З 29 листопада по 11 грудня 2015 року у Парижі проходила Конференція по клімату. Це 21-а конференція, що проводиться на засадах Рамочної конвенції ООН по змінах клімату (COP 21) і 11-а – у рамках наради сторін по Кіотському протоколу (CRP-11). Мета конференції – підписання міжнародної угоди про підтримання збільшення середньої температури планети на рівні нижче 2º С, стосовно усіх країн.

В грудні 2015 року побачила світ монографія «Парниковий ефект і зміни клімату в Україні – оцінки та наслідки», видана НВП «Видавництво “Наукова думка” НАН України». Авторський колектив – фахівці Наукового центру аерокосмічних досліджень Землі ІГН НАН України, Українського гідрометеорологічного центру та НУ «Києво-Могилянська академія». Це актуальний внесок українських вчених в реалізацію рішень Паризького кліматичного форуму 2015 року.

На Землі відбуваються масштабні просторово-часові кліматичні зміни глобального і регіонального характеру – так званий парниковий ефект. Це зумовило необхідність проведення різноманітних досліджень з метою виявлення природи цих змін, причини виникнення та прогнозування перебігу таких процесів у майбутньому. В монографії викладено сучасний стан досліджень з проблеми визначення парникового ефекту в світі. Наведено результати експериментальних визначень балансу вуглекислого газу та оцінки розбіжностей у визначенні цього показника за методикою Національного кадастру та супутниковими вимірами. Проаналізовано багаторічні матеріали наземного та супутникового моніторингу температури повітря для пояснення кліматичних змін в Україні. Виконано оцінку ризиків впливу цих змін. Запропоновано заходи щодо мінімізації негативних наслідків подібного впливу. Розглянуто прогнозні варіанти кліматичних змін у короткостроковій перспективі. Оцінено можливий еколого-економічний вплив цих процесів на природу та суспільство. Визначено напрями подальших досліджень з метою раціонального природокористування та сталого економічного розвитку України.

greenhouse effect and climate changes in ukraine assessments and consequences