ДЕРЖАВНА УСТАНОВА
«НАУКОВИЙ ЦЕНТР АЕРОКОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ЗЕМЛІ
ІНСТИТУТУ ГЕОЛОГІЧНИХ НАУК
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ»
Відповідно до Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад наукових працівників у Державній установі «Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі Інституту геологічних наук Національної академії наук України» зі змінами, затвердженого рішенням вченої ради Центру від 13.04.2021 року (протокол № 4) та введеного в дію наказом директора Центру від 13 квітня 2021 року № 29, та на підставі наказів Центру від 31.08.2023 р. № 86 «Про наявність вакантних посад наукових працівників станом на 01 вересня 2023 року» та від 07.09.2023 р. № 93 «Про оголошення конкурсу на заміщення вакантних посад наукових працівників»

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС

на заміщення вакантних посад

  • головного наукового співробітника (спеціальність 05.07.12 – дистанційні аерокосмічні дослідження, технічні науки – одна вакансія, 1 посадова одиниця);
  • старшого наукового співробітника (спеціальність 05.07.12 – дистанційні аерокосмічні дослідження, технічні науки – одна вакансія, 1 посадова одиниця).

Вимоги до претендентів на посаду головного наукового співробітника — доктор наук, який має вчене звання, не менше 10 років досвіду, за останні п’ять років не менше 10 публікацій, у тому числі не менше однієї у періодичних виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз, та/або патентів;

Вимоги до претендентів на посаду старшого наукового співробітника — особа з науковим ступенем не нижче доктора філософії (кандидата наук), яка має не менше п’яти років досвіду, за останні п’ять років не менше п’яти публікацій та/або патентів.

Перелік необхідних документів, що подаються для участі в конкурсі:

  1.  письмова заява на ім’я директора Центру (член-кореспондент НАН України М.О. Попов) про участь у конкурсі;
  2.  копія документа, що посвідчує особу;
  3.  заповнена особова картка (анкета) встановленого зразка;
  4.  автобіографія;
  5.  копія трудової книжки (за наявності);
  6.  копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання, військового квитка (для військовослужбовців або військово-зобов’язаних);
  7.  перелік наукових праць кандидата, опублікованих впродовж останніх п’яти років у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях (далі — наукові праці), зокрема, опублікованих: у наукових виданнях, включених до Переліку наукових фахових видань України, який затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері науки, наукової, науково-технічної діяльності та інноваційної діяльності; у наукових виданнях інших держав; у іноземних (міжнародних) виданнях, проіндексованих у міжнародних наукометричних базах. Перелік наукових праць з посиланням на інформаційні ресурси та веб сайти, на яких вони розміщені, або електронні копії наукових праць кандидати надсилають на зазначену в оголошенні адресу електронної пошти. Кандидати можуть надавати додаткову інформацію, що відображає результати їх наукової діяльності: патенти на винахід, що пройшли кваліфікаційну експертизу; монографії (розділи у колективних монографіях); посилання на наукові онлайн-профілі;
  8.  письмову згоду на обробку персональних даних.

Умови конкурсу – загальні.

Документи приймаються у робочі дні (з понеділка по п’ятницю) з 11-00 до 16-00 протягом терміну з 11 вересня 2023 року (11-00) по 10 жовтня 2023 року (16-00)

Адреса прийняття документів: 01054, м. Київ, вул. Олеся Гончара, 55-б, кімната 323.

Відповідальна особа: Хижняк Анна Василівна, учений секретар,

тел. +38 044 290-26-02.