структур с учетом невертикальности разломных зон, локализации нефтегазоперспективных участков на шельфе с использованием серий разновременных инфракрасных спутниковых изображений, поиска залежей газа в глубоководной части моря и т. д. Решения относительно нефтегазоперспективности объектов в большинстве предложенных методик основываются на достаточно сложном комплексном анализе геолого-геофизической и спутниковой информации, для чего авторами разработано необходимое алгоритмическое и программное обеспечение. Рассмотрены методические аспекты использования материалов многоспектральной космической съемки для выявления закономерностей распространения и определения признаков проявления торфяных болот и связанных с ними залежей торфа. Отдельные главы посвящены методикам использования материалов многоспектральных и гиперспектральных космических съемок при исследовании техногенных отходов, месторождений строительных материалов, оценке ресурсов подземных вод.

Книга будет полезна ученым и специалистам-практикам, работающим в области исследования природных ресурсов Земли и поиска полезных ископаемых, а также специалистам, отслеживающим появление новых перспективных технологий и занимающимся их внедрением.

Изменения земных систем в Восточной Европе / Отв. ред. В.И. Лялько. – Киев, 2010. – 582 с.

Монография освещает современное состояние и перспективы исследований текущих и прогнозных климатических изменений, изменений экосистем и связанных с ними угроз стабильному развитию общества. Основное внимание уделено анализу моделей и интерпретации результатов наблюдений на региональном, а не на глобальном уровне. Это позволяет использовать приведенные данные как научную базу принятия решений в сфере государственного управления, в частности управления природными ресурсами, долгосрочного планирования аграрной политики, управления рисками, внедрения стратегий адаптации к глобальным изменениям и т.п.

Рассмотрены отдельные составляющие изменения окружающей среды: водного баланса поверхности, количественных и качественных изменений растительного покрова, особенностей определения углеродного баланса, регионально адаптированных моделей атмосферных процессов, анализа чрезвычайных ситуаций, применения новейших методов наблюдений и т.п. Территория исследований включает зону умеренного климата Европы, что делает предложенную работу актуальной как для Украины, так и для других стран Восточной Европы, входящих в эту зону (Болгария, Румыния, Венгрия, Молдова, Польша, Беларусь, страны Балтии и европейская часть России).

Сложность задач требует привлечения ресурса не только национальных научных учреждений, но и организаций других стран и международных исследовательских центров. Поэтому в состав авторского коллектива и редакционной коллегии входят ведущие специалисты ключевых исследовательских учреждений Украины, стран Восточной Европы, а также США. Особого внимания заслуживает возможность привлечения к анализу приведенных результатов опыта международных агентств и научных сообществ, в частности Международного института прикладного системного анализа (IIASA) и Международной научной программы «Партнерская инициатива в области наук о Земле по изучению Северной Евразии» (NEESPI).

Монография будет полезна для геологов, географов, экологов и других специалистов, аспирантов и студентов, которые интересуются вопросами глобальных и региональных изменений природных условий на Земле.

Аерокосмічні дослідження геологічного середовища: наук.-метод. посіб. /А. Г. Мичак, В. Є. Філіпович, В. Л. Приходько та ін. Міністерство охорони навколишнього природного середовища України. Державна геологічна служба. - К., 2010. - 246 с.: іл. - Бібліогр. : с. 216-225.

У науково-методичному посібнику розглянуто методичні принципи і технології використання матеріалів дистанційної інформації при виконанні геологознімальних робіт в Україні на основі сучасних даних космічних зйомок.

Висвітлено базові питання фізичних основ дистанційних зйомок, стан світових космічних знімальних систем і методичні прийоми попередньої обробки цифрових дистанційних зображень для вивчення геологічного середовища. Визначено місце, завдання, методику та організацію аерокосмогеологічних досліджень при регіональних і детальних геологознімальних роботах (ГДП-200 та ГЗР-50). Наведено приклади тематичного використання матеріалів дистанційних зйомок при вивченні геологічного середовища України; обговорюються результати дистанційного зондування при пошуках кольорових металів, гідрологічних та нафтогазопошукових дослідженнях, вивченні геолого-екологічного стану промислових та міських агломерацій.

Наведена інформація повинна сприяти методично обгрунтованому і більш ефективному використанню методів дистанційного зондування фахівцями геологічної служби України під час геологознімальних і пошукових робіт.

Рівень поданого матеріалу передбачає його використання геологами-знімальниками, які мають різну науково-теоретичну підготовку з використання дистанційних методів у геології.

У монографії викладено матеріали та результати досліджень Наукового центру аерокосмічних досліджень Землі Інституту геологічних наук НАН України, спрямованих на розроблення нових методів вирішення природоресурсних задач за допомогою багатоспект-ральної космічної інформації. Розглянуто моделі та спектральні характеристики об’єктів аерокосмічного зондування, наведено нові методики інтерпретації багатоспектральних даних дистанційного зондування Землі, розроблені в останні роки дня вирішення завдань природокористування: встановлення видового складу лісів; прогнозування врожайності зернових культур; визначення геоекологічного стану природно-техногенних систем, пошуку покладів нафти і газу на шельфі та суходолі та ін. Розглянуто роль завір-кових і завірково-калібрувальних даних у вирішенні задач природокористування із застосуванням багатоспектральних даних. Особливу увагу приділено полігонам Зона відчуження ЧАЕС і Дніпровсько-Донецька западина. На основі методу системного аналізу оцінено ефективність методів дистанційного зондування у вирішенні задач природокористування.

Для геологів, аграріїв, геоекологів та інших фахівців, аспірантів і студентів, які спеціалізуються у галузі дистанційного зондування Землі.