Зміст статті

Тези виступів на вітчизняних конференціях:

 1. Bunina A.Y. Experience and problems in the research of terrain features using aerospace data (in connection with the secondary redistribution study for heavy metals in soils) / A.Y. Bunina, O.T. Azimov // Аерокосмічні спостереження в інтересах сталого розвитку та безпеки: Матеріали доп. шостої Всеукр. конф. «GEO-UA 2018» (Київ, Україна, 18-19 верес. 2018 р.). – К.: ІКД НАН України-ДКА України, EOS, 2018. – С. 127–129.
 2. Khyzhniak A.V. Application of the remote sensing for urban growth simulation of Kyiv / A.V. Khyzhniak, A.Yu. Porushkevych // Аерокосмічні спостереження в інтересах сталого розвитку та безпеки: Матеріали доп. шостої Всеукр. конф. «GEO-UA 2018» (Київ, Україна, 18-19 верес. 2018 р.). – К.: ІКД НАН України-ДКА України, EOS, 2018. – С. 51-52.
 3. Kozlova A.A. Estimation of the seasonal leaf area index in urban oak forests of Ukrainian steppe zone using satellite-based vegetation indices / A.A. Kozlova, L.I. Patrusheva, A.O. Nikulina // Аерокосмічні спостереження в інтересах сталого розвитку та безпеки: Матеріали доп. шостої Всеукр. конф. «GEO-UA 2018» (Київ, Україна, 18-19 верес. 2018 р.). – К.: ІКД НАН України-ДКА України, EOS, 2018. – С. 124–125.
 4. Kozlova A.A. Synergetic use of Sentinel-1 and Sentinel- 2 data for analysis of urban development and green spaces / A.A. Kozlova, A.V. Khyzhniak, I.A. Piestova, A.A. Andreiev // Abstracts of the XVIIth International Conference "Geoinformatics: Theoretical and Applied Aspects", 14‐17 May 2018, Kiev, Ukraine. CD
 5. Piestova I.A. Multispectral remote sensing imagery superresolution: after resampling / I.A. Piestova // XІІ Міжнародна науково-технічна конференція "Проблеми телекомунікацій" ПТ-2018: Збірник матеріалів конференції. К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – с.336-338.
 6. Romanciuc I.F. Soil water exchange modelling with water index application based on the multispectral satellite data / I.F. Romanciuc, I.A. Piestova // Аерокосмічні спостереження в інтересах сталого розвитку та безпеки: Матеріали доп. шостої Всеукр. конф. «GEO-UA 2018» (Київ, Україна, 18-19 верес. 2018 р.). – К.: ІКД НАН України-ДКА України, EOS, 2018. – С. 131–132.
 7. Stankevich S.A. Application of visible and NIR remote sensing data for deriving the Earth’s surface thermal fields of high spatial resolution / S.A. Stankevich, M.S. Lubskyi // Матеріали Дванадцятої міжнародної науково-технічної конференції “Проблеми телекомунікацій” (ПТ-2018). – Київ: ІТС НТУУ “КПІ ім. І. Сікорського”, 16-20 квітня, 2018. – С.329–331.
 8. Stankevich S.A. Cassini-Huygens space mission’s onboard scientific payload / S.A. Stankevich // Тези доповідей Міжнародної наукової конференції “Астрономічна школа молодих вчених”.– Умань: Уманський державний педагогічний університет ім. Павла Тичини, 2018. – С.88–89.
 9. Stankevich S.A. Satellite-mapped aerosol time series over powerful earthquake epicenters / S.A. Stankevich, T.A. Melnichenko, M.A. Degtyarev, V.G. Simanov // Abstracts of 18th Ukrainian Conference on Space Research. – Kiev: Space Research Institute, 2018. – P.16.
 10. Zaitseva E. Multiple-valued logic approach for Sentinel-2 multispectral imagery superresolution / E. Zaitseva, P.Rusnak, J. Rabcan, I.Piestova // Аерокосмічні спостереження в інтересах сталого розвитку та безпеки: Матеріали доп. шостої Всеукр. конф. «GEO-UA 2018» (Київ, Україна, 18-19 верес. 2018 р.). – К.: ІКД НАН України-ДКА України, EOS, 2018. – С. 119–120.
 11. Азімов О.Т. Геоінформаційні аспекти впливу земного рельєфу на вторинний перерозподіл промислових забруднень у ґрунтах / О.Т. Азімов , А.Я. Буніна, С.П. Кармазиненко // Тези XVІІ Міжнар. конф. «Геоінформатика: теоретичні та прикладні аспекти», 14-17 трав. 2018 р., м. Київ) [Електронний ресурс]. – К. : Всеукр. асоц. геоінформатики, 2018. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM) : кольор. ; 12 см. – Систем. вимоги: Pentium ; 32 Mb RAM ; CD-ROM ; Windows 98/2000/NT/XP. – AutoPlay\Docs\12869.pdf.
 12. Азімов О.Т. Дистанційні дослідження розривних порушень земної кори як чинників оцінки нафтогазоносності територій / О.Т. Азімов // Аерокосмічні спостереження в інтересах сталого розвитку та безпеки: Матеріали доп. шостої Всеукр. конф. «GEO-UA 2018» (Київ, Україна, 18-19 верес. 2018 р.). – К.: ІКД НАН України-ДКА України, EOS, 2018. – С. 129–131.
 13. Азімов О.Т. Оцінка геологічної ефективності детальних аерокосмогеологічних досліджень (на прикладі Північного борту Дніпровсько-Донецької западини) / О.Т. Азімов // Тези XVІІ Міжнар. конф. «Геоінформатика: теоретичні та прикладні аспекти», 14-17 трав. 2018 р., м. Київ) [Електронний ресурс]. – К. : Всеукр. асоц. геоінформатики, 2018. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM) : кольор. ; 12 см. – Систем. вимоги: Pentium ; 32 Mb RAM ; CD-ROM ; Windows 98/2000/NT/XP. – AutoPlay\Docs\13206.pdf.
 14. Азімов О.Т. Прогноз пасток вуглеводнів комбінованого типу з використанням сучасних інформаційних технологій дистанційного зондування Землі / О.Т. Азімов // Геологія і корисні копалини України: Зб. тез наук. конф., присвяченої 100-річному ювілею НАН України та Держслужби геології та надр України (Київ, 2-4 жовт. 2018 р.). – К.: Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України, 2018. – С. 11–12. Режим доступу: https://igmof.org.ua/sites/default/files/abstracts_100_nas_ukr_2018_0.pdf.
 15. Азімов О.Т. Рекогносцирувальні комплексні геоекологічні дослідження району поховання твердих побутових відходів з метою оцінки його впливу на довкілля / О.Т. Азімов, В.Г. Бахмутов, Ю.Ю. Войтюк, Є.М. Дорофей, С.П. Кармазиненко, І.В. Кураєва // Тези доп. XII Міжнар. наук. конф. «Моніторинг геологічних процесів та екологічного стану середовища» (Київ, 13-16 листоп. 2018 р.) [Електронний ресурс]. – К. : КНУ ім. Т. Шевченка, EAGE, 2018. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM) : кольор. ; 12 см. – Систем. вимоги: Pentium ; 32 Mb RAM ; CD-ROM ; Windows 98/2000/NT/XP. – Materials\Monitoring and modelling of natural hazards_Azimov_Bakhmutov_Voytyuk_Dorofey_Karmazynenko_Kuraeva_Monitoring_2018_eng.pdf.
 16. Артюшенко М. В. Идентификация распределений в задачах статистической обработки данных дистанционного поиска залежей углеводородов / Артюшенко М. В., Томченко О. В.// XXV Міжнародна конференція з автоматичного управління, Львів, 18-19 вересня 2018, Матеріали конференції, С. 84–85.
 17. Буніна А. Оцінка екологічного стану геологічного середовища урбанізованих територій з застосуванням геоінформаційних технологій / А. Буніна, О. Азімов // Тези доп. XII Міжнар. наук. конф. «Моніторинг геологічних процесів та екологічного стану середовища» (Київ, 13-16 листоп. 2018 р.) [Електронний ресурс]. – К. : КНУ ім. Т. Шевченка, EAGE, 2018. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM) : кольор. ; 12 см. – Систем. вимоги: Pentium ; 32 Mb RAM ; CD-ROM ; Windows 98/2000/NT/XP. – Materials\Modern technologies of geophysical monitoring_Bunina_Azimov_Monitiring_2018_eng.pdf.
 18. Гошовский С.В. Разработка методов и алгоритмов дистанционного выявления сипов и участков выделений нефти и газа со дна Черного моря / С.В. Гошовский, П.Т. Сиротенко, А.И. Воробьев // Тези доповідей. Міжнародна наукова конференція: Морські геолого-геофізичні дослідження та прикладні аспекти. 8-9 листопада 2018 року. – с. 263 – 273.
 19. Гошовський С.В. Дистанционное зондирование Земли, обнаружение и интерпретация газовых выделений на море / С.В. Гошовський, П.Т. Сиротенко, А.І. Воробйов // Тези доповідей. П’ятий міжнародний форум «Актуальні проблеми та перспективи розвитку геології: наука і виробництво (ГЕОФОРУМ-2018). – C. 46–53.
 20. Ліщенко Л.П. Дослідження екологічних проблем пов’язаних зі звалищем твердих побутових відходів Велика Корениха на основі матеріалів дистанційного зондування землі./ Л.П.Ліщенко, Н.В. Пазинич / Тези до Національного форуму «Поводження з відходами в Україні: законодавство, економіка, технології», 22-23 листопада 2018 р.– К. – 2018. – C.111-113.
 21. Пєстова І.О., Ющенко М.В. Можливості застосування супутникової зйомки для виявлення територій, забруднених в ході бойових дій вибухонебезпечними предметами та мінами // Збірник Третьої Всеукраїнської наукової військово-історичної конференції «Війна на Донбасі. 2014–2016 рр.».– К., 2018. – с. 151-157.
 22. Пєстова І. О. Теплове мікрокартування міської території за результатами аналізу довготривалих часових серій інфрачервоних супутникових зображень / І. О. Пєстова, М. С. Лубський, М. О. Свіденюк, С. І. Голубов // Аерокосмічні спостереження в інтересах сталого розвитку та безпеки: Матеріали доп. шостої Всеукр. конф. «GEO-UA 2018» (Київ, Україна, 18-19 верес. 2018 р.). – К.: ІКД НАН України-ДКА України, EOS, 2018. – С. 70-72.
 23. Попов М. О. Можливості моніторингу акваторії прибережної зони України / М. О. Попов, О. Д. Федоровський, С. А. Станкевич, А. В. Хижняк. – Міжнародна науково-практична конференція “Розвиток морського озброєння і військової техніки та військово-технічної політики держави: сучасний стан та перспективи”. – 20-21 червня 2018 року. – Київ.
 24. Свистун В.К., Пигулевский П.И., Азимов А.Т., Станкевич С.А, Паровенко Е.И. К вопросу комплексной оценки и прогноза гидро-геологического и экологического состояния Кривбасса // Сучасні технології розробки рудних родовищ. Еколого-економічні наслідки діяльності підприємств ГМК. До 85-річчя заснування НДГРІ: Зб. наук. пр. за результатами роботи V Міжнар. наук.-техн. конф. (Кривий Ріг, 23-24 листоп. 2018 р.). – Кривий Ріг: Вид. Р.А. Козлов. – С. 136–138.
 25. Седлерова О.В. Можливості інтеграції даних дистанційного зондування землі та геолого-геофізичних даних при прогнозуванні нафтогазоперспективності ділянок / О.В. Седлерова // Аерокосмічні спостереження в інтересах сталого розвитку та безпеки: Матеріали доп. шостої Всеукр. конф. «GEO-UA 2018» (Київ, Україна, 18-19 верес. 2018 р.). – К.: ІКД НАН України-ДКА України, EOS, 2018. – С. 117–119.
 26. Станкевич С.А. Сучасні методи злиття даних для підвищення інформативності в дистанційному зондуванні / С.А. Станкевич // Тези доповідей II науково-практичної конференції “Аерокосмічні технології в Україні: проблеми та перспективи”.–Київ: НЦУВКЗ, 2018. – С.12.