Зміст статті

Наукові статті, надруковані в українських виданнях:

 1. Melnichenko T.A. Estimation of activity the methane seepage from the Black Sea floor using MODIS images and geosciences data / T.A. Melnichenko Geology. Geography. Dnipro university bulletin. Journal home page: geology-dnu-dp.ua 26(1). – 135–142. https://doi.org/10.15421/111814
 2. Азімов О.Т. Апробація методу морфодинамічного аналізу рельєфу за супутниковими даними з метою моніторингу перенесення важких металів від промислових джерел наземним шляхом / / О.Т. Азімов , А.Я. Буніна // Колективна монограф. за матеріалами XVII Міжнар. наук.-практ. конф. «Інформаційні технології управління екологічною безпекою, природокористуванням, заходами в надзвичайних ситуаціях: розробки та досягнення до 100-річчя НАН України» (Київ, 25-26 верес. 2018 р.). За заг. ред. С.О. Довгого. – К.: ТОВ «Вид-во «Юстон», 2018. – С. 27–29. ISBN 978-617-7361-57-1
 3. Азімов О.Т. До питання створення системи космічного моніторингу пірологічного стану лісових масивів / О.Т. Азімов, В.С. Оголенко // Колективна монограф. за матеріалами XVII Міжнар. наук.-практ. конф. «Інформаційні технології управління екологічною безпекою, природокористуванням, заходами в надзвичайних ситуаціях: розробки та досягнення до 100-річчя НАН України» (Київ, 25-26 верес. 2018 р.). За заг. ред. С.О. Довгого. – К.: ТОВ «Вид-во «Юстон», 2018. – С. 21–25. ISBN 978-617-7361-57-1
 4. Азімов О.Т., Кураєва І.В., Войтюк Ю.Ю., Самчук А.І., Кармазиненко С.П., Бахмутов В.Г. Еколого-геохімічна оцінка об’єктів довкілля територій поховання твердих побутових відходів // Пошукова та екологічна геохімія. – 2018. – № 1 (19). – С. 22–26. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pteg_2018_1_6
 5. Азімов О.Т. Космічний моніторинг небезпечного стану повітряного басейну в екосистемах індустріальних центрів / О.Т. Азімов , А.Я. Буніна // Космічні дослідження в Україні. 2016–2018 / Наук. ред. О.П. Федоров; ІКД НАН України та ДКА України. – К.: Академперіодика, 2018. – С. 88–91.
 6. Азімов О.Т., Томченко О.В., Кармазиненко С.П., Кураєва І.В., Войтюк Ю.Ю. Моніторинг територій полігонів твердих побутових відходів з використанням дистанційних технологій // Формування програм щодо поводження з відходами для об’єднаних територіальних громад: проблемні питання та кращі практики: Зб. матеріалів Нац. форуму «Поводження з відходами в Україні: законодавство, економіка, технології» (Київ, 22-23 листоп. 2018 р.). – К.: Центр еколог. освіти та інформації, 2018. – С. 84–87. https://issuu.com/ecoleague/docs/fv-2018
 7. Альохіна О.В. Водний баланс озер замкнутого типу і сонячні процеси / О.В. Альохіна, М.О. Попов // Інформаційні технології управління екологічною безпекою, природокористування, заходами в надзвичайних ситуаціях: розробки та досягнення до 100-річчя НАН України . – Колективна монографія за матеріалами XVII Міжнародної науково-практичної конференції, Київ, 24-25 вересня 2018 р. – Київ: НАН України, 2018. – С. 63– 65 / 254 с.
 8. Альперт С.І. Новий алгоритм оптимізації границь, що розділяють класи на спектральних вісях при вирішенні задач класифікування / С.І. Альперт // Колективна монографія за матеріалами XVII-ої Міжнародної науково-практичної конференції “Інформаційні технології управління екологічною безпекою, природокористуванням, заходами в надзвичайних ситуаціях”, (Київ, 25-26 вересня 2018). – Київ, 2018. – С.61–63.
 9. Альперт С.І. Новий підхід до застосування основних мір близькості та методу Роккіо при вирішенні задач класифікування / С.І. Альперт // Збірник праць XX-ої Міжнародної наукової конференції “Астрономічна школа молодих вчених”, (Умань, 23-24 травня 2018). – Умань, 2018. – С.120–121.
 10. Альперт С. І. Порівняння нового удосконаленого підходу комбінування суперечливих даних з правилом Ягера / С. І. Альперт [Електронний ресурс] // Український журнал дистанційного зондування Землі. –2018. – № 17. – С.14–17. https://doi.org/10.36023/ujrs.2018.17.125
 11. Альперт С.І. Удосконалений метод комбінування даних на основі теорії Демпстера-Шейфера за наявності суперечливих даних / С.І. Альперт // Математичні машини і системи. – 2018. – № 2. – С. 33 – 39. http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/144934
 12. Апостолов О.А. Використання зображень нічних космозйомок для оцінки змін інтенсивності розвитку міст України за роки незалежності / О.А. Апостолов, В.І. Лялько, Л.О. Єлістратова // Географічна наука та освіта: від констатації до конструктивізму: Зб.наук.праць. –К., 2018. – С.188 – 190. https://igu.org.ua/sites/default/files/pdf-text/conf-igu-2018-const.pdf
 13. Артюшенко М. В. Идентификация и интерпретация степенных распределений по спектральным данным дистанционного зондирования / М. В. Артюшенко // Международный научно-технический журнал «Проблемы управления и информатики». – 2018. – № 6. – С. 65–80. http://incyb.kiev.ua/951-2/#1530827704972-1c05d462-c2bd
 14. Воробйов А.І. Можливість короткострокового прогнозу сильних землетрусів за матеріалами супутникових зйомок аномалій хмарності / А. І. Воробйов, С. І. Голубов // Український журнал дистанційного зондування Землі. –2018. – № 19. – С. 4-11. Режим доступу: http://ujrs.org.ua/ujrs/ https://doi.org/10.36023/ujrs.2018.19.139
 15. Гейко Ю. В. Методи пошуків родовищ алмазів на прикладі Новоград-Волинської площі Українського щита / Ю. В. Гейко, В. Л. Приходько, В. Є. Філіпович, А. Г. Мичак, Р. М. Шевчук // Мінеральні ресурси України. Науковий журнал. № 1. –2018. –С. 20–27. ISSN 1682–721X https://doi.org/10.31996/mru.2018.1.20-27
 16. Дьяченко Т.Н., Томченко О.В. Изучение динамики зарастания водных объектов Килийской дельты Дуная на основании материалов космической сьемки // Гидробиологический журнал. –– Т. 54, № 6. –– 2018. – C.35-46. http://www.hydrobiolog.com.ua/2018/2018_6.htm
 17. Єлістратова Л.О. Про стан і подальші зміни клімату України при його потеплінні / Л.О. Єлістратова, О.А. Апостолов // Наукові записки Вінницького держ.пед.у-ту ім. Михайла Коцюбинського. Серія. Географія. – Випуск 30. 2018, № 1-2 Вінниця. С.25–34. http://geoscience.vinnica.ua/vypusk_30_n1-2-2018/
 18. Єсипович С.М. Куполи середньопридніпровського тектоноконцентру Українського щита / С.М. Єсипович // Український журнал дистанційного зондування Землі. – 2018. – №16. –C.41–53. – Режим доступу до журналу: http://www. http://ujrs.org.ua/ujrs https://doi.org/10.36023/ujrs.2018.16.122
 19. Жолобак Г. М. Аналіз динаміки 15-ти вегетаційних індексів, обчислених за даними супутника Sentinel-2А для двох відмінних за станом тест-ділянок посівів озимої пшениці Лісостепової зони України / Г. М. Жолобак, О. М. Сибірцева, М. В. Ваколюк, І. Ф. Романчук // Український журнал дистанційного зондування Землі. – 2018. – №18. –C. 32-39. – Режим доступу до журналу: http://www. http://ujrs.org.ua/ujrs https://doi.org/10.36023/ujrs.2018.18.135
 20. Жолобак Г. М. Дослідження нафтозабрудненого ґрунту і рослинного покриву вирощеного на ньому методом гіперспектрального дистанційного зондування із застосуванням спектрорадіометра ASD FieldSpec 3FR // Г. М. Жолобак, С. С. Дугін, О. М. Сибірцева, Є М. Дорофей // Український журнал дистанційного зондування Землі. –2018. – № 19. – С. 11-28. Режим доступу: http://ujrs.org.ua/ujrs/ https://doi.org/10.36023/ujrs.2018.19.141
 21. Кармазиненко С.П. Дослідження забруднення ґрунтів важкими металами в умовах урбанізованого середовища з використанням дистанційних даних / С.П. Кармазиненко, О.Т. Азімов , А.Я. Буніна, І.В. Кураєва , Ю.Ю. Войтюк // Географічна наука та освіта: від констатації до конструктивізму: Зб. наук. пр. Міжнар. конф., присвяченої 100-річчю НАН України (28-29 верес. 2018 р., м. Київ). – К.: Ін-т географ. НАН України, 2018. – С. 80–82. https://igu.org.ua/sites/default/files/pdf-text/conf-igu-2018-const.pdf
 22. Ліщенко Л.П. Дослідження екологічних проблем пов’язаних зі звалищем твердих побутових відходів Велика Корениха на основі матеріалів дистанційного зондування землі./ Л.П.Ліщенко, Н.В. Пазинич / Національний форум «Поводження з відходами в Україні: законодавство, економіка, технології», 22-23 листопада 2018 р.– К. – 2018. – C.111-113. https://issuu.com/ecoleague/docs/fv-2018
 23. Лубський М.С. Картування теплових полів урбанізованого середовища за допомогою даних супутникового знімання / М.С. Лубський «Астрономічна школа молодих вчених»: праці міжнародної наукової конференції, (Умань, 23–24 травня 2018 р.), Київ-Умань, 2018. – С. 124–125.
 24. Лялько В.І. Дослідження стану посівів озимої пшениці впродовж весняно-літньої вегетації 2016 р. за вегетаційними індексами супутника Sentinel-2А (на прикладі Лісостепової зони України) / В.І. Лялько, О.І. Сахацький, Г.М. Жолобак, О.М. Сибірцева, С.С. Дугін, М.В. Ваколюк, Ю. В. Захарчук // Космічні дослідження в Україні. 2016—2018 / Наук. ред. О.П. Федоров; ІКД НАНУ та ДКАУ. — К. : Академперіодика, 2018. – С. 80–82. .
 25. Лялько В.І. Експрес-оцінка ерозійно-небезпечних ділянок ґрунтового покриву на території України з використання м даних дистанційного зондування Землі з врахування кліматичних факторів та рослинності / В.І. Лялько, Л.О. Єлістратова, О.А. Апостолов, А.Я. Ходоровський, В.М. Чехній // Доповіді НАН України. – 2018. – № 3. – С. 87 –94. Режим доступу: https://doi.org/10.15407/dopovidi2018.03.087
 26. Лялько В.І. Застосування систем космічного моніторингу довкілля з метою виявлення та оцінки еколого-економічних змін в зоні АТО України / В.І. Лялько, Л.О. Єлістратова, О.А. Апостолов // Космічні дослідження в Україні. 2016—2018 / Наук. ред. О.П. Федоров; ІКД НАНУ та ДКАУ. — К. : Академперіодика, 2018. – С. 83 – 85.
 27. Лялько В.І. Оцінка ерозійної небезпеки території України за даними ДЗЗ, кліматичних факторів та рослинності / В.І. Лялько, Л.О. Єлістратова, А.Я. Ходоровський, О.А. Апостолов // Космічні дослідження в Україні. 2016—2018 / Наук. ред. О.П. Федоров; ІКД НАНУ та ДКАУ. — К. : Академперіодика, 2018. – С.86 – 87.
 28. Лялько В.І. Оцінка змін загального соціально-економічного розвитку України за роки незалежності на основі матеріалів космічних зйомок / В.І. Лялько // Вісн. НАН України. – 2018. – №5. –С.42 –44. http://www.visnyk-nanu.org.ua/sites/default/files/files/Visn.2018/5/Visn_5-2018%2B12_Lyalko.pdf
 29. Лялько В.І. Оцінка соціально-економічного розвитку областей України за роки незалежності на підставі даних супутника DMSP/OLS (США) про нічне освітлення території / В.І. Лялько, О.А. Апостолов, Л.О. Єлістратова, А. Я. Ходоровський // Український журнал дистанційного зондування Землі. – 2018. – № 16. – С. 27-33. Режим доступу: http://ujrs.org.ua/ujrs/article/view/121/138 https://doi.org/10.36023/ujrs.2018.16.121
 30. Лялько В.І. Експрес-оцінка ерозійно небезпечних ділянок ґрунтового покриву на території України з використанням даних дистанційного зондування Землі з врахуванням кліматичних факторів та рослинності / В.І. Лялько, Л.О. Єлістратова, О.А. Апостолов, А.Я. Ходоровський, В.М. Чехній // Доповіді НАН України. – 2018. – № 3. – С. 87-94. https://doi.org/10.15407/dopovidi2018.03.087
 31. Лялько В.І. Оцінка стану та змін загального соціально-економічного розвитку України за період 1992-2012 роки на основі використання матеріалів зйомок космічного апарату DMSP/OLS (США) про нічну освітленість території / В.І. Лялько, Л.О. Єлістратова, О.А. Апостолов, А.Я. Ходоровський // Доповіді НАН України. – 2018.– №9. – С.77 – 86. https://doi.org/10.15407/dopovidi2018.09.077
 32. Лялько В.І. Стан і перспективи аерокосмічних досліджень Землі в Державній установі «Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі Інституту геології Національної академії наук України» / В.І. Лялько, М.О. Попов, О.В. Седлерова, М.М. Шаталов // Геол. журн. 2018, № 4. – С. 19-36. https://doi.org/10.30836/igs.1025-6814.2018.4.148464
 33. Лялько В.І. Стан і перспективи розвитку аерокосмічних досліджень Землі в державній установі “Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі Інституту геологічних наук Національної академії наук України / В.І. Лялько, М.О. Попов, О.В. Седлерова, М.М. Шаталов [Електронний ресурс] // Український журнал дистанційного зондування Землі (Ukrainian Journal of Remote Sensing) . – 2018. – № 18. – С. 4–19. – Режим доступу до журнала: http://www. http://ujrs.org.ua/ujrs https://doi.org/10.36023/ujrs.2018.18.131
 34. Мичак А. Г. Історія Наукового центру аерокосмічних досліджень Землі ІГН НАН України. Розвиток ДЗЗ у Київському відділі Інституту геології і розробки горючих копалин (КВ ІГ і РГК) Міністерства нафтової промисловості СРСР та Академії Наук СРСР, який був однією зі структур, на основі яких було створено ЦАКДЗ ІГН НАН України / А. Г. Мичак // Український журнал дистанційного зондування Землі 18 (2018) С. 20–28. ISSN: 2313–2132 https://doi.org/10.36023/ujrs.2018.18.132
 35. Пазинич Н. В., Романчук І. Ф. Характеристика стану вологості грунтів з використанням картографічних методів та даних супутникової зйомки. Вісник ОНУ. Сер.:Географічні та геологічні науки. – Т.23, вип. 2. – 2018. – С. 43-54. https://doi.org/10.18524/2303-9914.2018.2(33).146631
 36. Пєстова І.О. Програмний модуль для автоматичної атмосферної корекції гіперспектральних космічних знімків / І.О. Пєстова, В.В. Андронов // Збірник наукових праць в/ч А1906. – 2018. – Вип. 45. – С. 86–90.
 37. Попов М.А. О возможности дистанционного поиска залежей углеводородов с использованием компьютерного ассистента геолога / М.А. Попов, С.А. Станкевич, А.И. Архипов, О.В. Титаренко [Електронний ресурс] // Український журнал дистанційного зондування Землі (Ukrainian Journal of Remote Sensing) . – 2018. – № 16. – С. 34–40. – Режим доступу до журналу: http://www. http://ujrs.org.ua/ujrs https://doi.org/10.36023/ujrs.2018.16.119
 38. Попов М.А. О технологии создания новых технологий в области дистанционного зондирования Земли / М.А. Попов [Електронний ресурс] // Український журнал дистанційного зондування Землі (Ukrainian Journal of Remote Sensing) . – 2018. – № 17. – С. 4–9. – Режим доступу до журналу: http://www. http://ujrs.org.ua/ujrs https://doi.org/10.36023/ujrs.2018.17.127
 39. Попов М.О. Про можливості залучення космічних знімків Sentinel-2 для аналізу імовірних причин хімічного викиду на заводі «Кримський Титан» / М.О. Попов, С.А. Станкевич, О.В. Седлерова, О.В. Титаренко, А.О. Козлова, І.О. Пєстова, М.С. Лубський, М.О. Свіденюк [Електронний ресурс] // Український журнал дистанційного зондування Землі (Ukrainian Journal of Remote Sensing) . – 2018. – № 18. – С. 29–31. – Режим доступу до журналу: http://www. http://ujrs.org.ua/ujrs https://doi.org/10.36023/ujrs.2018.18.133
 40. Попов М.О., Чорний С.В., Станкевич С.А., Мацько В.А. (2018) Українській авіаційний комплекс спостереження за Договором з відкритого неба: становлення і перспективи. Наука і оборона, 2018, №4. С. 53-60. DOI: https://doi.org/10.33099/2618-1614-2018-5-4-53-60
 41. Романчук І. Ф. Виявлення географічних закономірностей формування ресурсів ґрунтової вологи у вегетаційний період / І. Ф. Романчук // Екологічна безпека держави. Праці ХІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених та студентів. – К.: НАУ, 2018. – С. 205–206. http://ecoconf.nau.edu.ua/files/2018/Zbirnyk_EBD_18.pdf
 42. Романчук І. Ф. Визначення впливу водного режиму ґрунтів на ступень їх деградації з використанням космічних знімків та даних наземної польової завірки / І. Ф. Романчук // Український журнал дистанційного зондування Землі (Ukrainian Journal of Remote Sensing). – 2018. – №17. – С. 26-30.– Режим доступу до журналу: http://ujrs.org.ua/ujrs https://doi.org/10.36023/ujrs.2018.17.126
 43. Романчук І. Ф. Оцінка вологості ґрунту за допомогою супутникових знімків Sentinel-2 (на прикладі Баришівського полігону Київської області) / І. Ф. Романчук, О. І. Сахацький, О. А. Апостолов // Доповіді НАН України. – 2018. – № 1. – С. 60–66. Режим доступу: http://dopovidi-nanu.org.ua/en/archive/2018/1/9 https://doi.org/10.15407/dopovidi2018.01.060
 44. Станкевич С.А. Англо-український та українсько-англійський словник з обробки аерокосмічних зображень і геопросторового аналізу / С.А. Станкевич, І.Г. Білецький, Т.В. Дудар, О.В. Титаренко, О.М. Кондратов, В.В. Андронов, М.І. Герда, О.В. Масленко– Київ: МО України, 2018. – 243 с.
 45. Станкевич С.А. Дослідження динаміки деградації земель у зоні спостережень ПУЕК дистанційними методами / С.А. Станкевич, Т.В. Дудар, М.О. Свіденюк // Комплексний геоекологічний моніторинг зони впливу Ташлицької гідроакумулюючої електростанції та Олександрівського водосховища: 1998-2016 / За ред.. Г. В. Лисиченка. – Київ, Наукова думка, 2017 – 360 с. ISBN 978-966-00-1634-7
 46. Станкевич С.А. Програмний модуль оцінки субпіксельного зміщення знімків, отримуваних з квадрокоптеру / С.А. Станкевич, С.В. Шкляр, А.Р. Лисенко // Український журнал дистанційного зондування Землі, 2018. – № 17. – С.10–13. https://doi.org/10.36023/ujrs.2018.17.128
 47. Товстюк З. М. Морфоструктурні дослідження в межах Оріхово-Павлоградської зони / З. М. Товстюк, Т. А. Єфіменко // Український журнал дистанційного зондування Землі. –2018. – № 19. – С. 29-32. Режим доступу: http://ujrs.org.ua/ujrs/ https://doi.org/10.36023/ujrs.2018.19.140
 48. Томченко О.В., Мазуркевич Л.О., Малець О.А., Підлісецька І.О. Дослідження динаміки зміни площ островів київської групи річки Дніпро // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Географія / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, – Випуск 4(73), 2018. - C.55-62 http://doi.org/10.17721/1728-2721.2019.73.11
 49. Томченко О.В, Хижняк А.В., Дьяченко Т. М., Федоровський О. Д. Оцінка варіабельності ландшафтних складових гирлових областей річок (на прикладі Ананькіного кута) Доповіді НАН України. – 2018. – № 2. – С. 85-92. https://doi.org/10.15407/dopovidi2018.02.085
 50. Федоровський О.Д. Космічний геомоніторинг Кілійської дельти Дунаю / О.Д. Федоровський, А.В. Хижняк, О.В. Томченко, Т.М. Дьяченко, А.Ю. Порушкевич // Космічні дослідження в Україні. –2016–2018/Наук.ред.: О.П.Федоров; ІКД НАНУ та ДКАУ. –К.:Академперіодика, 2018. –C. 104–109.
 51. Федоровський О.Д., Філімонов В.Ю., Пєстова І.О., Дугін С.С., Якимчук В.Г., Хижняк А.В., Суханов К.Ю. Результати моделювання температурних аномалій на водній поверхні дослідного бассейну Інституту гідромеханіки НАН України // Український журнал дистанційного зондування Землі. –2018. – № 19. – С. 39-44. Режим доступу: http://ujrs.org.ua/ujrs/ https://doi.org/10.36023/ujrs.2018.19.137
 52. Філіпович В. Є. Методика виявлення локальних ділянок нелегального видобутку бурштину за матеріалами багатозональної космічної зйомки системи Landsat / Філіпович В. Є., Шевчук Р. М. // Космічні дослідження в Україні. 2016—2018 / Наук. ред. О.П. Федоров; ІКД НАНУ та ДКАУ. — К. : Академперіодика, 2018. – С.109 – 111.
 53. Філіпович В.Є. Використання матеріалів космічної зйомки в комплексі геолого-пошукових робіт з метою виявлення алмазоносних структур / В.Є.Філіпович, Ю.В.Гейко, А.Г.Мичак , В.Л.Приходько, Р.М. Шевчук // Сучасні інформаційні технології управління екологічною безпекою, природокористуванням, заходами в надзвичайних ситуаціях: Колективна монографія за матеріалами ХVІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 25-26 вересня 2018 р.) / За заг. ред. С. О. Довгого. – К.: ТОВ «Видавництво «Юстон», 2018. – С.37-39. ISBN 978-617-7361-57-1
 54. Хижняк А.В. Особливості формування інформативних ознак для пошуку покладів вуглеводнів на морському шельфі з космічних апаратів / А. В. Хижняк, А. Ю. Порушкевич, О. Д. Федоровський // Космічні дослідження в Україні –2016–2018/Наук.ред.:О.П.Федоров;ІКД НАНУ та ДКАУ.–К.:Академперіодика, 2018. –C. 98–104.
 55. Шаталов Н.Н. Оползень на жилом массиве «Тополь» в г. Днепр, причины явления по результатам геологических и космических исследований / Н.Н. Шаталов // Украинский журнал дистанцийного зондування Земли. – № 16 (2018) . – С.13 – 26. Режим доступу до журналу: http://www. http://ujrs.org.ua/ujrs https://doi.org/10.36023/ujrs.2018.16.120
 56. Щипцов О.А. Аерокосмічний моніторинг шельфу прибережної зони Чорного моря України як методологія подвійного призначення / О.А. Щипцов, О.Д. Федоровський, А.В. Хижняк. – Вісн. НАН України. – 2018. – № 4. – C. 68–75. https://doi.org/10.15407/visn2018.04.068
 57. Якимчук В. Г. Оцінювання гідрофізичних характеристик водного середовища за допомогою космічних знімків в умовах неповної інформації / В. Г. Якимчук, К. Ю. Суханов // Український журнал дистанційного зондування Землі. –2018. – № 19. – С. 33-38. Режим доступу: http://ujrs.org.ua/ujrs/ https://doi.org/10.36023/ujrs.2018.19.138