Зміст статті

Наукові статті, надруковані в українських виданнях:

 1. Arkhipov A.I. Remote sensing, spectral brightness аnd heuristic criterion ior class recognition / A.I. Arkhipov, N.M. Glazunov, A.V. Khiznyak // 2017 IEEE microwaves, radar and remote sensing symposium, august 29-31, Kyiv, Ukraine p. 257-260.
 2. Dudar T.V. Improving pre-emergency situational awareness of nuclear facilities using UAV-borne thermal and radiation measurements / T.V. Dudar, S.A.Stankevich, G.D. Kovalenko // TIEMS Newsletter Special Edition, 2017. – №5. – P.32-35.
 3. Kukush O.H. Asymptotically independent estimates in a stryctural linear model with measurement errors / O.H. Kukush, Ya.V. Tsarehorodtsev, S.V. Shklyar // Ukrainian Mathematical Journal, 2016.– Vol.68.– No.11.– P.1741-1755.– https://doi.org/10.1007/s11253-017-1324-8
 4. Fedotov B.N. Airborne interferometric radar with 2D frequency domain synthesizing / B.N. Fedotov, S.A. Stankevich // Proceedings of 5th Microwaves, Radar and Remote Sensing Symposium (MRRS-2017). – Kiev: IEEE, 2017. – P.271-274.
 5. Popov M., Fedorovsky O., Stankevich S., Filipovich V., Khyzhniak A., Piestova I., Lubskyi M., Svideniuk M.. Remote sensing technologies and geospatial modelling hierarchy for smart city support. Proc. ISPRS Kyіv Workshops 2017 “GIS-based Decosion-making in Realizing Smart City Concept”; Kyiv; 4-6 December, 2017, pp. 51-56.
 6. Sergey A. Stankevich, Mykola M. Kharytonov, Anna A. Kozlova, Vadym Yu. Korovin, Mykhailo O. Svidenyuk, Alexander M. Valyaev. Soil Contamination Mapping With Hyperspectral Imagery: Pridniprovskiy Chemical Plant (Ukraine) Case Study. InTechOpen Book Chapter Template (accepted for review)
 7. Stankevich S.A. Leaf area index estimation of forest using Sentinel-1 C-band SAR data / S.A. Stankevich, A.A. Kozlova, I.O. Piestova, M.S. Lubskyi // Proceedings of 5th Microwaves, Radar and Remote Sensing Symposium (MRRS-2017). – Kiev: IEEE, 2017. – P.253-257.
 8. Shatalov N.N. Tectonics of the Surozh gold-ore cluster of the Near-Azovian megablock of the Ukrainian shield// Геологічний журнал.-2017.-№ 2.-С.35 – 48.
 9. Азімов О. Просторові закономірності розташування розривних порушень Північного борту Дніпровсько-Донецької западини за даними комп’ютерної обробки матеріалів дистанційних зйомок // Геологія і геохімія горюч. копалин. – 2017. – № 1-2 (170-171). – С. 15–16. – (Спец. вип., присвячений 100-річчю ак. НАНУ Доленка Г.Н.).
 10. Буніна А. Я. Азімов О. Т. Використання інформації супутникових мультиспектральних знімків – практичні аспекти підвищення достовірності прогнозу шляхів вторинного переносу забруднень від промислових джерел // Ідеї та новації в системі наук про Землю: Зб. матеріалів VII Всеукр. молодіжної наук. конф. (Київ, 25-27 жовт. 2017 р.). – К.: ІГН НАН України, 2017. – С. 70–71.
 11. Буніна А.Я., Азімов О.Т., Станкевич С.А,. Чепурний В.С. Прогнозування потенційно рудоносних вузлів методами інтегрального оброблення геолого-геофізичних і дистанційних даних // Геол. журн. – 2017. – № 4 (361). – С. 67–76.
 12. Дудар Т. В. Використання топографічних даних та радіолокаційної зйомки для оцінки стану зсувонебезпечних ділянок / Т. В. Дудар, М. О. Свіденюк, В. Я. Щербей // Екологічна безпека та природокористування. Збірник наукових праць №1-2 (23) / К. – 2017 – С. 28-35.
 13. Єсипович С. М.. Сучасні уявлення щодо формування геологічних та морфологічних особливостей поверхневої оболонки планети. // Український журнал дистанційного зондування Землі, 2017, – №13 – С. 17-28.
 14. Єсипович С. М., Єсипович Н. І., Бондаренко А. Д., Титаренко О. В.. Геологічні та геодинамічні умови відкриття в північній частині Чорного моря значних родовищ вуглеводнів // Український журнал дистанційного зондування Землі, 2017, – №13 – С. 38-52.
 15. Єсипович С. М., Титаренко О. В., Бондаренко А. Д., Бубняк А.М. Зв’язок геотектонічного районування території з перспективами її нафтогазоносності (на прикладі Дніпровсько-Донецької западини) // Український журнал дистанційного зондування Землі, 2017, – №15 – С. 4-10.
 16. Єсипович С. М., Товстюк З. М., Головащук О. П., Рибак О. А., Скопенко О. П., Ромашко Г. М., Лазаренко І. В. Будова Оріхово-Павлоградської шовної зони за палеогеографічними та геолого-геофізичними даними. // Український журнал дистанційного зондування Землі – 2017, – №12 – С. 53-58.
 17. Жолобак Г. М., Сибірцева О. М. SENTINEL-2-зображення як інструмент супутникового фітомоніторингу (на прикладі спостереження за розвитком посівів озимої пшениці під урожай 2016 р.) // Біологічні студії – 2017.– Т.11, № 3-4.– С.95-96.
 18. Жолобак Г.М., Сибірцева О.М., Ваколюк М.В., Захарчук Ю.В. Дистанційні моніторинг стану посівів озимої пшениці впродовж весняно-літньої вегетації 2016 р. за вегетаційними індексами супутника Sentinel-2A (на прикладі Лісостепової зони України) // Український журнал дистанційного зондування Землі, – 2017, – №15 – С. 23-30.
 19. Зуб Л. М., Томільцева А. І., Томченко О. В. Оцінка стану водоохоронних територій з використанням методів дистанційного зондування Землі (на прикладі Дністровського комплексу ГЕС та ГАЕС) // Гідроенергетика України. – 2016. № 3-4. – С. 51-56.
 20. Ліщенко Л.П., Пазинич Н.В., Філіпович В.Є. Запобігти загрозі. Використання мультиспектральних космічних знімків високого та надвисокого просторового розрізнення для визначення розвитку зсувних процесів.// Человек. Техника. Технологии. DEFENSE EXPRESS. Спецвыпуск 2017, -С. 24-27.
 21. Ліщенко Л.П., Пазинич Н.В., Філіпович В.Є. Супутниковий моніторинг розвитку зсувних процесів у Придніпровській зоні м. Київ // Український журнал дистанційного зондування Землі – 2017, – №15 – С. 11-22.
 22. Лялько В. І. “До 25-річчя від дня заснування Державної установи “Науковий Центр аерокосмічних досліджень Землі Інституту геологічних наук Національної академії наук України”” / В.І. Лялько, М.О. Попов, О.Д. Федоровський, В.Є. Філіпович, С.М. Єсипович, О.В. Седлерова // Геологічний журнал. – 2017. – №1 (358). – C. 101-108.
 23. Лялько В. І. “До 25-річчя від дня заснування Державної установи “Науковий Центр аерокосмічних досліджень Землі Інституту геологічних наук Національної академії наук України”” / В.І. Лялько, М.О. Попов, О.Д. Федоровський, В.Є. Філіпович, С.М. Єсипович, О.В. Седлерова // Космічна наука і технологія. – 2017. – Т. 23. – № 2. – С. 1-8.
 24. Лялько В. І. “До 25-річчя від дня заснування Державної установи “Науковий Центр аерокосмічних досліджень Землі Інституту геологічних наук Національної академії наук України”” / В.І. Лялько, М.О. Попов, О.Д. Федоровський, В.Є. Філіпович, С.М. Єсипович, О.В. Седлерова // Український журнал дистанційного зондування Землі, 2017 , – №12 – С. 4-9.
 25. Лялько В. І., Азімов О. Т., Яковлєв Є. О. Прогнозне оцінювання потенційного забруднення підземної гідросфери у зв’язку з видобутком нетрадиційних вуглеводнів (з використанням дистанційних даних) [Електронний ресурс] // Укр. журн. дистанційного зондування Землі. – 2017. – № 14. – С. 12-16. – Режим доступу: http://www.ujrs.org.ua/ujrs/article/view/107/125.
 26. Лялько В.І, Апостолов О.А., Єлістратова Л.О. Вплив природних та антропогенних факторів на формування небезпечних ситуацій: зсувів, паводків (на прикладі ділянки верхньої течії річки Дністер) // Укр. журн. дистанційного зондування Землі. – 2017. – № 15. – С. 31-39.
 27. Лялько В.І, Єлістратова Л.О., Апостолов О.А., Чехній В.М. Аналіз ґрунтово-ерозійних процесів в Україні на основі застосування даних дистанційного зондування Землі // Вісн. НАН України, – 2017, – № 10, – С34-41.
 28. Лялько В. І., Єлістратова Л. О., Апостолов О. А. Оцінка посівних площ озимих культур за даними космічної зйомки з супутника Landsat на території Донецької області // Допов. Нац. акад. наук Укр. – 2017. – № 6, – С. 51-57.
 29. Лялько В.І., Єлістратова Л.О., Апостолов О.А., Сахацький О.І. Використання космічних знімків NPP/VIIRS у нічний час для оцінки економічної кризи на сході України (Донецька та Луганська області) // Вісн. НАН України, – 2017, – № 2, – С. 48-53.
 30. Лялько В. І., Сахацький О. І., Жолобак Г. М., Сибірцева О. М., Дугін С. С., Ваколюк М. В. Аналіз та порівняння вегетаційних індексів посівів озимої пшениці, розрахованих на основі дистанційних даних зі супутника Sentinel-2 та спектрорадіометра FieldSpec» // Український журнал дистанційного зондування Землі, – 2017. – № 12, – С. 37–46.
 31. Малець О., Мазуркевич Л. О., Томченко О. В. Дослідження динаміки змін берегової лінії островів Дніпра в межах Києва (на прикладі острова Великий Північний) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Географія / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, - Випуск 1(66)/2(67), – 2017. - С. 84-88.
 32. Мичак А.Г., Філіпович В.Є., Кудряшов О.І. Мінімізація виникнення ризиків надзвичайних ситуацій в межах території м.Борислав у зв'язку з довготривалим видобутком вуглеводнів (з використанням матеріалів дистанційних зйомок). //Сучасні інформаційні технології управління екологічною безпекою, природокористуванням, заходами в надзвичайних ситуаціях. Колективна монографія за матеріалами 16-ї Міжнародної науково-практичної конференції, К., Пуща-Водиця, – 2017, – С.147-150. ISBN 978-617-7361-19-9.
 33. Мосов С.П. Обґрунтування вимог до технічних характеристик засобів ведення розвідки пожеж із застосуванням безпілотних літальних апаратів / С.П. Мосов, C.А Станкевич, С.М. Чумаченко // Науковий вісник: Цивільний захист та пожежна безпека. – 2017. – № 1(3). – С.57-65.
 34. Пазинич Н. В. Дослідження та прогнозування зсувних явищ Придніпровської зони м. Києва на основі матеріалів дистанційного зондування Землі та геоморфологічних методів // Український журнал дистанційного зондування Землі. – 2017. – № 13, – С. 10-16..
 35. Підлісецька І., Томченко О, Сілівейстров Г. Технологія оброблення даних дистанційного зондування для потреб гляціології / І. Підлісецька, О. Томченко, Г. Сілівейстров // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка, серія «Географія». – К.: КНУ ім. Тараса Шевченка, – 2016.– Вип. 2(65). – С. 52-57.
 36. Попов М. О. Інтеграція дистанційних та геолого-геофізичних даних при пошуках покладів нафти та газу на суходолі / М.О. Попов, С.А. Станкевич, М.В. Топольницький, О.В. Титаренко // Зб. наук. праць “Екологічна безпека та природокористування”.– К.: НАН України, МОН України. – № 1-2 (23), січень-червень 2017. – С. 36-43.
 37. Станкевич С.А., Лубський М.С., Лисенко А.Р. Підвищення просторової розрізненності аерознімання з квадрокоптеру на основі субпіксельної обробки зображень / Український журнал дистанційного зондування Землі. – 2017. – № 15, – С. 40-42.
 38. Титаренко О.В. Оценка техногенной нагрузки на геологическую среду с использованием линеаментного анализа и космических съемок / Титаренко О. В., Дудар Т. В., Романенко Є. В. // Экология и промышленность. – 2017. –№ 2. – С. 52-57.
 39. Томченко О.В. Оцінка стану водойм на основі інтеграції космічної і наземної інформації (на прикладі верхів'я Київського водосховища) / Томченко О.В., Федоровський О.Д. // Допов. Нац. акад. наук Укр. – 2017. – №8. – C. 64-70.
 40. Федоровський О. Д. Космічний моніторинг водних потоків гирлових областей річок (на прикладі Дніпра та Дунаю) / Федоровський О. Д., Хижняк А. В., Дьяченко Т. М., Якимчук В. Г., Підгорняк Д. Л., Суханов К. Ю., Томченко О. В. // Космічна наука і технологія. – 2017. т. 23. № 2 – С. 11- 16.
 41. Федотов Б.Н. Восстановление трёхмерного рельефа местности в авиационном интерферометрическом пространственно-частотном радиолокаторе / Б.Н. Федотов, С.А. Станкевич, Е.В. Цветков // Український журнал дистанційного зондування Землі. – 2017. – № 13. – С.4-9.
 42. Філіпович В.Є., Шевчук Р.М. Бурштинове провалля. Застосування супутникових даних для виявлення місць нелегального видобутку бурштину та оцінки завданої шкоди ландшафтам Полісся. // Человек. Техника. Технологии. DEFENSE EXPRESS. Спецвыпуск 2017, -С. 20-22.
 43. Хижняк А.В. Мультифрактальний аналіз складових плавневоліторального ландшафту Кілійської гирла Дунаю на основі космічної і наземної інформації / Хижняк А.В., Томченко О.В., Дьяченко Т.М., Федоровський О.Д.) // Екологічна безпека та природокористування: зб. наук. Праць / М-во освіти і науки України, Київ. Нац. ун-т будів. і архіт., НАН України, Ін. телекомунікацій і глобал. інформ. простору; редкол. – 2017. – № 3–4 (24)– 2017. – C. 124-132
 44. Хижняк А. В. Пошук покладів вуглеводнів на основі аналізу космічної та наземної інформації методами багатокритеріальної оптимізації та аналітичних мереж (на прикладі Дніпровсько-донецької западини) / Хижняк А. В., Архіпов О. І., Федоровський О.Д., Єфіменко Т.А. // Допов. Нац. акад. наук Укр. – 2017. – №7. – с. 56-63.
 45. Шаталов М.М. Сурозький золотурудний вузол Приазовського мегаблока Українського щита// Мінеральні ресурси України. – 2017. - № 1. – С.26-33
 46. Шаталов Н.Н. Тектоника рудного узла «Балка крутая» в Приазовье / Допов. Нац. акад. наук Укр. – 2017.-№ 11.-С.59-65.
 47. Шаталов Н.Н. Анализ аэрокосмической, геологической и наземной информации при оценке оползня на жилом массиве «ТОПОЛЬ-1» в г. Днепр / Український журнал дистанційного зондування Землі. - 2017. - № 15. - № 15.
 48. Шаталов Н.Н. Облачные «автографы» земных глубинных разломов // Допов. Нац. акад. наук Укр. - 2017. - № 11. - С.59-65.
 49. Шевчук Р.М. Верифікація результатів супутникового моніторингу територій нелегального видобутку бурштину шляхом спектрального аналізу відібраних проб поверхневих відкладень. // Сучасні інформаційні технології управління екологічною безпекою, природокористуванням, заходами в надзвичайних ситуаціях. Колективна монографія за матеріалами 16-ї Міжнародної науково-практичної конференції, К., – Пуща-Водиця, – 2017, – С. 144-147. ISBN 978-617-7361-19-9
 50. Яковлєв Є.О., Лялько В.І., Азімов О.Т. Оцінка ризиків забруднення підземних вод у процесі видобутку нетрадиційних вуглеводнів // Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. «ЕКОГЕОФОРУМ-2017. Актуальні проблеми та інновації» (Івано-Франківськ, 22-25 берез. 2017 р.). – Івано-Франківськ: ІФТУНГ, 2017. – С. 319–321.