Державна установа «Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі Інституту геологічних наук Національної академії наук України» (ЦАКДЗ ІГН НАН України) була створена як самостійна юридична особа в 1992 році згідно з Постановою Президії Академії наук України від 20.05.1992 р. № 150 на базі Київського науково-дослідного інституту космоаерометодів та підрозділів Інституту геологічних наук АН України. У колективі Центру близько 70 співробітників, в тому числі 2 член-кореспондента НАН України, 8 докторів, 18 кандидатів наук та 1 доктор філософії.

Організація складається з 4 наукових відділів та 2 лабораторій: Відділ енергомасообміну в геосистемах; Відділ геоінформаційних технологій в дистанційному зондуванні Землі (у складі відділу Лабораторія технічних засобів дистанційного зондування Землі); Відділ аерокосмічних досліджень в геології та геоекології;  Відділ геопросторового моделювання в аерокосмічних дослідженнях  (у складі відділу Лабораторія методів обробки даних дистанційного зондування).

У Центрі працює Вчена рада. З 23.12.2022 р. розпочала роботу Спеціалізована вчена рада із захисту докторських та кандидатських дисертацій.

Основні наукові напрями діяльності Центру

Одним з основних завдань Центру є проведення фундаментальних та прикладних наукових досліджень Землі дистанційними методами з метою одержання нових наукових знань та їх використання для практичних цілей у відповідності з основними науковими напрямами діяльності Центру:

  • удосконалення теоретико-методичних основ аерокосмічного моніторингу довкілля, створення і дослідження фізико-математичних моделей генерування, відбиття та розсіювання електромагнітного випромінювання земними утвореннями (рослинність, ґрунт, вода) та антропогенними об’єктами;
  • розроблення методів і технологій аерокосмічного моніторингу екологічного стану природного середовища, дистанційного вирішення природоресурсних завдань, а також завдань подвійного призначення, спостереження за глобальними змінами у геосфері (пошуки корисних копалин, кліматичні зміни, стан та зміни лісів, опустелювання тощо);
  • розроблення методів і технологій аерокосмічного агромоніторингу з оцінюванням стану сільськогосподарських культур та прогнозуванням урожайності, дистанційного спостереження за поновлюваними природними ресурсами (ґрунти, ліси, водойми);
  • обґрунтування вимог до технічних засобів дистанційного зондування Землі, розроблення методів калібрування бортових сенсорів і валідації супутникових даних і технологій;
  • створення вітчизняної нормативно-понятійної бази дистанційного зондування Землі з гармонізацією її до відповідних міжнародних норм і стандартів.
  • міжнародна кооперація досліджень з дистанційного зондування Землі з метою залучення передового зарубіжного досвіду, апаратури і технологій для потреб економіки та охорони навколишнього середовища в Україні.